Tadlungon ang mga kasaypanan kag pabaskugon ang Partido! Isahon kag pamunuan ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa pagbato sa rehimen US-Marcos! Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishIlocoBisayaPilipino

Puno sa wala kinutuban ang rebolusyonaryo nga kapagsik, optimismo kag kalipay, ginapalab-ot sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit nga militanteng panamyaw sa bug-os nga katapuan sang Partido sa okasyon sang ika-55 nga anibersaryo sini. Hiwaton naton sa sini nga adlaw ang mga naangkon sang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa nagligad nga tuig sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa pumuluyo sa mga paghimakas nga anti-imperyalista, antipyudal kag antipasista kag sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Kadungan sini, kritikal sa kaugalingon naton nga tumuron ang aton mga kahuyangan, kakulangan kag mga kasaypanan agud tadlungon kag panginbabawan ang mga ini, kag magtikang sang mas daku sa masunod nga tuig.

Maghatag kita sang pasidungog kay Ka Jose Maria Sison, tigpangulo nga tagatukod sang Komite Sentral sang PKP, nga ang una nga tuig sang pagtaliwan ang ginsug-alaw naton sadtong nagligad nga Disyembre 16. Maghatag-pasidungog man kita sa ila ni Benito Tiamzon, Wilma Austria, Julius Giron, Mariano Adlao, Jorge Madlos, Menandro Villanueva, Antonio Cabanatan, Dionisio Micabalo, Eugenia Magpantay, Alfredo Merilos, Dennis Rodina, Agaton Topacio, Randall Echanis, Rosalino Canubas, Sandra Reyes, Ezequiel Daguman, Emmanuel Fernandez, Rolando Leyson Jr. Helenita Pardalis, Rogelio Posadas, jude Fernandez, Josephine Mendoza kag tanan nga baganihan kag martir sang rebolusyong Pilipino. Sa ila nga panahon naghimo sila sang dalagku nga sakripisyo kag pinakabilidhon nga amot sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway.

Tubtob mintras nga pakamahalon sang Partido ang ginpanubli ni Ka Joma. Sa sulod sang lima ka dekada, si Ka Joma ang wala kakapoy nga mamumugon sang rebolusyong Pilipino kag nagserbe nga wala nagakaugdaw nga kasanag sini. Ginpamanggad niya ang teorya sang Marxismo-Leninismo-Maismo paagi sang pagdapat sini sa kongkreto nga kahimtangan sang katilingban Pilipino kag sa paghan-ay sang estratehiya, mga taktika kag katungdanan sang rebolusyong Pilipino. Sa malawig pa nga panahon, nagapabilin nga pinakabilidhon nga ubay ang mga sinulat ni Ka Joma sa mga rebolusyonaryo kag demokratiko nga pwersa sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon tubtob sa katumanan sang kadalag-an.

Ginakilala sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga sakripisyo sang tanan nga proletaryadong kadre kag katapo sang Partido nga padayon nga wala-kataka nga pag-alagad sa pumuluyong Pilipino kag katuyuan para sa pungsodnon nga demokrasya kag sosyalista nga perspektiba sini. Angkon ang komunistang diwa sang paghatag sang tanan nga masarangan para sa sahing mamumugon kag masang anakbalhas, ginalukdo nila ang binukid nga mga katungdanan para sa pagsulong sang rebolusyon sa tagsa ka nataran sang responsibilidad.

Ginapalab-ot namon ang amon rebolusyonaryo nga pagtamyaw sa linibo ka mga minanghod nga kadre nga nagpatapo sa Partido sining nagligad nga mga tinuig, kag subong naga-amot sang dalagkuan nga enerhiya sa aton nga pangmalawigon nga paghimakas. Madamo sa inyo subong ang nagalukdo sang mga katungdanan sang pagpamuno bilang mga kagawad sang mga sentral nga organo sang partido, bilang mga kumand kag upisyal sa pulitika sang Bagong Hukbong Bayan, kag mga lider sang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran kag kabukiran. Ang bag-o nga henerasyon sang mga komunistang Pilipino, nga madalom nga nakaugat sa malapad nga masa sang mga mamumugon kag mangunguma, ang nagapakita sang wala kinutuban nga determinasyon nga dalhon ang rebolusyon Pilipino sa pagsulong sa palaabuton.

Sa okasyon sang pagdumdom sa aton anibersaryo sang pagkatukod, ginapalab-ot sang Komite Sentral ang pagpakig-ugyon sa tanan nga anti-imperyalista, progresibo kag demokratikong mga pwersa sa bilog nga kalibutan nga nagasulong sang militante nga pagbato sa pungsodnon nga pagpamigos kag mga gyerang agresyon. Ginapalab-ot namon ang pagtamyaw sang pagpakig-abyan sa mga kapareho nga proletaryo sa bilog nga kalibutan nga nagatib-ong kag nagadapat sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sang tagsa nila ka pungsod kag nagapamuno sa mga mamumugon kag masang anakbalhas sa paghimakas para sa kahilwayan kag sosyalismo.

Sa tunga sang nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, nagapadayon ang paglala sang mga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos sang monopolyo kapitalismo ukon imperyalismo batuk sa minilyon ka mamumugon kag masang anakbalhas, kag sa pagpangawat sa kinaiyahan para ubuson ang ginahugakom nga ginansya. Nagabun-ag ini sang nagalala nga kundisyon sosyo-ekonomiko para sa mayorya sang mga mamumugon kag masang anakbalhas sa mga pungsod nga sentro sang industriyal kapitalismo, kag sa mga pungsod nga atrasado, malakolonyal kag malapyudal. Nagatulod sang mga gyera kag armado nga kinagamo ang mga monopolyo kapitalista. Padayon nila nga ginatib-ong ang pasismo para punggan ukon kontrahon ang pagbaskog sang mga rebolusyonaryong pagbato nga ginapamunuan sang proletaryado. Ginhatagan pagtamod ang nagliligad nga mga tinuig sang nagasangkad nga pangkatilingban nga kinagamo kag nagataas nga halintang sang pagbato sang mga mamumugon kag masang anakbalhas.

Samtang padayon nga hagmak sa krisis ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, padayon man ang paglala sang garuk nga kahimtangan sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa Pilipinas. Dala sang lokal nga krisis sa ekonomya kag pulitika ang indi matungkad nga pag-antus sa pumuluyong Pilipino, ilabi na sa mga mamumugon, mangunguma kag iban pa nga anakbalhas nga ilabi pa nga nga nagasarorot paubos ang lebel sang kabuhi, sa idalom sang nagalala nga imperyalistang pagpamigos kag pagpangawat.Ilabi nga nagabaskog ang terorismo sang estado kag pampulitika nga pagpanumpo nga direkta ginasuportahan sang imperyalismong US. Nagadamo ang ginatulod sang nagalubha nga kahimtangan ang militante kag ululupod nga ginapakigbato ang ila mga kinamatarung pampulitika kag pang-ekonomya, kag isulong ang rebolusyonaryong pagbato para lab-uton ang ila pungsodnon-demokratiko nga mga handum.

Determinado ang Partido Komunista ng Pilipinas nga pamunuan ang mga mamumugon kag malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino samtang nagapabaskog sandig sa mga rebolusyonaryong napundar sa nagligad nga 55 ka tuig, ginakilala man sini kung paano nga ang suhetibo, nagapanguna sa porma sang empirisismo, ang nagresulta sa kritikal nga mga kasaypanan kag tendensya, kahuyangan kag kakulangan sa patag sang ideolohiya, pulitika kag organisasyon, nga nagpugong sa pagbaskog sini kag padayon nga pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa nagligad nga pila ka mga tinuig. Agud panginbabawan kag isikway ang mga kasaypanan nga ini, nagapanawagan ang komite Sentral sa bug-os nga Partido nga isulong ang isa ka kahublagan panadlong sa basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag mga sandigan nga prinsipyo sang partido nga ginhan-ay ni Ka Joma.

Katuyuan sang kahublagan panadlong nga ilabi pabaskugon ang Partido paagi sa pagpataas sang lebel sa teorya kag rebolusyonaryo nga praktika sang mga kadre sang Partido; pahugton ang ila paghangop sa Marxismo-Leninismo-Maoismo agud kritikal nga sumahon ang nagligad nga mga inagihan kag magkuha sang mga leksyon kag ilabi nga pakamahalon ang teorya sang inaway banwa sa Pilipinas; isikway ang suhetibismo kag sayop nga mga patakaran kag praktika; ilunsar ang pagsaway sa kaugalingon agud pataason ang determinasyon sang mga kadre sang Partido kag rebolusyonaryo nga maghimakas kag magsakripisyo para sa rebolusyonaryo nga kawsa.

Padayon nga ginapadalom kag ginapasangkad sang Partido ang pag-ugat sini sa masa. Determinado sini nga pila ka pilo nga pasangkaron ang hanay sini sa mga masunod nga tuig agud masarangan nga pas-anon ang dungganon nga katungdanan nga pamunuan ang minilyon ka pumuluyo sa banas sang pagsulong sang inaway banwa kag sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon padulong sa lubos nga kadalag-an.

I. Nagdangat ang krisis sang imperyalismo sa nagalala nga kahimtangan kag mga gyera

Napuno sang kinagamo ang kapitalistang sistema sa bilog nga kalibutan. Ginapalala sini ang apat ka mayor nga kontradiksyon sa kalibutan—ang sa tunga sang monopolyo kapital kag proletaryado sa mga pungsod nga kapitalista; sa tunga sang magkaribal nga imperyalistang gahum; sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag pigos nga pumuluyo kag mga pungsod; kag sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga pungsod nga nagaduso sang pungsodnon nga pagkaugalingon kag sosyalistang handum. Padayon ang pagsarorot sini halin sa pangkalibutanon nga lockdown sadtong 2020.

Sa pihak sang lapta-lapta nga pag-uswag sadtong nagligad nga tuig, nagbalik ini sa banas sang madugayon nga istagnasyon kag paghinay samtang ang bilog nga kalibutan ang hagmak sa utang kag ipit nga pang-ekonomya. ang mga kundisyon sang pang-ekonomyang krisis ang nagbun-ag sang mga krisis sa pulitika kag mga gyera. Sa pagpanguna sang US, padayon nga nagagyera ang mga imperyalista nga gahum sa Eastern Europe kag Middle East, samtang nagahana nga mag-ibwal sang dugang nga mga gyera sa iban pa nga bahin sang kalibutan. Sa nagkalain-lain nga pungsod may lapnagon nga pangkatilingban nga pagkinagamo sa mga sahing pigos kag ginahimuslan nga nagdangat sa pag-ibwal sang mga armado kag indi armado nga pagbato sang pumuluyo sa nagalala nga kahimtangan sang imperyalistang pagpanghimulos kag pagpamigos.

Padayon ang pagsarorot sa krisis sang pangkalibutanon nga monopolyo kapitalistang sistema. Sa masobra isa kag tunga ka dekada, ang ekonomya sang bilog nga kalibutan ang yara sa pangkabilugan kag pangmalawigon nga istagnasyon.

Ang krisis sa pinansya kag ekonomya sadtong 2008-2009, nga nakitaan sang paghugno sang dambuhala nga mga bangko kag kabilugan nga ekonomiya, ang patimaan sang nahurot na sang mga monopolyo kapitalista sadtong nangagi sini nga panahon (sugod pagbukas sang daan nga Soviet Union pagkatapos sang paghugno sini sadtong 1991 kag lubos nga integrasyon sang China sa pangkalibutanon nga sistemang kapitalista sadtong 2001) nga padayon nga padakuon ang ganansya paagi sa pagpanghimulos sa kusog-pamugon kag pagkawat sa dunang manggad, wala-untat nga ispekulasyon sa pinansya (dotcom, real estate, pabalay) kag dambuhala nga pagpangutang. Ang tuman kadako nga kantidad sang kwarta (nga gintawag nga pondo sa quantitative easing nga naglab-ot sang pila ka trilyon dolyar) nga ginsak-sak sang nagapanguna nga mga gubyernong kapitalista ang napaslaw nga padayon nga padakuon ang monopolyo kapitalista nga ganansya. Ang mga ekonomya sang US kag iban pa nga nagapanguna nga industriyal kapitalistang pungsod ang napaslaw nga makabalik sa daan nga halintang sang pag-uswag.

Ang ekonomiko nga lockdown sa pandemya sadtong 2020 ang malapnagon nga nakasagabal sa kadena sang suplay, produksyon kag komersyo sang mga korporasyon nga transnasyunal, nga nagtulod sa ginatos ka minilyon nga mamumugon kag masang anakbalhas sa sosyo-ekonomiko nga krisis. Ginhimuslan ang sitwasyon agud hatagan rason ang paggamit sang tuman ka dako nga kantidad sang pondo sang estado para papagsikon ang pagkonsumo, suportahan ang ganansya sang mga korporasyon kag tughungan ang mga merkado pampinansya. Ginapalutaw sini ang mga ekonomya sadtong 2020, kag nagresulta sa pag-untol nga pag-uswag sadtong 2021-2022, apang nagresulta man sang sobra nga pagdako sang utang kag mataas nga implasyon nga nangin pabug-at sa pangkalibutanon nga ekonomya sang nagligad nga tuig. Sadtong una nga kwarto sang 2023, ang pangkalibutanon nga utang ang yara sa $397 trilyon, 349% nga mas dako kaysa pangkalibutanon nga gross domestic product (GDP ukon kabilugan nga kantidad sang produksyon).

Nagadunglay-dunglay ang ekonomiya sang US sa nagligad nga 15 ka tuig sang mahinay nga pag-uswag. Halin 3.62% masami nga tantos sadtong 1961-1990, ang tuigan nga pag-uswag sang ekonomya sang US ang nahugno sa 2.99% sadtong 1991-2008, kag sugod sadtong naghugno padulong 1.69%. Pagkatapos nagsarorot sang 2.3% sadtong 2020, nakabalik sang 5.8% ang ekonomya sang US sadtong 2021, apang nadagdag balik padulong 2.1% sadtong nagligad tuig. Yara sa $33 trilyon ang utang sang gubyernong pederal sang US kag ginalauman nga magasirit pa pagkatapos nga ginsuspendi sang gubyernong Biden ang laye nga nagatalana sang kantidad sang mahimo utangon tubtob 2025.

Nalusno sa resesyon ang ekonomya sang Germany (pinakadako sa Europe) sadtong ulihi nga kwarto sang 2022 tubtob una nga kwarto sang 2023 (paggamay sang 0.3%). Nagbalik ini sa resesyon sadtong Mayo, kag ginalauman nga yara sa resesyon liwat sa masunod nga tuig. Ang UK kag France ang yara sa bibi sang resesyon kag pareho nga ginalauman nga magatin-ad lang sang 0.6% subong nga tuig. Yara sa pangmalawigon nga istagnasyon pa sa gihapon ang Japan. Sugod 2008, 0.27% ang masami nga pagtin-ad sang Japan, halin 7.29% sadtong 1961-1979, 2.91% sadtong 1980-2000, kag 1.45% sadtong 2001-2007. Nagtin-ad lang ini sang 2.14% kag 1.03% sadtong 2021 kag 2022, pagkatapos mahagmak sang 4.28% sadtong 2020. Ginalauman nga magatin-ad ini sang 0.4% subong nga tuig.

