Saulugon ang bulawanon nga tuig sang National Democratic Front of the Philippines!

, ,

Nagahatag sang Pulang pagpanamyaw ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Negros sa ika-50 ka tuig sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP); sa iya sini nga wala pagkataka kag ubos-kusog nga pagpaningkasug para bug-uson ang rebolusyunaryong pwersa nga nagahimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan.

Sa lima ka dekada nga nagaluntad ang NDFP, natigayon sini nga matib-ong ang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyong Pilipino, mapasanyog ang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon kag mabuksan ang dalanon para sa matuod nga kalinong paagi sa pagpungko sa peace talks upod ang reaksyunaryo nga Gobyerno sang Republika sang Pilipinas. Ini isa sa mga kadalag-an sa pagduso sa pagkalehitimo sang aton ginalunsar nga rebolusyon para bag-ohon ang garuk nga sistema sang malapyudal kag malakolonyal.

Sa pagkakaron, mas nagalala na ang sitwasyon pang-ekonomiya sang pungsod bangud sa nagamahal nga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon, pagtaas sang mga bili sang serbisyong pangsosyedad, manubo nga sweldo kag kawad-on sang trabaho, kag nagahabok nga utang sang reaksyunaryong gobyerno. Luwas diri, ginapatay pa sang sini nga rehimen ang agrikultural nga sektor paagi sa paghatag ligwa sa mga produkto sang dumuluong nga magdomina sa merkado sang pungsod—ini ang hilway nga nagakatabu bangud sa neoliberal nga mga patakaran pareho sang Rice Tarrification Law kag sugar liberalization.

Mas labi nga nagalala ang garuk nga pangginahum sang alyansa ni Marcos Jr kag Sara Duterte tungod sang nagapabilin nga lamat sang pasismo ni Rodrigo Duterte.

Sa sini, mas kinahanglanon ang mabaskug kag solido nga pag-isa sang mga mangunguma, mamumugon sa uma, kag iban pa nga mga rebolusyunaryong pwersa para pakigbatuan ang mga kontra-pumuluyo kag maki-dumuluong nga mga polisiya nga signipikante nga nagaapekto sa ila. Wala sang karesulbahan ang krisis nga gintuga sang kapitalista nga ginapas-an sang pumuluyo kon indi naton mahugot ang nagahiliugyon nga prente nga magasulong sang inaway banwa nga makapukan sa gahum sang imperyalistang US upod sang mga idu-ido sa gobyerno, dalagku nga agalon mayduta kag dalagku komprador burgesya.

Konsolidado kag mabaskug ang pwersa sang nagahiliugyon nga prente kaupod ang Pulang hangaway sang banwa diri sa isla sang Negros kag sa giya sang mahal na Partido. Amu nga padayun ang pagsabwag sang mga mersenaryong militar kag NTF-ELCAC sang kahadluk sa pumuluyo sa kaumhan paagi sa militarisasyon kon sa diin madata ang pilit nga pagpasurender, iligal nga pagpang-aresto, pagpangransak sang mga panimalay, pagpanghalit sang mga palangabuhian kag pagpamatay sang mga rebolusyunaryong pwersa kag mga inosente nga masa ilabi na sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma.

Bilang sinsero kag wala sang pagpangduha-duha nga paghalad sang panahon kag kabuhi agud matib-ong ang matuod nga kahilwayan, ginapasidunggan man sang PKM-Negros subong nga ika-50 nga anibersaryo sang NDFP sila Ericson Acosta kag Rogelio Posadas, mga NDFP Consultant nga nangin martir sang katawhan. Sila ang nagserbisyo sang malawig nga panahon diri sa isla sang Negros ilabi na sa komunidad sang mga pesante. Apang mapintas ang mga militar kag sila ang wala-kaluoy nga ginpatay bisan nga indi sila armado kag wala sang ikabato.

Nagapati ang PKM-Negros nga magabaskog lamang ang hanay sang rebolusyunaryong pwersa paagi sa pag-usoy sang banas sang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon samtang ginapalala sang estado kag sang imperyalistang US ang krisis sang pungsod Pilipinas.

Ang PKM-Negros, bilang alyado nga organisasyon sang NDFP, ang nagasumpa nga mangin mapangahas sa pag-ubay sang mga katapuan sini para ipaataas ang halintang sang armadong paghimakas. Mas pabaskugon pa sang hanay sang mga mangunguma ang pagsulong sang rebolusyong agraryo. Padayon nga mangin katimbang sang Communist Party of the Philippines kag New People’s Army ang PKM sa pagtukod kag papataas sang lebel sang demokratikong gobyerno sang pumuluyo. Sa paghiliusa sang rebolusyonaryong hanay nagasalig ang kadalag-an sang rebolusyonaryo nga handum.

Mabuhay ang NDFP!
Mabuhay ang masang pigos kag ginhimuslan!
Post navigation

Saulugon ang bulawanon nga tuig sang National Democratic Front of the Philippines!