Pursigido nga Tadlungon ang mga Kasaypanan kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang

,

Sa okasyon sang ika-55 ka tuig nga anibersaryo sang New People’s Army gikan sa pagkatukod sadtong Marso 29, 1969, ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa Central Negros nagasingkal, nagabalingaso nga kainit kag militante nga nagabayaw sang amon mga inumol tanda sang pursigido nga pagtadlong sang mga kahuyangan kag padayon nga pagsulong sang masobra lima na ka dekada nga armadong paghimakas sa pungsod tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Kadungan sini, nagasaludo man kita sa aton mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila mga kinaalam, kaisog kag makatarunganon nga nagsakripisyo sang ila kabuhi sa pag-angat sang inaway banwa paagi sa boluntaryo kag matutom nga paghikot sa pagpatuman sang integradong rebolusyonaryong hilikuton sang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa sosyalismo. Ginapasidunggan naton sila Jose Maria “Ka Joma” Sison, Benito “Ka Laan” Tiamson, Wilma “Ka Bagong-Tao” Austria, Jorge “Ka Oris” Madlos, Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, Ericson “Ka Fredo” Acosta, Romeo “Ka JM” Nanta, Leonardo “Ka Jessie” Panaligan kag iban pa nga mga kaupod. Ginapasidunggan man sila Bernard Torres, Dionesio Baloy, Jose Albores, Evelyn kag Julieven Meren, Orlando Fat, Victor Baldonado, Christina Jacolbe kag Everly Kee Jacolbe kag iban pa halin sa hanay sang pumuluyo diin wala-kaluoy kag brutal nga ginpamatay sang mga pasista kag berdugong 62nd IB sa Central Negros.

Sila ang buhi nga handumanan kag magserbe nga inspirasyon sa aton padayon nga pagsulong sang armadong rebolusyon. Ang ila mga inagihan kag kontribusyon ang magapabilin sa aton paminsaron kag balatyagon nga magsindi kag magpasingkal sang kalayo sang rebolusyon sa mga kaumahan sang bug-os nga larangan gerilya.

Ginapasalamatan man naton ang wala-paghubas nga suporta sang malapad nga masa sang pumuluyo kag wala-kataka nga paggiya sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa Bag-ong Hangaway sang Banwa sa pagpangibabaw sa tunga sang mga internal nga kahuyangan. Subong man, ang pagpangibabaw sa bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan batok sa masingki nga pagpamintas kag pagpang-atake sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga makinaryas sang reaksyonaryong estado.

Bangud sang pursigido kag ululupod nga paghimakas sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan dira sa pag-isa sang nagkalain-lain nga sahi sa balayon sang nagahiliugyon nga prente, mas aktibo nga nagpabilin ang pagluntad sang mga larangan gerilya ilabe na ang LPC-NPA sa Central Negros sa pihak sang tudo-gyera nga kampanya militar, pasismo kag terorismo sang rehimen ni US-Marcos Jr.

Sa kahiwatan sang ika-55 nga pagsukat sang NPA, ginasaulog naton ini nga puno sang militansiya bangud sang aton mga kadalag-an sa tanan nga patag sang pagsulong kag pag-uswag sa sulod sang isa ka tuig (Marso 29, 2023-Marso 29, 2024), sa pihak man sang pagpugong sang AFP, PNP, NTF-Elcac kag iban pa nga makinaryas sang reaksyonaryong estado.

Sa patag sang armadong paghimakas; taas moral kag ara ang inisyatiba nga nagapadayon sa pagtungod sang integrado nga hilikuton masa paagi sa pagpakamaayo sa linyang masa. Paagi sini, nakarekrut sa gihapon sang halos seksyon nga kusog sang Pulang hangaway halin sa hanay sang mga pamatan-on. Boluntaryo sila nga nagsumiter sang ila kaugalingon sa lubos panahon nga mag-alagad sa masang ginahimuslan kag ginapigos nga pumuluyo sa kaumhan dira sa pagpakigbahin sa NPA. Nangin maayo ang mga Pulang hangaway sa pagkumbinar sang pagbalhin, konsentrasyon kag dispersal nga moda sa paghulag gerilya dira sa platun bilang sandigan nga pormasyon.