Nagtin-ad lang sang 2.99% ang China sadtong nagligad nga tuig, layo sa daan nga tantos nga 9% nga pagtin-ad sadtong 2000-2019. Sa subong nga ginpahinay ini sang mga pamahog sang paglupok sang bukal sa real estate. Ang Evergrande Group, isa sa pinakadako nga property developer sa China ang nagdeklarar sang pagkabangkarote pagkatapos indi makabayad sa $300 bilyon nga utang, nga ginsundan sang kasubong nga pagkabangkarote sang iban pa nga mayor nga kumpanya pareho sang Kasia, Fantasia kag Shimao Group. Ginapangatubang man sang China ang mga pamahog nga indi mabayaran sang mga pungsod nga may binilyon nga utang sa iya.

Sa US kag iban pa nga kapitalistang pungsod, naga-agum ang mga mamumugon kag masang anakbalhas sang lapnagon nga disempleyo kag manubo nga sweldo, kalakip na ang sari-sari nga mga problemang pangkatilingban pareho sang kawad-on sang balay, gutom, tuman kataas nga gasto sa ikaayong-lawas, pagkalubong sa utang sang mga estudyante kag iban pa. Minilyon ka pumuluyo nga indi puti kag mga mamumugon nga migrante ang naga-agum sang rasismo, amo man sang panatisismo sa relihiyon kag pasismo. Adlaw-adlaw, ang mga madamuan nga pagpangluthang ang pamahog sa kabuhi sang mga pumuluyo.

Ang mga atrasado nga pungsod kag malakolonyal kag malapyudal ang nagabug-os sang mayorya sang mga pungsod sa kalibutan, ilabi na sa Asia-Pacific, Latin America, Middle East kag Africa. Padayon nga nagataas ang pampubliko nga utang sang mga ini sa pagsulay sang mga gubyerno diri nga itabok ang mga depisito sa baligyaanay nga tuga sang nagadako nga gasto sa pag-import. Sa pagtawag nga nagatin-ad na ang mga pungsod, yara sa 20% sang kita sang mga gubyerno ang nagakadto sa pagbayad-utang. Yara sa 60% sang mga pungsod nga ini ang nabutang sa peligro nga indi makabayad sang utang, pareho sang krisis sa Sri Lanka sadtong 2022.
Ang mga mamumugon, mangunguma kag iban pa nga anakbalhas sa mga pungsod nga atrasado ang pareho nga nagapangatubang sa mga pangkatilingban nga palaligban pareho sang permanente nga lapnagon nga disempleyo, mala-ulipon nga sweldo, kawad-on sang duta, kawad-on sang puluy-an, taas nga gasto sa ikaayong-lawas kag iban pa nga serbisyong pangkatilingban, pati na pampulitikang pagpanumpo.

Nagalala ang pangkatilingban nga indi pag-alalangay samtang ilabi nakakonsentra ang manggad sa kamot sang pipila ka multi-bilyunaryo. May yara 2,640 bilyunaryo nga ginauyatan ang kabilugan nga $12.2 trilyon, nga 75% ang yara sa lima ka pungsod (US, China, India, Germany kag Russia). May yara sang 724 ka bilyunaryo sa US, nga ang 400 pinakadalagko ang may uyat sa $4.5 trilyon. Ang nagapanguna nga 20 ang ilabi pa nagadako ang manggad sang 20-30% sadtong nagligad nga tuig.

Padayon nga ginabira paubos ang kapitalistang sistema sa kalibutan sang indi masolbar nga krisis sang sobra nga produksyon kag nagahugno nga tantos sang ganansya. May sarplas nga produksyon sa mayor nga mga produkto pareho sang lana, elektroniks (semikonduktor), mga pasi kag iban pa. Ang kapitalistang kumpetisyon kag anarkiya sa produksyon ang padayon nga nagapadulong sa wala pugong nga pagkawat sa manggad sang kalibutan, kapitalistang polusyon, pagwasak sa kinaiyahan, krisis sa klima kag pagkadula sang biodiversity, nga nagpaluntad sang permi nga katalagman sa klima (mga sunog kag baha) nga nagdalasa sa dalagko nga bahin sang kalibutan. Ang monopolyo kapitalismo ang katumbas nga mas masingki nga kumpetisyon sa ekonomya kag kinagamo sa pulitika sang mga kapitalistang gahum. Samtang ginapatuman ang liberalisasyon sa iban nga pungsod, ginapatuman man sang US sa kaugalingon sini nga pungsod ang mga proteksyunista nga patakaran sa baligyaanay kag industriya pabor sa mga kampanyang US, kag ang pagpamuhunan sang estado sa industriyang semikonduktor, green energy kag iban pa.

Padayon nga nagabaskog ang mga pamahog sang gyera sa tunga sang mga mayor nga imperyalistang gahum bunga sang agresibo nga pagpang-ipit sang US sang pangkalibutanon nga paghari sa atubang sang mga paghangkat sa hegemonya sini. Tuman kadako nga rekurso ang gin-imbudo sa galastuhon militar. Sadtong nagligad nga tuig, naglab-ot sa mataas nga rekord nga $2.24 trilyon (3.37% nga mas mataas sa nagligad nga tuig). Masobra 56% sang tanan nga gasto sa militar, kag 61% sang tanan nga eksport sang mga armas ang uyat sang US, China kag Russia. Masobra 20 ka bulan na ang proxy war sang US kag Russia sa Ukraine nga ginagamit nga tinawo sang alyansang militar nga US-NATO. Nag-gasto ang Russia sang $81.7 bilyon sadtong 2022, kag magagasto sang kabilogan nga $120 bilyon sini nga 2023 kag $132 bilyon sa 2024 nga nagpabaskog sang produksyon sa mga pabrika pangmilitar. Naglab-ot na sa $75 bilyon ang ginhatag nga ayuda sang US sa Ukraine, kabahin ang $44.2 bilyon nga ayuda militar, nga ilabi nakapadugay sang armadong kinagamo. Pinakadako nga nakaganar sa gyera sa Ukraine ang mga kumpanyang Amerikano nga nagahimo sang armas pareho sang Lockheed Martin, Raytheon, Northrop kag Boeing.

Kadungan sini, tuyo sang US nga ihatag ang $14.5 bilyon pakete sang ayuda militar sa Israel para suportahan ang Zionista nga pagpamomba kag okupasyon sa Gaza, nga nagpatay na sa halos 19,000 halin Oktobre 7. Ang ginpabaskog nga suporta sang US sa Israel ang kabahin sang tulod sini nga kontrolon ang mga manggad nga lana batuk sa Iran kag iban pnga pungsod sa Middle East nga nagaduso sang kaugalingon nga pagkilala. Tungod sa pagpamalibad sang US nga suportahan ang pangkalibutanon nga singgit para sa untat-lupok sa Gaza bilang pagsuporta sa pagpamomba sang Israel, ilabi ini nga nahamulag sa bilog nga kalibutan.

Padayon man nga ginapabaskog sang US ang pagduso sini nga ipilit ang hegemonya sa rehiyon sang Asia-Pacific, sandig sa estratehiya sini nga punggan ang pagsangkad sang imperyalistang karibal nga China. Nagbutang ang US sang duha ka carrier strike group, isa (USS Nimitz) sa South China Sea, kag isa pa (USS Ronald Raegan) sa Japan. Ginasulsolan sini ang pagbulag sang Taiwan sa China, ang pagduso sang kinamatarung sang Pilipinas sa kadagatan sa idalom sang United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS), kag mga kinagamo sa Korean peninsula, agud sutsotan ang China nga maghimo sang mga agresibo nga aksyon nga mahimo magbunga sang direkta nga komprontasyon militar.

Ang pagpilit sang US sang hegemonya ang ginsabat sang pag-ululupod sang mga karibal sini sa mga alyansa militar. Padayon nga ginapabaskog sang China kag Russia ang Shanghai Cooperation Organization, ang alyansa pangseguridad nga ginpatapuan sang India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan kag Uzbekistan. Ginpamunuan man sang China kag Russia ang mga pagtinguha nga magdihon sang mga angtanay pang-ekonomya, baligyaanay kag pampinansya nga indi nahigot sa dolyar sang US. Padayon man nga ginapabaskog sang North Korea ang angtanay pangmilitar kag pang-ekonomya sini sa Russia kag China. Nagabun-ag ang imperyalistang krisis kag kinagamo sang kundisyon nga pabor sa tayuyon nga pagbaskog kag pagsulong sang mga paghimakas sang mamumugon kag kahublagan anti-imperyalista sa mga kapitalistang pungsod, kag mga demokratikong paghimakas masa kag rebolusyonaryong pagbato para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway halin sa imperyalistang kontrol kag dominasyon sa mga malakolonya, kag para sa sosyalistang rebolusyon.

Nagdilaab ang mga mayor nga welga sang mamumugon sa United States kabahin ang welga sang United Auto Workers kag sang Hollywood Writers and Actors. Sa Europe, nagwelga ang mga mamumugon sa transportasyon sa Italy, Spain kag UK. Mayor nga mga welga man ang ginlunsar sang mga mamumugon pang-ikaayong lawas sa UK, mga mamumugon sa riles kag mga masami nga pampubliko sa Germany, kag iban pa. Pangkasaysayan nga mga pangmasa nga demonstrasyon kag martsa sang minilyon ka pumuluyo ang ginlunsar sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan batuk sa henosidyo sang US-Israel batuk sa Palestine.

Padayon nga nagasulong ang mga rebolusyonaryong armadong paghimakas sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Sa subong, maukod nga ginasulong sang mga rebolusyonaryong pwersang Palestino ang armadong pagbato sa ila banwang tinubuan batuk sa mapintas nga pagpamomba kag henosidyo sang Zionistang Israel nga may suporta sang US. Sa Myanmar, ginabatuan sang mga etnikong hukbo ang pasista nga huntang Tatmadaw kag nagpasingki sang mga opensibang gerilya sa nagligad nga bulan. May yara man mga rebolusyonaryong armadong paghimakas nga ginapamunuan sang mga partido komunista sa India, Turkey, Kurdistan, Colombia, Pilipinas kag iban pa nga pungsod.

II. Ang matalom nga krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal ang nagbun-ag sang pagbato

Ilabi pa nga nagalala ang krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa Pilipinas nga nagaresulta sa ilabi kabug-at nga palas-anon sa pungsod. Klaro ang krisis sang padayon nga pagsarurot sang ekonomya nga direkta nahigot sa krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, kag sang madasig nga pagtalom sang krisis sa pulitika nga maathag sa internal nga inaway sa sulod sang nagahari nga hubon, pagkahamulag sang rehimen US-Marcos pagkatapos lang sang isa ka tuig sa poder, kag ang padayon nga pagtipon sang kusog sang mga pwersang demokratiko kag patriyotiko.

Lapnagon ang pagkawasak sang mga lokal nga pwersa sa produksyon nga nagtuga sang paghugno sang produksyon (sa manupaktura kag agrikultura). Nagaresulta ini sa lapnagon nga kawad-on sang trabaho, ilabi nga pagsalig sa mga imported nga baligya para sa konsumo, kag pagsirit sang mga presyo.

Wala pa sa gihapon sang kaugalingon nga mga pungsodnon nga industriya kag kapasidad ang pungsod nga tugaon ang mga sandigan nga kinahanglanon sang pumuluyo. Ang lokal nga produksyon ang nakasandig pa sa gihapon sa pag-import, kag nakasandig sa pag-eksport sang mga produksyon semiprocessed nga bahin sang internasyunal nga assembly line, ginatawag nga “global value chain” sang mga monopolyo kapitalista, mga hilaw nga produktong pang-agrikultura kag mga bato nga mineral. Nagaserbi ang mga export processing zone nagapanguna bilang sentro sang semiprocessing (asembliya kag manwal nga pag-inspeksyon) sang nauna nga gin-import nga mga pyesa nga liwat i-eksport nga tuman kagamay nga dugang sa bili.

Tungod sa paghugno sang pangkalibutanon nga ekonomya, sigurado nga malala nga maigo ini nga sistema nga nakasalig sa pag-import kag nakasandig sa pag-eksport nga sistemang ginatib-ong sang nagligad nga mga rehimen kag subong nga rehimen Marcos. Ilabi nga madasig nga magalala kag magadalom ang krisis sa ekonomya sa Pilipinas sa magaabot nga tuig. Padayon nga nagagamay ang kabilogan nga bolyum sang baligya sa nagligad nga duha ka tuig nga ispiho sang pangkalibutanon nga baligyaanay gikan sa sobra nga suplay kag paghinay sang manupaktura. Padayon nga nagagamay ang eksport sang mga pyesa nga elektroniko, nga nagtuga sang bulto sang semiprocessing sa Pilipinas, halin sang sugod sang tuig.

Indi matabunan sang mga engrande nga deklarasyon ni Marcos kag iya mga economic manager nga multi-bilyon dolyar nga mga “pasalig nga dumuluong pagpamuhunan” ang kamatuoran nga padayon ang pagkunhod sang direkta nga pagpamuhunan sang mga dumuluong sa Pilipinas halin $11.9 bilyon sadtong 2021 padulong $9.2 bilyon sadtong 2022, nga padayon nga naghagmak sang 15.3% sa una nga tatlo ka kwarto sang 2023. May pila ka mga dumuluong nga kumpanya ang nagbalhin sang ila operasyon halin Pilipinas padulong sa iban nga pungsod nga mas manubo ang gasto sa pamugon.

Tungod wala sang matuod nga reporma sa duta, nagapabilin nga ginagmay kag atrasado ang lokal nga produksyon pang-agrikultura para sa lokal nga suplay sang pagkaon. Nagataas ang gasto sa produksyon tungod sa mataas nga presyo sang mga abono, pestisidyo kag gasolina. Ang mataas nga arkila sa duta kag iban pa nga porma sang pyudal kag malapyudal nga pagpamigos ang nagakaltas sa kita sang mga mangunguma nga nagresulta sa lapnagon nga kapigaduhon kag kagutoman sa kabukiran. Ang wala pugong nga pag-import kag ismagling sang bugas, sibuyas, ahos kag iban pa nga produktong pang-agrikultura ang nagdugang sa palas-anon sang masang mangunguma, kag sa tanan nga pumuluyong Pilipino.

Malala pa, Malapad nga dutang pang-agrikultura ang ginpaidalom sa kombersyon sang dalagko nga kumprador burgesya gamit ang dumuluong nga kapital para sa real estate kag iban pa nga gamit. Sa konserbatibo nga pagtantya sang gubyerno, indi magnubo sa 620 ka libong ektarya sang irigado nga duta ang nabalhin-gamit sa nagligad nga dekada (2012-2022). Nagresulta ini sa dislokasyon sang minilyon ka pamilyang mangunguma kag paglala sang kapigaduhon sa kabukiran.

