Mga pahayag sa pagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan sa Quezon sa ika-50 anibersaryo ng NDFP

,

Bagong Hukbong Bayan-Quezon (Apolonio Mendoza Command )
Abril 24, 2023

Isang mapula at mapagpalayang araw ang ipinaabot ng Apolonio Mendoza Command sa ika-limampung taong pagdiriwang ng anibersaryo ng NDFP. Mataas ang pagkilala ng NPA sa lalawigan ng Quezon sa makasaysayang papel ng NDFP na isulong ang makauring pakikibaka ng sambayanan, igiit ang makatwirang laban para sa pangmatagalang kapayapaan at labanan ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

Hindi matatawaran ang naiambag ng NDFP sa pagisikap na patuloy na magrekrut ng pinakamabubuting anak ng bayan sa mga yunit ng Hukbong Bayan, pagpapatibay ng alyansa ng mga uri at sektor na kaibigan ng rebolusyon, at pagpupundar ng demokratikong gubyernong bayan sa kanayunan.

Asahan ninyo na lagi’t laging makakatuwang ng NDFP ang AMC-NPA sa lahat ng pagkakataon, anumang balakid, hirap at sakripisyo ang kaharapin nito sa hinaharap.

Pinagpupugayan din namin ang lahat ng mga martir ng sambayanan na nag-alay ng kanilang buhay para makamit ang isang lipunang malaya at masagana.

Ngayon, sa ginintuang taon ng NDF inaanyayahan natin ang lahat ng hukbong bayan sa bulwagang ito na tumayo at ibigay natin ang pinakamataas na pagpagpupugay para sa kanyang dakilang ambag para uring inaapi at pinagsasamantalahan.

Pulang saludo sa nakikibakang mamamayan!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang sambayanang nakikibaka!

 


 

Pahayag ng Kabataang Makabayan-Quezon
Ka Abet Peninsula, Tagapagsalita

23 Abril 2023

Mga kaibigan, kasama sa yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon at lalo’t higit sa mga masang kaagapay natin sa rebolusyon, mainit na rebolusyunaryong pagbati!

Katulad ng papatinding init ng ating panahon, naglalagablab ang ating selebrasyon para sa ginintuang anibersaryo ng pagkakatatag ng Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas (NDFP).

Malugod na na nakikiisa ang Kabataang Makabayan – Quezon sa pagdiriwang ng ika-50 taong pagkakatatag ng NDFP. Mula sa mga matatagumpay na pagdiriwang ng ika-54 taon ng ating Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan, ikinagagalak ng Kabataang Makabayan – Quezon na nananatiling matatag ang ating bigkisan para isulong ang pambansang demokratikong rebolusyon. Hindi niyo man kami kasama ngayon sa loob ng sona para sa ating pagdiriwang, nawa’y maabot ng liham nito ang aming mainit na pakikiisa. Sa katunayan, ata- na-atat na ulit kami makabalik diyan.

Ginugunita at ibinibigay namin ang pinakamataas na parangal sa buhay na inialay nina Ka Joma Sison, Ka Benito Tiamzon, Ka Wilma Austria-Tiamzon at iba pang rebolusyunaryong martir.

Sa ating lalawigan, iniaangat namin sa dambana ng mga tunay na bayaning Pilipino si Ka Karen – ang pinakamamahal na martir ng kabataang estudyante ng Quezon. Sa okasyon ng pagdiriwang ng NDFP anniversary ngayong taon, aming isinusulong ang panukalang tawaging Balangay Dani Lagrama ang Kabataang Makabayan sa lalawigan para sa walang-hanggang pagdakila at pagkilala sa kabayanihan ni Ka Karen.

Batid natin ang tumitinding krisis sa ekonomiya at panunupil ng rehimen ni Marcos Jr. Ramdam na ramdam ng mamamayan ang mga pananalasa ng kasalukuyang rehimen na bunga ng pagpapatuloy ng kampanyang supresyon at anti-mamamayang pakana ng sinundang rehimeng Duterte.

Sa probinsya, umaaray na ang mga pamilya sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at krudo. Sa kabila ng mababang pagbili sa mga produkto ng mga magsasaka lalo na ng kopra at niyog, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kalbaryo para sa mga manggagawa at malaproletaryado ang papaliit na halaga ng sahod at di-makataong patakarang pang-empleyo.

Nariyan din ang imbing phaseout sa mga jeepney at PUV na tiyak na lalagot sa kabuhayan ng ating mga tsuper.

Sa kabila naman ng pagbabalik-eskwela, dagok pa rin para sa mga kabataang-estudyante ang edukasyon sapagkat wala itong ipinag-iba mula sa komersyalisado, kolonyalisado at pasistang oryentasyon.

