Ibayong palahukin ang sambayanang Pilipino sa pambansa demokratikong rebolusyon! Palakasin ang National Democratic Front of the Philippines!

,

Itaas at iwagayway natin ang mga pulang bandila sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP)!

Inspirasyon ng NDFP-ST sa pagdiriwang ng ginintuang anibersaryo ang buhay at pakikibaka ng mga kapita-pitagang lider na sina Benito “Ka Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-Tao” Austria-Tiamzon, at iba pang mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan. Sila ay mga rebolusyonaryong bayaning Pilipino na nasawi sa pakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya.
Makasaysayan at masayang okasyon ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng NDFP ngayong Abril 24, 2023. Isinusulong nito ang pagpapatuloy ng lumang rebolusyon ng Kataas-taasan, Kagalang-galangang mga Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio. Nilampasan na nito ang inabot ng kilusang pagpapalaya ng KKK laban sa kolonyalistang Espanyol at ang pambansang pag-aaklas laban sa imperyalismong US, pasistang Hapon at kilusan laban sa mga unang papet na rehimeng kontrolado ng imperyalismong US. Hanggang ngayon, dumadaluyong ang pambansa demokratikong pakikibaka ng bayan at nagpupunyagi sa gitna ng tumitinding pasismo ng estado.

Mula nang maitatag ang NDFP noong 1973, higit na napatibay ang pagkakaisa ng iba’t ibang uri at sektor para itanghal ang tamang landas ng pambansa demokratikong rebolusyon sa pagbabago ng bulok na malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino. Nilinang ang pagkakaisang pampulitika para pangunahin sa armadong pakikibaka, at sekundaryo para sa parlamentaryong pakikibaka.

Dinala ng mga pambansa demokratikong pwersa ang mabuting mensahe ng rebolusyon sa kanayunan at kalunsuran. Sa Timog Katagalugan, malaki ang naging papel ng NDFP sa pagpupundar ng mga sonang gerilya. Buong puso itong niyakap ng masang magsasaka at katutubo hanggang sa umanib sila sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at maitayo ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika, ang binhi ng demokratikong gubyernong bayan. Lumawak ang kasapian ng rebolusyonaryong kilusang lihim sa mga sentrong bayan at kalunsuran ng rehiyon. Pinalakas ang Hukbong Bayan na kinabibilangan ng iba’t ibang aping uri at sektor na nag-armas laban sa reaksyunaryong estado.

Iginiit at ipinaglalaban ng NDFP ang tunay na pambansa-demokratikong kahilingan ng mamamayan. Palaging kaisa ng bayan ang NDFP sa kanilang pakikibaka para sa lupa, sahod, trabaho at karapatan. Sa TK, tagumpay ang mga pakikibakang antipyudal na nag-ani ng ilampung libong ektaryang lupang ipinamahagi sa mga magsasaka sa Quezon, Laguna, Batangas, Rizal, Mindoro at Palawan; ipinaglaban ang kahilingan ng mga manggagawa para sa sahod at trabaho; ipinagtanggol ang karapatan ng maralitang taga-lunsod sa kabuhayan at panirikan; iginiit ang pambansa, siyentipiko at makamasang edukasyon at kultura; ipinatambol ang karaingan ng bayan para sa tunay at de-kalidad na serbisyong panlipunan; isinusulong ang karapatan ng mga Pilipino sa ibayong dagat; tinututulan at pinarurusahan ang mga proyektong mapaminsala sa kalikasan at iba pa.

Ipinagtatanggol ng NDFP ang pambansang soberanya at tunay na kalayaan ng mamamayang Pilipino. Nasa unahan ito ng paglaban sa panghihimasok ng China at pambubuyo ng US sa West Philippine Sea at sa daantaong pakikibaka para palayasin ang imperyalismong US na nakakubabaw sa sistemang pang-ekonomya, pampulitika, militar at kultura ng bansa. Kabilang ang anti-imperyalistang pakikibaka at nangunguna sa 12-puntong programa ng NDFP at isa sa mga susing probisyon ng borador na Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na inihapag sa peace talks.