Ilabi nga nagsalig sa utang ang pungsod agud ipanggasto ang baligyaanay kag sa gubyerno. Yara sa ₱14.48 trilyon na ang utang pampubliko sadtong Oktobre, kag ginalauman nga magahabok pa sa ₱15.84 sa palaabuton nga tuig. Padayon nga nagadako ang pondo sa pagbayad sa pampubliko nga utang. Sa 2024, magalab-ot ini sa ₱1.91 trilyon, nga ginabug-os sang ₱1.24 trilyon nga bayad sa principal; kag ₱670.5 bilyon awtomatiko nga natigana nga bayad sa interes nga nagabug-os sang 11.6% sang pungsodnon nga badyet (mas mataas sa 9.7% sadtong 2020).

Tungod wala sang sandigan nga mga industriya, maaguman sang pumuluyong Pilipino ang tayuyon kag lapnagon nga disempleyo. Masami nga ginapagamay sang datus sang gubyerno ang matuod nga kahimtangan sang lapnagon nga kawad-on sang trabaho paagi sang mahika sa estadistika. Ang ginahambal nga 4.2% nga disempleyo sadtong Oktobre 2023, kuno pinakamanubo sa nagligad nga 18 ka tuig, ang dapat kritikal nga isikway. Sa kamatuoran, yara sa 39.46 milyon (ukon 79.1% sang pwersang pamugon nga 49.89 milyon) ang kung indi man lubos nga wala trabaho (2.1 milyon) ang halos wala trabaho bilang mga timbang (2 milyon), “self-employed” (13.3 milyon), tag-iya sang kaugalingon nga duta (1.3 milyon), mga nagatrabaho sa negosyo sang pamilya (3.1 milyon nga wala sweldo, kag 120,000 ang may bayad), kag mga mamumugon s mga empresa nga indi pormal (17.6 milyon).

Tungod sa malala nga problema sa disempleyo, minilyon ka Pilipino ang nagpila nga makatrabaho sa iban nga pungsod bilang mga timbang, caregiver, nars, mamumugon sa konstruksyon, kag mga tripulante sa mga internasyunal nga kumpanya sa barko. Bulnerable sila nga mga target sang mga kriminal nga ahensya sa rekrutment kag mga burukrata sa gubyerno nga ginasuyop ang ila nga kita kag sinuptan. Madamo ang nagaagum sang indi makitawhanon nga kundisyon kag pabug-at nga mga balayran sang gubyerno, magluwas pa sa malala nga epekto sang pagkahamulag sa ila mga pamilya.

Ang dako nga pwersa sang mga wala palangabuhian ang pabug-at nga nagabutong padalom sa sweldo. Naga-antus ang mga mamumugon Pilipino sa mala-ulipon nga sweldo. Ang inadlaw nga sweldo sa pungsod nga halin ₱341 padulong sa ₱641 ang tuman ka kulang para gastuhan ang inadlaw nga kinahanglanon sang lima ka tawo nga pamilya nga ginatantya nga yara sa ₱1,188 (sadtong Nobyembre) nga bunga sang pagsirit sang presyo sang lana, pagkaon kag iban pa nga sandigan nga kinahanglanon kag mga serbisyo.

Indi pa lubos nga nakabawi ang mga Pilipino nga mamumugon kag masang anakbalhas sa pagsangyad sang ila palangabuhian halin sa lockdown sadtong pandemyang Covid-19. Ilabi pa nga nagalubha ang ila kahimtangan sosyo-ekonomiko sa tunga sang manubo nga sweldo, disempleyo, kawad-on sang kita ukon sinuptan, kag nagataas nga presyo. Mayorya sang mga Pilipino ang nagakabuhi sa idalom sang dulunan sang kaimolon. Minilyon ang ginaagawan sang duta kag sang palangabuhian sang mga dumuluong nga kapitalista nga gusto kontrolon ang nabilin nga mga suok sang ekonomya sang Pilipinas.

Sa atubang sang kapigaduhon kag gutom, ilabi nga nagabaskog ang kaakig sang pumuluyong Pilipino sa nagahari nga hubon nga Marcos-Duterte. Nahamulag si Marcos Jr sa malapad nga masa sang pumuluyo nga nagadumot sa ginpanubli niya nga $10 bilyon nga kinawatan nga manggad sang iya diktador nga amay nga si Marcos Sr sa panahon sang laye militar sadtong 1972-1986. Ilabi niya nga ginapaakig ang pumuluyo tungod sa wala-tuo nga pagbyahe sa guwa sang pungsod kag luho, kag lantaran nga korapsyon. Paagi sa Maharlika Fund, tubtob ₱550 bilyon sa pampubliko nga pondo ang pagauyatan ni Marcos kag igabalhin sa pribado nga pamuhunan, nga magadala sang kroniyismo sa bag-o nga lebel sang kadunot. Ilabi nga ginakaugtan sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino si Marcos tungod sa masako nga pagpa-cater nga kahiwatan sa Malacañang kag ang tuyo nga maggasto sang ₱P1.1 bilyon sa mga byahe sa 2024.

Ilabi man nga nagakahamulag ang rehimen Marcos sa pumuluyong Pilipino tungod sa pagluhod-luhod sini sa imperyalismong US kag pagduko sa China. Ginapagamit ni Marcos ang iya gubyerno bilang pyesa sa agresibo nga pagtulod sang US nga konsolidahon ang hegemonya sini sa Pilipinas kag rehiyon sang Asia-Pacific, agud kontrahon ang pangmilitar kag pang-ekonomya nga pagbaskog sang imperyalistang karibal sini nga China.

Sa idalom ni Marcos, ilabi nga nagakabutong ang Pilipinas sa nagabaskog nga alimpuros sang mga kinagamo sa militar sang US kag China. Sa masobra isa ka tuig na nakapungko sa poder, ginpaburan na ni Marcos ang US nga magtukod sang apat pa ka mga pasilidad militar (dugang sa daan nga lima) sa mga “ginkasugtan nga lokasyon” sa sulod sang mga kampo sang Armed Forces of the Philippines (AFP) pareho sang nahan-ay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang mga pasilidad nga ini ang magamit para magtukod sang mga lunsaran sang misayl sang US kag para mag-imbak kag magpwesto sang mga armas, sandig sa estratehiya sang US nga palibutan ang China sang mga pwersa militar halin sa ginatawag nga “first island chain.”

Ilabi nga nagabaskog ang pagpasilabot militar sang US sa Pilipinas sa nagligad nga tuig sa atubang sang asud-asod nga mga pangmilitar nga aktibidad kag mga war exercises sang US. Sa masunod nga tuig, sobra sa 500 ka mga wargames kag ehersisyo militar ang ipatigayon sang US sa pungsod. Sa tulod sang US, tuyo nga magdihon sang mga “visiting forces agreement” sa Japan kag France, agud tugutan ang mga alyado nga ini sang US nga pabaskugon ang presensya militar sa pungsod kag sa rehiyon.

Sa presyur sang mga taga-ubay militar sang US, nagapatigayon ang AFP kag Philippine Coast Guard sang pasulit-sulit nga “supply mission” sa mga balantayan sang Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands, nga may suporta sang mga eroplano kag drone nga pangsarbeylans sang US. Ilabi nga nangin agresibo ang China sa pagpamomba sang tubig kag pagbunggo sa gagmay nga bangka sang mga Pilipino sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas, nga direkta nga paglapas sa pagkakilala kag kinamatarung sa kadagatan sang Pilipinas.

Sa dikta sang US, ginkansela sang gubyernong Marcos ang mga utang kag kontrata sang gubyerno nga ginapondohan sang China para sa mga proyektong Philippine National Railways South Long Haul, Subic-Clark Railway kag Mindanao Railway, pabor sa mga pautang halin sa World Bank kag sa Asian Development Bank. Ginatulod man ang pagkansela sa iban pa nga proyektong ginapondohan sang China pareho sang Samal island-Davao City Connector Project, Chico River Pump Irrigation Project, New Centennial Water Source (Kaliwa Dam Project), kag mga proyekto nga CCTV (closed-circuit television) sa Marikina, Parañaque, Pasig, San Juan kag Valenzuela, nga kalabanan ginkontrata sa panahon sang nagligad nga rehimen Duterte.

Ang duso sang US nga pahuyangon ang China ang pag-atras halin sa madugay na nga panahon ang konsabuhay sang duha ka imperyalistang gahum sa pagpatuman sang mga neoliberal nga patakaran sa Pilipinas sugod dekada 1990, nga nagamit sang oligarkiya sa pinansya sang China para pasangkaron ang operasyonng komersyal kag pampinansya sa Pilipinas, upod ang mga bangko sang US kag Japanese, kag magpundar sang kaugalingon sini nga base sa kubay sang mga kumprador burgesya kag burukrata kapitalista. Sa pagpang-ipit sang akses sa kapital sang China, ginapagamay sang imperyalismong US ang ginapartida nga pinansya sang mga nagahari nga sahi, nga nagabunga sang nagalala nga agaway sang magkaribal nga hubon.

Masobra lang isa ka tuig halin sang ginpadayaw sang mga Marcos kag Duterte ang “unity team” nga nakahimo sang “landslide victory” paagi sang “automated” nga pagpangdaya sa eleksyon 2022, naglutaw na gilayon kag nangin singki ang banggianay sang mga nagahari nga paksyon. Ginakonsolida sang mga Marcos ang gahum pang-ekonomiya kag pampulitika, samtang madasig nga nagakaubusan sang gahum pang-ekonomiya kag pampulitika ang mga Duterte (pati na ang hubon sang Arroyo). Ang kanselasyon sang dalagko nga kontrata sa imprastraktura nga ginsudlan ni Duterte sa China ang nagadingot sang pila ka bilyon piso nga kikbak. Ang negosyo sang pinakadako nga kroni ni Duterte nga si Dennis Uy yang madasig subong nga ginabaligya, pabor sa mga kroni ni Marcos. Bisan pa man may daku-dako pa nga impluwensya si Duterte sa AFP kag PNP, nagadamo na ang mga heneral nga ginpili ni Duterte nga nagretiro na. Sa nagligad nga mga binulan, ginpabaskog sang hubon nga Marcos-Romualdez ang mga pagpang-atake nga nakatarget sa mga Duterte, paagi sa pagkuha sang ₱550 milyon nga “confidential and intelligence funds” ni Vice President Sara Duterte, kag pagduso nga kuhaan sang prangkisa ang maki-Duterte nga istasyong SMNI, kag pagbukas sang alagyan para tugutan ang International Criminal Court nga idayon ang imbestigasyon batuk kay Rodrigo Duterte sa mga kaso sang krimen batuk sa bug-os nga pumuluyo sadtong panahon sang iya peke nga gyera kontra-druga.

Ang banggianay sa tunga sa hubon sang Marcos kag Duterte ang madali na malab-ot sa isa ka masingki nga komprontasyon. Lantaran nga ginasaway sang mga Duterte si Marcos sa tuyo nga buhion liwat ang estoryahanay pangkalinong sa National Democratic Front of the Philippines. Ang pila ka bag-o retiro nga heneral sang militar nga tampad kay Duterte ang nagalibot sa upisyal militar kag mga negosyante agud mangsulsol sang kudeta para patalsikon si marcos kag magtukod sang hunta nga sibil-militar. May ihibalo ang chief-of-staff apang nagapabilin nga hipos sa aktibidad sang mga nagaplano sang kudeta. Para konsolidahon ang gahum pampulitika, ginapahugot sang rehimen Marcos ang kontrol sa militar nga may suporta sang US.

Ginapadayon kag ginapabaskog sini ang patakaran ni Duterte ang terorismo sang estado kag ginalunsar ang pasista nga pagpangdasmag batuk sa pungsodnon-demokratiko nga pwersa sa kasyudaran kag kabukiran, ilabi na ang mga katapo kag organisador sang mga unyon kag hugpong sa mga komunidad. Nagaluntad ang de facto nga laye militar sa bug-os nga pungsod. Pila ka mga komunidad sang mga imol nga tagasyudad ang napaidalom sa damul nga presensya kag pagmonitor sang mga suldado. Ginpaidalom sang AFP ang mga komunidad sa kabukiran sa kontrol sang militar, ginaipit ang mga aktibidad pang-ekonomya kag pangkatilingban sang komunidad paagi sa kurpyo kag pagpang-ipit, kag ginakontrol ang hulag sang populasyon sa ngalan sang “kontra-insurhensya.”
Wala untat ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay kag iban pa nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag internasyunal nga makitawhanon nga laye sa kabukiran nga ginahimu sang mga reaksyunaryo nga armadong pwersa, pulis kag paramilitar. Ginapaidalom ang mga pumuluyo sa ginpabaskog nga sarbeylans kag mga pag-abdak, tortyur, interogasyon kag pagpasaka sang mga hinimo nga kaso gamit ang ginatawag nga Anti-Terrorism Law. Ginalunsad ang pagmasaker sa mga naga-operasyon pangkombat, ginapuntirya ang mga komunidad sang pagpamomba halin sa kahawaan kag pagpanganyon.

Sa suporta sang US, nagbaskog ang mga pag-atake nga ini sa nagligad nga tuig sandig sa deklarasyon sang AFP sang “final push” batuk sa gintawag sini nga mga “nabilin” nga pwersa sang Bagong Hukbong Bayan. Sobra ukon kulang 150 batalyon sang mga pwersang pangkombat sang militar, pulis kag paramilitar ang nakaplastar batuk sa mga larangan gerilya sang BHB sa bilog nga pungsod. Gusto sang imperyalismong US nga tapuson na sang gubyernong Marcos ang rebolusyonaryong armadong kahublagan agud lubos sini nga magamit ang AFP sa pagsulsol sang gyera sa China. Hingpit nga nasayod ang US nga yara sa posisyon ang rebolusyonaryong kahublagan nga hingalitan ang posibilidad sang isa ka imperyalista nga gyera para malig-on nga isulong ang inaway banwa.

Samtang ginapatigayon ang brutal nga gyera sang pagpanumpo batuk sa pungsod kag ila mga rebolusyonaryong pwersa, ginagamit subong sang rehimen US-Marcos ang “proklamasyon nga amnestiya” sini kag panugod nga pagtinguha nga buhion liwat ang estoryahanay pangkalinong agud masiod ang mga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan nga magsungka. Samtang nagakalipay ang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa, paagi sa National Democratic Front of the Philippines, sa oportunidad nga makighinun-anon pangkalinong bilang dugang nga patag sang paghimakas agud isulong ang mga handum nga pungsodnon-demokratiko bilang basehan sang makatarunganon kag pangmalawigon nga kalinong, hugot man nila nga ginasikway ang mga reaksyunaryo nga pagpakuno-kuno nga gamiton sa estoryahanay para mapasungka ang rebolusyonaryong kahublagan. Padayon nga magapaninguha ang NDFP Negotiating Panel nga iduso ang liwat nga pagsugod sang estoryahanay pangkalinong sa basehan sang nauna nga mga kasugtanan.