Lunod na lunod naman sa trabaho ang mga guro habang nananatiling binabarat ang kanilang sinasahod.

Masaklap pa rito, walang patlang na nagpapatuloy ang paglabag sa karapatang pantao sa mamamayan ng Quezon. Kabil-anan sa kanayunan at kalunsuran ang pekeng pagpapasuko, red-tagging, militarisasyon at extra-judicial killings.

Hindi na mapigilan ang pagsingaw ng tumitinding krisis sa malakolonyal at malapyudal nating lipunan. Wala nang pagtakasan ang mga lokal na naghaharing uri at kanilang imperyalistang amo kundi lantarang supilin ang mga mamamayan.

Kaya ngayon, higit kailanman, mahigpit na kinakailangan ang pinakamalawak na pagkakaisa ng lahat progresibong uri, saray at grupo upang ihiwalay at pabagsakin ang kontra-rebolusyonaryo at reaksyunaryong kapangyarihan ng lokal na naghaharing uri at imperyalistang amo nila. Susi ang Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas, na siya namang napatunayan na rin sa kaniyang kasaysayan, para hawanin ang landas ng ating pambansang-demokratikong rebolusyong bayan.

Magpapatuloy kaming mga kabataan para magpukaw, mag-organisa at magpakilos sa hanay ng mga kabataan at lahat ng seksyon ng demokratikong uri para tahakin at ipagtagumpay ang armadong rebolusyon!

Hanggang sa Tagumpay!


Trinidad Ramirez, Chairperson
Liga ng Agham Para sa Bayan (LAB)

Rebolusyonaryong pagbati sa mga kasama. Hangad namin ang mataas na mapanlabang diwa at tuloy tuloy na pagsulong ng gawain ng mahal naming Partido at Hukbo sa Timog Katagalugan!

Mapula at mataas na pagsaludo sa ika limapung taong anibersaryo ng Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas o National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Katulad na pagpupugay din sa ating mga bayani at martir na nag-alay ng kanilang talino, lakas, at buhay para makamit natin ang mga tagumpay ng pambansang demokratikong rebolusyon na tinatamasa natin ngayon. Rebolusyonaryong ehemplo natin si Kasamang Benito Tiamzon, Wilma Tiamzon, Rogelio Posadas sa kanilang walang pag-iimbot at takot na paglilingkod para pag-alabin ang apoy ng rebolusyon.

Maningning na tagumpay ang pag-inog at pag-unlad ng NDFP sa pagkuha ng malawak na suporta para sa pagsulong ng pambansang demokratikong rebolusyon sa bansa. Isa sa mga kasapi ng NDFP ang Liga ng Agham para sa Bayan (LAB).

Ang LAB ay isang rebolusyonaryong organisasyong masa ng mga siyentista, teknolohista, inhinyero, na pinagbubuklod ng paniniwalang ang demokratikong rebolusyong bayan, sa pamumuno ng proletaryado, ang ganap na magpapalaya sa sambayanang Pilipino mula sa imperyalismo, burukrata kapitalismo, at pyudalismo. Itinatag ito noong Disyembre 26, 1975 sa gitna ng lumalalang represyon at pag-aresto sa hanay ng mga siyentista at mamamayan sa panahon ng diktadura ni Marcos.

Katulad ng iba pang kasapi ng NDFP, nagpapalakas sa organisasyon, pulitika at ideolohiya ang mga kasapi at balangay ng LAB. Isa na dito ang layunin naming ibalik at iregularisa ang exposure, integrasyon sa kanayunan, at tuwirang pagpapasampa sa Bagong Hukbong Bayan ng mga kasapi ng LAB. Natutuwa kami na isa sa mga katuwang namin ang Apolonio Mendoza Command sa pagsasakatuparan ng layuning ito.

Malaking tulong sa pagpapabilis ng pagpapanibagong hubog at pagpapataas ng pampulitikang kakayahan ng mga kasapi ng LAB ang integrasyon at exposure na naumpisahan na naming nagawa. Nailalapat sa lupa ang mga aral at karanasan ng ilang mga kagawad na nakukuha nila sa prosesong ito. Gayundin mas nauunawaan ng buong kasapian ang mga kalagayan at pagsasapraktika ng armadong pakikibaka, pagtatayo ng baseng masa at paglulunsad ng rebolusyong agraryo sa kanayunan.

Natuwa kami ng ibalik ang mga kwento at balita sa mga karanasan ng ilang kasapi naming nakapunta sa inyong larangan. Lalo pa ang mga kwento na nagpapakita ng kabayanihan ng ating Hukbo, ang kanilang pakikibaka para lagpasan ang mga hirap pati na ang mga kahinaan sa organisasyon at pulitika.

