Sinara ng pasistang si Marcos Jr. ang pinto para sa usapang pangkapayapaan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Malinaw sa pasistang tunguhin ng rehimeng Marcos na wala na itong interes na bumalik sa negosasyong pangkapayapaan sang-ayon sa The Hague Joint Declaration. Idineklara nito ang pagpapatuloy ng patakaran ng total war laban sa rebolusyonaryong kilusan at pinatindi ang gera laban sa sibilyang populasyon sa halip na harapin ang ng mga repormang sosyo-ekonomikong ihinahapag ng NDFP at rebolusyonaryong kilusan. Malinaw nitong pinatutunayan ang kawalan ni Marcos Jr. ng interes sa mga hakbangin at repormang para sa kapakanan at ikabubuti ng sambayanang Pilipino at ng buong bansa. Linalantad nito na ang mga sagadsaring pasistang tulad ni Marcos Jr. ay hindi kailanman magnanais na kamtin ang tunay na kapayapaan at katarungang panlipunan.

Sa dikta at nais na kumpas ng hari ng mga teroristang US, nagpasya ang papet na rehimeng paigtingin na lamang ang pagsupil sa lahat ng tipo ng paglaban at pagtangkaang puksain ang pinakamalaking hadlang sa buu-buong pangingibabaw ng interes ng naghaharing-uri – ang CPP-NPA-NDF. Anong aasahang usapang pangkapayapaan ng mamamayan mula sa rehimen at mga kasapakat nitong imperyalistang pilit na dinudungisan ang pangalan at prestihiyo ng rebolusyonaryong kilusan at wala sa katwirang bumabansag dito bilang terorista?

Lantaran din ang mga paglabag ng GRP sa mga probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa pamamagitan ng paglulunsad ng sistematiko at malawakang mga akto ng terorismo at malulubhang krimen laban sa taumbayan kabilang na ang walang patumanggang pambubomba sa mga komunidad, masaker at pamamaslang sa mga sibilyan, pagdukot, pag-aresto at pagtortyur sa masa at iba pa.

Linabag ng GRP ang The Hague Joint Declaration sa pamamagitan ng paggiit sa pagsalong ng armas at pagsuko ng rebolusyonaryong kilusan bilang kundisyon para sa usapang pangkapayapaan. Ipinapakana nito ang mga lokalisadong usapang pangkapayapaan na tahasang nagpapawalang-saysay sa mga probisyon ng naturang deklarasyon. Linabag din ng GRP ang Joint Agreement on Safety Immunity and Guarantees (JASIG) sa pagkriminalisa at pagtugis sa kasapian at pamunuan ng CPP-NPA-NDF. Sa pamamagitan ng Anti-Terrorism Law, tuluyan at makaisang-panig nitong idineklara ang rebolusyonaryong kilusan bilang terorista.

Gayunpaman, nakahanda ang rebolusyonaryong kilusan na harapin ang pinatindi at brutal na mga kampanya ng panunupil at gera laban sa sibilyang populasyon. Araw-araw, papalaking bilang ng mamamayan ang nag-aalsa sa iba’t ibang anyo laban sa papasahol na kalagayang panlipunan. Sa kanilang araw-araw na pakikibaka, lumalalim ang kanilang pampulitikang kamalayan, naiipon at lumalakas ang kanilang nagkakaisang makauring paninindigan na tuluyang magpapabagsak sa papet na estado at tutuldok sa bulok na naghaharing sistema.

Sinara ng pasistang si Marcos Jr. ang pinto para sa usapang pangkapayapaan