Saulugon ang ika 50 ka tuig sa NDFP ug makigbisog taliwala sa bangis nga ataki sa kaaway

,

Click here to download.

_____

Ang umaabot nga anibersaryo sa NDFP adunay lalum nga kabililhon sa kasaysayan sa pakigbisog sa katawhan. Kini nagasimbolo sa kapin lima ka dekada nga walay hunong nga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kagawasan ug tinuod nga demokrasya. . Busa, ang NPA- Surigao del sur nagpadangat sa among malipayong pagduyog atol niini nga kasumaran sa pagkatukod sa NDFP ngadto sa tanang organisasyon nga membro niini sa tibuok Pilipinas ug ilabina dinhi sa atong probinsya.

Sa milabayng mga katuigan, napamatud-an ang bantugang papel niini sa pagpanguna sa mga pangmasang organisasyon sa pagkab-ot sa mga kadaugan pinaagi sa paghiusa sa lainlaing hut-ong ug sektor sa katilingban. Gikan sa pakigbisog sa katawhang lumad pagpanalipod sa ilang yutang kabilin hangtud ngadto sa pakigbisog sa mga mag-uuma sa kabanikanhan, pakigbisog sa mga mamumuo ug mga estudyante didto sa kalungsuran ug kasyudaran, makita ang daku, kusgan ug lig-ong pagtinabangay aron ipanawagan sa reaksyunaryong goberno nga tubagon ang mga demokratikong pangayo sa katawhang Pilipino.

Luyo sa walay hunong nga pagpangataki sa reaksyunaryong estado pinaagi sa iyang mga binayrang tropa sa AFP ug PNP, padayon kining nakatunhay ug nakapapel sa pagpanguna sa paglunsad og agraryong rebolusyon sama sa pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma, pag-usab sa bahinay pabor sa saop, pagpataas sa presyo sa ilang produkto, pagpakunhod sa mga abangan ug interes sa pautang.

Sa kasamtangan, gipapas-an kita sa nanghinobrang krisis sa ekonomiya sama sa grabe kamahal nga presyo sa mga batakang panginahanglan, dugang pagdaku sa utang sa nasud nga miabot na og P13.75 trilyon ug pagtiurok sa presyo sa mga produkto sa mag-uuma. Apan, imbis sulbaron kini nga krisis, kabangis ang ilang gihimong lakang sa matag panahon nga nagpasibaw ang katawhan sa ilang tinuod nga gibate ug pangandoy. Walay duhaduhang nagpahamtang og mga pagpanumpo ang rehimeng Marcos Jr gamit ang Anti Terror Law ug giila na dayun kini nga usa ka teroristang binuhatan. Kini ang mga hulagway sa kabangis ug pagkainutil sa milabayng nagpulipuling rehimen hangtud sa kasamtangan aron sulbaron ang krisis sa semi -kolonyal ug semi pyudal nga sestima sa atong katilingban. Atong dahumon nga padayon natong masinati ang walay puas nga desperadong ataki sa reaksyunaryong estado ngadto sa atong mga demokratikong katungod panahon kung mahulga ang iyang interes ug kahakog sa gahum.

Napamatud-an na sa kasaysayan nga makab-ot lamang sa kabus nga katawhan ang gipangandoy niining kausaban sa panginabuhian ug sestima sa katilingban pinaagi sa hiniusang paglihok. Busa, atong giawhag ang tanang katawhan nga lig-ong mobarug alang sa demokratikong katungod. Ipadayon ang rebolusyunaryong panaghiusa aron suklan ang terorismo nga gihimo sa estado sa nagharing hut-ong. Hiniusang molihok aron suklan ang magun-obong proyekto sa mina, mga plantasyon ug land conversion, ilabina dinhi sa atong probinsya nga ubay-ubay na ang nakalumbay nga kompaniya sa mina, logging ug mga agri business corporation.

Kinahanglang makigbisog kita sa tanang posibleng porma ug pamaagi sa pagsukol, palihukon ang kinabag-ang ihap sa mga mag-uuma, mga lumad, tawong simbahan, mga estudyante, aktibista sa kinaiyahan ug mismo mga ordinaryong trabahante sa lokal nga reaksyonaryong buluhatan nga molihok aron mapanalipdan ang atong nasudnong patrimonya ug soberanya.

Manlimbasog alang sa pagpaasdang sa malisod nga pakigbisog.
Lig – ong hiusahon ang han-ay aron suklan ang kaaway.

Saulugon ang ika 50 ka tuig sa NDFP ug makigbisog taliwala sa bangis nga ataki sa kaaway