Sa tunga sang pang-ekonomya kag pampulitika nga krisis sang nagahari nga sistema, ilabi nga nagabaskog ang handum sang pumuluyong Pilipino nga ilunsar ang mga paghimakas masa agud pangapinan ang ila mga kinamatarung sosyo-ekonomiko kag demokratiko batuk sa anti-pumuluyo kag mapamigos nga mga programang pang-ekonomiya, korapsyon kag pampulitika nga pagpanumpo sa idalom sang rehimen US-Marcos. Ilabi lang nga nagaathag nga sa pag-alagad sa makasahi nga interes sang dalagko kumprador burgesya kag dalagko nga agalon mayduta, sa pagpaidalom sa dumuluong nga interes pang-ekonomya, sa dalagkuan nga korapsyon sa porma sang mga kikbak kag kroniyismo, kag sa sulhay nga pangabuhian sang rehimen Marcos ang responsible sa lapnagon nga pag-antus kag pagkapigos sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino.

Ang nagahari nga hubon sang Marcos-Duterte ang madasig nga nahamulag sa pumuluyong Pilipino. Ang malapad nga nagahiliugyon nga prente nga ginabug-os sang mga sandigan nga sahi, nahanunga nga pwersa kag mga taktikal nga alyado ang padayon nga nagabaskog batuk sa nagahari nga rehimen tungod sa mga patakaran sini nga anti-pumuluyo kag anti-nasyunal, korapsyon kag krisis sa ekonomya. Ginapangatubang subong ang nagahari nga rehimen sang lapnagon nga pagbato.

Nagatipon nga nagatipon ang kaakig sang mga mamumugon sa pagpamalibad sang rehimen Marcos nga pamatian ang ginapangayo nila nga mahinungdanon nga pagtaas sang suhol. Tuman sila nga nagaka-insulto sang gamay nga umento nga ginsugo ni Marcos paagi sa mga regional wage board. May pila ka welga nga naglupok nga mahimo na panugod sang mas sangkad nga kahublagan masa sang mga mamumugon para mag-unyon kag isulong ang ululupod nga paghimakas sa palaabuton nga panahon. Ang mga drayber kag opereytor sang dyip kag iban pa nga pampubliko nga transportasyon ang nag-alsa sa asud-asod nga untat-byahe para magprotesta batuk sa kontra-imol kag kontra-pumuluyo nga “franchise consolidation” para i-“phase out” ang mga dyip sandig sa proyekto nga “transport modernization” sang World Bank kag Asian Development Bank.

Nagprotesta man ang mga manunudlo sa pampubliko nga eskwelahan, mga mamumugon pang-ikaayong lawas kag mga empleyado sang gubyerno para pangayuon ang dugang nga sweldo kag batuan ang pampulitika nga pagpanumpo. Nagapakigbahin ang mga estudyante sa mga aksyon masa agud batuan ang ilabi pa nga komersyalisasyon sang edukasyon, pagpabaya sang estado sa edukasyon kag pagpanumpo sa kampus. Sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod, nagdilaab ang mga protestang masa sa mga komunidad sa kabukiran para batuan ang pagsulod sang mapanghalit nga mga dumuluong nga operasyon sa pagmina, pagpang-agaw kag kombersyon sang duta, kag para ipakigbato ang mga demanda nga antipyudal sang masang mangunguma.

May mga aksyon protesta man batuk sa tuyo nga pagtukod sang dugang nga mga base militar kag pasilidad sang US, kag batuk sa mga wargames kag nagadako nga presensya militar sang US sa pungsod. Ang mga ini ang gina-angot sa internasyunal nga paghimakas batuk sa imperyalismo kag imperyalistang gyera. May mapuslanon nga kadamuon sang nakigbahin sa mga protesta sang pagpakig-ugyon sa pumuluyong Palestino sa pagsaway sa henosidyo sang Zionistang Israel sa Gaza.
Sa kabukiran, padayon nga nagasulong ang BHB sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa mga larangan gerilya sa 14 ka rehiyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Padayon sila nga nagapaninguha sa banas sang rebolusyonaryong armadong paghimakas, kag determinado nga paslawon ang estratehiko nga opensiba sang kaaway. Bilang sabat sa panawagan sang Komite Sentral nga “padilaabon kag ilapta ang kalayo sang inaway banwa,” padayon nga ginapalapad sang BHB ang baseng masa paagi sa pagsulong kag pagkombina sang hilikuton masa kag hilikuton militar.

Napataas sang madamo nga yunit sang BHB ang ila nga ikasarang nga ipabilin nga bulag kag bungol ang kaaway, samtang ginapatuman ang pangkatilingban nga pagpanalawsaw, pagtukod sang mga asosasyon sang mangunguma, kag iban pa nga mga rebolusyonaryong organisasyon, pagtukod sang mga milisyang bayan, pagbulig sa masang mangunguma nga isulong ang antipyudal nga paghimakas para iduso ang pagpanubo sang arkila sa duta, mas manubo nga interes sa pautang, mahinungdanon nga presyo sa mga produkto sa uma, mas manubo nga presyo sang mga kagamitan sa produksyon pang-agrikultura, kag iban pa. Padayon nga ginapatuman sang BHB ang mga katungdanan sini nga buligan ang masa sa produksyon, kag ilunsar ang mga kampanya sa literasiya, edukasyon kag kultura. Nagalunsar sila sang dalagko kag ginagmay nga mga taktikal nga opensiba, agud kuhaon ang mga armas kag lusobon ang mga yunit sang kaaway, agud pabaskugon ang kaugalingon bilang nagapanguna nga hinganiban sang Partido sa pagbato sa kaaway.

III. Ang mga naangkon sang Partido kag subong kritikal sa kaugalingon nga pagtasa

Ginasaulog sang Partido ang ika-55 nga anibersaryo sini nga puno sang kaukod sang kabataan, kag kabakod sang maayo nga hangaway. Puno sang madalom nga paghangop sa pangkasaysayan nga misyon sang proletaryado nga isulong ang makasahi nga paghimakas tubtob komunismo, nagapabilin nga wala kakapoy kag permi nga handa ang Partido nga atubangon ang tanan nga sakripisyo para isulong ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon sang pumuluyong Pilipino tubtob sa lubos nga kadalag-an, bilang paghanda sa masunod nga hugna sang sosyalistang rebolusyon kag konstruksyon.
Ang pagtalom sang krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa idalom sang rehimen US-Marcos ang nagbun-ag sang ilabi ka paborable nga kundisyon para sa pagrebolusyon. Para sa minilyon ka mga mamumugon Pilipino kag masang anakbalhas nga pila na ka henerasyon nga nagaagum sang pangkatilingban nga inhustisya kag makasahi nga tiraniya, ang partido kag rebolusyon ang nagatiglawas sa ila wala kinutuban nga paglaum para sa masanag ng palaabuton. Matuod gid nga kung sa diin man isabwag, ang mga binhi sang Partido ang madasig nga nagatubo kag nagauswag, pamatuod sang wala nagakaubos nga determinasyon sang malapad nga masa sang mga pigos kag ginahimuslan nga magrebolusyon.

Nagapabilin nga malig-on kag solido ang Partido. Ang pamunuan kag bug-os nga katapuan sang Partido ang hugot nga nagaisa sa idalom sang Pulang bandera sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, sang Konstitusyon sang Partido kag Programa para sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa sini. Hugot ang pag-isa sang Partido sa pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa sandig sa estratehiko nga linya sang pagpalibutan ang kasyudaran gikan sa kabukiran. Dungganon ang mga nahimo sang Partido sa nagligad nga 55 ka tuig sang hugot nga pagsakdag sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag matutom nga pagdapat sini sa kongkreto nga kahimtangan sang Pilipinas. Nagmadinalag-on ini sa pagtuki kag pagbuyagyag sa garuk nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag sa mga sandigan nga problema sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo nga nagasablag sa pumuluyong Pilipino. Gindihon sini ang programa para sa demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa, nga ginpamatud-an nga husto sa padayon nga paghakos sini sang pumuluyo. Gintukod sang Partido ang kaugalingon bilang organisasyon nga pangkadre kag pangmasa. Nagatindog ini sa pundasyon sang mga Leninista nga prinsipyo sang Partidong Bolshevik. Lubos ini nga konsolidado sa idalom sang mga prinsipyo sang demokratikong sentralismo. Gintukod ini sang pila ka linibo nga mga tampad nga kadre kag mga hangaway nga malapad kag madalom nga nakagamot sa pigos kag ginahimuslan nga masang mamumugon, mangunguma, malaproletaryado kag petiburgesya.

Para paslawon ang nagahari nga sahi kag idagdag ang reaksyunaryo nga estado, hugot nga ginauyatan sang Partido ang duha ka hinganiban sang armadong paghimakas kag pungsodnon nga nagahiliugyon nga prente. Ginasulong sang Partido ang armadong paghimakas bilang nagapanguna nga porma sang paghimakas nga may tinutuyo nga ipatuman ang nagapanguna nga katungdanan sang pag-agaw sa gahum pampulitika. Ang mga ligal nga porma sang paghimakas ang sekundaryo apang indi mahimo nga buy-an sa pagsulong sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon agud pukawon, organisahon kag pahulagon ang minilyon ka pumuluyo, kag magbun-ag sang malapad nga suportang pampulitika para sa armadong paghimakas. Ginabug-os sang Partido ang likom nga taludtod sang kahublagan masa.

Liwat nga ginsugdan sang Partido ang rebolusyonaryong armadong paghimakas paagi sang pagtukod sang Bagong Hukbong Bayan sadtong Marso 29, 1969 halin sa halos wala. Gintumod sini ang partikular nga mga kinaiya sang pagsulong sang inaway banwa sa Pilipinas, nga nagkuha sang mga leksyon halin sa madilag-on nga rebolusyonaryong inaway sa iban nga pungsod, pati man halin sa kaugalingon sini nga praktikal nga inagihan sa pagrebolusyon sa isa isa ka pungsod nga pulo-pulo kag bukiron.

Nalampuwasan sang BHB ang mga rebolusyonaryong hukbo sang Katipunan sadtong ulihi nga bahin sang ika-19 nga siglo kag sang Hukbalahap (1942-1945). Apang nagapabilin pa sa gihapon nga gamay kag huyang ang BHB kumpara sa dako kag gamhanan nga AFP nga armado kag ginapondohan sang imperyalismong US. Subongman, determinado ang BHB nga isulong ang inaway gerilya agud sa bahin-sa-bahin nga perdihon ang kaaway, tubtob makatipon ini sang bastante nga kusog para magsulong halin sa kasamtangan nga nahanunga nga halintang sang estratehikong depensiba padulong sa masunod nga halintang, kag padulong sa masunod pa nga estratehikong hugna tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Gintukod sang Partido ang NDFP bilang pinakakonsolidadong likom nga nagahiliugyon nga prente sang mga organisasyon nga ginbug-os sang mga sandigan nga rebolusyonaryong pwersa nga nagaisa sa idalom sang pagpamuno sang Partido, kag nagasuporta sa rebolusyonaryong armadong paghimakas kag pungsodnon-demokratikong rebolusyon. Ang NDFP ang pinakaubod sang bug-os nga sakop sang pungsodnon nga nagahiliugyon nga prente. Nagabulig ini sa pagbugkos sang pungsodnon nga paghiliugyon sang pumuluyong Pilipino batuk sa imperyalismo. Tubtob nga maproklamar ang demokratikong gubyerno sang banwa sa bisperas sang pungsodnon nga kadalag-an, pagatiglawasan sang NDFP ang kabilogan sang mga organo sang gahum pampulitika nga ginatukod sa mga larangan gerilya kag baseng gerilya.

Nagkuha ang Partido sang kusog kag inspirasyon halin sa nagliligad nga mga kadalag-an nga naangkon paagi sa armadong paghimakas, rebolusyonaryong kahublagan masa, kag nagahiliugyon nga prente. Kadungan sini, mapainubuson ini nga nagtuon sa nagligad nga mga kasaypanan kag kakulangan, paglunsar sang pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon, kag nagapanadlong bilang pamaagi agud nga ipabilin ang katampad sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ang liwat nga pagtukod mismo sang Partido sadtong 1968 ang positibo nga ginbunga sang kahublagan panadlong batuk sa rebisyunismong Lava kag gangsterismo nga Taruc-Sumulong. Sadtong 1992, ginsulong sang Partido ang ikaduha nga dungganon nga kahublagan panadlong agud ibalik ini sa husto nga linya nga Marxismo-Leninismo-Maoismo sa pagsikway sa modernong rebisyunismo kag sa sayop nga linya sang insureksyunismo kag adbenturismong militar nga tuman nga naghalit sa pumuluyo kag ila nga rebolusyon.

Samtang ginasaulog naton ang aton mga nalab-ot, kritikal kita nga muklat sa mga kasaypanan, kahuyangan kag kakulangan sa patag sang pang-ideolohiya, pampulitika kag pang-organisasyon nga pila ka tuig na nga nagaluntad. Dapat naton tumuron ang mga ini agud hugot naton ini nga matadlong kag agud malukat ang suhetibista nga mga gamut sini.

Sugod sang ginpagwa naton ang panawagan sadtong nagligad tuig nga konsolidahon kag ilabi nga pabaskugon ang Partido kag kumprehensibo nga isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa, ang mga nagapamuno nga komite sang Partido kag mga kadre ang nagpatigayon sang mga rebolusyonaryong pagtuon, pagtasa, mga pagsumada kag pagsaway sa kaugalingon, agud tumuron, tadlungon kag panginbabawan ang nagkalain-lain nga porma sang suhetibismo, Tuo kag “Wala” nga kasaypanan, kag oportunista nga tendensya.

Natumod sa mga pagtuon kag talakayan ang manubo nga lebel sang teoritikal nga ihibalo kag kahuyangan sa ideolohiya sa madamo sa aton nga nagapamuno kag manubo nga komite nga ginakinaiyahan sang halog nga paghangop sa proletaryong rebolusyonaryong teorya, sa pangkabilogan, kag sa partikular, sa teorya sang rebolusyon Pilipino, sa mga laye sang pag-uswag sini, kag sa praktikal nga aplikasyon sini sa kongkreto nga kahimtangan sa sakop sang ila mga hilikuton.

Naigo sang suhetibismo ang dako nga bahin sang Partido nga kabangdanan nga nakapanalupsop kag naglapnag ang mga burges kag petiburges nga panan-awan kag mentalidad sa nagkalain-lain nga lebel sang pamunuan sang Partido, nga nagresulta sa nagkalain-lain nga Tuo kag “Wala” nga kasaypanan kag tendensya sa pulitika, kag burukratismo kag ultrademokrasya sa organisasyon. Ang empirisismo kag dogmatism ang mga suhetibista nga kasaypanan nga nagatuhaw halin sa kapaslawan nga husto ikombina ang teorya kag praktika nga naglab-ot sa sayop nga mga ideya kag praktika, nga nagtuhaw sa pagsermon nga wala sang rebolusyon. Ang empirisismo ang nagapanguna nga suhetibista nga kasaypanan sa Partido nga nagresulta nagapanguna sa mga Tuo nga kasaypanan kag tendensya.

May sangkad nga pagkakampante sa pagtuon kag pagdapat sang rebolusyonaryong teorya agud magserbe nga ubay sa praktika, kag kulang sa katutom sa pagkuha sang teorya halin sa praktika. Kung indi hugot nga gina-uyatan ang Marxista-Leninista-Maoista nga teorya agud ubayan ang aton praktika, kag kung pagkuha sang teorya halin sa praktika, indi makasulong ang rebolusyonaryong praktika padulong sa mas mataas nga halintang, magasugod nga mag-untat kag magaatras sa mas manubo nga halintang. Ilabi pa nga magalala ang ini nga sitwasyon sa petiburges nga pagpabilin sa daan nga ihibalo, pamaagi, praktika kag plano, ukon tamad nga magtuon kag magsumada sang inagihan. Nagapadulong ini sa kapaslawan nga mapauswag ang teorya kag makadihon sang panibag-o nga pamaagi kag plano nga nakahaum sa nagbag-o nga kundisyon, kag sa kabug-osan nga kapaslawan dal-on ang praktika sa mas taas nga halintang.

Sa hilikuton pang-ideolohiya, nakita naton ang problema sang indi sustenido nga pagpaninguha sa hilikuton edukasyon, sa pihak sang kadalag-an nga naangkon sa paglunsar sang Abanteng Kurso ng Partido halin 2017. Madamo sang kadre sa mga nagapamuno nga pusisyon ang kulang sa pagpaninguha sa pagbasa kag pagtuon sa mga klasiko nga sinulatan nga Marxista-leninista-Maoista kag mga dokumento sang Partido para magserbe nga basehan sa pagsolbar sang mga praktikal nga problema. May pila ka kadre sang Partido nga nagpakabastante sa kaugalingon kag nagapahambog sa daan nga mga ihibalo kag kulang sa mapainubuson nga pagtinguha nga pataason ang ila teoritikal nga ihibalo kag sa paggamit sa teorya agud sumahon ang ila inagihan kag rebolusyonaryo nga paraktika sa nagkalain-lain nga halintang kag patag sang hilikuton.

May yara man kakulangan sa sistematiko nga pagpaninguha nga ilunsar ang pangkatilingban nga pagpaniyasat kag pagtuki sa sahi agud ipabilin nga haum ang aton nga pagtuki kag patakaran sa padayon nga pagbag-o sang obhetibo nga kundisyon. Kulang ang plano ukon pagtinguha sang mga responsible nga nagapamuno nga komite sa pagpanalawsaw ukon pagpatigayon sang mga sarbey para tipunon ang impormasyon kag magkuha sang teorya halin sa perseptwal nga kinaalam may kaangtanan sa mga kundisyon sa sakop sang ila hilikuton, nga sa pila nga higayon nagapadulong sa manabaw nga pagtuki sa mga isyu, ukon manabaw nga paghangop sa kongkreto nga kundisyon sang masa kag sa mga yabi nga isyu kag hambalanon para sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa ila.

Kung wala sang hugot nga pag-uyat sa diyalektikal kag istorikal nga materyalistang panan-awan kag pamaagi, ang mga kaupod nga naigo sang empirisismo ang may tendensya nga makita lang ang mga bagay nga yara sa ila nga atubang, kag indi makita ang proseso sang pag-uswag. Sa panahon sang kadalag-an kag pagsulong, nangin kampante kag hambog sila, kag nagakapaslaw nga makita ang banas para isulong pa gid ang rebolusyonaryong praktika para lab-uton ang mas dalagko nga kadalag-an, nga magapadulong sa istagnasyon kag mga pag-atras. Sa panahon sang kabudlayan kag mga kapaslawan, nagakalunod sila sang mga problema kag madulaan sang kapagsik, kag madasma pakadto sa pesimismo kag pasibidad. Madamo ang napaslaw nga panginbabawan ang ila kahadlok sa sakripisyo kag masami ginabutong sang ila kagustohan para sa mag-an kag masulhay nga pangabuhi, kag sa atubang sang kapiot, magapuli sa pagpalagyo. Ang pagliso halin sa kahambugan kag pagkakampante, padulong sa pesimismo kag pasibidad, padulong sa kahadlok kag pagpalagyo ang tatak sang mentalidad sang burges kag petiburges ukon nahanunga nga mangunguma nga lubos nga kabaliskaran sang proletaryong kapisan, pagkamapainubuson, katutom, militansya, optimismo kag kaisog.

Gintuktokan sang petiburges nga mentalidad ang madamo nga bahin sang aton nga rebolusyonaryong makina, rason nga indi maayo ang dalagan sini. May pila ka parte sang pyesa nga guba ang nadagdag, sa atubang sang dako nga kapiot sa pakig-away sa estratehikong opensiba sang kaaway sa nagligad nga lima ka tuig. Pareho sang anuman nga makina, dapat nga kuhaon naton ang tuktok kag ilisan ang mga guba nga parte sang bag-o nga pyesa, agud makabuwelo ang rebolusyon kag madasig nga makasulong.

Sa nagligad nga mga tinuig, ang suhetibo ang nagresulta nagapanguna sa mga Tuo, kag sekundaryo sa mga “Wala” nga kasaypanan, kakulangan, kahuyangan kag mga tendensya, sa tanan nga patag sang rebolusyonaryong hilikuton. Makita naton ang masangkad nga mga problema sa nataran sang rebolusyonaryong armadong paghimakas bunga sang suhetibismo sa ideolohiya. Sa kapaslawan nga nga hugot uyatan ang banas sa pag-uswag sang inaway banwa, partikular halin sa una nga yugto padulong sa nahanunga nga yugto, kag halin sa tunga-tunga padulong sa masunod nga yugto, indi lang pipila ka larangan gerilya sang BHB ang gin-ot-ot kag naungot sa madugay nga panahon sa daan nga lebel. May mga lider sang Partido nga nagasalig lang sa daan nila nga halintang sang inagihan kag indi athag nga makita ang banas para sa tayuyon nga isulong sang pabalod-balod ang rebolusyon, ukon halin sa isa ka lebel padulong sa masunod nga lebel, sang kakinahanglanon nga lab-uton ang bug-os nga sakop sang mga larangan gerilya, halin sa kadutaan nga bukiron, padulong sa mga bulubungyod, patag, kilid suba, kilid dagat tubtob sa mga sentrong banwa.

Ginpakitid nila ang sakop sang BHB sa masaligan sini nga mga baseng gerilya kag mga kuta sa bukid, kag ginlimitahan ang sakop kag sangkad sang inisyatiba pangmilitar kag pampulitika sang Partido kag BHB. Ang kaugalingon nga pagpakitid ang kabaliskaran sa kakinahanglanon sang mga yunit gerilya nga padayon nga nagahulag kag nagasulong, kag permi magpabilin nga yara sa opensiba. Ang masaligan nga mga baseng gerilya sang ulihi ang nangin pila ka “paborito” ukon “comfort zone” nga mga baryo, komunidad ukon kampo sa bukid nga lapit sa suportang masa, linya sang suplay kag pasilidad sa komunikasyon.

Ang pagpakitid sang kaugalingon kag pagkadula sang inisyatiba ang nagpadulong sa konserbatismong militar, pagkatapos nga malimitahan ukon indi na malab-ot ang mga lugar halin sa kung diin pwede makabira ang BHB sa kaaway. Nagtuhaw ang mga kaangot nga problema upod ang pagtipon sang impormasyon panilag, pagakuhaan sang suplay, komunikasyon, kag iban pa. Indi dayon nga maka-ambus ang BHB sa haywey tungod ang nagapanguna nga pwersa sini ang nakakampo sa interyor. Nangin mabudlay kag magakaon sang oras ang paglunsar sang mga reyd, ambus ukon iban pa nga mga nagapanguna nga taktikal nga opensiba. Nagpakakontento na lang sa mga atritibo nga taktikal nga opensiba (harassment, silot, kag iban pa) kag nadula sa plano ang kakinahanglanon nga sustenido nga maglunsr sang mga anihilatibo ukon sandigan nga taktikal nga opensiba bilang nagapanguna nga bahin sang aton nga estratehiya nga sa tangan nga bahin paluyahon ang kaaway kag huluhalintang nga pabaskugon ang hangaway sang banwa.

Sa mahinungdanon nga isip sang mga larangan gerilya na kusog-kumpanya ukon may pila ka platun nga pwersa, nagpakabastante kag nagpakampante ang pila ka lider sang Partido. May mga kaso sang sobra nga konsentrasyon sang pwersa sa pila ka rehiyon ukon subrehiyon, kung sa diin duha ukon masobra pa nga mga pwersang gerilya ang gintipon sa mga kampo sa kabukiran nga nagadugay sang pila ka binulan, para ilunsar ang mga paghanas, pagtuon, madugayan nga pulong ukon para maghulat sang indi mahim-os nga naplano nga opensiba, nga kabangdanan nga pila ka pwersa kag pila ka panahon na lang ang nabilin sa hilikuton masa. Ang madugay nga pagkampo nga ini ang nangin mabug-at sa organisasyong masa kag mga pwersang milisya nga kinahanglan magdoble-kayod para tayuyon nga patubdon ang suplay. Nagresulta ini sa paghalog sang disiplinang gerilya kag “sibilyanisasyon” sang mga pwersang gerilya. May pila ka yunit sang BHB nga nagapangatubang sa problema sang pag-inom sang pipila ka mga hangaway nga gerilya.

Sa panahon sang pagsulong sang armado nga paghimakas, ang mga kasaypanan suhetibista ang may tendensya nga pakagamayon ang ikasarang sang kaaway kag nakita lang ang ila mga taktikal nga kadalag-an. Nagakadula sa ila huna-huna nga ang yara sa estratehikong opensiba amo ang kaaway, nagapabilin nga superyor sa etratehiko nga halintang, kag ginapataas ang ikasarang nga ilunsar ang intelidyens kag magplano sang mga kampanya sa estratehikong opensiba. Kapaslawan sa balayon sang paminsaron nga indi pagbahinon ang isa sa duha—nakit-an lang ang positibo, kag indi ang negatibo, ginasaulog ang kadalag-an apang wala nagapangaman sa mas dalagko nga awayan. Nagasugod nga maghalog ang uyat sa sandigan nga mga prinsipyo sa operasyon gerilya sang konsentrasyon, dispersal kag pagbalhin, nga nagtuga sang mga problema sa pangmalawigon nga sobrang konsentrasyon sang mga bertikal nga yunit gerilya kag sobra nga dispersal sang mga horizontal nga yunit panghilikuton masa, kag kawad-on sang likom nga mga hulag kag maniobra, pareho sang paghulag nga adlaw sa mga hayag nga lugar, nga nagahatag sa kaaway sang athag nga teleskopyo para sa sarbeylans kag pagmonitor. Indi pipila ang nangin hambog kag arogante, kag ang iban nangin militarista kag dominante, indi lang sa pag-atubang sa kaaway, kundi malala pa, sa pag-atubang sa masa.

Sa madamo nga bahin sang pungsod, napaslaw ang mga komite sang Partido kag kumand sang BHB nga ipabilin ang hugot nga uyat sa katungdanan nga isulong ang rebolusyonaryong agraryo bilang yabi sa pagpahulag sa masa, pagtukod sang baseng masa kag pagpundar sang mga organo sang gahum pampulitika. Sa mga lugar nga ini, napaslaw kita nga ilunsar ang krusyal nga katungdanan sang mga pangkatilingban nga pagpaniyasat kag pagtuki sa sahi agud madihon ang plano para sa pagbugkos sang masa kag pagpanguna sa ila mga paghimakas. May pila ka mga yunit nga nangin mabug-at ang tiil kag paslaw nga magkadto sa masa sa ila mga baryo para magpatigayon sang hilikuton pampulitika. May pipila ka mga kadre sang Partido nga igo lang sa “pagtext” sa mga lokal nga sanga sang Partido sa baylo nga makigsinapol sa ila.

Ulihi na nakamuklat ang pipila ka komite nga ang baseng masa ang indi matukod kag makonsolida sa pagsalig lang sa pila ka tradisyunal nga lider sa baryo ukon sa simple nga paghatag sa masa sang materyal nga serbisyo nga wala ginapataas ang ila makasahi nga kamuklatan, pagtukod kag pagpabakud sang ila mga organisasyong masa, kag ginapataas ang ila militansya paagi sa mga paghimakas sa rebolusyong agraryo. Ginhingalitan sang kaaway ang huyang nga pundasyon sang baseng masa paagi sa paggamit sang mapintas nga terorismo batuk sa masa kag pagpaniplang sa masa sang mga pasalig nga dalagko nga kantidad sang kwarta sa tuyo nga ihamulag ang masa sa ila rebolusyonaryong hangaway, kag mga lider sa baryo ukon kaliwat. Tungod wala kolektibo nga pagbato, gin-agaw subong sang mga pasista ang ila duta kag ginahatag sa mga dumuluong nga minahan kag mga plantasyon.

Sa panahon sang pag-atras, ang may suhetibista nga kasaypanan ang may tendensya nga sobra nga pagtantya sa kusog kag kadakuon sang kaaway. Nadula ang ila diyalektikal nga panindugan para magpakunot sa agtang, matutom nga manilag kag kilalahon ang mga pwersa, katuyuan, kag mga plano sang kaaway kag tukion ang mga punto sang kahuyangan sini, kag planohan ang mga pamaagi para bahinon ang mga pwersa sang kaaway kag magbukas sang mga oportunidad para iguon ang mga nahamulag ukon hamulag nga yunit sini. Nagpanginbabaw sa ila ang burgis nga kahadlok. Kapaslawan ini sa balayon sang panghunahuna. Nagpadulong sila sa paglikaw. Ang depensa ang nangin makaisa ka bahin nga pagpalagyo kag puro pasibo nga pagpangapin, sa porma sang pag-atras sa kuno balwarte sa bukid kag wala nakaplano nga pagbalhin sa bag-o nga mga erya nga wala sang suportang masa. Mas malala pa, gin-abandona nila ang baseng masa kag ginbayaan sila nga wala ikasarang magpangapin kag nga wala plano nga magbato. Sa sini, ginhamulag nila ang ila mga kaugalingon kag nabutang sa puro militarista nga sitwasyon nga nagpabor sa plano sang kaaway.

Sa ngaligad nga mga tinuig, ang mga kasaypanan kag kakulangan nga ini ang nagresulta sa kapaslawan sang madamo nga yunit sang BHB nga pangmalawigon nga pabalod-balod nga pasangkaron ang mga larangan gerilya sandig sa linya sang malapnagon kag dasok nga inaway gerilya sa basehan sang nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Ang palaligban sang pagpakitid sang kaugalingon kag ang kapaslawan nga padayon nga pasangkaron kag pataason ang halintang sang rebolusyonaryong praktika, ang nagresulta sa kawad-on sang ikasarang sang BHB nga pwersahon ang kaaway nga butongon ang pwersa, kag sa baylo ginpabay-an ang kaaway nga maglunsar sang mga kampanya sang gradual constriction kag mga focused military operation. Ginbutang sini ang mga pwersang gerilya sa sitwasyon nga lunsay-militar kag pasibidad militar, nga hamulag sa pampulitika nga suporta sang baseng masa sini, samtang ang baseng masa ang ginapaidalom sa brutal nga armadong pagpanumpo.

Mahinungdanon ang inagihan nga kapaslawan sang BHB kag ang rebolusyonaryong masa bunga sang mga internal nga kasaypanan nga ini. Samtang husto para sa mga nagapamuno nga komite nga hatagan sang prinsipal nga atensyon para sa katungdanan sang paglunsar sang armadong paghimakas bilang nagapanguna nga porma sang paghimakas, makit-an naton ang kasaypanan sang pila ka panrehiyon nga komite sa Partido nga nalipatan kag paslaw nga epektibong pamunuan ang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran kag kabukiran. Sa madamo nga kaso, makita ini sa paglimita sa istruktura, pagpabaskog kag mga operasyon sang Partido sa istruktura sa kumand kag sakop sang BHB, amo nga, nalimitahan ang inisyatiba sang Partido sa balayon sang BHB. Ang ini nga sayop ang ginsaway na sadtong 2015 apang nagapadayon sa madamo nga rehiyon.

Sa patag sang rebolusyonaryong kahublagan masa, makita naton nga nagapanguna ang mga Tuo nga oportunistang tendensya sang konserbatismo, ikogismo, ligalismo, ekonomismo, repormismo kag NGOismo. Makita ang mga problema sa diyalektikal nga pagkumbina sa mga ligal kag iligal nga porma sang paghimakas, kag ang tendensya nga isulod ang tanan nga mga itlog sa ligal nga basket, kung sa diin nagapanguna ukon ekslusibo na ginapatubod ang hilikuton sa pulitika sa porma nga ligal samtang ginapahigad ang pagpauswag sa rebolusyonaryong hilikuton nga likom. Talupangdon ang tendensya nga makaisa-ka-bahin nga ginahatagan tum-ok sa paghimakas para sa reporma sa duta sa idalom sang nagahari nga reaksyunaryong gubyerno, samtang napabay-an ang katungdanan nga ibuyagyag ang makasahi nga kinaiya sang nagahari nga estado, kumprehensibo nga pagpauswag sa likom nga kahublagan sa mga syudad kag sa kabukiran, kag ang pag-angot kag pagsuporta sa rebolusyonaryong armadong paghimakas bilang nagapanguna nga porma sang paghimakas. May tendensya ini nga paserbehon ang mga aksyon masa sa ginatawag sa burges nga “pressure politics,” sa baylo nga mangin pamaagi ini sang pagpahayag sang kolektibo nga kaakig sang masa batuk sa kontra-pumuluyo nga patakaran sang reaksyunaryo nga estado, kag isip mga hinganiban nga pagabaidon kag pagauyatan sang masa para sa ila militante nga pampulitika nga paghimakas, kasugpon sang rebolusyonaryong armadong paghimakas. May yara ini nangin kontra-epekto sang pagpahinay sa demokratikong kahublagan masa.

Matalupangdan naton ang tendensya nga mag-obserbar ukon magsabat sa mga isyu halin sa kitid nga panan-awan sang petiburgesya kag sayop nga ilaragway ini bilang interes sang sahing mamumugon. Sa pila ka mga higayon, ginalunsar ang mga aksyon masa sa balayon sang limitasyon sang mga nahanunga nga sahi nga may yara sang epekto nga butungon paubos ang halintang sang militansya sang pumuluyo. Mas malala, may yara man tendensya ang mga pwersang ligal demokratiko nga sobra-sobra nga ihamulag ang ila mga kaugalingon sa armadong paghimakas isip sabat sa propaganda sang kaaway, sa baylo nga iduso ang pagkamakatarunganon sang paglunsar sang armado nga pagbato sa tiraniya. Nakaepekto ini sa paghuyang sang pampulitika nga suporta para sa rebolusyonaryong armadong paghimakas.

May yara man Tuo nga oportunistang tendensya sang konserbatismo sa hambalanon sang pagpatin-ad sang suporta sang nagahiliugyon nga prente sa armadong paghimakas. Kulang ukon wala nahatagan pagtamod ang pagpabaskog sa mga likom nga sektoral nga organisasyon masa. Indi mapagsik, sistematiko kag sustenido ang pagpahulag sa mga kadre, aktibista kag suportang materyal halin sa kubay sang mga petiburgesya nga intelektwal kag propesyunal para sa Bagong Hukbong Bayan. Kulang ang pagtinguha nga magtukod sang mga alyansa sa pungsodnon burgesya para mag-ani sang suporta para sa rebolusyonaryong armadong paghimakas.

Sa patag sang organisasyon, nagpadulong sa liberalismo, ultra-demokrasya kag burukratismo ang empirisistang suhetibismo. Nagresulta ini sa paghuyang sang mga sistemang komite kag kolektibong pagpamuno.

Madamo sang kaso kung diin ang mga kagawad sang sekretaryat ukon nagatindog nga komite ang lapta-lapta kag wala komunikasyon, kag indi kolektibo nga makadesisyon sa gilayon nga mga hambalanon, amo nga napabilin sa tiglikom ang pagdesisyon. May yara mga kaso nga ang mga kadre sa komiteng larangan ang madugay nga nagakabulag sa platun, kag nagapagwa sang mga kasuguan nga wala sang kolektibo nga desisyon.

Kulang sa militansya kag propesyunalismo sa mga pamaagi sang pagtungod sa hanay sang pila ka kadre sang Partido. Nagadugay ang mga pulong tungod sa kakulang sa paghanda, ukon tungod sa indi resolbado nga mga banggianay sa sulod sang mga komite. Ang manubo nga komite ang paslaw nga regular nga magsumite sang mga report sa ila nakataas nga komite, samtang ang nagapamuno nga komite ang paslaw nga magpagwa sang napanahon nga mga instruksyon kag patakaran, nga nagresulta sa kawad-on sang pag-isa kag koordinasyon sa tunga sang nagkalain-lain nga mga organo. May mga komite nga wala nakahiwat sang regular ukon espesyal nga pagpulong kag kumperensya sa hilikuton para makakuha sang mga leksyon halin sa inagihan kag magdihon sang mga patakaran. Ang tanan nga ini ang patimaan sang empirisismo sa nataran sang organisasyon.

Dapat naton nga hatagan sang espesyal nga atensyon ang palaligban sa burukratisasyon sa kubay sang nagapamuno nga mga komite sang Partido sa kahublagan masa sa kasyudaran. Madamo ang nagpabilin sa ila mga upisina kag nagakahamulag sa malapad nga masa, kag indi ubos-kusog nga nagatigayon sang hilikuton masa sa mga pabrika kag komunidad, ukon kulang sa kaukod. May yara tendensya sa liberalismo sa hanay sang mga yabi nga kadre sang Partido kag mga pultaym nga organisador nga mangin “sibilyanisado” kag “domesticated” ukon nahigot sa mga hambalanon sa balay, ukon may yara sang paminsaron nga “empleyado” (9-5 ka oras sa upisina). Sa pila ka bahin sang organisasyon, ang mga patakaran sa disiplina sang Partido ang muklat nga nalapas. Ang mga pamangkutanon nga nagasablag sa mga patakaran nga ini ang indi kinabubut-on nga gin-atubang kag ginpabay-an pa ini.

Paslaw ang iban nga mga yabing kadre sang Partido nga magpa-uswag ang sistema sang likom nga operasyon para ipabilin nga bungol kag bulag ang kaaway. Gintugutan nila nga mangin bulnerable sila sa pasulit-sulit nga atake kag pagpangsi-od sang kaaway. Suhetibista ang paghandum nila nga pamensaron nga luwas sila sa sarbeylans sang kaaway sa simple nga basehan sang makit-an nila sa ila atubang, bisan nga sa kamatuoran wala sila nagautod sang angot sa ila mga”fixed points” ukon permi nga mga ginapakig-angotan. Paslaw sila nga makita ang angtanay sang mga insidente sa seguridad kag ginakabig ang mga ini bilang hamulag nga mga kaso, paslaw nga hangpon ang katuyuan sang kaaway kag ang pangmalawigon nga plano sini nga sistematiko nga dugmukon ang likom nga lambat sang Partido.
Ginhan-ay naton sa ibabaw ang pila sa mga yabi nga problema sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon nga natumod sang nagapamuno nga mga komite sang Partido sa ila sakop nga hilikuton. Ang mga kadre kag komite sang Partido ang subong nga ginakonsolida para panginbabawan ang nagkalain-lain nga porma sang sehetibismo kag madugay na nga nagaluntad nga Wala nga kasaypanan, tendensya, ukon mga kakulangan, para pabaskugon ang rebolusyonaryo nga mga pwersa kag isulong ang rebolusyon nga may daku nga kapagsik.

Padayon naton nga ginapabaskog ang kolektibo nga pagpamuno sang komite Sentral, katimbang ang mga yara sa ikaduha kag ikatatlo nga hanay sang liderato, para pamunuan ang padayon nga pag-uswag sang rebolusyonaryong mga pwersa sa pungsod. Ang pagtaliwan ni Ka Joma kag pagkapatay sang iban naton ka mga yabi nga lider ang tuman ka dako nga kawad-on sa sentral nga pamunuan sang Partido. Amo pa man, lubos nga muklat ang Partido nga gintukod ini nga may dako nga katungdanan nga pamunuan ang demokratikong rebolusyon sang banwa sang pumuluyong Pilipino kag ang sosyalistang rebolusyon sa palaabuton, bagay nga lampas sa kabuhi sang sin-o man nga isa ka tawo, kag sobra sa ikasarang nga tungdan sang pipila ka tawo lamang.

Sa subong, naga-uyat sang sobra nga mga responsibilidad ang mga batan-on nga mga kadre sang Partido sa tanan nga halintang, kag ginasabwag sila lain-lain nga patag sa rebolusyonaryo nga hilikuton nga puno sang kaukod kag kapagsik. Ginapabaskog naton subong ang pagbinuligay sang mga beterano kag bag-o nga mga kadre kag hangaway para pamunuan ang Partido, ang BHB kag ang pumuluyong Pilipino padulong sa mas mataas nga halintang sang armado kag tanan nga iban pa nga porma sang pagbato.

Handa ang mga nagapamuno nga kadre kag komite nga militanteng atubangon ang hangkat nga ilabi pabaskugon ang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Labaw san-o man determinado ang Partido nga itib-ong ang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ang mga gintudlo ni Ka Joma, pabakuron ang pagpamuno sang Komite Sentral, tadlungon ang tanan nga kasaypanan kag kakulangan, panginbabawan ang tanan nga mga sablag kag isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa palaabuton nga kadalag-an.

IV. Gilayon kag kritikal nga mga katungdanan sa pagpabaskog sang Partido kag pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa

Sa tunga sang nagalala nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa idalom sang rehimen US-Marcos kag madasig nga paglubha sang kahimtangan sang pumuluyong Pilipino, hinanali ang kakinahanglanon nga himuon sang bug-os nga Partido ang ubos-kusog para pukawon, organisahon, kag pahulagon ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino para sa rebolusyonaryong kahublagan. Ini ang pagsakmit sa paborable nga kundisyon para kumprehensibo kag mapagsik nga masulong ang bag-o nga tipo sang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Kaangut sini nga pangkabilogan nga katuyuan, dapat tanan-nga-bahin naton nga pabaskugon ang Partido bilang abante nga destakamento sang proletaryadong Pilipino kag pamunuan sang demokratikong rebolusyon sang banwa, pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan kag isulong ang rebolusyonaryong armadong paghimakas, iabante ang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran kag kabukiran, ilabi nga palaparon kag pabaskugon ang nagahiliugyon nga prente kag pamunuan ang masang Pilipino sa anti-pasista, anti-imperyalista kag anti-pyudal nga mga paghimakas batuk sa rehimen US-Marcos.

Ilunsar ang kahublagan panadlong para pabaskugon ang Partido

Sa tanan nga katungdanan nga ini, ang pinakabilidhon kag pinakahinanali amo ang dugang nga pagpabaskog sang Partido. Para mahimo ini, ginapanawagan sang Komite Sentral ang tanan nga mga kadre kag komite sang Partido, nga desaysibo kag matutom nga isulong ang isa ka kumprehensibo nga kahublagan panadlong para sa mahinungdanon nga paghimakas para isikway ang makahalit nga mga epekto kag impluwensya sang nagkalain-lain nga lama sang burgis kag petiburgis nga suhetibismo nga nagpahuyang sa Partido kag nagtuga sang malubha nga mga pag-atras sa rebolusyonaryong kahublagan sa nagligad nga pila nga tuig. Bugtong nga ang paglunsar sang kahublagan panadlong nga ini mapanginbabawan naton ang aton mga pag-atras kag kapaslawan, liwat mabuylo ang pag-uswag sang Partido, kag mabakod nga masulong ang mga hilikuton sa tanan nga lebel sang rebolusyonaryong pagtinguha.
Igalunsar sang pamunuan kag bug-os nga katapuan sang Partido ang kahublagan panadlong nga hugot nga nagahilusa sa idalom sang ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, amo man sandig sa linya kag pagtuki sang Partido sa katilingban Pilipino, kag programa para sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon inaway banwa sandig sa estratehikong linya sang palibutan ang kasyudaran gikan sa kabukiran. Sa paglunsar sang kahublagan panadlong, katuyuan naton nga padalumon ang aton paghangop kag pahugton ang aton uyat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag sa linya kag programa sang Partido nga may estratehiko nga pagtan-aw sa ilabi nga pagpataas sang halintang sang aton rebolusyonaryong praktika sa basehan sang aton naangkon nga mga kadalag-an kag nasumada nga mga inagihan.

Ang kahublagan panadlong ang nagapanguna nga isa ka kahublagan para tun-an kag liwat nga pabakuron ang aton panindugan para sa Marxismo-leninismo-Maoismo kag para sa sandigan nga mga prinsipyo, linya, konstitusyon kag programa sang Prtido, agud sumahon ang nagligad nga mga inagihan kag para magsaway kag magsaway-sa-kaugalingon. Ang prinsipal nga katuyuan nga pataason ang aton paghangop kag pahugton ang aton uyat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag sa mga prinsipyo kag linya sang Partido paagi sa pag-angot sini sa aton rebolusyonaryo nga praktika sa nagligad nga pila ka tuig kag kritikal-sa-kaugalingon nga tasahon ang aton hilikuton kag ang aton mga kadre, para kalitatibo nga pataason kag patalumon ang aton militante nga estilo sa paghulag.

Sa paglunsar sang kahublagan panadlong, katuyuan naton nga atubangon kag resolbahon ang madugay na nga nagaluntad nga mga kahuyangan kag kasaypanan sa pagtukod sang Partido, sa paglunsar sang rebolusyonaryong armadong paghimakas uyon sa linya sang malapad kag singki nga pakig-away gerilya base sa nagalapad kag nagadalom nga baseng masa, kag sa pagsulong sang rebolusyonaryong kahublgan masa sa kasyudaran kag kabukiran. Ang desisyon nga ilunsar ang isa ka kahublagan panadlong ang sunod sa mga pagtinguha sang nagkalain-lain nga komite sa rehiyon sang Partido kag iban nga nagapamuno nga komite sa nagligad nga isa ukon duha ka tuig sa pagpanadlong sang nagligad nga mga kasaypanan kag kahuyangan nga nakasablag kag nagpakunhod sa ila nga pag-uswag. Katuyuan sang kahublagan panadlong nga konsolidahon kag pataason ang mga pagtinguha nga ini sa lebel sang bug-os nga Partido, halin sa sentro nga pamunuan tubtob sa tanan nga nagapamuno nga komite kag sanga sang Partido sa Luzon, Visayas kag Mindanao kag sa luwas sang pungsod.

Matandaan nga sadtong tunga-tunga sang 2016, ginpanawagan sang kawanihan sa Pulitika sa tanan nga mga pwersa sang Partido nga tadlungon ang kritikal nga mga palaligban sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Ini ang pagsabat sa nasaway nga pagnubo sang katuyuan sa nagligad nga mga tinuig sa hambalanon sang rebolusyonaryong kahublagan masa kag sa rebolusyonaryong armadong paghimakas. Ang panawagan kag mas dugang nga ginaduso sa paglunsar sang ika-2 nga Kongreso sa amo man nga tuig.

Nag-angkon ini sang gilayon nga epekto sa pagbaliskad sa negatibo nga padulongan. Gilayon nga nakit-an ang mahinungdanon nga pag-uswag sa armado nga paghimakas kag pagtukod sang baseng masa halin 2017 tubtob 2019. Amo pa man, napaslaw kita nga desaysibo kag lubos nga isulong ang kahublagan panadlong. Wala nasustine ang nauna nga mga naangkon samtang ang mga sandigan nga problema ang nagtuhaw sa atubang sang ginpasingki nga kontra-rebolusyonaryong gyera kag brutal nga pagpanumpo sang kaaway.

Sa nagligad (una kag ikaduha) nga kahublagan panadlong, gin-atubang sang Partido kag ginsikway ang sistematiko nga pagpaninguha sang pila ka rebisyunista nga traydor nga nagsupak sa sandigan nga mga prinsipyo sng Marxismo-Leninismo-Maoismo, kag gin-atake ang pagtuki sang Partido sa malakolonyal kag malapyudal nga sistema, kag ang linya sini sa demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa, ang estratehiya sini nga palibutan ang kasyudaran gikan sa kabukiran, kag ang kontra-rebisyunista nga linya sini.

Gina-away naton sa karon ang lapnagon nga empirisismo kag ang nagkalain-lain nga lama sang burgis kag petiburgis nga suhetibismo nga nagpadulong sa Tuo kag “Wala” nga oportunistang tendensya. Para ilunsar ang paghimakas nga ini, dapat naton nga ilunsar ang militante nga pamaagi ang aton kahublagan pagtuon. Ang pagka-militante amo ang pagka kritikal-sa-kaugalingon sa pagtuon, pagtasa kag pagsumada sang aton nagligad nga mga rebolusyonaryong praktika, para matumod kag masikway ang mga sayop kag kahuyangan nga indi man lutaw, apang mapanghalit, nakapahuyang kag pag-ot-ot, sang hayagan nga rebisyunismo.

Katuyuan sang kahublagan panadlong nga hatagan sang konsentrado nga porma ang masami nga nagaluntad nga banggianay sa sulod sang Partido sa tunga sang proletaryado nga rebolusyonaryong linya kag sang burgis kag petiburgis nga linya kag moda sang pagpaminsar. Dapat naton nga pataason ang ikasarang sang mga kadre sang Partido sa paggamit sang diyalektikal kag istoriko nga materyalismo agud ilabi nga ibuyagyag kag batuan ang burgis kag petiburgis nga mga ideya nga naga-ot-ot sa Partido, isikway ang suhetibismo, kag tadlungon kag panginbabawan ang madugay na nga nagaluntad nga mga sayop kag kahuyangan pareho sang konserbatismo, ikogismo, kumandismo, liberalismo, ultrademokrasya kag burukratismo. Dapat naton isikway ang tanan nga petiburgis nga bagahe, panginbabawan ang pesimismo, padalumon ang aton salig sa Partido kag sa masa, ihanda ang aton mga kaugalingon para sa tanan nga kinahanglanon nga sakripisyo kag magtinguha nga lab-uton ang mas dako nga kadalag-an kaysa sang una.

Pagabug-oson ang kahublagan panadlong sang masunod nga bahin:

a) Isa ka kampanya sa pagtuon para lubos nga tun-an kag balik tun-an ang sandigan nga mga prinsipyo sang Marxismo-Leninismo-Maoismo gamit ang Praymer sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ni Ka Joma kag balik tun-an ang mga klasiko nga sinulatan sang mga dungganon nga lider komunista paagi sa kolektibo nga mga talakayan kag indibidwal nga pagbasa.

b) Isa ka kampanya sa pagtuon para lubos nga balik tun-an ang Konstitusyon ng Partido kag ang Programa para sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa.

c) Isa ka kampanya sa pagtuon para balik tun-an ang mga dokumento sang Una kag Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong, Ang Gilayon Naton nga mga Tahas kag Partikular nga Kinaiya sang Aton Inaway Banwa, kag mga dokumento sang kasaysayan sang Partido.

d) Isa ka kampanya para sumahon ang aton mga inagihan kag balik tun-an ang daan nga mga sumada para tumuron ang Tuo kag “Wala” nga oportunistang mga tendensya kag kasaypanan nga nagtuga sang malubha nga kahalitan sa Partido kag armadong rebolusyonaryong kahublagan. Ang mga sumada nga ini ang dapat nakasulat kag isumite sa Komite Sentral. Ang pila ka pinili nga artikulo ang ginbantala sa Ang rebolusyon, ang teoritikal nga dyornal sang Partido.

e) Isa ka kampanya sa pangkatilingban nga pagsiyasat kag pagtuki (SICA) sa sahi sa tanan nga lebel para padalumon ang aton nga uyat sa kongkreto nga kahimtangan sang masa sa idalom sang nagalala nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema, nga may katuyuan nga pauswagon ang aton mga plano kag pamaagi sang pagpamuklat, pag-organisa kag pagpahulag sa masa.

f) Dapat ilunsar ang isa ka kampanya sa pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon sa tanan nga lebel agud maghiliusa ang Partido, kag tanan nga mga pwersang rebolusyonaryo kag mga masa.

g) Isa ka kampanya para tasahon ang pagtungod sang tanan nga mga kadre sang Partido para tumuron ang mga kabaskugan kag kahuyangan, kag magdihon sang mga resolusyon para ilabi nga pabaskugon ang ila proletaryo nga disiplina, rebolusyonaryong panan-awan kag panindugan.

h) Isa ka nagapadayon nga kampanya para mapasiguro ang lubos nga pagpatuman sang Tatlo ka Lebel nga Kurso sang Partido para siguraduhon nga mapatapaos ang mga wala pa.

Para buligan nga iduso ang kahublagan pagtuon para sa pagpanadlong, tanan nga mga reperensya ang dapat may yara sang kopya nga nakabalhag ukon digital, kabahin ang mga klasiko nga Marxista-Leninista-Maoista nga mga sinulatan, tanan nga basehan nga mga dokumento sang partido, mga libro kag yabi nga mga artikulo ni Ka Joma, kag iban pa. Dapat sigurohon ang popularisasyon paagi sa mga paglubad kag iban pa nga pamaagi.

Ang kahublagan panadlong ang pang-ideolohiya nga kalayo sang panghangkat. Sa masunod nga isa ukon duha ka tuig, dapat ini nga matutom nga isulong kag tinguhaan ini mapatuman sang tanan nga lebel sa Komite Sentral sang Partido tubtob sa tanan nga mga sanga sang Partido. Nagasalig kita nga dawaton sang mayorya nga katapuan sang Partido ang kahublagan panadlong kag handa nga makahas nga magsulong, pareho sang dalagko nga pagsulong sang rebolusyonaryong kahublagan pagkatapos sang una kag ikaduha nga kahublagan panadlong.

Samtang ginalunsar naton ang kahublagan panadlong, dapat padayon ngaa pabaskugon sang Partido ang iya kaugalingon sa madalom kag malapad nga pag-ugat sa masa. Dapat kuhaon sang mga panrehiyon nga komite sang Partido ang inisyatiba sa pagtukod sang mga panteritoryo nga komite sang Partido para sakupon ang mga prubinsya, distrito, syudad kag mga banwa nga yara sa gwa sang sakop ukon erya sang operasyon sang mga larangan gerilya sang BHB.

Pila ka pilo nga padamuon ang katapuan sang Partido nga nagatuman sa prinsipyo sang makahas nga pagpalapad sang Partido nga indi tugutan nga makasulod sang bisan isa nga malain nga elemento, nagapanguna paagi sa pagrekrut sang pinakaabante nga mga elemento nga napamatud-an ang ila katampad bilang mga aktibistang masa sa rebolusyonaryong kahublagan masa kag isip mga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan.

Pabaskugon ang demokratikong sentralismo kag ang sistemang komite sang Partido. Dapat naton nga sigurohon ang balanse sang tigulang, nahanunga nga pang-edaron kag lamharon nga mga kadre halin sa kubay sang mga mamumugon, mangunguma kag petiburgesya sa kasyudaran. Dapat naton nga pasangkaron kag pabaskugon ang likom nga lambat sang Partido kag rebolusyonaryong kahublagan sa kasyudaran kag kabukiran para ipabilin nga bungol kag bulag ang kaaway.

Sigurohon ang pagbalhag kag lapnagon nga pagpanagtag sang Ang Bayan sa tanan nga katapo sang Partido kag mga pwersang rebolusyonaryo.

Kumprehensibo nga isulong ang rebolusyon

Samtang ginapabaskog naton ang Partido paagi sa kahublagan panadlong, dapat naton nga isulong sang kumprehensibo ang demokratikong rebolusyon sang banwa isip pagsakongkreto sang kahublagan panadlong kag talaksan sang mga kadalag-an sini. Ilunsar naton ang masunod nga katungdanan sandig sa pangkabilogan nga tinutuyo sa kumprehensibo nga pagsulong sang rebolusyon:

a) Pamunuan ang anti-pasista, anti-imperyalista kag antipyudal nga mga paghimakas sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino batuk sa rehimen US-Marcos.

Ang rehimen US-Marcos karon ang pinakakonsentrado nga porma sang reaksyunaryo nga pasistang paghari sa pungsod. Dapat naton nga ibuyagyag ang tanan nga anti-pumuluyo nga patakaran sini nga naga-alagad sa interes sang monopolyo kapitalista nga mga bangko kag kumpanya, sa geopulitikal nga interes sang imperyalismong US, sa makasahi nga mga interes sang dalagko kumprador burgesya kag dalagko nga agalon mayduta, kag sa pagpamanggaran sa mga kurakot nga burukrata. Sa subong, ang pinakakonsentrado nga porma sang pungsodnon kag demokratiko nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino amo ang pagbato sa mapamigos, pasista kag papet-sa-US nga rehimen Marcos.

Dapat naton i-angot kag pataason ang adlaw-adlaw nga buhi-kag-kamatayon nga paghimakas sang nagkalain-lain nga demokratiko nga sahi kag sektor sa paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Dapat naton ibuyagyag, ihamulag kag batuan ang rehimen Marcos kag ition diri ang kaakig sang pumuluyo. Samtang ginapamunuan naton ang pumuluyo sa ila paghimakas para sa hinanali nga mga demanda (dugang sweldo, manubo nga presyo, manubo nga arkila sa duta, subsidyo para sa edukasyon kag ikaayong lawas, kag iban pa), dapat naton nga ibuyagyag ang reaksyunaryo nga kinaiya sang makasahi nga nagahari nga estado, kag i-angot ang paghimakas para sa reporma sa pangkabilogan nga rebolusyonaryong paghimakas, nagapanguna sa armadong paghimakas, para pabagsakon ang nagahari nga sistema.

Sa masunod nga tuig, dapat kita magtuon sang pagbuyagyag kag pagbato sa mga patakaran kag programa sa ekonomya nga ginatib-ong sang imperyalismong US paagi sa World Bank kag sang International Monetary Fund kag ila alyado nga mga institusyon sa pinansya pareho sang Asian Development Bank sang Japan, nga wala-puas nga nagalapak sa sosyo-ekonomiko nga kinamatarung, nagatuga sang lapnagon nga pagpanghugakom, pagkadula sang kita kag palangabuhian, kag dislokasyon pang-ekonomya.

Dapat naton nga ibuyagyag kag batuan ang pagpasilabot militar sang US kag ang nagadako nga presensya militar sang US sa Pilipinas, pagtukod sang dugang nga mga pasilidad militar sang US nga ginagamit sang US bilang lunsaran sang ginaduso nga pagpabaskog sang hegemonya sang US sa rehiyon paagi sa pagpugong sa nagauswag nga kusog sa ekonomya kag militar sang China, kag ang nagasingki pa nga pagpanulsol batuk sa mga imperyalistang karibal sini, nga nagapuli sa nagadako nga katalagman nga maguyod ang pilipinas sa isa ka inter-imperyalista nga gyera.

b) Pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan, magpanibag-o sang kusog halin sa mga kapaslawan, kag liwat tukuron ang baseng masa.

Dapat pabaskugon sang Partido ang pagpamuno sini sa BHB sa paglunsar sang malapad kag sinsin nga inaway gerilya base sa nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Dapat sini nga ikumbina ang katungdanan sa pagsulong sang armadong paghimakas sa pagsulong sang rebolusyonaryong agraryo kag paglunsar sang mga kampanyang masa anti-pyudal isip pamaagi sang pagtukod sang baseng masa kag pagtukod sang mga organo sang gahum pampulitika sang pumuluyo para sa rebolusyonaryong paghimakas kag pagdumala-sa-kaugalingon.

Dapat ilunsar sang Partido ang hugot nga paghanas sa mga Pulang kumander kag hangaway para pataason ang ila ikasarang nga makig-away, ihibalo sa syensya militar kag mga taktika, pampulitika nga kamuklatan, disiplina, pisikal nga kusog kag kabakod sang paminsaron kag determinasyon nga magbato kag pas-anon ang kinahanglanon nga sakripisyo para sa pagsulong sang inaway banwa. Padayon nga pabaskugon ang ikasarang kag salsalon nga disiplina sang BHB sa paglunsar sang mga madasig gakatapos nga mga inaway, maalam nga paggamit sa mga taktikang gerilya sang pagbalhin, konsentrasyon kag dispersal amo man ang madasig nga mga maniobra kag paghulag kakumbina ang taas nga halintang sang paglikom kag pamaagi sa paghulag para ipabilin nga bungol kag bulag ang kaaway. Wasakon ang lambat sa paniktik sang kaaway kag kag dingutan nga mangin wala sang pulos ang mga gamit sini sa sarbeylans, ukon gamiton yadto batuk sa iya.

Tukuron ang kumpanya kadakuon nga mga larangan gerilya kag pabalud-balod nga magsulong, sa pagtukod sang mga larangan gerilya kag baseng erya sa mga kabukiran, mga bungyod, kapatagan, tupad suba, sa mga baybayon kag padulong sa nagapanguna nga linya sang transportasyon kag komunikasyon. Wala kakapoy nga isulong ang hilikuton sa ekonomya, kultura, edukasyon, medikal kag produksyon para lab-uton ang pinakadako nga isip sang pumuluyo. Pwersahon ang kaaway nga butungon ang mga tropa sini kag kuhaan ini sang ikasarang nga maglunsar sang mga nakapokus nga opensibang militar.

Makabawi halin sa mga kapaslawan kag liwat nga tukuron ang baseng masa. Ilunsar ang rebolusyonaryong armadong paghimakas kakumbina ang paglunsar sang lapnagon nga antipyudal kag antipasista nga kahublagan masa sang masang mangunguma. Kung sa diin kinahanglanon, maglunsar sang mga asembliya para sa hilway nga pagpalayag sa tunga sang masa kag sang BHB para tumuron kag magsaway-sa-kaugalingon sa mga kahuyangan kag kakulangan sa nagliligad kag liwat nga pahugton ang ila nga paghilusa kag pataason ang ila determinasyon nga ululupod nga makig-away.

Maglunsar sang sandigan ukon anihilatibo nga taktikal nga mga opensiba nga masarangan naton daugon sa basehan sang aton subong nga kusog sa lapad nga erya sang maniobra nga gintuga sang pagpasangkad sang mga larangan gerilya. Iguon ang nahamulag kag nakahamulag nga mga yunit sang kaaway. Maglunsar sang mga inaway nga aktibong pagdepensa kag kampanyang gerilya. Pahulagon ang regular nga mga pwersng gerilya sang BHB kag milisyang bayan. Maglunsar sang lapnagon nga atritibong pakig-away para idisbalanse ang kaaway kag para taguon ang matuod nga katuyuan sang aton nagapanguna nga pwersa. Maglunsar sang espesyal nga mga operasyon partisano para iguon ang kaaway sa likod sini. Silotan ang pinaka-mastermind sa pasistang mga kriminal kag ang mga maukod nga traidor nga nahulom sa dugo sang pumuluyo. Kuhaon ang mga armas para sa mga Pulang hangaway sa pag-agaw sini halin sa kaaway paagi sa taktikal nga mga opensiba ukon iban pa nga pamaagi.

Padayon nga pabaskugon ang platun bilang nagapanguna nga yunit sang BHB, kag itukod ang istruktura sa kumand sa tanan nga halintang, halin sa mga panrehiyon nga kumand sa operasyon tubtob sa larangan. Pabaskugon ang mga sanga kag komite sang Partido sa hangaway sang banwa kag ang pampulitika nga organo sa sulod sang BHB sa tanan nga halintang para padayon nga pataason ang pampulitika kag makasahi nga kamuklatan sang iya mga Pulang hangaway.

Ilabi nga pabaskugon, hanason kag paandaron ang mga yunit milisya, kakumbina ang mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon sang rebolusyonaryong mga organisasyon masa, kag pahugton ang pakig-away gerilya sang masa.

c) Pabaskugon kag pasangkaron ang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kabukiran.

Dapat pauswagon sang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa ang isa ka malapnagon nga kahublagan antipyudal kag antipasista sa kabukiran. Dapat pahulagon ang dako nga isip sang masang mangunguma kag bungkagon ang nagahari nga puti nga kakugmat nga ginnapaluntad sa ila sang pasistang AFP kag NTF-Elcac.

Pauswagon kag pamunuan ang malapad nga kahublagan masang antipyudal sandig sa minimum nga programa sang Partido para sa reporma sa duta. Dapat naton nga pamunuan kag isulong ang mga paghimakas masa sa bilog nga pungsod para sa mas manubo nga arkila sa duta, pagdula sang usura, dugang sa sweldo sang mga mamumugon sa uma, mas manubo nga presyo sang mga kagamitan kag panakot sa produksyon, kag makatarunganon nga presyo sa mga produkto sa uma. Isulong ang kampanya sang pangkatilingban nga pagsiyasat kag pagtuki sa sahi agud tumuron ang pinakahinanali nga problema sang masang mangunguma kag para pauswagon ang mga pamaagi naton sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa ila. Pahulagon ang masa para batuan ang mga iskema sa kombersyon sang duta, pagwasak kag pagpanghugakom sa palangabuhian sang mga mangunguma sa mga operasyon mina, pagpasangkad sang mga plantasyon, ekoturismo, enerhiya kag proyektong imprastraktura kag iban nga dalagko nga dumuluong kag lokal nga negosyo. Pangapinan ang pang-ekonomiya nga interes kag mga kinamatarung sang mga mangunguma kag pungsodnon nga minorya, nga nakakumbinba sa paghimakas batuk sa dumuluong nga mga burges kag monopolyong kumpanya kag sa pagpangawat kag pag-guba sang kinaiyahan.

Sa sulod kag gwa sang mga larangan gerilya sang BHB, dapat tukuron naton ang pinakadako nga isip sang mga asosasyon sang mangunguma nga upod indi lang ang mga kalalakin-an, kundi mangin ang kababainhan kag pamatan-on nga mangunguma, samtang ginatukod man ang mga organisasyon sang mga pamatan-on kag kababainhan, pati na ang mga pangkultura kag iban pa nga tipo sang asosasyon. Pasangkaron kag pabaskugon ang malapad nga organisasyon sang mga pungsdonon minorya agud pangapinan ang ila dutang palanublion kag isulong ang ila paghimakas para sa awtonomiya kag kaugalingon nga paghukom.

Pabaskugon ang mga paghimakas kontrapasista sa kabukiran. Ang kontrapasista nga paghimakas ang hugot nga nakaangot sa kahublagan kontrapyudal. Ibuyagyag kag batuan ang mga paglapas sang mga pasistang pwersa sang estado sa tawhanon nga kinmatarung kag internasyunal nga makitawhanon nga laye. Pahulagon ang masa para batuan ang militarisasyon sa ila mga komunidad kag ang “pagpasurender” batuk sa pumuluyo sa tabon sang ginatawag nga Retooled Community Support Program (RCSP) kga Enhanced Community Livelihood and Integrated Program (E-CLIP).

Pabaskugon ang propaganda para batuan ang saywar sang kaaway kag pataason ang militasya sang pumuluyo para batuan ang pasista nga pagpanumpo, kag suportahan ang rebolusyonaryong armadong paghimakas. Ibuyagyag kag batuan ang peke nga programang amnestiya sang rehimen Marcos nga nagatuyo nga mangbiak kag pahuyangon ang rebolusyonaryong paghukom sang rebolusyonaryong armadong kahublagan kag masa nga batuan ang papet nga estado sang dalagko kumprador kag sahing agalon mayduta. Sistematikong itigayon ang kampanya sang pagrekrut sa hanay sang masang mangunguma, ilabi na sa mga pamatan-on, nga magpatapo sa Bagong Hukbong Bayan.

d) Pabaskugon ang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran.

Dapat naton pabaskugon ang rebolusyonaryong kahublagan sa kasyudaran, solbaron ang madugay na nga mga problema kag tinguhaan nga pahulagon ang nagadako nga isip sang masa. Dapat pahulagon ang aton mga pwersa sa masigabong kag matutom nga pagpropaganda kag pag-organisa agud minilyon nga lab-uton ang malapad nga masa. Sa tanan nga panahon, itib-ong ang linyang masa sang pagsalig kag pagsandig sa masa. Dapat hugot nga makig-ugyon kag pahulagon ang abante nga mga elemento sang masa, kag magsandig sa ila sa pagpataas sang halintang sang nahanunga nga mga elemento, kag buyukon ang mga atrasado nga elemento.

Dapat una naton pauswagon ang mabaskog, militante kag malapad nga kahublagan unyon kag kahublagan welga sa kubay sang mga mamumugon, para maghimakas para sa makatarunganon nga sweldo sa atubang sang pagsaka nga gasto sa pangabuhi, Ipakig-away ang pagpamaayo sa kahimtangan sa pagtrabaho batuk sa nagalala nga porma sang pagpanghimulos kag batuan ang pasista nga pagpanumpo. Kadungan sini, dapat tukuron ang hukbo sang muklat-sa-sahi nga mga mamumugon paagi sa pagpataas sang ila kamuklatan pampulitika kag rebolusyonaryo, iangot ang ila paghimakas pang-ekonomiya kag pang-unyon sa pungsodnon kag demokratiko nga mga demanda sang pumuluyong Pilipino, kag sa kabilogan nga rebolusyonaryong paghimakas.

Dapat pabaskugon ang pungsodnon-demokratiko kahublagan sa hanay sang mga estudyante agud madamuan sila nga pahulagon para militante nga ipakigbato ang ila mga kinamatarung kag kaayuhan, isulong ang pungsodnon-demokratiko nga propaganda sa ila nga hanay, kag iangot sila sa paghimakas sang malapad nga masang mamumugon kag mangunguma.

Dapat man pabaskugon ang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kubay sang malaproletaryado kag madamuan sila nga pahulagon sa basehan sang ila lutaw nga mga isyu. Pabaskugon kag ilabi nga papagsikon ang kahublagan masa sang nagkalain-lain nga demokratikong sektor.

Dapat pabaskugon naton ang rebolusyonaryong likom nga kahublagan. Pataason ang ikasarang, disiplina kag determinasyon sang mga kadre sang Partido kag rebolusyonaryong organisador nga atubangon ang mga sakripisyo para sigurohon ang ila kaluwasan kag ang kaluwasan sang ila mga kolektibo kag sang organisasyon masa batuk sa sarbeylans kag pasistang kapintas sang kaaway, paagi sa pag-utod sang ila fixed points kag malaba nga linya sang sarbeylans. Dapat pataason ang ila kamuklatan sa pagpatuman sang mga pagsulundan kag pamaagi sang likom nga kahublagan. Dapat pataason ang ila kamuklatan sa mga patakaran kag pamaagi sang maalam nga paggamit sang moderno nga kagamitan sa komunikasyon, nga permi muklat sa bulnerabilidad sang mga ini. Ilunsar ang sangkad nga propaganda para suportahan ang rebolusyonaryong armadong paghimakas bilang nagapanguna nga porma sang paghimakas para isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa. Tipunon ang tanan nga posibleng suporta materyal kag pampinansya para sa mga Pulang hangaway sang BHB. Ilunsar ang mga kampanya sa pagpangrekrut sa BHB ilabi na sa hanay sang mga mamumugon, pamatan-on kag intelektwal.

e) Tukuron ang pinakamalapad nga kontrapasista, kontra-imperyalista kag kontrapyudal nga nagahiliugyon nga prente batuk sa rehimen US-Marcos.

Dapat padayon naton nga pabaskugon kag pasangkaron ang National Democratic front of the Philippines kag tanan nga alyadong organisasyon sini sa idalom sang pagpamuno sang Partido. Tipunon ang pinakamalapad nga pampulitika kag materyal nga suporta sang banwa para sa rebolusyonaryong armadong paghimakas. Dapat naton nga tukuron ang pinakamalapad nga nagahiliugyong prente para ihamulag kag batuan ang rehimen US-Marcos. Dapat padayon naton nga ibuyagyag ang automated nga pagpangdaya sa eleksyon 2022 kag ang peke nga “landslide victory” sang tandem nga Marcos-Duterte. Dapat kuhaon ang suporta sang malapad nga mga pwersang anti-Marcos-Duterte nga nagabato sa ila ni Marcos sadtong eleksyon 2022 kag minilyon ka nagrali sadto sa kadalanan.

Dapat magtukod kita sang nagkalain-lain nga porma kag lebel sang pangmalawigon ukon pangmadalian nga alyansa batuk sa charter change, Maharlika Investment Fund, mapiang nga mga patakaran pang-ekonomya nga neoliberal, mga pasilidad militar sang US, kag iban pa nga yabi nga isyu nga nakaangot sa pungsodnon kag demokratiko nga handum sang pumuluyong Pilipino.

Ipadayon and pagpalig-on sang aton relasyon sa pumuluyong Moro kag sa iban nga mga rebolusyonaryo nga pwersa agud ipadayon ang paghimakas para sa matuod nga awtonomiya kag pungsodnon nga determinasyon sa kaugalingon.

Dapat hingalitan ang bangigay sa hanay sang nagahari nga hubon sang Marcos kag Duterte, paagi sa pagduso nga pasabton kag silotan si Duterte kag mga kasabwat sa mga krimen nila sadtong yara sila sa poder. Dapat naton ihanda nga pahulagon ang pumuluyo batuk sa posibilidad nga mangin maduguon ang banggianay nga Marcos-Duterte sa porma sang kudeta ukon laye militar. Pabaskugon ang pagtiglawas sang NDFP sa demokratikong gubyerno sang banwa sa estoryahanay pangkalinong sandig sa mga prinsipyo sang makatarunganon kag pangmalawigon nga kalinong. Ibuyagyag kag batuan ang tuyo sang rehimen US-Marcos nga ipatuman ang balayon sang pagpasungka sa estoryahanay pangkalinong. Iduso ang pagkilala sa tanan nga nauna na nga kasugtanan kabahin ang The Hague joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety ang Immunity Guarantees (JASIG) kag ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International humanitarian Law (CARHRIHL).

f) Pabaskugon ang aton internasyunal nga rebolusyonaryong hilikuton.

Dapat padayon nga i-angut ang rebolusyong Pilipino sa pangkalibutanon nga kahublagan kontra-imperyalista kag sa proletaryong rebolusyon sa bilog nga kalibutan. Dapat pataason naton ang halintang sang kampanya para buyukon ang internasyunal nga suporta para sa rebolusyonaryong kahublagan sa Pilipinas, samtang nagahatag sang tanan nga porma sang suporta sa mga makasahi nga paghimakas sang mga mamumugon, kag demokratiko nga paghimakas kag kontra-imperyalista sa nagkalain-lain nga habig sang kalibutan.

Dapat ilunsar ang mapagsik nga kahublagan propaganda kag pag-organisa agud lab-uton, pukawon, organisahon kag pahulagon ang mga mamumugon Pilipino sa iban nga pungsod kag mga kasimanwa sa nagkalain-lain nga pungsod kag mga rehiyon sa kalibutan, kag iangot ang ila paghimakas para sa ila kinamatarung kag kaayuhan sa paghimakas batuk sa kontra-pumuluyo nga rehimen US-Marcos kag sa patakaran sini nga “labor export.” Buyukon ang aton mga kasimanwa nga aktibong isulong ang kahublagan propaganda para ibuyagyag ang kontra-pumuluyo, papet kag pasista nga rehimen Marcos. Pataason ang rebolusyonaryong kamuklatan sang mga migranteng Pilipino kag buyukon sila nga makigbahin sa rebolusyonaryong paghimakas sa Pilipinas.

Dapat padayon nga pabaskugon ang relasyon sang pagpakig-abyan sa mga partido kag organisasyon nga Marxista-Leninista-Maoista, pabaskugon ang dayalogo kag binuligay nga komunista. Ilunsar ang aktibo nga pagpakigbanggi sa ideolohiya para ibuyagyag kag isikway ang modernong rebisyunismo, Trotskyismo, Gonzaloismo kag iban pa nga rebisyunistang sulog nga nagtorse sa Marxismo, Leninismo kag Maoismo.

Mag-isa kag batuan ang paantus kag pasista nga rehimen US-Marcos!

Pamunuan ang paghimakas sang pumuluyong Pilipino batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo!

Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa tubtob sa lubos nga kadalag-an!

Mabuhi ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Mabuhi ang ginpapanubli ni Ka Joma!

Mabuhi ang proletaryo kag pumuluyong Pilipino!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Tadlungon ang mga kasaypanan kag pabaskugon ang Partido! Isahon kag pamunuan ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa pagbato sa rehimen US-Marcos! Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!