Sa tunga sang foused military operation (FMO) kag Retooled Community Support Program (RCSP), madinalag-on nga nakalunsar ang LPC-NPA sang konsentrado nga paghanas politiko-militar kag madinalag-on man nga nakalunsar sang indi magnubo sa 12 ka taktikal nga opensiba nga nagpatay sang kapin 16 gikan sa hanay sang tropa militar diin nakapatuhaw sang mga armas nga sarang ipa-armas sa bag-ong napatapo sa NPA kag iban pa nga yunit gerilya. Sa pihak nga bahin, lima ang nangin rebolusyonaryong martir sa mga Pulang hangaway nga sanday Ka Kris, Ka Marnie, Ka Bryan, Ka Dagger kag Ka Ryan.

Namentinar man ang kusog sang mga yunit gerilya nga nangin katimbang sang NPA sa pagtungod sang mga hilikuton masa paagi sa tatlo ka integrado nga hilikuton (pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas).

Paagi sini, nasusteni ang pagpalapad kag konsolidasyon sa baseng masa. Namentinar ang 38,000 nga organisadong masa nga may malapit 200,000 nga isip sang baseng masa. Bunga sang hilikuton pagpalapad, dugang nga naabot ang 2,000 nga isip sang baseng masa halin sa malapit 80 ka baryo kag 400 ka sityo nga nahulagan katumbas sang tatlo ka larangan gerilya. Tuman ka ligwa ang paghulag sang mga yunit gerilya nga naghatag sang taas nga inisyatiba sa NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan agud palapitan ang malapad nga masa kag pursigido nga matungdan ang mga rebolusyonaryong hilikuton kaangay sang edukasyon masa, hilikuton propaganda, kultural, arbitrasyon, produksyon, ikaayong-lawas, seguridad kag iban pa.

Sumugod nga nagpungko sa poder si Marcos Jr, sa Central Negros lang, nakarekord sang 22 ka mangunguma ang brutal nga ginpamatay samtang lima naman ka hors de combat nga mga Pulang hangaway sa Moises Padilla, Negros Occidental kag Canlaon City, Negros Oriental ang hungod nga gin-utas ang ila kabuhi sa mga tropa sang 62nd IB sa pagpamuno ni Col. William Pesase Jr bilang Commanding Officer. Naglab-ot man sa 336 ka insidente sang human rights violations ang hinimoan sa nasambit nga militar nga nag-imbolbar sa masobra 10,800 ang biktima (212 sini ang mga menor de edad). Sa bilog isla sang Negros, responsable ang 62nd IB sa halos katunga sa 654 nga kaso sa pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga nagbiktima sa indi magnubo sa 46,000 (988 sini ang mga menor-edad) nga narekord sang National Democratic Front (NDF)-Negros idalum sa rehimen US-Marcos II.

Bangud sini nga mga panghitabo, mahapos para sa mga Pulang hangaway kag iban pa nga mga yunit gerilya ang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa. Nangin mahagup kag malapit ang masa sa NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan. Dasig nga naglab-ot sang masobra 2,000 ka pumuluyo ang naabot sang hilikuton edukasyon kag propaganda. Nakalunsar sang mga epektibo nga pagtuon sa PADEPA kag edukasyon-propaganda sa hanay sang masa kabangdanan sang pagka-anting, sekreto kag aktibo nga paghikot sini diin dugang nga pagpatapo sa mga bag-ong natukod nga organisasyon masa sang PKM, KM, MAKIBAKA kag ARMAS sa lebel sityo tubtob munisipalidad. Samtang ngipon sa ngipon nga nagpakig-away kag nagbuyagyag paagi sa rebolusyonaryo, makatarunganon kag Marxista nga propaganda batok sa mga kabutigan, pagpatalang, pagpanginto kag korapsyon sang AFP, PNP kag NTF-Elcac ilabe na sang inutil, pasista, papet kag korap nga rehimen US-Marcos Jr.