Isang tampok na resulta ng pagsilip sa kanayunan at pagbabahagi ng maiksing karanasang ang pagka-enganyo ng aming mga kasapi na pumunta sa kanayunan sa abot ng kanilang makakaya. Umaasa kami na ngayon taon ay mas marami pang makapunta sa kanayunan at makapagpasampa kami sa mahal naming Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang NDFP! Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay ang Liga ng Agham para sa Bayan!

Isulong ang Pambansang Demokratikong Rebolusyon hanggang tagumpay!

Harapin at lagpasan ang mga kahinaan, abutin ang mas abanteng yugto ng digmang bayan sa Pilipinas!

 


 

Paigtingin ang Ginintuang Pambansang Demokratikong Pakikibaka para sa Kalayaan at Demokrasya!
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid

Sa pagggunita ng ika-50 taong ginintuang anibersaryo ng National Democratic Front or the Philippines (NDFP) sa Abril 24 ay buong tatag nating isulong at paigtingin ang Pambansa Demokratikong Pakikibaka. Ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) katulad ng NDFP ay nananawagan sa mga magsasaka at tagasuporta nito na palawakin pa ang pagkakaisa at suporta sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo at armadong pakikibaka na siyang pangunahing nilalaman ng 12 puntong programa ng NDFP.

Limampung taon matapos itatag ang NDFP sa panahon ng diktadurang Ferdinand Marcos Sr. ay nagpapatuloy ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan sa ilalim ngayon ng papet ng Estados Unidos na si Ferdinand “Bong-Bong” Marcos Jr. Ibig sabihin nananatili ang mga batayan ng Demokratikong Rebolusyon Bayan at ang kawastuhan ng 12-puntong programa ng NDFP na magpapalaya sa sambayanang Pilipino sa pagsasamantala at pang-aapi.

Sa ilalim ngayon ng rehimeng US-Marcos Jr. ay mas tumindi pa ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Ipinagpatuloy at pinatindi pa ang implementasyon ng mga patakaran ng deregulasyon , pribatisasyon at liberalisasyon ng ekonomiya na lalong nagsadlak sa matinding krisis sa kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Binansot at hindi pinaunlad ang produksyon sa agrikultura at pinalawak pa ang programa ng importasyon ng mga produktong agrikultural na nagbunga ng pagbagsak ng kabuhayan at produksyon sa pagsasaka ng mga magbubukid. Hindi nito napigilan ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin at presyo ng mga pagkain sa halip ang nakinabang lamang ay ang mga malalaking sindikato at importer sa bansa kasabwat ang mga korap na upisyal ng gubyerno. Mas masahol ay walang programa ng tunay na reporma sa lupa ang rehimeng US-Marcos Jr. at sa halip ay lumalawak pa ang pangangamkam at pagpapalit gamit ng mga lupang sakahan.

Higit triple ang pagbulusok sa halaga ng sahod ng mga mamamayan dahil sa walang tigil na pagsirit sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang hiling na pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at empleyado ay hindi tinutugunan at mas pinaboran ng gubyerno ang mga malalaking kapitalista na magkamal ng dambuhalang tubo sa harap ng krisis sa ekonomiya. Hindi na lamang mga mangagawa at maralita ang apektado ng krisis kundi kahit ang mga panggitnang saray ng lipunan na may mga maliiit na negosyo ay bumabagsak ang kabuhayan.

Sa unang taon ni Marcos Jr. ay ipinakita nito ang pagka-papet sa imperyalismong US. Kung noon ay may base militar sa panahon ni Marcos Sr. ngayon naman ay maraming EDCA sites sa buong bansa para sa ehersisyong militar ng US. Malaking paghahanda ito para gamiting base militar ng US ang Pilipinas laban sa imperyalistang Tsina. Gagamitin rin ito para patindihin pa ang panunupil at pasistang pananalakay ng rehimeng US-Marcos Jr. sa nakikibakang sambayanang Pilipino.

Higit kailanman ang NDFP ay nasa wastong landas para palawakin pa ang pagkakaisa ng mamamayan sa pagsusulong ng mga demokratikong karapatan at interes. Pangungnahan ng alyansa ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa ng NDFP ang malawakang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan sa agos ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan para pambansang kalayaan at demokrasya.

Kailangang palakasin pa ang batayang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka at iba pang demokratikong uri sa lipunang Pilipino.

Katulad ng NDFP at PKP, ang PKM, ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng uring magbubukid ay nananawagan sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang maralita sa kanayunan gayundin sa pangunahing alyado nitong manggagawa, sa mga kabataan at mga tagasuporta nito na tumungo sa kanayunan at lumahok sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Salubungin natin ang ginintuang 50 taon ng NDFP ng mas maigting na pambansa demokratikong pakikibaka.

Mga pahayag sa pagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan sa Quezon sa ika-50 anibersaryo ng NDFP