Tulad ng panahon ni Bonifacio at yugto sa kasaysayan ng imperyalistang pananakop, higit na paborable ang kalagayan ng lipunan para isulong at ipagwagi ang pambansa-demokratikong rebolusyon. Ang napipintong digmaan sa Asia Pacific bunsod ng pang-uudyok ng US ng inter-imperyalistang gera laban sa China ay nag-aanak ng papalubhang sitwasyon ng bayan. Sa kasaysayan, ang mga imperyalistang gera ay nagsisilbing mitsa ng pambansang pag-aaklas para sa kalayaan at demokrasya.

Lalo pang pinalalala ng kasalukuyang rehimeng US-Marcos-Duterte ang pagiging atrasado, agraryo at kawalan ng batayang industriya ng bansa. Garantisadong lalong mag-iibayo ang pagdurusa, kahirapan at kagutuman ng bayan. Pasismo ang tugon nito sa hinaing ng nakikibakang mamamayan. Ang Anti-Terror Law ay tahasang ginagamit para supilin ang paglaban ng mamamayan. Laganap ang red-tagging na nagbibigay ng buktot na katwiran sa kabi-kabilang pamamaslang, iligal na pang-aaresto, pagdukot, iligal na pagdedetine at iba pang paglabag sa karapatang tao. Militarisado ang mga komunidad at karaniwan ang pambobomba sa ngalan ng hibang na anti-komunistang gerang pinopondohan ng US.

Samantala, kontra-kapayapaan ang reaksyunaryong estado sa paulit-ulit na pagtalikod sa kahilingan ng bayan para sa peace talks sa pagitan ng NDFP at GRP. Dinadakip o pinapatay ang mga NDFP consultant sa kabila ng umiiral na Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Nilalapastangan ng estado ang kasunduang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law na nagtitiyak sa karapatang tao ng mga pwersang direkta at di-direktang lumalahok sa digmaan. Itinakwil nito ang kasunduang CASER na tutugon sa komprehensibong kahilingan ng bayan para sa lupa, sahod, trabaho at serbisyong panlipunan.

Mabigat ang hamon sa NDFP, sa lahat ng demokratikong pwersa, na ibayong magkaisa para labanan ang salot na imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Dapat ipaglaban ang pambansang soberanya at protektahan ang patrimonya ng bansa. Dapat mapalahok ang pinakamaraming bilang ng masang Pilipino, sa loob at labas ng bansa, sa pambansa demokratikong rebolusyon. Reklutahin sa New People’s Army ang pinakamabubuting anak ng bayan. Higit dapat na maparami ang bilang ng mga balangay ng lahat ng lihim na organisasyong masa sa ilalim ng NDFP. Dapat pasikarin ang mga pakikibakang masa. Dapat makilusan ang kalakhan ng mga pagawaan, eskwelahan, asyenda, upisina, baryo at sityo. Dapat malawakang pukawin ang pinakamaraming mamamayan sa kawastuhan ng pambansa demokratikong pakikibaka. Dapat palakasin ang mga organisasyong masa, hayag o lihim, na magsisilbing gulugod ng mga pakikibakang masa.

Dapat puspusang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digma sa kanayunan hanggang makubkob ang kalunsuran. Tanging sa malawakang paglahok ng masa sa digmang bayan matitiyak ang pagkakamit ng paglaya ng sambayanan sa dayuhan at pyudal na paghahari.

Pukawin, organisahin at pakilusin ang aping mamamayan!
Pagkaisahin ang sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag ng NDFP!
Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan!
Ipagwagi ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!

Ibayong palahukin ang sambayanang Pilipino sa pambansa demokratikong rebolusyon! Palakasin ang National Democratic Front of the Philippines!