Mensahe ng pagbati at pakikiisa ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) sa ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas Rebolusyon ang solusyon sa kahirapan! Mabuhay ang ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

, ,

Pinakamainit at pinakamataas na pagbati at pagpupugay sa ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Nakikiisa ang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) sa pagdiriwang ng 54 na taong pagsulong ng demokratikong rebolusyon bayan sa gabay ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa pamumuno ng PKP.

Pinakamataas ding pagpupugay sa mga martir ng sambayanang Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay para sa paglaya ng bayan. Gayundin sa mga kasamang patuloy na nagpupunyagi at buong lakas na kumikilos at nagtataguyod ng mga organisasyong masa at ng Partido para sa demokratikong rebolusyong bayan. Ang kanilang determinasyon, tapang, at kabayanihan sa kabila ng kahirapan at pasismo ay nagsisilbing inspirasyon at nag-aambag ng lakas sa mga mala-manggagawa sa buong bansa sa araw-araw nating pagharap sa neoliberal at berdugong atake ng rehimeng US-Marcos-Duterte. Kaisa kami ng buong Partido, ng mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, at ng sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng mga naging tagumpay ng rebolusyonaryong pakikibaka ng PKP sa nagdaang 54 na taon.

Taas-kamo at natatanging pagpupugay din sa buhay na inialay ni Ka Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng PKP. Hindi matatawaran ang malalim na punlang itinanim ni Ka Joma na patuloy namumunga ng rebolusyonaryong diwa hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Ang matalas na pagsusuri niya sa lipunang Pilipino at ang dalubhasang paglangkap ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ay walang kupas na nagsisilbing tanglaw at gabay ng maralita para panghawakan at itaas ang sulo ng rebolusyon.

Sa paparating na taon, patuloy na kumakaharap ang sambayanan sa papalalang krisis na inaasahang magdudulot ng matinding resesyon at pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo. Pitong buwan mula nang dayain ng pamilya Marcos ang halalan, lalo lamang bumulusok ang lagay ng maralitang Pilipino at lalong nalantad ang kapabayaan at tunay na hangarin ng rehimen – ang lalo pang pagnakawan ang sambayanang at konsolidahin ang kanilang puwesto sa naghaharing sistemang reaksunaryo sa bansa.

Dahil dito, lalong tumitingkad ang kawastuhan ng ating demokratikong rebolusyong bayan at lalong nagiging paborable ang kalagayang panlipunan para sa pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Sa kabila ng mga dinanas nating paghina dahil sa mga atake ng pasistang AFP-PNP at NTF-ELCAC sa ating hanay, maging determinado tayong sumulong sa mga susunod pang taon, kaisa ang PKP bilang taliba, para magwasto mula sa ating mga kahinaan at kamalian, bigwasan ang mapaniil na estado at naghaharing uri, at umani ng mga makabuluhang tagumpay.

Ang reaksyunaryong gobyerno ang terorista!

Sa panahon din ni Duterte, nakita natin ang pinakamaraming pamamaslang sa inosente dahil sa Oplan Tokhang. Dinanas natin ang malululubhang pagtaas ng presyo ng bilihin. Naramdaman natin ang arawang takot dahil sa red-tagging, sapilitang pagpapasuko, at iba pang porma ng panggigipit ng mga awtoridad. Nagalit tayo sa pagsuko ng yamang dagat ng Pilipinas sa mga imperyalista o dayuhang amo ng Pangulo. Nagtiis tayo sa pagdemolish sa ating mga tahanan. Sabay-sabay sumakit ang mga sikmura natin sa kawalan ng ayuda at nakabubuhay na sahod.

Sa panunumbalik ng pamilya Marcos sa Malacañang, wala tayong aasahang pagginhawa. Katunayan, mula nang maupo si Marcos Jr., lalong dumanas ang taumbayan ng paglubha ng krisis. Kasalukuyang nararanasan ng mga Pilipino ang pinakamataas na pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa loob ng 14 na taon na nagdudulot ng lubos na pagbaba ng tunay na halaga ng sahod at matinding kagutuman sa milyon-milyong pinagsasamantalahang Pilipino. Lumolobo rin ang bilang ng mga walang pormal na trabaho at napipilitang magtiis sa mga hanapbuhay na mababa ang kita, kumayod nang doble o triple, o ‘di kaya’y magtiyaga sa mga mapang-aping trabaho o hanapbuhay matustusan lang ang tumataas na halaga ng pangangailangan ng pamilya.

Nagpapatuloy pa rin ang mga demolisyon ng mga maralitang komunidad sa iba’t ibang bahagi ng bansa para bigyang daan ang mga luho at negosyo ng mga naghaharing uri. Samantala, nananatili pa ring negosyo ang pabahay sa bansa kung saan lalong pinalalakas ni Marcos Jr. ang kapit ng mga kroni niyang kapitalista para pagkakitaan ang pabahay na dapat ay serbisyo sa milyon-milyong maralitang walang katiyakan sa paninirahan. Sa mga maralitang komunidad na nagpapasyang manatili at lumaban sa kabila ng mga banta ng pagpapalayas, labis na pananakot, panunupil, at panlilinlang sa porma ng red-tagging at puwersahang pagpapasuko ang ginagawa ng estado para pahinain ang paglaban at militansya ng komunidad. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, patuloy na nagpupursigi ang maralita sa pakikibaka para sa pagbabago.

Ang walang humpay na mga atake, pagsupil sa kabuhayan, at pagkitil sa maralita ay nagsisilbing paborableng kondisyon sa milyon-milyong maralitang Pilipino para matibay na panghawakan ang kawastuhan ng rebolusyon sa pamumuno ng proletaryado at pakikibakang armado na siyang magpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kahirapan.

Mag-armas at ipanalo ang digmang bayan para sa sambayanang api!

Mismong ang rehimeng US-Marcos-Duterte ang nagpapatunay na gagamitan nila ng dahas ang paghadlang sa minimithi ng mamamayan. Mismong sila ang nagpapatunay na kailangan ding mag-armas ng maralitang Pilipino at pamunuan ng proletaryado ang bayan kung aasam tayo ng kinabukasang malaya sa mga ganid na kapitalista, panginoong may-lupa, burukrata, at dayuhang mananakop. Mismong sila ang nagpapatunay ng superyoridad ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong Bayan, at ng Pambansa Nagkakaisang Prente sa mga reaksyunaryong nagpapanatili sa naghaharing sistema.

Nakikiisa ang KASAMA sa paggunita ng ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Sa kabila ng matinding kahirapan, handa ang mga mala-manggagawa na lumahok sa demokratikong rebolusyong bayan, sumuporta sa armadong pakikibaka, magpaunlad ng rebolusyonaryong praktika at teorya, at umambag sa pagsibol ng demokratikong republikang bayan tungo sa pagkamit ng sosyalismo at hanggang sa tuluyang pagpawi sa uri. Hinihikayat ng KASAMA ang mga maralitang lungsod sa buong bansa na tumungo sa kanayunan, lumahok sa armadong pakikibaka, at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Ipagbunyi natin ang ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Si Ka Joma bilang tanglaw at bitbit ang determinasyong itaguyod at pagtibayin ang ating pagkakaisa, kasama ng PKP ang KASAMA sa pakikibaka para sa ibayo pang pag-ani ng mga tagumpay ng ating demokratikong rebolusyong bayan!

MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPIMAS!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PAMBANSA NAGKAKAISANG PRENTE!

Ipanalo ang digmang bayan at itayo ang gobyernong maglilingkod sa masang api!
Maralita, magkaisa! Paglingkuran ang sambayanan!

Rebolusyon ang solusyon sa kahirapan! Mabuhay ang ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!