Sa sulod sang isa ka tuig, ang NPA naglunsar man sang mga serbisyo-sosyal kaangay sang medikal, literasiya-numerasiya kag iban pa. Malapit sa 1,000 ang nahatagan serbisyo medikal samtang ang mga kabataan sang masa ang ginlunsaran man sang libre nga pagtuon sang literasiya kag numerasiya. Halos ang tanan nga yunit sang NPA kag iban pa nga yunit gerilya ang nakalunsar man sang arbitrasyon sa pagsolbar sang mga kontradiksyon sa tunga sang masa kaangay sa pagsolbar sang mga problema sa duta, palangabuhian kag iban pa.

Paagi sa giya kag pagpanguna sang NPA, nangin kinaandan na sa Central Negros ang ululupod kag kolektibo nga pagbinuligay sang masang katapuan paagi sa simple nga kooperasyon agud padasigon kag pataason ang ila produksyon sa pagpanguma. Nangin kinaandan man sa rebolusyonaryong masa kag NPA ang pagbinuligay sa tion sang mga kalamidad sa pihak sang grabe nga pag-antus sa kaimulon bunga sang kakulang sang serbisyo-sosyal kag ka-inutil sang mga rehimen ilabe na ni Marcos Jr.

Karun nga kalamidad sang tig-ilinit (El Niño), naghiliusa ang masa sa paghimakas upod sa NPA agud pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga pumuluyo sa kaumhan para pangibabawan ang nasambit nga kalamidad kag ang militarisasyon nga ginkabig bilang kalamidad man tuga sang pasismo kag terorismo sang estado. Namobilisa kag napahulag ang masa sa pagpanghawan kag pagpalapad sang ulumhan nga ila palangabuhian, pagpangita sang tubig nga mainom kag tubig nga para sa ila mga talamnan kag iban pa nga pananom. Kadungan man sini ang pagtigayon sang alternatibo nga pagpamulong sa epidemya nga sakit nga gina-atubang sang pumuluyo sa kaumhan resulta sang kasingkal sang init kaangay sang ubo, hilanat, trangkaso, high-blood, stroke kag iban pa. Samtang nagatungod man sang hilikuton masa sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa pumuluyo sa pagduso sang ila mga demokratikong kinamatarung kag interes agud kuhaon ang epektibo nga sabat sang inutil, korap, papet kag reaksyonaryong gobyernong US-Marcos Jr.

Ang malawigon nga krisis sa resesyon sang sistemang kapitalismo ang magtuga sang pag-eskalar sang gyera sa bug-os nga kalibutan. Mas mag-igting imperyalista kontra sa mga kolonyal, neo-kolonyal kag mala-pyudal nga mga pungsod, kapitalista batok sa mga mamumugon kag pag-alsa sang mga pumuluyo batok sa pagpamigos sang mga kapitalista sa kaugalingon nga pungsod. Samtang mag-isa ang sahing proletaryado sa bug-os nga kalibutan nga maghimakas para sa isa ka pagbag-o sosyal.

Sa sini nga kaangtanan, tuman ka paborable ang sitwasyon sa pungsod ang pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa sosyalismo. Ang papet nga rehimen ni Marcos Jr ang ginabayo subong sang masingki nga krisis sa ekonomiya kag pulitika. Nagamanipestar ang maigting nga banggianay sa tunga sang Duterte batok Marcos Jr nga hubon idalum sa kroniko nga krisis sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sosyedad Pilipino. Wala sang malauman ang kadam-an nga pumuluyo sa lunsay nga maki-dumuluong, elitista, pasista kag papet nga rehimen US-Marcos II. Paagi lamang sa pag-usoy sa husto nga banas sang armadong rebolusyon maangkon sa pigos kag ginahimuslan lakip ang malapad nga pumuluyo ang ginahandum nga matuod nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan. .

Tampad nga tul-iron ang mga kahuyangan nga nagasagabal sa aton pag-uswag kag pagsulong! I-angat ang inaway banwa sa mas mataas nga halintang sa masunod nga mga panag-on.

Mabuhay ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay ang ika-55 nga Anibersaryo sang New People’s Army!

Pursigido nga Tadlungon ang mga Kasaypanan kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang