Tul-iron ang mga kasaypanan ug pakusgon ang Partido! Hiusahon ug pangulohan ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa pagsukol sa rehimeng US-Marcos! Iasdang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishIlocoHiligaynonPilipino

Puno sa walay kinutuban nga rebolusyonaryong kalagsik, pagkamalaumon ug kalipay, ang Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas nagpaabot sa labing mainitong militanteng pagtimbaya sa tibuok myembro sa Partido sa okasyon sa ika-55 nga anibersaryo niini. Karong adlawa atong saulogon ang mga nahimo sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa miaging tuig sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan sa mga anti-imperyalista, anti-pyudal ug antipasistang pakigbisog ug pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Sa susamang higayon, ato usab nga puntingon ang atong mga kahuyangan, mga kakulangon ug mga kasaypanan aron tul-iron ug patigbabawan kini, ug maotikang og mas daku sa mosunod nga tuig.

Atong pasidunggan si Ka Jose Maria Sison, nangulo sa pagtukod sa Komite Sentral sa PKP, kansang ang usang anibersaryo sa iyang pagkamartir atong gidumdum niatong Disyembre 16. Pasidunggan usab nato silang Benito Tiamzon, Wilma Austria, Julius Giron, Mariano Adlao, Jorge Madlos, Menandro Villanueva, Antonio Cabanatan, Dionisio Micabalo, Eugenia Magpantay, Alfredo Merilos, Dennis Rodina, Agaton Topacio, Randall Echanis, Rosalino Canubas, Sandra Reyes, Ezequiel Daguman, Emmanuel Fernandez, Rolando Leyson Jr, Helenita Pardalis, Rogelio Posadas, Jude Fernandez, Josephine Mendoza ug tanang mga bayani ug martir sa katawhan ug rebolusyong Pilipino. Sa ilang tibuuk kinabuhi, nakahimo sila og dakung sakripisyo ug bililhong tampo sa kawsa sa katawhang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Kanunay pagahatagag bili sa Partido ang kabilin ni Ka Joma. Sulod sa kapin lima ka dekada, si Ka Joma usa ka walay kakapoy nga mamumuo sa rebolusyong Pilipino ug nagsilbing dili mapalong nga iwag niini. Dugang niyang gipalambo ang teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo pinaagi sa pagdapat niini sa kongkretong kondisyon sa katilingbang Pilipino ug pagtakda sa estratehiya, taktika ug tahas sa rebolusyong Pilipino. Sa mas taas pang panahon, magpabiling mahinungdanong giya ang sinulat ni Ka Joma sa mga rebolusyonaryo ug demokratikong pwersa sa pagpaasdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon hangtud hingpit nga kadaugan.

Giila sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas ang sakripisyo sa tanang proletaryong kadre ug myembro sa Partido nga padayon sa tiunay nga pag-alagad sa kawsa sa katawhang Pilipino alang sa nasudnong demokrasya ug sa sosyalistang panglantaw niini. Napuno sa komunistang diwa sa paghatag sa tanan nilang mahimo sa kawsa sa hut-ong mamumuo ug sa tanang naghagong katawhan, ilang giabaga ang tanang mabug-at nga tahas alang sa pag-asdang sa rebolusyon sa ilang mga natad sa responsibilidad.

Among gipaabot ang among rebolusyonaryong pagtimbaya sa liboan ka batan-ong kadre nga misalmot sa han-ay sa Partido sa miaging mga tuig, ug mitampo og dakung kusog sa atong malungtarong pakigbisog. Daghan kaninyo ang mipas-an karon og importanteng tahas sa pagpangulo isip mga myembro sa sentral nga organo sa Partido, isip mga kumander ug upisyal sa pulitika sa Bagong Hukbong Bayan, ug mga lider sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan. Lalum nga nakagamot sa halapad nga masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ang batan-ong henerasyon sa mga komunistang Pilipino nga nagpakita sa walay kinutuban nga determinasyon nga iasdang ang rebolusyong Pilipino sa umaabot.

Sa okasyon sa paghandum sa atong anibersaryo sa pagkatukod, gipadangat sa Komite Sentral ang pakighiusa sa tanang anti-imperyalista, progresibo ug demokratikong pwersa sa tibuok kalibutan nga naglunsad og militanteng pagsukol batok sa nasudnong pagpanglupig ug mga gubat agresyon. Among gipaabot ang inigsoonay nga pagtimbaya sa tanang proletaryong hut-ong sa tibuok kalibutan nga nagpasiugda ug nagdapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa konkretong kahimtang sa ilang mga nasud ug nangulo sa mga mamumuo ug naghagong katawhan sa ilang pakigbisog alang sa kalingkawasan ug sosyalismo.

Taliwala sa padayon nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista, padayon ang paggrabe sa daghang porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa monopolyo kapitalismo o imperyalismo sa milyun-milyong mamumuo ug naghagong katawhan, ug pagpangawkaw sa kinaiyahan aron mapadaku ang ganansya. Nagbunga kini sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa mayorya sa mga mamumuo ug naghagong masa sa mga sentro sa industriyal nga kapitalismo ug sa atrasado, semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud. Nanghulhog og mga gubat ang mga monopolyo kapitalista. Padayon nilang gibuhian ang pasismo aron pugngan o babagan ang pagkusog sa rebolusyonaryong pagsukol nga gipangulohan sa proletaryado. Kaylap sa nangaging mga tuig ang nagkalapad nga katilingbanong kaguliyang ug nagkataas nga ang-ang sa pagsukol sa mga mamumuo ug uban pang naghagong katawhan.

Samtang padayon nga naglunang sa krisis ang pangkalibutang sistemang kapitalista, padayon usab nga migrabe ang dunot nga kahimtang sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas. Dala sa lokal nga ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis ang dili matungkad nga pag-antus sa katawhang Pilipino, ilabina sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang naghagong katawhan kansang ang panginabuhi paspas nga mius-us ubos sa nagkakusog nga imperyalistang pagpangdaugdaug ug pagpangawkaw. Labaw nga migrabe ang terorismo ug pulitikanhong pagpanumpo sa estado nga direktang gisuportahan sa imperyalismong US. Gitukmod sa maong grabeng mga kahimtang ang nagkadaghang katawhan nga militante ug kolektibong pakigbisugan ang ilang pulitikanhon ug ekonomikanhong katungod, ug iasdang ang rebolusyonaryong pagsukol aron makab-ot ang ilang nasudnon demokratikong mga pangandoy.

Determinado ang Partido Komunista ng Pilipinas nga pangulohan ang mga mamumuo ug lapad nga masa sa katawhang Pilipino. Samtang nagpakusog subay sa rebolusyonaryong kalampusan sa milabayng 55 ka tuig, giila usab sa Partido nga ang suhetibismo ilabina sa porma sa empirisismo miresulta sa mga kritikal nga kasaypanan ug tendensiya, mga kahuyangan ug mga kakulian sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon nga mibabag sa paglambo niini ug sa dugang nga pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa miaging pipila ka tuig. Aron mabuntog ug isalikway kining mga kasaypanan, nanawagan ang Komite Sentral sa tibuok Partido nga maglunsad og kalihukang pagtul-id subay sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa mga batakang prinsipyo sa Partido nga gihikyad ni Ka Joma.

Tumong sa kalihukang pagtul-id mao ang dugang pagpalig-on sa Partido pinaagi sa pagpataas sa teoretikal nga kahibalo ug rebolusyonaryong praktika sa mga kadre sa Partido; pahugton ang ilang pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo aron kritikal nga sumadahon ang nangaging mga kasinatian ug mokutlo og mga pagtulon-an ug dugang palambuon ang teorya sa gubat sa katawhan sa Pilipinas; pagsalikway sa suhetibismo ug sayop nga mga palisiya ug gawi; paghimo sa pagsaway sa kaugalingon aron mapataas ang determinasyon sa mga kadre sa Partido ug rebolusyonaryo nga makigbisog ug magsakripisyo alang sa rebolusyonaryong kawsa.

Padayon nga ginapalalum ug ginapalapad sa Partido ang paggamot sa masa. Determinado kining palapdon sa makapila ka pilo ang han-ay niini sa umaabot nga mga tuig aron abagahon ang dakung tahas nga pangulohan ang milyun-milyong katawhang Pilipino sa dalan sa pag-asdang sa gubat sa katawhan ug sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ngadto sa hingpit nga kadaugan.

I. Misangpot ang imperyalistang krisis sa nagkagrabeng kahimtang ug mga gubat

Nagkaguliyang ang kalibutanong sistemang kapitalista. Gipasamot niini ang upat ka dagkung kontradiksyon sa kalibutan— kontradiksyon tali sa monopolyong kapital ug proletaryado sa kapitalistang mga nasud; tali sa magkaatbang nga imperyalistang gahum; tali sa mga imperyalistang gahum ug dinaugdaug nga katawhan ug nasud; ug tali sa mga imperyalistang gahum ug mga nasud nga nanghingusog sa nasudnong soberanya ug sosyalistang mga pangandoy. Padayon ang pagtiurok niini sukad sa pangkalibutang lockdown niadtong 2020.

Bisan pa sa pitipiti nga pag-uswag niadtong milabayng tuig, mibalik kini sa dalan sa malungtarong istagnasyon ug pagkunhod samtang ang tibuok kalibutan naglunang sa utang ug kalisud. Ang mga kahimtang sa krisis sa ekonomiya nagresulta sa pulitikanhong mga panagbangi ug mga gubat. Sa pagpanguna sa US, padayong nakiggubat ang mga imperyalistang gahum sa Eastern Europe ug Middle East, samtang naghulga nga mangsulsol og dugang mga gubat sa ubang bahin sa kalibutan. Sa lain-laing mga nasud, adunay kaylap nga katilingbanong kagubot sa han-ay sa mga dinaugdaug ug gipahimuslang mga hut-ong nga misangpot sa pag-ulbo sa armado ug dili armadong pagsukol sa katawhan batok sa nagkagrabeng kahimtang sa imperyalistang pagpahimulos ug panaugdaug.

Kanunay ang pagtiurok sa krisis sa pangkalibutang monopolyo kapitalistang sistema. Sulod sa kapin sa usa’g tunga ka dekada, ang ekonomiya sa kalibutan anaa sa kinatibuk-an ug malungtarong istagnasyon.

Ang krisis sa pinansya ug ekonomiya niadtong 2008-2009, nga nakitaan sa pagkahugno sa higanteng mga bangko ug tibuok ekonomiya, timaan nga nahurot nga sa mga monopolyo kapitalista niadtong milabayng panahon (gikan sa pag-abli sa kanhing Soviet Union human sa pagkahagba niini niadtong 1991 ug sa hingpit nga integrasyon sa China sa kalibutanong sistemang kapitalista niadtong 2001) ang tanang pamaagi aron padayong padakuon ang ganansya pinaagi sa pagpahimulos sa kusog-pamuo ug pagkawkaw sa natural nga bahandi, walay-hunong nga ispekulasyon sa pinansya (dotcom, real estate, pabalay) ug higanteng pagpangutang. Pakyas nga nasustine sa dinagkung kantidad sa kwarta (nga gitawag og pondo sa quantitative easing nga mokabat sa pipila ka trilyong dolyar) nga gisaksak sa nag-unang mga kapitalistang gubyerno ang pagpadaku sa monopolyo-kapitalistang ganansya. Ang ekonomiya sa US ug sa uban pang nag-unang industriyal kapitalistang nasud napakyas sa paghibalik sa kanhing mga ang-ang sa paglambo.

Mitataw ang malukpanong pagkalangan sa suplay, produksyon ug komersyo sa mga korporasyong transnasyunal, nga nagtukmod sa gatusan ka milyong mamumuo ug naghagong katawhan sa sosyo-ekonomikanhong krisis. Gipahimuslan ang sitwasyon aron hatagag katarungan ang paggamit sa dagkung kantidad sa pondo sa estado aron palagsikon ang konsumo, suportahan ang ganansya sa mga korporasyon ug palagsikon ang mga merkado sa pinansya. Gipalutaw niini ang mga ekonomiya niadtong 2020, ug miresulta sa pag-untol sa paglambo niadtong 2021-2022, apan nagresulta usab sa dakung pagbusikad sa utang ug taas nga implasyon nga nagpabug-at sa ekonomiya sa kalibutan sa milabayng tuig. Niadtong unang kwarto sa 2023, ang kalibutanong utang mikabat sa $397 trilyon, 349% nga mas daku kaysa kalibutanong gross domestic product (GDP o kinabuk-ang kantidad sa produksyon).

Nagpakindang-kindang ang ekonomiya sa US tungod sa hinay nga paglambo sa milabayng 15 ka tuig. Gikan sa abereyds nga 3.62% niadtong 1961-1990, ang tinuig nga paglambo sa ekonomiya sa US mius-us ngadto sa 2.99% sa tunga-tunga sa 1991 ug 2008, ug sukad kaniadto mihagba kini ngadto sa 1.69%. Human mius-us og 2.3% niadtong 2020, mibalik sa 5.8% ang ekonomiya sa US niadtong 2021, apan mius-us balik ngadto sa 2.1% niadtong milabayng tuig. Kapin $33 trilyon ang utang sa gubyernong pederal sa US ug lagmit nga modaku pa human gisuspinde sa gubyernong Biden ang balaod nga nagatakda sa kantidad sa pwedeng utangon hangtud 2025.

Nahagba sa resesyon ang ekonomiya sa Germany (ang pinakadaku sa Europe) sa katapusang kwarto sa 2022 hangtud sa unang kwarto sa 2023 (0.3% nga pagkunhod). Mibalik kini sa resesyon niadtong Mayo, ug gilauman nga subling mahagbong sa resesyon sa mosunod nga tuig. Anaa sa bingit sa resesyon ang UK ug France ug parehong gilaumang molambo lamang og 0.6% karong tuiga. Anaa pa gihapon sa dinugay nga istagnasyon ang Japan. Sukad 2008, ang pag-uswag sa Japan nag-abereyds lamang og 0.27%, gikan sa 7.29% niadtong 1961-1979, 2.91% niadtong 1980-2000, ug 1.45% niadtong 2001-2007. Mitubo lamang kini sa 2.14% ug 1.03% niadtong 2021 ug 2022, human mihagba og 4.28% niadtong 2020. Gilauman nga modaku lamang kini og 0.4% karong tuiga.

Miuswag lamang og 2.99% ang China niadtong milabayng tuig, layo sa kanhing tantos nga 9% pagtubo niadtong 2000-2019. Kasamtangang ginapahinay kini sa mga hulga sa pagpbuto sa bula sa real estate. Ang Evergrande Group, usa sa pinakadakung property developer sa China mideklara sa pagkabangkarota human wala makabayad sa $300 bilyong utang, nga gisundan sa susamang pagkabangkarota sa uban pang dagkung kumpanya sama sa Kasia, Fantasia ug Shimao Group. Nag-atubang usab ang China sa hulga nga dili mabayaran sa mga nasud ang binilyong utang dinhi.

Sa US ug uban pang kapitalistang nasud, nakasinati ang mga mamumuo ug naghagong katawhan sa lapad nga disempleyo ug ubos nga suhulan, lakip na ang klase-klaseng mga katilingbanong problema sama sa kawalay puluy-anan, kagutom, mahal kaayong serbisyo sa panglawas, pagkalubong sa utang sa mga estudyante ug uban pa. Milyun-milyong katawhan nga dili Puti ug mga mamumuong migrante ang nag-antus sa rasismo, ingonman sa panatisismo sa relihiyon ug pasismo. Ang mga dinaghang pagpamusil sa matag adlaw hulga sa kinabuhi sa mga tawo.

Mga atrasado ug semikolonyal ug semipyudal nga nasud ang milangkub sa mayorya sa mga nasud sa kalibutan, ilabina sa Asia-Pacific, Latin America, Middle East ug Africa. Padayong mitaas ang pangpublikong utang sa maong mga nasud sa pagsulay sa mga gubyerno dinhi nga bayaran ang mga depisito sa patigayon bunga sa nagkadakung gasto sa pag-import. Sa gitawag og lambo nga mga nasud, anaa sa 20% sa kita sa mga gubyerno ang napadulong sa pagbayad sa utang. Kapin 60% sa maong mga nasud ang nameligrong dili makabayad sa utang, sama sa krisis sa Sri Lanka niadtong 2022.

Ang mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang anakpawis sa mga atrasadong nasud pare-parehong nag-atubang sa mga katilingbanong problema sama sa dugay nang lapad nga disempleyo, daw ulipong suhulan, kawalay yuta, kawalay puloy-anan, mahal nga serbisyo sa panglawas ug uban pang katilingbanong serbisyo, lakip na ang pulitikanhong pagpanumpo.

Migrabe ang walay kaangayan sa katilingban samtang labaw nga nakakonsentra sa kamot sa pipila ka multi-bilyunaryo ang bahandi. Adunay 2,640 bilyunaryo nga adunay gikumbinang $12.2 trilyon, kung asa 75% niini ang anaa sa lima lang ka nasud (US, Chian, India, Germany ug Russia). Adunay 724 bilyunaryo sa US, ang 400 nga pinakadaku niini naggunit og $4.5 trilyon. Ang 20 ka pinaka-adunahan labaw pang midaku ang bahandi og 20%-30% niadtong milabayng tuig.

Padayong ginabira paubos ang kapitalistang sistema sa kalibutan sa walay kasulbaran nga krisis sa sobrang produksyon ug paghagba sa tantos sa ganansya. Adunay sobrang produksyon sa mayor nga mga igbabaligya sama sa lana, elektroniks (semikonduktor), mga grano ug uban pa. Ang kapitalistang kumpetisyon ug anarkiya sa produksyon padayon nga misangpot sa walay hunong nga pagkawkaw sa bahandi sa kalibutan, kapitalistang polusyon, pagguba sa kinaiyahan, krisis sa klima ug pagkawala sa biodiversity, nga nagkinaiya sa sagad nga katalagman (mga sunog ug baha) nga miguba sa dakung bahin sa kalibutan. Ang monopolyong kapitalismo nagpasabot sa nagkaigting nga kumpetisyon sa ekonomiya ug bangi sa pulitika sa mga kapitalistang gahum. Samtang ginapahamtang ang liberalisasyon sa ubang mga nasud, ginapatuman usab sa US sa kaugalingon niining nasud ang mga proteksyunistang palisiya sa patigayon ug industriya pabor sa mga kumpanyang US, ug ang direktang pagpamuhunan sa estado sa industriyang semikonduktor, green energy ug uban pa.

Padayong nagkakusog ang mga hulga sa gubat tali sa mga mayor nga imperyalistang gahum tungod sa agresibong paghingusog sa US sa paghari sa kalibutan atubangnan sa mga paghagit sa hegemonya niini. Dakung rekurso ang gibubu niini sa gasto sa militar. Niadtong milabayng tuig, midaku og $2.24 trilyon (3.37% nga mas taas sa milabayng tuig) ang gasto sa depensa. Kapin 56% sa tanang gasto sa militar, ug 61% sa tanang eksport sa mga armas gunit sa US, China ug Russia.

Kapin 20 ka bulan na ang proxy war sa US ug Russia sa Ukraine nga ginagamit nga peyon sa alyansang militar nga US-NATO. Migasto ang Russia og $81.7 bilyon niadtong 2022, ug mogasto og $120 bilyon karong 2023 ug $132 bilyon sa 2024 nga nagpakusog sa produksyon sa mga pabrikang militar. Mikabat na sa $75 bilyon ang gihatag nga ayuda sa US sa Ukraine, lakip ang $44.2 bilyong ayudang militar, nga labaw pang nagpalanat sa armadong panagbangi. Ang labing nakapahimulos sa gubat sa Ukraine mao ang mga kumpanyang Amerikanong nagahimo og armas sama sa Lockheed Martin, Raytheon, Northrop ug Boeing.

Dungan niini, plano sa US nga ihatag ang $14.5 bilyong pakete sa ayudang militar sa Israel aron suportahan ang Zionistang pagpamomba ug okupasyon sa Gaza, nga mipatay na og halos 19,000 gikan Oktubre 7. Ang gipakusog nga suporta sa US sa Israel kabahin sa duso niining kontrolon ang mga bahanding lana batok sa Iran ug uban pang nasud sa Middle East nga nagaduso sa ilang kaugalingnan. Tungod sa pagdumili sa US nga suportahan ang singgit sa tibuok kalibutan alang sa hunong-buto sa Gaza isip pagsuporta sa pagpamomba sa Israel, labaw kining nahimulag sa tibuok kalibutan.

Padayon usab nga ginapakusog sa US ang laraw niining iduso ang hegemonya sa rehiyong Asia-Pacific, subay sa estratehiya niining pugngan ang paglapad sa imperyalistang kaaway nga China. Nagdeploy ang US og duha ka carrier strike group, usa (USS Nimitz) sa South China Sea, ug usa pa (USS Ronald Reagan) sa Japan. Gisulsulan niini ang pagbulag sa Taiwan sa China, ang pagduso sa katungod sa Pilipinas sa kadagatan ilalum sa United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS), ug mga panagbangi sa Korean peninsula, aron hagiton ang China nga maghimo og mga aksyong agresibo nga mamahimong moresulta sa direktang kumprontasyong militar.

Ang pagpanghingusog sa US sa hegemonya niini gisugat sa mga karibal niini nga maghiusa sa militar ug ekonomiya. Padayong gipakusog sa China ug Russia ang Shanghai Cooperation Organization, ang alyansang pangseguridad nga gilangkuban sa India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan ug Uzbekistan. Gipangulohan usab sa China ug Russia ang mga paningkamot nga magtukod og mga alyansa sa ekonomiya, pamatigayon ug pinansya nga wala nahikot sa dolyar sa US. Padayon usab nga ginapakusog sa North Korea ang relasyon sa militar ug ekonomiya niini sa Russia ug China.

Gihimugso sa imperyalistang krisis ug panagbangi ang paborableng kundisyon sa makanunayong pagkusog ug pag-abante sa mga pakigbisog sa mga mamumuo ug kalihukang anti-imperyalista sa mga kapitalistang nasud, ug mga demokratikong pakigbisog sa masa ug rebolusyonaryong pagsukol alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas gikan sa imperyalistang kontrol ug dominasyon sa mga semikolonya, ug alang sa sosyalistang rebolusyon.

Miulbo ang mga mayor nga welgang mamumuo sa United States lakip ang welga sa United Auto Workers ug sa Hollywood Writers and Actors. Sa Europe, nagwelga ang mga mamumuo sa transportasyon sa Italy, Spain ug UK. Mayor nga mga welga usab ang gilunsad sa mga mamumuong panglawas sa UK, mga mamumuo sa riles ug mga empleyado sa gubyerno sa Germany, ug uban pa. Makasaysayanong mga pangmasang demonstrasyon ug martsa sa milyun-milyong katawhan ang gilunsad sa lain-laing bahin sa kalibutan batok sa henosidyo sa US-Israel batok sa mga Palestino.

Padayong nagdilaab ang mga rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa lain-laing bahin sa kalibutan. Sa kasamtangan, kusganong ginaasdang sa mga rebolusyonaryong pwersang Palestino ang armadong pagsukol sa ilang yutang-natawhan batok sa bangis nga pagpamomba ug henosidyo sa Zionistang Israel nga suportado sa US. Sa Myanmar, ginasuklan sa mga etnikong hukbo ang pasistang huntang Tatmadaw ug nagpakusog sa mga opensibang gerilya sa milabayng mga bulan. Aduna usay mga rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga ginapangulohan sa mga partido komunista sa India, Turkey, Kurdistan, Colombia, Pilipinas ug sa uban pang nasud.

II. Ang grabeng krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal padayong naghimugso og pagsukol

Labaw pang migrabe ang krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas nga grabeng nagpaantus sa katawhan. Tataw sa maong krisis ang padayon nga pagtiurok sa ekonomiya nga direktang nakahikot sa krisis sa kalibutanong sistemang kapitalista, ug sa paspas nga paghait sa krisis sa pulitika nga nagpakita sa internal nga bangi sulod sa nagharing pundok, paghimulag sa rehimeng US-Marcos human lamang ang usa ka tuig sa poder, ug ang padayon nga pagtigum og kusog sa mga pwersang demokratiko ug patriyotiko.

Adunay lapad ang pagkaguba sa mga lokal nga pwersa sa produksyon nga misangpot sa pag-ubos sa produksyon (pareho sa manupaktura ug agrikultura). Nagresulta kini sa malukpanon nga disempleyo, labaw nga pagsalig sa mga imported nga produkto para sa konsumo, ug pagsaka sa mga presyo.

Wala pa gihapoy kaugalingong mga nasudnong industriya ug kapasidad ang nasud nga mugnaom ang mga batakang panginahanglan sa katawhan. Ang lokal nga produksyon nagsalig pa gihapon sa pag-import, ug nakasandig pa gihapon sa pag-eksport og mga produktong semiprocessed nga kabahin sa kalibutanong assembly line nga titawag usab og “global value chain” sa mga monopolyo kapitalista, mga hilaw nga produktong para sa agrikultura ug mga batong mineral. Nagsilbi ang mga export processing zone nag-una isip sentro sa semiprocessing (asembliya ug manwal nga pag-inspeksyon) sa naunang gi-import nga mga pyesa nga subling ginaeksport sa labing gamay nga dugang bili.

Tungod sa pagkahagba sa kalibutanong ekonomiya, lagmit nga grabeng maapektuhan dinhi ang sistemang nagsalig sa import ug nagsandig sa eksport nga gipatuman sa milabayng mga rehimen ug sa kasamtangang rehimeng Marcos. Labaw nga mopaspas ang paggrabe ug paglalum sa krisis sa ekonomiya sa Pilipinas sa umalabot nga tuig. Padayon nga migamay ang kinatibuk-ang bolyum sa patigayon sa milabayng duha ka tuig nga nagsalamin sa kalibutanong pamatigayon taliwala sa sobrang suplay ug paghinay sa pagmanupaktura. Padayong migamay ang eksport sa mga pyesang elektroniko, nga naglangkub sa bulto sa semiprocessing sa Pilipinas, sukad sa pagsugod sa tuig.

Dili malilong sa mga engrandeng deklarasyon ni Marcos ug sa iyang mga economic manager (tigdumala sa ekonomiya) sa multi-bilyong dolyar ang mga “saad sa langyawng pamuhunan” ang kamatuuran nga padayon ang paggamay sa direktang pamuhunan sa mga langyaw sa Pilipinas gikan $11.9 bilyon niadtong 2021 ngadto sa $9.2 bilyon niadtong 2022, nga padayong miubos og 15.3% sa unang tulo ka kwarto sa 2023. Adunay pipila ka mga langyawng kumpanya ang nagbalhin sa ilang operasyon sa Pilipinas ngadto sa ubang nasud nga mas ubos ang gasto sa pamuo.

Sa kawalay tinuod nga reporma sa yuta, nagpabiling ginagmay ug atrasado ang lokal nga produksyon sa agrikultura alang sa lokal nga suplay sa pagkaon. Nagkataas ang gasto sa produksyon tungod sa taas nga presyo sa mga abuno, pestisidyo ug gasolina. Ang taas nga abang sa yuta ug uban pang porma sa pyudal ug semipyudal nga pagpangdaugdaug labaw pang nagpaubos sa kita sa mga mag-uuma nga nagresulta sa malukpanong kalisud ug kagutom sa kabanikanhan. Ang walay-hunong nga pag-import ug ismagling sa bugas, sibuyas, ahos ug uban pang produktong pang-agrikultura dugang nga nagpaantus sa masang mag-uuma, ug sa tanang katawhang Pilipino.

Grabe pa, lapad nga yutang agrikultural ang gipailalum sa kumbersyon sa dagkung burgesya-kumprador gamit ang langyawng kapital alang sa real estate ug uban pang kapuslanan. Sa konserbatibong pagbanabana sa gubyerno, dili moubos sa 620 ka libong ektarya sa irigadong yuta ang gikumbert sa milabayng dekada (2012-2022). Nagresulta kini sa dislokasyon sa minilyong pamilyang mag-uuma ug paggrabe sa pag-antus sa kabanikanhan.

Labaw nga nagsalig sa utang ang nasud aron ipanggasto sa patigayon ug sa gubyerno. Mikabat sa ₱14.48 trilyon ang utang niadtong Oktubre, ug gilaumang motaas pa og ₱15.84 sa sunod tuig. Padayong midaku ang pondo sa pagbayad sa pangpublikong utang. Sa 2024, mokabat kini og ₱1.91 trilyon, nga gilangkuban sa ₱1.24 trilyong bayad sa prinsipal; ug ₱670.5 bilyong awtomatikong nakagahin sa pagbayad sa interes nga naglangkub sa 11.6% sa nasudnong badyet (mas taas kumpara sa 9.7% niadtong 2020).

Sa kawalay batakang mga industriya, nasinati sa katawhang Pilipino ang makanunayong lapad nga disempleyo. Kanunay ginapagamay sa datos sa gubyerno ang tinuod nga tantos sa lapad nga disempleyo pinaagi sa minadyik nga estadistika. Ang gideklarang 4.2% nga tantos sa disempleyo niadtong Oktubre 2023, pinakaubos kuno sa milabayng 18 ka tuig, kinahanglan kritikal nga isalikway. Gani, anaa sa 39.46 milyon (o 79.1% sa pwersa sa pamuo nga 49.89 milyon), (2.1 milyon) ang dili hingpit nga walay trabaho o (2 milyon) ang halos walay trabaho isip mga katabang, (13.3 milyon) ang “self-employed”, (1.3 milyon) ang nagtrabaho sa kaugalingong yuta, (3.1 milyon ang dili sweldado, ug 120,000 ang sweldado) nga mga nagtrabaho sa negosyo sa pamilya, ug (17.6 milyon) ang mga mamumuo sa mga empresang dili pormal.

Tungod sa grabeng problema sa disempleyo, milyun-milyong Pilipino ang nanimpalad nga makatrabaho sa ubang nasud isip mga katabang, caregiver, nars, mamumuo sa konstruksyon, ug mga tripulante sa mga internasyunal nga kumpanya sa barko. Bulnerable silang mga target sa mga kriminal nga ahensya sa rekrutment ug mga burukrata sa gubyerno nga ginahuthut ang ilang kita ug tinigum. Daghan ang nakasinati sa dili makatawhanong kundisyon ug pabug-at nga mga balayrunon sa gubyerno, gawas pa sa grabeng epekto sa pagbulag sa ilang mga pamilya.

Ang bagang hukbo sa mga walay trabaho mibira paubos sa suhulan. Nag-antus ang mga mamumuong Pilipino sa daw ulipong suhulan. Ang inadlawan nga suhulan sa nasud nga ₱341 ngadto sa ₱641 kulang kaayo aron tubagon ang inadlaw nga panginahanglan sa lima-ka-tawong pamilya nga gibanabanang anaa sa ₱1,188 (niadtong Nobyembre) nga gibunga sa pagsaka sa presyo sa lana, pagkaon ug uban pang batakang panginahanglan ug mga serbisyo.

Wala pa hingpit nga nakabawi ang mamumuong Pilipino ug naghagong katawhan sa pagkahagba sa ilang panginabuhi gikan sa lockdown niadtong pandemyang Covid-19. Labaw pang migrabe ang ilang sosyo-ekonomikanhong kahimtang taliwala sa ubos nga suhulan, disempleyo, kakulang sa kita o tinugum, ug nagkataas nga presyo. Mayorya sa mga Pilipino ang nabuhi ilalum sa ganghaan sa kalisud (poverty threshold). Milyun-milyon ang giilugan og yuta ug panginabuhian sa mga langyawng kapitalista nga gustong kontrolon ang nahabiling mga suuk sa ekonomiya sa Pilipinas.

Atubangan sa malukpanong kalisud ug kagutom, labaw nga miulbo ang kasilag sa katawhang Pilipino sa nagharing pundok sa mga Marcos-Duterte. Nahimulag si Marcos Jr sa lapad nga masa sa katawhan nga nalagot sa iyang pag-angkon sa $10 bilyong kinawat nga bahandi sa iyang diktador nga amahang si Marcos Sr sa panahon sa balaod militar niadtong 1972-1986. Labaw niyang gipasuko ang katawhan tungod sa walag too nga paglulinghayaw sa gawas sa nasud ug kaharuhay, ug dayag nga korapsyon. Pinaagi sa Maharlika Fund, hangtud ₱550 bilyon sa pondong pangpubliko ang pagagunitan ni Marcos ug ibalhin sa pribadong pamuhunan, nga magadala sa kroniyismo sa bagong ang-ang sa kadunot. Labaw nga gikasilagan sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino si Marcos tungod sa regular mga pagpa-cater og kumbite o pagsalusalo sa Malacañang ug ang planong mag-usik-usik og ₱1.1 bilyon sa mga biyahe sa 2024.

Labaw usab nga nahimulag ang rehimeng Marcos sa katawhang Pilipino tungod sa pagpakaitoy niini sa imperyalismong US ug pagyukbo sa China. Ginapagamit ni Marcos ang iyang gubyerno isip paon sa agresibong pagduso sa US nga konsolidahon ang hegemonya niini sa Pilipinas ug sa Asia-Pacific, aron kontrahon ang pagkusog sa militar ug ekonomya sa imperyalistang karibal niining China

Sa ilalum ni Marcos, labaw nga ginadamay ang Pilipinas sa nagkakusog nga panagbanging militar sa US ug China. Sa kapin usa ka tuig lamang sukad nga nakalingkod sa gahum, gitugutan ni Marcos ang US nga magtukod og upat pa ka mga pasilidad militar (dugang sa kanhing lima) sa mga “gikauyunang lokasyon” sulod sa mga kampo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sama sa nahisukip sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang maong mga pasilidad magamit sa pagtukod og mga sistema sa misayl sa US ug para maghan-ok ug magpwesto og mga armas, subay sa estratehiya sa US nga liyukan ang China sa mga pwersang militar gikan sa gitawag og “first island chain.”

Labaw nga migrabe ang interbensyong militar sa US sa Pilipinas sa milabayng tuig atubangan sa sunud-sunod nga mga pangmilitar nga aktibidad ug mga war exercises sa US. Sa sunod tuig, sobra sa 500 ka mga wargames ug ehersisyong militar ang pagalunsaron sa US sa nasud. Sa duso sa US, planong mosulod sa mga “visiting forces agreement” ang Japan ug France, aron tugutan ang maong mga alyado sa US nga pakusgon ang presensyang militar sa nasud ug sa rehiyon.

Sa hulhog sa mga tigtambag militar sa US, naglunsad ang AFP ug Philippine Coast Guard sa balikbalik nga “supply mission” sa mga bantayan o outpost sa Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands, nga adunay suporta sa mga eroplano ug drone nga pangsurbeylans sa US. Labaw nga nahimong agresibo ang China sa pagpamomba og tubig ug pagbangga sa gagmayng bangka sa mga Pilipino sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas, nga dayag nga paglapas sa kaugalingnan ug katungod sa kadagatan sa Pilipinas.

Sa dikta sa US, gikansela sa gubyernong Marcos ang mga utang ug kontrata sa gubyerno nga gipondohan sa China alang sa mga proyektong Philippine National Railways South Long Haul, Subic-Clark Railway ug Mindanao Railway, pabor sa mga pautang gikan sa World Bank ug Asian Development Bank. Ginaduso usab ang pagkansela sa uban pang proyektong ginapondohan sa China sama sa Samal Island-Davao City Connector project, Chico River Pump Irrigation Project, New Centennial Water Source (Kaliwa Dam Project), ug mga proyektong CCTV (closed-circuit television) sa Marikina, Parañaque, Pasig, San Juan ug Valenzuela, nga ang kadaghanan gikontrata pa sa milabayng rehimeng Duterte.

Ang duso sa US nga pagpukan sa China pag-atras gikan sa dugay nang panagkonsabuhay sa duha ka imperyalistang gahum sa pagpahamtang sa mga neoliberal nga palisiya sa Pilipinas gikan dekada 1990, kung asa nahimong magpalapad sa oligarkiya sa pinansya sa China sa operasyong komersyal ug pinansya sa Pilipinas, uban sa mga bangkong US ug Japanese, ug magpundar og kaugalingon niining base sa han-ay sa mga burgesya-kumprador ug burukrata-kapitalista. Sa pagpugong sa akses sa kapital sa China, gipagamay sa imperyalismong US ang bahinay sa pinansya sa mga nagharing hut-ong, nga nagpagrabe sa panagbangi sa magkaaway nga pundok.

Kapin usa ka tuig lamang sukad nga gipanghinambog sa mga Marcos ug Duterte ang “unity team” nga nakahimo og “landslide victory” pinaagi sa “automated” nga paglimbong sa eleksyong 2022, nabutyag g ilayon ug nahimong makalanag ang bangiay sa mga nagharing paksyon. Gikonsolida sa mga Marcos ang ekonomikanhon ug pulitikanhong gahum, samtang paspas nga gakahutdan og ekonomikanhon ug pulitikanhong gahum ang mga Duterte (lakip na ang mga Arroyo). Ang kanselasyon sa dagkung kontrata sa imprastruktura tali ni Duterte ug sa China naghikaw kanila sa bilyun-bilyong pisong kikbak. Ang negosyo sa pinakadakung kroni ni Duterte nga si Dennis Uy paspas karon nga ginabaligya, pabor sa mga kroni ni Marcos. Bisan og gikatuuhang aduna pay dakung impluwensya si Duterte sa AFP ug PNP, daghan na ang mga heneral nga gituboy ni Duterte ang nagretiro na. Sa milabayng mga bulan, gipagrabe sa pundok sa mga Marcos-Romualdez ang mga atakeng nakatarget sa mga Duterte, pinaagi sa pagtangtang sa ₱550 milyong “confidential and intelligence funds” ni Vice President Sara Duterte, ug pagduso nga tangtangan og prangkisa ang maki-Duterte nga istasyong SMNI, ug pag-abli sa pultahan aron tugutan ang International Criminal Court nga ipadayon ang imbestigasyon batok kang Rodrigo Duterte sa mga kaso sa krimen batok sa katawhan niadtong panahon sa iyang mini nga gubat kontra-droga.

Ang panagbangi tali sa pundok sa mga Marcos ug Duterte hapit nang mosangpot sa bangis nga komprontasyon. Dayag nga ginasaway sa mga Duterte si Marcos sa planong banhawon ang panaghisgot kalinaw sa National Democratic Front of the Philippines. Ang pipila sa bag-ong-retirong heneral sa militar nga matinud-anon kang Duterte nangalap og suporta sa mga upisyal militar ug negosyante aron manghulhog og kudeta aron palagputon si Marcos ug magtukod og huntang sibil-militar. Adunay kahibalo niini ang chief-of-staff apan nagpakahilum sa aktibidad sa mga nagaplano og kudeta.

Aron konsolidahon ang pulitikanhong gahum, gipahugot sa rehimeng Marcos ang kontrol sa militar nga adunay suporta sa US. Gipadayon ug gipagrabe niini ang palisiya ni Duterte sa terorismo sa estado ug ginapatuman ang pasistang atake batok sa nasudnon-demokratikong pwersa sa kasyudaran ug kabanikanhan, ilabina ang mga myembro ug organisador sa mga unyon ug kahugpungan sa mga komunidad. Nagatunhay ang de facto nga balaod militar sa tibuok nasud. Pipila ka mga komunidad sa mga kabus sa kasyudaran ang nakapailalum sa habagang presensya ug pagmonitor sa mga sundalo. Ginapailalum sa AFP ang mga komunidad sa kabanikanhan sa kontrol sa militar, ginapig-ot ang mga ekonomikanhon ug katilingbanong aktibidad sa komunidad pinaagi sa korpyu ug restriksyon, ug ginakontrol ang lihok sa populasyon sa ngalan sa “kontra-insurhensiya.”

Walay puas ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay ug uban pang paglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod sa kabanikanhan nga binuhatan sa mga reaksyunaryong armadong pwersa, pulis ug paramilitar. Ginapailalum ang mga tawo sa grabeng sarbeylans ug mga pagpangdagit, tortyur, interogasyon ug pagpasaka og hinimu-himong mga kaso gamit ang gitawag og Anti-Terrorism Law. Ginalunsad ang pagmasaker sa mga nag-operasyong tropa sa mga batalyong pangkombat sa AFP. Atol sa mga operasyong militar, gipailalum ang mga komunidad sa pagpamomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon.

Sa suporta sa US, mikusog pa ang maong mga atakeng sa milabayng tuig subay sa deklarasyon sa AFP sa “final push” (katapusang duso) batok sa giila niining mga “salin” sa pwersa sa Bagong Hukbong Bayan. Kapinkun-kulang 150 ka batalyon sa mga pwersang pangkombat sa militar, pulis ug paramilitar ang nakadeploy batok sa mga gerilyang nataran sa BHB sa tibuok nasud. Laraw sa imperyalismong US nga tapuson na sa gubyernong Marcos ang rebolusyonaryong armadong kalihukan aron hingpit niining magamit ang AFP sa pagpanghagit og gubat sa China. Hingpit nga nasayod ang US nga anaa sa posisyon ang rebolusyonaryong kalihukan nga pahimuslan ang posibilidad sa usa ka inter-imperyalistang gubat aron kusganong iasdang ang gubat sa katawhan.

Samtang ginalunsad ang brutal nga gubat sa pagpanumpo batok sa katawhan ug sa ilang rebolusyonaryong pwersa, ginagamit karon sa rehimeng US-Marcos ang “proklamasyong amnestiya” niini ug pasiunang paningkamot nga banhawon ang panaghisgot kalinaw aron haylohon ang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan nga mosurender. Samtang gikalipay sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa, pinaagi sa National Democratic Front of the Philippines, ang oportunidad nga makighisgot kalinaw isip dugang nga natad sa pakigbisog aron iasdang ang nasudnon-demokratiko kawsa isip basihan sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw, hugot usab nilang ginasalikway ang mga reaksyunaryong pakana nga gamiton ang panaghisgot aron mapasurender ang rebolusyonaryong kalihukan. Padayong manlimbasog ang NDFP Negotiating Panel nga iduso ang subling pagpadayon sa panaghisgot kalinaw subay sa naunang mga kasabutan.

Taliwala sa krisis sa ekonomiya ug pulitika sa nagharing sistema, labaw nga nagmatinguhaon ang katawhang Pilipino nga ilunsad ang mga pakigbisog sa masa aron panalipdan ang ilang mga sosyo-ekonomikanhon ug demokratikong katangud batok sa anti-katawhan ug madaugdaugong mga progama sa ekonomiya, korapsyon ug pulitikanhong pagpanumpo ilalum sa rehimeng US-Marcos. Labaw nga mitataw nga sa pag-alagad sa makihut-ong nga interes sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan, sa pagsunodsunod sa langyawng interes sa ekonomiya, sa dinagkung korapsyon sa porma sa mga kikbak ug kroniyismo, ug sa maluho nga kinabuhi—ang rehimeng Marcos ang responsable sa kaylap nga kalisud ug pagpangdaugdaug sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino.

Ang nagharing pundok sa mga Marcos-Duterte paspas nga nahimulag sa katawhang Pilipino. Ang lapad nga nagkahiusang prente nga gilangkuban sa mga batakang hut-ong, hatungang pwersa ug mga taktikal nga alyado padayon nga nagkakusog batok sa nagharing rehimen tungod sa mga palisiya niining anti-katawhan ug anti-nasyunal, korapsyon ug krisis sa ekonomiya. Nag-atubang karon ang nagharing rehimen sa lapad nga pagsukol.

Adunay nagkadakung kasilag sa mga mamumuo sa pagbalibad sa rehimeng Marcos nga paminawon ang ginapangayo nilang mahinungdanong pagsaka sa suhulan. Dakung insulto alang kanila mumho nga dugang-suhulan nga gimando ni Marcos pinaagi sa mga regional wage board. Adunay pipila ka welga nga miulbo nga lagmit sinugdanan sa mas lapad nga kalihukang masa sa mga mamumuo aron mag-unyon ug iasdang ang hiniusang pakigbisog sa umalabot nga panahon. Nagwelga ang mga drayber ug opereytor sa dyip ug uban pang pangpublikong transportasyon sa sunud-sunod nga paglunsad og hunong-pasada batok sa anti-kabus ug anti-katawhan nga “franchise consolidation” aron i-phase out ang mga dyip subay sa proyektong “transport modernization” sa World Bank ug Asian Development Bank.

Nagprotesta usab ang mga magtutudlo sa pangpublikong eskwelahan, mga mamumuong panglawas ug mga empleyado sa gubyerno aron pangayoon ang dugang nga sweldo ug batukan ang pulitikanhong pagpanumpo. Misalmot ang mga estudyante sa mga aksyong masa aron batukan ang dugang komersyalisasyon sa edukasyon, pag-abandona sa estado sa edukasyon ug pagpanumpo sa kampus. Sa lain-laing bahin sa nasud, miulbo ang mga protestang masa sa mga komunidad sa kabanikanhan aron batukan ang pagsulod sa magun-ubong mga langyawng operasyon sa mina, pagpangilog ug kumbersyon sa yuta, ug aron ipakigbisog ang mga antipyudal nga pangayo sa masang mag-uuma.

Adunay mga aksyong protesta usab batok sa planong pagtukod og dugang nga mga base militar ug pasilidad sa US, ug batok sa mga wargames ug nagkadakung presensyang militar sa US sa nasud. Kini ginasumpay sa internasyunal nga pakigbisog batok sa imperyalismo ug imperyalistang gubat. Adunay makahuluganong ihap ang misalmot sa mga protesta sa pakighiusa sa katawhang Palestino sa pagbatok sa henosidyo sa Zionistang Israel sa Gaza.

Sa kabanikanhan, padayong ginalunsad sa BHB ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa mga gerilyang nataran sa 14 ka rehiyon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Padayon silang nanglimbasog sa dalan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, ug determinadong pakyason ang estratehikong opensiba sa kaaway. Isip tubag sa panawagan sa Komite Sentral nga “padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan,” padayon nga ginapalapad sa BHB ang baseng masa pinaagi sa pagpaasdang ug pagkombina sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar.

Napataas sa daghang yunit sa BHB ang ilang kapasidad nga ipabiling buta ug bungol ang kaaway, samtang ginahimo ang katilingbanong pakisusi, pagtukod sa mga asosasyong mag-uuma, ug uban pang mga rebolusyonaryong organisasyon, pagtukod sa mga milisyang bayan, pagtabang sa masang mag-uuma nga iasdang ang mga antipyudal nga pakigbisog aron iduso ang pagpaubos sa abang sa yuta, mas ubos nga interes sa pautang, makatarunganong presyo sa mga produkto sa mag-uuma, mas ubos nga presyo sa mga sangkap sa agrikultura, ug uban pa. Padayong ginapatuman sa BHB ang mga tahas niini nga tabangan ang masa sa produksyon, ug ipatuman ang mga kampanyang sa literasi, edukasyon ug kultura. Nagalunsad sila og dinagkou ug ginagmayng taktikal nga opensiba, aron kumpiskahon ang mga armas ug puuhon ang mga yunit sa kaaway, ug aron pakusgon ang kaugalingon isip nag-unang armas sa Partido sa pagbatok sa kaaway

III. Ang mga nakab-ot sa Partido ug kasamtangang kritikal-sa-kaugalingon nga asesment

Ginasaulog sa Partido ang ika-55 nga anibersaryo niini nga puno sa batan-ong kadasig, ug kusog sa hingkod nga manggugubat. Puno sa lalum nga pagsabot sa makasaysayanong misyon sa proletaryado nga iasdang ang makihut-ong nga pakigbisog hangtud sa komunismo, nagpabiling walay kakapoy ug kanunay andam ang Partido nga atubangon ang tanang sakripisyo aron iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino hangtud sa hingpit nga kadaugan, isip pagpangandam sa mosunod nga yugto sa sosyalistang rebolusyon ug konstruksyon.

Ang paghait sa krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ilalum sa rehimeng US-Marcos naghimugso sa hilabihan ka paborableng kundisyon alang sa pagrebolusyon. Alang sa minilyong mamumuong Pilipino ug naghagong katawhan nga pipila ka henerasyon nang nag-antus sa katilingbanong inhustisya ug tiraniya, ang Partido ug rebolusyon mao ang mirepresenta sa ilang walay kinutubang paglaum alang sa masanag nga kaugmaon. Tinuod gyud nga bisan asaman isabwag, ang mga binhi sa Partido paspas nga misalingsing ug milipang, pamatuud sa dili mahurot nga determinasyon sa lapad nga masa sa mga dinaugdaug ug pinahimuslan nga magrebolusyon.

Nagpabiling lig-on ug solido ang Partido. Ang pangulohan ug tibuok ginsakpan sa Partido hugot nga nagkahiusa ilalum sa Pulang bandera sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, sa Konstitusyon sa Partido ug Programa alang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan niini. Hugot ang panaghiusa sa Partido sa pagpaasdang sa malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan.

Dagkung mga kadaugan nakab-ot sa Partido sa milabayng 55 ka tuig sa hugot nga paggunit sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug makugihon nga pagdapat niini sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas. Milampus kini sa pagtuki ug pagbutyag sa dunot nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug sa mga batakang problema sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo nga nagpaantus sa katawhang Pilipino. Gitibuok niini ang programa alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, nga napamatud-ang husto sa padayon nga paggakus niini sa katawhan.

Gitukod sa Partido ang kaugalingon isip usa ka organisasyong pangkadre ug pangmasa. Natukod kini sa pundasyon sa mga Leninistang prinsipyo sa Partidong Bolshevik. Hugot kini nakakonsolida ilalum sa mga prinsipyo sa demokratikong sentralismo. Gilangkuban kini sa napuloan ka libong matinud-anong kadre ug mga manggugubat nga lapad ug lalum nga nakagamot sa dinaugdaug ug pinahimuslang masang mamumuo, mag-uuma, semiproletaryado ug petiburgesya.

Aron pildihon ang nagharing hut-ong ug palagputon ang reaksyunaryong estado, hugot nga gigunitan sa Partido ang duha ka armas sa armadong pakigbisog ug nasudnong nagkahiusang prente. Ginalunsad sa Partido ang armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog nga nagtinguhang tumanon ang nag-unang tahas sa pagsakmit sa pulitikanhong gahum. Ang mga ligal nga porma sa pakigbisog sekundaryo apan dili pwedeng buhian sa pagpaasdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon aron pukawon, organisahon ug palihukon ang minilyong katawhan, ug ihimugso ang lapad nga pulitikanhong suporta alang sa armadong pakigbisog. Ginatukod sa Partido ang tago nga dugukan sa kalihukang masa.

Subling gisugdan sa Partido ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog pinaagi sa pagtukod sa Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969 gikan sa halos wala. Giila niini ang partikular nga mga kinaiya sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa Pilipinas, uban sa pagkutlo og mga pagtulun-an gikan sa malampusong rebolusyonaryong gubat sa ubang nasud, lakip na gikan sa kaugalingon niining praktikal nga kasinatian sa pagrebolusyon sa usa ka kapupud-an ug bukiron nga nasud.

Nalabwan sa BHB ang mga rebolusyonaryong hukbo sa Katipunan niadtong ulahing bahin sa ika-19 nga siglo ug sa Hukbalahap (1942-1945). Apan gamay ug huyang pa gihapon ang BHB kumpara sa daku ug gamhanang AFP nga armado ug gipondohan sa imperyalismong US. Ingonman, determinado ang BHB nga iasdang ang gerilyang pakiggubat aron parte-parteng pukanon ang kaaway, hangtud makatigum kini og igong kusog aron moabante gikan sa kasamtangang tunga-tungang yugto sa estratehikong depensiba ngadto sa mosunod nga yugto, ug ngadto sa mosunod pang estratehikong ang-ang hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Gitukod sa Partido ang NDFP isip pinakakonsolidadong tago nga nagkahiusang prente sa mga organisasyong gilangkuban sa mga batakang rebolusyonaryong pwersang nagkahiusa ilalum sa pagpangulo sa Partido, ug nagasuporta sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug nasudnon-demokratikong rebolusyon. Ang NDFP ang pinaka-ubod sa tibuok langkub sa nasudnong nagkahiusang prente. Nagatabang kini sa pagtukod sa nasudnong panaghiusa sa katawhang Pilipino batok sa imperyalismo. Hangtud nga maproklama ang demokratikong gubyerno sa katawhan sa bisperas sa nasudnong kadaugan, pagarepresentahan sa NDFP ang tibuok organo sa pulitikanhong gahum nga ginatukod sa mga sonang gerilyang ug baseng erya.

Mikutlo ang Partido og kusog ug inspirasyon gikan sa nangaging mga kadaugan nga nakab-ot pinaagi sa armadong pakigbisog, rebolusyonaryong kalihukang masa, ug nagkahiusang prente. Dungan niini, mapahiubsanon kining nakakat-on sa milabayng mga kasaypanan ug kakulangon, nagapatuman sa pagsaway ug pagsaway sa kaugalingon, ug nagatul-id isip pamaagi aron ipabilin ang kamatinud-anon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ang subling pagtukod mismo sa Partido niadtong 1968 positibong gibunga sa kalihukang pagtul-id batok sa rebisyunismong Lava ug gangsterismong Taruc-Sumulong. Niadtong 1992, gilunsad sa Partido ang Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id aron ibalik kini sa hustong linya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa pagtul-id sa modernong rebisyunismo ug sa sayop nga linya sa insureksyunismo ug adbenturismong militar nga grabeng nakadaut sa katawhan ug sa ilang rebolusyon.

Samtang ginasaulog nato ang atong mga nakab-ot, matngon kita sa mga kasaypanan, kahuyangan ug kakulangan sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon nga pipila ka tuig nang nagatunhay. Kinahanglan nato kining ilhon aron hugot nato kining matul-id ug aron maibot ang suhetibistang mga gamot niini.

Sukad nga nanawagan kita niadtong milabayng tuig nga konsolidahon ug dugang pakusgon ang Partido ug kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, ang mga nangulong komite sa Partido ug mga kadre naglunsad og mga rebolusyonaryong pagtuon, pag-ases, mga pagsumada ug pagsaway sa kaugalingon, aron puntingon, tul-iron ug patigbabawan ang lain-laing porma sa suhetibismo, Too ug “Wala” nga kasaypanan, ug oportunistang tendensiya.

Napunting sa mga pagtuon ug diskusyon ang ubos nga ang-ang sa kahimatngong teoretikal ug kahuyangan sa ideolohiya sa daghan sa atong nangulo ug nahaubos nga komite nga nagkinaiya sa luag nga paggunit sa proletaryong rebolusyonaryong teorya, sa kinatibuk-an, ug sa partikular, sa teorya sa rebolusyong Pilipino, sa mga balaod sa paglambo niini, ug sa praktikal nga aplikasyon niini sa kongkretong kahimtang sa langkub sa ilang mga gimbuhaton.

Naigo sa suhetibismo ang dakung bahin sa Partido nga nagtugot sa mga burges ug petiburges nga panglantaw ug mentalidad nga mituhop ug mikuyanap sa lain-laing ang-ang sa liderato sa Partido, nga nagresulta sa lain-laing Too ug “Walang” kasaypanan ug tendensiya sa pulitika, ug burukratismo ug ultrademokrasya sa organisasyon. Ang empirisismo ug dogmatismo mao ang mga suhetibistang kasaypanan nga mitumaw gikan sa pakyas nga hustong ikombina ang teorya ug praktika nga misangpot sa sayop nga mga ideya ug praktika. Ang empirisismo mao ang praktika nga walay teorya, nga miulpot sa buta nga pagrebolusyon; samtang ang dogmatismo mao ang teoryang himulag sa praktika, nga miulpot sa pagsermon nga walay rebolusyon. Ang empirisismo ang nag-unang suhetibistang kasaypanan sa Partido nga nagresulta nag-una sa mga Toong kasaypanan ug tendensiya.

Adunay lapad nga pagkakampante sa pagtuon ug pagdapat sa rebolusyonaryong teorya aron magsilbing giya sa praktika, ug kulang sa paningkamot sa pagkutlo og teorya gikan sa praktika. Kung walay hugot nga paghupot sa Marxista-Leninista-Maoistang teorya aron giyahan ang atong praktika, ug kung walay pagkutlo sa teorya gikan sa praktika, dili moabante ang rebolusyonaryong praktika ngadto sa mas taas nga ang-ang ug moungot ug moatras sa mas ubos nga ang-ang. Labaw pang mograbe ang ingon niining sitwasyong sa petiburges nga pagpakontento sa karaang kahibalo, mga pamaagi, praktika ug plano, o katapulan nga magtuon ug magsumada sa kasinatian. Misangpot kini sa kapakyasan sa pagpalambo sa teorya ug sa pagsagop sa bag-ong mga pamaagi ug plano nga haum sa nausab nga kundisyon, ug sa kinatibuk-ang kapakyasan sa pagpataas sa praktika sa mas taas nga ang-ang.

Sa gimbuhaton sa ideolohiya, nakita nato ang problema sa dili sustenidong paningkamot sa gimbuhatong edukasyon, bisan sa kadaugang nakab-ot sa paglunsad sa Abanteng Kurso sa Partido gikan 2017. Daghang kadre sa mga nangulong posisyon ang kulang sa paningkamot nga magbasa ug magtuon sa mga klasikong Marxista-Leninista-Maoistang sinulat ug mga dokumento sa Partido aron magsilbing reperensya sa pagsulbad sa mga praktikal nga problema. Adunay pipila ka kadre sa Partido nga nagpakontento sa kaugalingon ug nanghinambog sa kanhing mga kahibalo ug kulang sa mapahiubsanong paningkamot nga ipataas ang ilang kahibalong teoretikal ug sa paggamit sa teorya aron sumadahon ang ilang kasinatian ug rebolusyonaryong praktika sa lain-laing ang-ang ug natad sa gimbuhaton.

Aduna usay kakulangon sa sistematikong paningkamot nga ipatuman ang katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong aron ipabiling tukma ang atong mga pagtuki ug palisiya sa makanunayong pag-usab sa obhetibong kundisyon. Kulang ang plano o paningkamot sa mga responsableng nangulong komite sa panukiduki o pagsuho og mga sarbey aron tigumon ang impormasyon ug mokutlo og teorya gikan sa kahibalong perseptwal mahitungod sa mga kundisyon nga langkub sa ilang gimbuhaton, nga sa pipila ka higayon misangpot sa mabaw nga pagtuki sa mga isyu, o kulang sa hugot nga pagsabot sa kongkretong kundisyon sa masa ug sa mga yaweng isyu ug hisgutanan alang sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok kanila.

Kung walay hugot nga paghupot sa diyalektikal ug istorikal nga materyalistang panglantaw ug pamaagi, ang mga kaubang naigo sa empirisismo adunay tendensiyang makita lamang ang mga butang nga anaa sa ilang atubangan, ug dili makita ang proseso sa paglambo. Sa panahon sa kadaugan ug pag-abante, nahimong kampante ug hambog sila, ug napakyas nga makita ang dalan aron labaw pang iasdang ang rebolusyonaryong praktika aron kab-oton ang mas dagkung kadaugan, nga misangpot sa pag-ungot ug mga pag-atras. Sa panahon sa kalisdanan ug mga kapakyasan, nagpalunod sila sa mga problema ug nawad-ag kadasig, ug midalin-as ngadto sa pesimismo ug pasibidad. Daghan ang pakyas nga patigbabawan ang ilang kahadlok sa sakripisyo ug sagad nabira sa ilang pangandoy alang sa sayon ug komportableng kinabuhi, ug mitaliwan atubangnan sa kalisdanan.

Ang pagpaling gikan sa pagkahambog ug pagkakampante, ngadto sa pesimismo ug pasibidad, kahadlok ug pagtaliwan tatak sa panghunahunang burges ug petiburges o hatungang mag-uuma nga hingpit nga sukwahi sa proletaryong kakugi, kaligdong, kamaunungon, militansya, optimismo ug kaisog.

Gikutkut sa taya sa petiburges nga mentalidad ang daghang bahin sa atong rebolusyonaryong makina, hinungdan sa dili maayong dagan niini. Gani, pipila na ka gubang pyesa ang nahulog atubangnan sa dakung kalisdanan sa pagbatok sa estratehikong opensiba sa kaaway sa milabayng lima ka tuig. Sama sa unsamang makina, kinahanglan natong bakbakon ang taya ug pulihan ang mga nagubang parte og bag-ong mga pyesa, aron makabwelo ug paspas nga makaabante ang rebolusyon.

Sa milabayng mga tuig, ang suhetibismo miresulta, nag-una, sa mga Too, ug sekundaryo, sa mga “Walang” kasaypanan, kakulangan, kahuyangan ug mga tendensiya, sa tanang natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton.

Makita nato ang kaylap nga mga problema sa natad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog bunga sa suhetibismo sa ideolohiya. Sa kapakyas nga huptan ang dalan sa paglambo sa gubat sa katawhan, partikular gikan sa unang yugto ngadto sa tunga-tungang yugto, ug gikan sa tunga-tunga ngadto sa mosunod nga yugto, dili pipila lang ka gerilyang nataran sa BHB ang miuk-uk ug miungot sa dugay nga panahon sa karaang ang-ang. Adunay mga lider sa Partido nga nagsalig na lamang sa kanhi nilang ang-ang sa kasinatian ug dili tin-aw nga nakita ang dalan para sa makanunayong iasdang nga pabalud-balod ang rebolusyon, o gikan sa usa ka ang-ang ngadto sa mosunod nga ang-ang, sa panginahanglang abton ang tibuok langkub sa mga gerilyang nataran, gikan sa bukiron, ngadto sa mga buntod, patag, daplin sa suba ug dagat, ug mga sentrong lungsod.

Gipasigpit nila ang langkub sa BHB sa masaligan niining mga baseng gerilya ug mga kota sa bukid, ug gilimitahan ang sakop ug langkub sa inisyatibang militar ug pulitika sa Partido ug BHB. Ang pagpig-ot sa kaugalingon sukwahi sa panginahanglan sa mga yunit gerilya nga makanunayong molihok ug moabante, ug kanunay magpabiling anaa sa opensibo. Ang masaligang mga baseng gerilya gihimong daw “paborito” o “comfort zone” nga mga baryo, komunidad o kampo sa bukid nga duul sa suportang masa, linya sa suplay ug pasilidad sa komunikasyon.

Ang pagpig-ot sa kaugalingon ug pagkawala sa inisyatiba misangpot sa konserbatismong militar, human nga nalimitahan o dili na maabot ang mga lugar gikan asa pwedeng mobira ang BHB sa kaaway. Mitumaw ang uban pang mga problema sa pagkalap og impormasyong paniktik, tinubdan sa suplay, komunikasyon, ug uban pa. Dili daling makalunsad og ambus ang BHB sa haywey tungod kay ang primaryang pwersa niini nakakampo sa interyor. Nahimong langan ug mikaon og dakung oras ang paglunsad og mga reyd, ambus o uban pang mga batakang taktikal nga opensiba. Nagpaigo na lamang sa mga atritibong taktikal nga opensiba (harasment, pagsilot, ug uban pa) ug wala sa plano ang panginahanglang sustenidong maglunsad og mga anihilatibo o batakang taktikal nga opensiba isip prinsipal nga bahin sa atong estratehiya nga hinay-hinay nga pahuyangon ang kaaway ug inang-ang nga pakusgon ang hukbong bayan.

Sa makahuluganong ihap sa mga gerilyang nataran nga may kusog-kumpanya o adunay daghang platung pwersa, nagpaigo ug nagpakakampante ang pipila ka lider sa Partido. Adunay mga kaso sa sobrang konsentrasyon sa pwersa sa pipila ka rehiyon o subrehiyon, kung asa duha o labaw pang mga pwersang gerilya ang gitapok sa mga kampo sa kabukiran nga milungtad og pipila ka bulan, aron ipatuman ang mga pagbansay, pagtuon, tagdugay nga pulong o aron maghulat sa dili maayong naplano nga opensiba, kung asa pipila ka pwersa ug gamay nga panahon na lang ang nahabilin alang sa gimbuhatong masa. Ang maong dinugay nga pagkampo nahimong bug-at para sa organisadong masa ug mga pwersang milisya nga kinahanglang dobleng maningkamot aron padayon ang pagdaloy sa suplay. Nagresulta usab kini sa pagluag sa disiplinang gerilya ug “sibilyanisasyon” sa mga pwersang gerilya. Adunay pipila ka yunit sa BHB nga nag-atubang sa problema sa pag-inum-inom sa pipila ka mga gerilyang manggugubat.

Sa yugto sa pag-abante sa armadong pakigbisog, kadtong adunay suhetibistang kasaypanan adunay tendensiyang pakaminusan ang kapasidad sa kaaway ug nakita lamang ang ilang mga taktikal nga kadaugan. Nawala sa ilang panghunahuna nga anaa pa sa estratehikong opensiba ang kaaway, nagpabiling superyor sa estratehikong ang-ang, ug ginapataas ang kapasidad nga ipatuman ang intelidyens ug magplano sa mga kampanya sa estratehikong opensiba. Adunay kapakyasan sa panghunahuna nga walay pagbahin sa usa ngadto sa duha—gakakita lamang ang positibo, ug dili ang negatibo, ginasaulog ang kadaugan apan wala nangandam sa mas dagkung pakigbisog. Nagluag ang ilang paggunit sa batakang mga prinsipyo sa operasyong gerilya sa konsentrasyon, dispersal ug pagbalhin-balhin, nga misangpot sa mga problema sa tagdugay nga sobrang konsentrasyon sa mga bertikal nga yunit gerilya ug sobra-sobrang dispersal sa mga horisontal nga yunit panggimbuhatong masa, ug kakulangon sa sekretong paglihok ug maniobra, sama sa paglihok sa adlawng daku sa mga bantang nga lugar, nga naghatag sa kaaway sa tin-aw nga bintaha alang sa sarbeylans ug pagmonitor. Dili lamang pipila ang nahimong hambog ug arogante, ug ang uban nahimong militarista ug mangtas (gahig-ulo), dili lang sa pag-atubang sa kaaway, mas grabe pa, sa pag-atubang sa masa.

Sa daghang bahin sa nasud, napakyas ang mga komite sa Partido ug kumand sa BHB nga ipabilin ang hugot nga paggunit sa tahas nga iasdang ang rebolusyong agraryo isip yawe sa pagpalihok sa masa, pagtukod sa baseng masa ug pagpundar sa mga organo sa pulitikanhong gahum. Niining mga lugara, napakyas kitang ipatuman ang krusyal nga tahas sa katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong aron matibuok ang plano alang sa paghugpong sa masa ug pagpanguna sa ilang mga pakigbisog. Adunay pipila ka mga yunit nga nahimong bug-at ang mga tiil ug pakyas sa pakigsandurot sa masa sa ilang mga baryo aron maglunsad og pulitikanhong gimbuhaton. Adunay pipila ka mga kadre sa Partido nga nagpaigo sa “pag-text” sa mga lokal nga sanga sa Partido imbes makigtigum kanila.

Ulahi nang naamguhan sa pipila ka komite nga ang baseng masa dili matukod ug makokonsolida sa pagsalig lamang sa pipila ka tradisyunal nga lider sa baryo o sa simpleng paghatag sa masa og materyal nga serbisyo nga walay pagpataas sa ilang makihut-ong nga kahimatngon, pagtukod ug pagpakusog sa ilang mga organisasyong masa, ug pagpataas sa ilang militansya pinaagi sa mga pakigbisog sa agraryong rebolusyon. Gipahimuslan sa kaaway ang huyang nga pundasyon sa baseng masa pinaagi sa paggamit sa bangis nga terorismo batok sa masa ug pagpanglinla sa katawhan sa mga saad sa dagkung kantidad sa salapi sa pagsulay nga ibulag ang masa sa ilang mga rebolusyonaryong manggugubat, ug tali sa mga lider sa baryo o kaliwatan. Tungod kay walay kolektibong pagsukol, ginailog karon sa mga pasista ang ilang yuta ug ginahatag kini sa mga langyawng minahan ug mga plantasyon.

Sa panahon sa pag-atras, kadtong adunay suhetibistang kasaypanan may tendensiyan sa sobrang pagtansya sa kusog ug gidak-on sa kaaway. Nawala ang ilang diyalektikal nga pamarog aron magpakunot og agtang, makugihon nga mag-obserba ug ilhon ang mga pwersa, tumong, ug mga plano sa kaaway ug diskubrehon ang mga huyang nga punto niini, ug planuhon ang mga pamaagi aron tungaon ang mga pwersa sa kaaway ug mag-abli og mga oportunidad aron ig-on ang mga nakabulag o nakalayo nga yunit niini. Nagpatigbabaw kanila ang burgis nga kahadlok. Kapakyasan usab kini sa gambalay sa panghunahuna. Misangpot sila sa pagsibat. Ang depensa nahimong makausa-ka-bahin nga pag-atras ug pulos pasibong depensa, sa porma sa pag-atras sa gihanduraw nga kota sa bukid ug dili planadong pagbalhin sa bag-ong mga erya nga walay suportang masa. Mas grabe pa, giabandona nila ang baseng masa ug gibiyaan silang walay kapasidad nga manalipud ug walay planong mosukol. Sa ingon niini, gibulag nila ang ilang mga kaugalingon ug misangpot sa lunlun-militaristang kahimtang nga pabor sa plano sa kaaway.

Sa milabayng mga tuig, ang maong mga kasaypanan ug kakulangan miresulta sa kapakyasan sa daghang yunit sa BHB nga malahutayon ug pabalud-balod nga palapdon ang mga gerilyang nataran subay sa linya sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Ang problema sa pagpasigpit sa kaugalingon ug ang kapakyas nga makanunayong palapdon ug patas-on ang ang-ang sa rebolusyonaryong praktika, misangpot sa kawalay-kapasidad sa BHB nga pugson ang kaaway nga inaton ang pwersa, ug gipasagdan na hinuon ang kaaway nga maglunsad og mga kampanya sa gradual constriction (inanay nga pagliyuk) ug mga focused military operation. Gibutang niini ang mga pwersang gerilya sa sitwasyong lunlun-militar ug pasibibong militar, nga bulag sa pulitikanhong suporta sa baseng masa niini, samtang ang baseng masa ginapailalum sa brutal nga armadong pagpanumpo. Adunay mga substantibong kapakyasan nga nasinati sa BHB ug sa rebolusyonaryong masa tungod sa maong mga internal nga kasaypanan.

Samtang husto alang sa mga nangulong komite nga hatagag prinsipal nga atensyon ang tahas sa paglunsad sa armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog, atong makita ang kasaypanan sa pipila ka rehiyunal nga komite sa Partido nga pasagdan ug pakyas nga epektibong pangulohan ang rebolusyonaryong kalihukang masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan. Sa daghang kaso, masalamin kini sa paglimita sa istruktura, kusog ug mga operasyon sa Partido sa istruktura sa kumand ug langkub sa BHB, maong nalimitahan ang inisyatiba sa Partido sa gambalay sa BHB. Ang maong kasaypanan gisaway na niadto pang 2015 apan nagpadayon sa daghang rehiyon.

Sa natad sa rebolusyonaryong kalihukang masa, nakita nato ang nag-unang mga Toong oportunistang tendensiya sa konserbatismo, ikogismo, ligalismo, ekonomismo, repormiso ug NGOismo. Makita ang mga problema sa diyalektikal nga pagkumbina sa mga ligal ug iligal nga porma sa pakigbisog, ug ang tendensiya nga ibutang ang tanang itlog sa ligal nga bukag (basket), kung asa primarya o ekslusibong ginapadagan ang gimbuhaton sa pulitika sa ligal nga porma samtang ginapadaplin ang pagpalambo sa rebolusyonaryong gimbuhatong tago. Mapansin ang tendensiya sa usa-ka-bahin nga paghatag-duut sa pakigbisog alang sa reporma ilalum sa nagharing reaksyunaryong gubyerno, samtang napasagdan ang tahas nga ibutyag ang makihut-ong nga kinaiya sa nagharing estado, kumprehensibong pagpalambo sa kalihukang tago sa mga syudad ug sa kabanikanhan, ug ang pagsumpay ug pagsuporta sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog. Kini misangpot sa pag-ila sa mga aksyong masa isip kabahin sa gitawag og burges nga “pressure politics,” imbes nga magsilbi kini isip pamaagi sa pagpadayag sa kolektibong kasilag sa masa batok sa anti-katawhang palisiya sa reaksyunaryong estado, ug isip mga hinagiban nga pahaiton ug huptan sa masa alang sa ilang militanteng pulitikanhong pakigbisog, kadungan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Nakahimo kini og kontra-epekto sa pagpahuyang sa demokratikong kalihukang masa.

Makita nato ang tendensiyang magtuki o motubag sa mga isyu gikan sa sigpit nga petiburgesya nga panglantaw ug sayop nga pagtagad niini isip interes sa hut-ong mamumuo. Sa pipila ka mga higayon, ginalunsad ang mga aksyong masa sa gambalay sa limitasyon sa mga hatungang hut-ong nga adunay tendensiyang birahon paubos ang ang-ang sa militansya sa katawhan.

Mas grabe, adunay tendensiya ang mga pwersang ligal demokratiko nga hilabihang gihimulag ang ilang mga kaugalingon sa armadong pakigbisog isip tubag sa propaganda sa kaaway, imbes nga iduso ang pagkamakatarunganon sa paglunsad sa armadong pagsukol batok sa tiranya. Aduna kini epekto sa pagpahuyang sa pulitikanhong suporta alang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Aduna usay Toong oportunistang tendensiya sa konserbatismo sa hisgutanan sa pagpalambo sa suporta sa nagkahiusang prente sa armadong pakigbisog. Kulang o wala ginahatagan og pagtagad ang pagpakusog sa mga tago nga sektoral nga organisasyong masa. Dili lagsik, sistematiko ug sustenido ang pagpalihok sa mga kadre, aktibista ug suportang materyal gikan sa han-ay sa mga petiburgesyang intelektwal ug propesyunal alang sa Bagong Hukbong Bayan. Kulang ang paningkamot nga magtukod og mga alyansa sa nasudnong burgesya aron moani og suporta alang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Sa natad sa organisasyon, misangpot sa liberalismo, ultra-demokrasya ug burukratismo ang empirisistang suhetibismo. Nagresulta kini sa paghuyang sa mga sistemang komite ug kolektibong pagpangulo.

Daghang kaso kung asa ang mga kagawad sa kalihiman o natunhay nga komite bulag-bulag ug walay komunikasyon, ug dili kolektibong makadesisyon sa hinanali nga mga hisgutanan, maong nabiyaan sa kalihim ang pagdesisyon. Adunay mga kaso nga ang mga kadre sa komiteng nataran dugay nga mibulag sa platun, ug nagpagawas og mga mando nga walay kolektibong desisyon.

Kulang sa militansya ug propesyunalismo sa mga pamaagi sa pagtrabaho sa han-ay sa pipila ka kadre sa Partido. Milungtad ang mga tigum tungod sa kakulang sa pagpangandam, o tungod sa dili resolbadong mga panagbangi sulod sa mga komite. Ang nahaubos nga mga komite pakyas sa regular nga pagsumite og mga report sa ilang nahataas nga komite, samtang ang nangulong mga komite pakyas sa pagpagawas og mga napanahong mga instruksyon ug palisiya, nga nagresulta sa kawalay panaghiusa ug koordinasyon tali sa lain-laing mga organo. Adunay mga komiteng wala nakapatuman sa regular o espesyal nga tigum ug kumperensya sa gimbuhaton aron mokutlo og mga pagtulun-an gikan sa kasinatian ug magtibuok og mga palisiya. Kining tanan manipestasyon sa empirisismo sa natad sa organisasyon.

Kinahanglan natong hatagan og espesyal nga atensyon ang problema sa burukratisasyon sa han-ay sa nangulong mga komite sa Partido sa kalihukang masa sa kasyudaran. Daghan ang nahikot sa ilang mga upisina ug bulag sa lapad nga masa, ug dili makugihong nagasalmot sa gimbuhatong masa sa mga pabrika ug komunidad, o kulang sa kadasig. Adunay tendensiya sa liberalismo sa han-ay sa mga yaweng kadre sa Partido ug mga pultaym nga organisador nga mahimong “sibilyanisado” ug “domesticated” (nahikot sa mga hisgutanan sa balay), o naigo sa panghunahunang “empleyado” (9-5 oras sa upisina). Sa pipila ka bahin sa organisasyon, ang mga lagda sa disiplina sa Partido dayag nga ginalapas. Ang mga hisgutanan nga nagakutkut sa maong mga palisiya wala mahukmanong nasulbad ug gipasagdan pa hinuon.

Pakyas ang pipila ka yaweng kadre sa Partido nga magpalambo sa sistema sa tago nga operasyon aron ipabiling bungol ug buta ang kaaway. Gipasagdan nilang mahimo silang bulnerable sa pasubli-subli nga atake ug paglukong sa kaaway. Suhetibista ang paghandum nilang luwas sila sa sarbeylans sa kaaway sa simpleng basihan nga nakita nila sa ilang atubangan, bisan og wala sila miputol og linya sa ilang mga “fixed points” o pirming mga ginakontak. Pakyas silang makita ang koneksyon sa mga insidente sa seguridad ug ginaila kini isip himulag nga mga kaso, pakyas nga sabton ang laraw sa kaaway ug ang malahutayong plano niining sistematikong bungkagon ang tago nga kutay sa Partido.

Gihikyad nato sa taas ang pipila sa mga yaweng problema sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon nga napunting sa nangulong mga komite sa Partido sa ilang langkub sa gimbuhaton. Ang mga kadre ug komite sa Partido kasamtangang nagakonsolida aron patigbabawan ang lain-laing porma sa suhetibismo ug sa dugay nang nagtunhay nga Toong kasaypanan, tendensiya, o mga kakulangan, aron pakusgon ang rebolusyonaryong mga pwersa ug iasdang ang rebolusyon nga may mas dakung kalagsik.

Padayon natong ginapakusog ang kolektibong pagpangulo sa Komite Sentral, kaabag ang mga anaa sa ikaduha ug ikatulong han-ay sa liderato, aron pangulohan ang makanunayong paglambo sa rebolusyonaryong mga pwersa sa nasud. Ang pagpanaw ni Ka Joma ug pagkamatay sa pipila natong mga yaweng lider daku kaayong kawad-on sa sentral nga liderato sa Partido. Ingonman, hingpit nga matngon ang Partido nga gitukod kini nga adunay bantugang tahas nga pangulohan ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino ug ang sosyalistang rebolusyon sa umalabot, butang nga labaw sa kinabuhi sa kinsaman, ug labaw pa sa kapasidad nga mahimo sa pipila lamang ka tawo.

Sa kasamtangan, miako sa dagkung mga responsibilidad ang batan-ong mga kadre sa Partido sa tanang ang-ang, ug gisabwag sila sa lain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton nga puno sa kadasig ug kalagsik. Ginapakusog nato karon ang pagtinabangay sa mga beterano ug batan-ong mga kadre ug manggugubat aron pangulohan ang Partido, ang BHB ug ang katawhang Pilipino ngadto sa mas taas nga ang-ang sa armado ug uban pang porma sa pagsukol.

Andam ang mga nangulong kadre ug komite nga militanteng atubangon ang hagit nga dugang pakusgon ang Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Labaw kanus-aman, determinado ang Partido nga iasdang ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang mga tinudlo ni Ka Joma, palig-onon ang pagpangulo sa Komite Sentral, tul-iron ang tanang kasaypanan ug kakulangon, patigbabawan ang tanang mga babag ug iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan.

IV. Hinanali ug kritikal nga mga tahas sa pagpakusog sa Partido ug pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan

Taliwala sa nagkagrabeng krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ilalum sa rehimeng US-Marcos ug sa paspas nga paggrabe sa kahimtang sa katawhang Pilipino, hinanaling kinahanglang himuon sa tibuok Partido ang tanang paningkamot para pukawon, organisahon ug palihukon ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino alang sa rebolusyonaryong paglihok. Kini pagsakmit sa paborableng mga kundisyon aron kumprehensibo ug kusganong iasdang ang bag-ong tipo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Subay sa maong kinatibuk-ang tumong, kinahanglan natong tibuuk bahin nga palig-onon ang Partido isip abanteng destakamento sa proletaryadong Pilipino ug nangulo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan, pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan ug iasdang ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog, iabante ang rebolusyonaryong kalihukang masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan, dugang palapdon ug pakusgon ang nagkahiusang prente, ug pangulohan ang masang Pilipino sa anti-pasista, anti-imperyalista ug anti-pyudal nga mga pakigbisog batok sa rehimeng US-Marcos.

Ilunsad ang kalihukang pagtul-id aron pakusgon ang Partido

Sa maong mga tahas, ang labing mahinungdanon ug hinanali mao ang dugang pagpakusog sa Partido. Aron mahimo kini, nanawagan ang Komite Sentral sa tanang mga kadre ug komite sa Partido, nga mahukmanon ug madasigong iasdang ang usa ka kumprehensibong kalihukang pagtul-id alang sa krusyal nga pakigbisog aron isalikway ang makadaut nga mga epekto ug impluwensya sa lain-laing lama sa burgis ug petiburgis nga suhetibismo nga nagpaluya sa Partido ug nagresulta sa grabeng mga pag-atras sa rebolusyonaryong kalihukan sa milabayng pipila ka tuig. Bugtong sa paglunsad og kalihukang pagtul-id atong mapatigbabawan ang atong mga pag-atras ug kapildihan, subling mapapaspas ang paglambo sa Partido, ug lig-ong mapaasdang ang mga gimbuhaton sa tanang natad sa rebolusyonaryong paningkamot.

Pagatumanon sa liderato ug tibuok ginsakpan sa Partido ang maong kalihukang pagtul-id nga hugot nga nagkahiusa ilalum sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ingonman subay sa linya ug pagtuki sa Partido sa katilingbang Pilipino, ug programa alang sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyuk sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Sa paglunsad sa kalihukang pagtul-id, tumong natong palalumon ang atong pagsabot ug pahugton ang atong paghupot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa linya ug programa sa Partido nga adunay estratehikong panglantaw sa dugang pagpataas sa ang-ang sa atong rebolusyonaryong praktika subay sa atong nakab-ot nga mga kadaugan ug nasumadang mga kasinatian.

Ang kalihukang pagtul-id, nag-una, usa ka kalihukan aron tun-an ug subling palig-onon ang atong pagsubay sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa batakang mga prinsipyo, linya, konstitusyon ug programa sa Partido, aron sumadahon ang nangaging mga kasinatian ug aron magsaway ug magsaway-sa-kaugalingon. Ang nag-unang tumong mao ang pagpataas sa atong kahibalo ug pagpalig-on sa atong pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa mga prinsipyo ug linya sa Partido pinaagi sa paglambigit niini sa atong rebolusyonaryong praktika sa milabayng pipila ka tuig ug kritikal-sa-kaugalingon nga aseson ang atong gimbuhaton ug ang atong mga kadre, aron kalitatibong patas-on ug pahaiton ang atong militanteng estilo sa pagtrabaho.

Sa pagpatuman sa kalihukang pagtul-id, tumong natong atubangon ug sulbaron ang dugay nang nagatunhay nga mga kahuyangan ug kasaypanan sa pagtukod sa Partido, sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog subay sa linya sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa, ug sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.
Ang desisyon nga ilunsad ang usa ka kalihukang pagtul-id gisundan sa mga paningkamot sa lain-laing komite sa rehiyon sa Partido ug ubang nangulong mga komite sa milabayng usa o duha ka tuig sa pagtul-id sa nangaging mga kasaypanan ug kahuyangan nga mibabag ug mipugong sa ilang pag-uswag. Tumong sa kalihukang pagtul-id nga konsolidahon ug patas-on ang maong mga paningkamot sa ang-ang sa tibuok Partido, gikan sa sentrong liderato hangtud sa tanang nangulong komite ug sanga sa Partido sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa gawas sa nasud.

Kahinumduman nga niadtong tunga-tunga sa 2016, gipanawagan sa Kawanihan sa Pulitika sa tanang mga pwersa sa Partido nga tul-iron ang kritikal nga mga hisgutanan sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Tubag kini sa inanay nga pagkunhod sa milabayng mga tuig sa hisgutanan sa rebolusyonaryong kalihukang masa ug sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Dugang nga giduso ang maong panawagan sa pagpahigayon sa ika-2 nga Kongreso niadtong tuiga.

Kini adunay diha-dihang epekto sa pag-usab sa negatibong dagan. Nakita gilayon ang makahuluganong pag-uswag sa armadong pakigbisog ug pagtukod sa baseng masa gikan 2017 hangtud 2019. Apan, napakyas kita nga mahukmanon ug determinadong ilunsad ang kalihukang pagtul-id. Wala nasustine ang inisyal nga mga kadaugan samtang ang mga batakang problema mitumaw atubangan sa gipakusog nga kontra-rebolusyonaryong gubat ug brutal nga pagpanumpo sa kaaway.

Sa milabayng (una ug ikaduhang) kalihukang pagtul-id, giatubang sa Partido ug gibatukan ang sistematikong paningkamot sa pipila ka rebisyunistang traydor nga mikutkut sa batakang mga prinsipyo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ug giatake ang pagtuki sa Partido sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema, ug ang linya niini sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, ang estratehiya niini sa pagliyuk sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan, ug ang anti-rebisyunistang linya niini.

Ginabatukan nato karon ang kaylap nga empirisismo ug ang lain-laing lama sa burgis ug petiburgis nga suhetibismo nga nagasangpot sa Too ug “Walang” oportunistang tendensiya. Aron ilunsad ang maong pakigbisog, kinahanglan natong ilunsad sa militanteng pamaagi ang atong kalihukang pagtuon. Ang pagkamilitante mao ang pagka kritikal-sa-kaugalingon sa pagtuon, pag-ases ug pagsumada sa atong nangaging mga rebolusyonaryong praktika, aron mailhan ug masalikway ang mga kasaypanan ug kahuyangan nga bisan og dili lutaw kaayo apan makadaut, makapaluya ug makapauk-ok, sama sa dayag nga rebisyunismo.
Tumong sa kalihukang pagtul-id nga hatagan og konsentradong porma ang nagtunhay nga panagbangi sulod sa Partido tali sa proletaryadong rebolusyonaryong linya ug sa burgis ug petiburgis nga linya ug moda sa panghunahuna. Kinahanglan natong ipataas ang kapasidad sa mga kadre sa Partido sa paggamit sa diyalektikal ug istorikong materyalismo aron kusganong ibutyag ug batukan ang burgis ug petiburgis nga mga ideya nga mipauk-ok sa Partido, isalikway ang suhetibismo, ug tul-iron ug patigbabawan ang dugay nang nagatunhay nga mga kasaypanan ug kahuyangan sama sa konserbatismo, ikogismo, kumandismo, liberalismo, ultrademokrasya ug burukratismo. Kinahanglan natong tul-iron ang tanang petiburges nga bagahe, patigbabawan ang pesimismo, palalumon ang atong pagsalig sa Partido ug sa masa, andamon ang atong mga kaugalingon alang sa tanang gikinahanglang sakripisyo ug maningkamot nga kab-oton ang mas dagkung mga kadaugan kaysa kaniadto.

Ang kalihukang pagtul-id adunay pipila ka bahin:

a) Usa ka kampanya sa pagtuon aron bug-os nga tun-an ug tun-an balik ang batakang mga prinsipyo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo gamit ang Praymer sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ni Ka Joma ug tun-an balik ang mga klasikong sinulat sa mga bantugang lider komunista pinaagi sa kolektibong mga diskusyon ug indibidwal nga pagbasa.

b) Usa ka kampanyang pagtuon aron kusganong tun-an balik ang Konstitusyon sa Partido ug ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

c) Usa ka kampanyang pagtuon aron balik tun-an ang mga dokumento sa Una ug Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id, Ang Hinanali Natong mga Tahas ug Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan, ug mga dokumento sa kasaysayan sa Partido.

d) Usa ka kampanya aron sumadahon ang atong mga kasinatian ug balik tun-an ang kanhing mga pagsumada aron maila ang Too ug “Walang” oportunistang mga tendensiya ug kasaypanan nga nagbunga og grabeng kadaut sa Partido ug armadong rebolusyonaryong kalihukan. Ang maong mga pagsumada angayang isulat ug isumite sa Komite Sentral. Ang pipila ka napiling artikulo imantala sa Ang Rebolusyon, ang teoretikal nga dyurnal sa Partido.

e) Usa ka kampanya sa katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong sa tanang ang-ang aron palalumon ang atong pagsabot sa kongkretong kahimtang sa masa ilalum sa nagkagrabeng krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema, nga nagtinguhang palambuon ang atong mga plano ug pamaagi sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa.

f) Kinahanglang ilunsad ang usa ka kampanya sa pagsaway ug pagsaway-sa-kaugalingon sa tanang ang-ang aron hiusahon ang Partido, ug tanang mga pwersa ug masang rebolusyonaryo.

g) Usa ka kampanya aron aseson ang pagpatuman sa tanang mga kadre sa Partido sa ilang mga gimbuhaton aron maila ang ilang mga kalig-on ug kahuyangan, ug makahimo og mga resolusyon aron dugang pakusgon ang ilang proletaryong disiplina, rebolusyonaryong panglantaw ug baruganan.

h) Usa ka nagpadayon nga kampanya aron siguruhon ang hingpit nga pagpatuman sa Tulo ka Ang-ang nga Kurso sa Partido aron siguruhong makahuman ang wala pa.

Aron makatabang sa pagduso sa kalihukang pagtuon alang sa pagtul-id, tanang mga reperensya angayang adunay kopyang naka-print o digital, lakip ang mga klasikong Marxista-Leninista-Maoistang mga sinulat, tanang batakang mga dokumento sa Partido, mga libro ug yaweng mga artikulo ni Ka Joma, ug uban pa. Kinahanglang siguruhon ang pagpasibantog niini pinaagi sa paghubad sa lain-laing mga pinulungan ug uban pang pamaagi.

Ang kalihukang pagtul-id usa ka ideolohikal nga pagsulay. Sa mosunod nga usa o duha ka tuig, kinahanglan kining kusganong ipatuman ug paningkamutan sa tanang ang-ang gikan sa Komite Sentral sa Partido hangtud sa tanang mga sanga sa Partido. Masaligon kita nga dawaton sa kinabag-an sa mga myembro sa Partido ang kalihukang pagtul-id ug andam nga mapangahasong moasdang, sama sa dinagkung pagtikang sa rebolusyonaryong kalihukan human ang una ug ikaduhang kalihukang pagtul-id.

Samtang ginapatuman nato ang kalihukang pagtul-id, kinahanglan padayon nga pakusgon sa Partido ang iyang kaugalingon sa lalum ug lapad nga paggamot sa masa. Kinahanglang kab-oton sa mga rehiyonal nga komite sa Partido ang inisyatiba sa pagtukod sa mga teritoryal nga komite sa Partido aron maabot ang mga prubinsya, distrito, syudad ug mga lungsod nga anaa gawas sa langkub o erya sa operasyon sa mga gerilyang nataran sa BHB.

Makapila ka pilo nga padaghanon ang myembro sa Partido sa pagsunod sa prinsipyo sa mapangahasong pagpalapad sa Partido ug dili tugutang makasulod ang unsamang dautang elemento, nag-una pinaagi sa pagrekrut sa pinakaabanteng mga elemento nga napamatud-an na ang ilang pagkamatinud-anon isip mga aktibistang masa sa rebolusyonaryong kalihukang masa ug isip mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan.

Palig-onon ang demokratikong sentralismo ug ang sistemang komite sa Partido. Kinahanglan natong siguruhon ang balanse sa tigulang, hamtong ug batan-ong mga kadre sa nangulong mga komite sa Partido pinaagi sa mapangahasong pagtuboy sa mas taas nga pusisyon sa batan-ong mga kadre gikan sa han-ay sa mga mamumuo, mag-uuma ug petiburgesya sa kasyudaran. Kinahanglan natong palapdon ug pakusgon ang tago nga kutay sa Partido ug rebolusyonaryong kalihukan sa kasyudaran ug kabanikanhan aron ipabiling bungol ug buta ang kaaway.

Siguruhon ang pag-imprenta ug malukpanong pag-apud-apud sa Ang Bayan sa tanang myembro sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa.

Kumprehensibong iasdang ang rebolusyon

Samtang ginapakusog nato ang Partido pinaagi sa kalihukang pagtul-id, kinahanglan natong kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan isip pagpatuman sa kalihukang pagtul-id ug sukdanan sa kalampusan niini. Atong ipatuman ang mosunod nga mga tahas subay sa kinatibuk-ang tumong sa kumprehensibong pagpaasdang sa rebolusyon:

a) Pangulohan ang antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga mga pakigbisog sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino batok sa rehimeng US-Marcos.

Ang rehimeng US-Marcos ang kasamtangang pinakakonsentradong porma sa reaksyunaryong pasistang paghari sa nasud. Kinahanglan natong ibutyag ang tanang anti-katawhang palisiya niini nga nagsilbi sa interes sa monopolyo kapitalistang mga bangko ug kumpanya, sa geopulitikal nga interes sa imperyalismong US, sa makihut-ong nga mga interes sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan, ug sa pagpadatu sa mga kurakot nga burukrata. Sa kasamtangan, ang pinakakonsentradong porma sa nasudnon ug demokratikong pakigbisog sa katawhang Pilipino mao ang pagbatok sa madaugdaugon, pasista ug itoy-sa-US nga rehimeng Marcos.

Kinahanglan natong isumpay ug ipataas ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi-ug-kamatayong pakigbisog sa lain-laing demokratikong hut-ong ug sektor sa pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo. Kinahanglan natong ibutyag, ihimulag ug batukan ang rehimeng Marcos ug ipunting dinhi ang kasilag sa katawhan. Samtang ginapangulohan nato ang katawhan sa ilang pakigbisog alang sa hinanaling mga lakang (dugang-suhulan, ubos nga presyo, ubos nga abang sa yuta, subsidyo alang sa edukasyon ug panglawas, ug uban pa), kinahanglan natong ibutyag ang maki-hut-ong nga reaksyunaryong kinaiya sa nagharing estado, ug ilambigit ang pakigbisog alang sa reporma sa kinatibuk-ang rebolusyonaryong pakigbisog, nag-una pinaagi sa armadong pakigbisog, aron ibagsak ang nagharing sistema.

Sa mosunod nga tuig, kinahanglan kitang magtuon sa pagbutyag ug pagbatok sa mga palisiya ug programa sa ekonomiya nga ginapahamtang sa imperyalismong US pinaagi sa World Bank ug sa International Monetary Fund ug ilang alyadong mga institusyon sa pinansya sama sa Asian Development Bank sa Japan, nga walay-puas nga miyatak sa sosyo-ekonomikanhong mga katungod, nagbunga og malukpanong pagpangawkaw, pagkawala sa kita ug panginabuhian, ug dislokasyon sa ekonomiya.

Kinahanglan natong ibutyag ug batukan ang interbensyong militar sa US ug ang nagkadakung presensyang militar sa US sa Pilipinas, pagtukod og dugang nga mga pasilidad militar sa US nga ginagamit sa niini isip lunsaranan sa duso niining pakusgon ang hegemonya sa rehiyon pinaagi sa pagpugong sa nagkakusog nga ekonomiya ug militar sa China, ug ang nagkagrabeng pagpanghagit batok sa mga imperyalistang karibal niini, nga naghatag og risgo sa Pilipinas nga madamay sa usa ka inter-imperyalistang gubat.

b) Pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan, mobangon gikan sa mga kapakyasan, ug subling tukuron ang baseng masa.

Kinahanglang pakusgon sa Partido ang pagpangulo niini sa BHB sa paglunsad og kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Kinahanglan niining ikumbina ang tahas sa pagpaasdang sa armadong pakigbisog sa pagpaasdang sa rebolusyong agraryo ug paglunsad sa mga kampanyang masang anti-pyudal isip pamaagi sa pagtukod sa baseng masa ug pagtukod sa mga organo sa pulitikanhong gahum sa katawhan alang sa rebolusyonaryong pakigbisog ug pagdumala-sa-kaugalingon.

Kinahanglang ilunsad sa Partido ang subsub nga pagbansay sa mga Pulang kumander ug manggugubat aron patas-on ang ilang kapasidad nga mosukol, kahibalo sa siyensyang militar ug mga taktika, pulitikanhong kahimatngon, disiplina, pisikal nga kusog ug kalig-on sa hunahuna ug determinasyong mosukol ug abagahon ang gikinahanglang mga sakripisyo alang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Padayong pakusgon ang kapasidad ug puthaw nga disiplina sa BHB sa paglunsad og mga panagsangka nga paspas nga molampos, maayong paggamit sa mga taktikang gerilya sa pagbalhin-balhin, konsentrasyon ug dispersal ingonman ang paspas nga mga maniobra ug paglihok kakumbina ang taas nga ang-ang sa pagsekreto ug pamaagi sa pagtrabaho aron ipabiling bungol ug buta ang kaaway. Bungkagon ang kutay sa paniktik sa kaaway ug hikawan sa kapuslanan ang mga gamit niini sa sarbeylans, o gamiton kini batok kanila.

Tukuron ang mga gerilyang nataran nga may gidak-ong kumpanyan ug pabalud-balod nga moabante sa pagtukod sa mga gerilyang nataran ug baseng erya sa mga kabukiran, mga buntod, kapatagan, daplin sa suba, sa mga baybay ug ngadto sa mayor nga mga linya sa transportasyon ug komunikasyon. Walay kapuul nga iasdang ang gimbuhaton sa ekonomiya, kultura, edukasyon, medikal ug produksyon aron abton ang pinakadakung ihap sa katawhan. Pwersahon ang kaaway nga inaton ang mga tropa niini ug hikawan kini sa kapasidad nga makalunsad og mga nakapokus nga opensibang militar.

Mobangon gikan sa mga kapakyasan ug subling tukuron ang baseng masa. Ilunsad ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog kakumbina ang paglunsad sa lapad nga antipyudal ug antipasistang kalihukang masa sa masang mag-uuma. Asaman gikinahanglan, maglunsad og mga asembleya tali sa masa ug sa BHB aron matagad ang mga mulo, maila ug masaway ang ilang mga kahuyangan ug kakulangan sa nangagi ug subling pahugton ang ilang panaghiusa ug ipataas ang ilang determinasyong hiniusang mosukol.

Maglunsad og batakan o anihilatibong taktikal nga mga opensiba nga kaya natong ipadaug subay sa atong kasamtangang kusog sa lapad nga eryang kamaniobrahan nga nagtunhay pinaagi sa pagpalapad sa mga gerilyang nataran. Ig-on ang nahimulag ug nakabulag nga mga yunit sa kaaway. Maglunsad og mga aktibong depensang pakiggubat ug kampanyang gerilya. Palihukon ang regular nga mga pwersang gerilya sa BHB ug milisyang bayan. Maghimo og lapad nga atritibong pakiggubat aron idisbalanse ang kaaway ug aron itago ang tinuod nga plano sa atong nag-unang pwersa. Maglunsad og espesyal nga mga operasyong partisano aron ig-on ang kaaway sa likuran niini. Silutan ang mga pinakadautang pasistang kriminal ug ang mga pinakalunod-patay nga traydor nga nahumod sa dugo sa katawhan. Magpatumaw og mga armas alang sa mga Pulang manggugubat sa pagsakmit niini gikan sa kaaway pinaagi sa taktikal nga mga opensiba o uban pang pamaagi.

Padayong pakusgon ang platun isip batakang yunit sa BHB, ug tukuron ang istruktura sa kumand sa tanang ang-ang, gikan sa mga rehiyunal nga kumand sa operasyon hangtud sa nataran. Palig-onon ang mga sanga ug komite sa Partido sa hukbong bayan ug ang pulitikanhong organo sulod sa BHB sa tanang ang-ang aron padayong patas-on ang pulitikanhon ug makihut-ong nga kahimatngon sa iyang mga Pulang manggugubat.

Dugang pakusgon, bansayon ug paandaron ang mga yunit sa milisyang bayan, kakumbina ang mga yunit depensa-sa-kaugalingon sa rebolusyonaryong mga organisasyong masa, ug pakusgon ang gerilyang pakiggubat sa masa.

c) Pakusgon ug palapdon ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa kabanikanhan.

Kinahanglang palambuon sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa ang usa ka lapad nga kalihukang antipyudal ug antipasista sa kabanikanhan. Kinahanglang palihukon ang dakung ihap sa masang mag-uuma ug bungkagon ang nagharing puting teror nga gipahamtang sa pasistang AFP ug NTF-Elcac.

Palambuon ug pangulohan ang lapad nga kalihukang masang antipyudal subay sa minimum nga programa sa Partido alang sa reporma sa yuta. Kinahanglan natong pangulohan ug iasdang ang mga pakigbisog sa masa sa tibuok nasud alang sa mas ubos nga abang sa yuta, pagtapos sa usura, umento sa suhulan sa mga mamumuong-panguma, mas ubos nga presyo sa mga himan ug sangkap sa produksyon, ug makatarunganong presyo sa mga produkto sa umahan. Ipatuman ang kampanya sa katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong aron ilhon ang pinakahinanaling problema sa masang mag-uuma ug aron palambuon ang mga pamaagi nato sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok kanila.

Palihukon ang masa aron batukan ang mga iskema sa kumbersyon sa yuta, pagguba ug pagkawkaw sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa mga operasyon sa mina, pagpalapad sa mga plantasyon, ekoturismo, enerhiya ug proyektong imprastruktura ug uban pang dagkung langyaw ug lokal nga negosyo. Panalipdan ang ekonomikanhong interes ug mga katungod sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya, nga nakakumbina sa pakigbisog batok sa langyawng mga burges ug monopolyong kumpanya ug sa pagpangawkaw ug pagguba sa kinaiyahan.

Sulod ug gawas sa mga gerilyang nataran sa BHB, kinahanglan natong tukuron ang pinakadakung ihap sa mga kahugpungang mag-uuma kauban dili lamang ang mga lalaki, kundili bisan ang mga babaye ug batan-ong mag-uuma, samtang ginatukod usab ang mga organisasyon sa mga kabatan-onan ug kababayen-an, lakip na ang mga pangkultura ug uban pang tipo sa kahugpungan. Palapdon ug pakusgon ang lapad nga organisasyon sa mga nasudnong minorya aron panalipdan ang ilang yutang kabilin ug iasdang ang ilang pakigbisog alang sa awtonomiya ug kaugalingong paghukum.

Pakusgon ang mga antipasistang pakigbisog sa kabanikanhan. Ang antipasistang pakigbisog hugot nga nakasumpay sa kalihukang antipyudal. Ibutyag ug batukan ang mga paglapas sa mga pasistang pwersa sa estado sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod. Palihukon ang masa aron batukan ang militarisasyon sa ilang mga komunidad ug ang “pagpasurender” sa katawhan sa takuban sa Retooled Community Support Program (RCSP) ug Enhanced Community Livelihood and Integration Program (E-CLIP).

Pakusgon ang propaganda aron batukan ang saywar sa kaaway ug ipataas ang militansya sa katawhan aron batukan ang pasistang pagpanumpo, ug suportahan ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ibutyag ug batukan ang mini nga programang amnestiya sa rehimeng Marcos nga nagtinguhang maniak ug pahuyangon ang rebolusyonaryong paghukum sa rebolusyonaryong armadong kalihukan ug masa nga batukan ang papet nga estado sa dagkung kumprador ug hut-ong agalong yutaan. Sistematikong ipatuman ang kampanya sa pagrekrut sa han-ay sa masang mag-uuma, ilabina sa mga kabatan-onan, nga mosampa sa Bagong Hukbong Bayan.

d) Pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran.

Kinahanglan natong pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukan sa kasyudaran, sulbaron ang dugay nang mga problema ug paningkamutang mapalihok ang nagkadakung ihap sa masa. Kinahanglang palihukon ang atong mga pwersa sa malukpanon ug makugihong pagpropaganda ug pag-organisa aron minilyong abton ang lapad nga masa. Sa tanang panahon, ipatuman ang linyang masa sa pagsalig ug pagsandig sa masa. Kinahanglang hugot nga makighiusa ug palihukon ang abanteng mga elemento sa masa, ug mosandig kanila sa pagpataas sa ang-ang sa hatungang mga elemento, ug kabigon ang mga atrasadong elemento.

Kinahanglan natong palambuon nag-una ang lig-on, militante ug lapad nga kalihukang unyon ug kalihukang welga sa han-ay sa mga mamumuo, aron makigbisog alang sa makatarunganong suhulan atubangan sa pagsaka sa gasto sa panginabuhi, ipakigbisog ang pagpamaayo sa kahimtang sa pagtrabaho batok sa nagkagrabeng porma sa pagpahimulos ug batukan ang pasistang pagpanumpo. Dungan niini, kinahanglang tukuron ang hukbo sa matngon-sa-hut-ong nga mga mamumuo pinaagi sa pagpataas sa ilang pulitikanhon ug rebolusyonaryong kahimatngon, isumpay ang ilang pakigbisog sa ekonomiya ug unyon sa nasudnon ug demokratikong mga pangayo sa katawhang Pilipino, ug sa kinatibuk-ang rebolusyonaryong pakigbisog.

Kinahanglan usab nga pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa han-ay sa semi-proletaryado ug dinaghan silang palihukon subay sa ilang mga tataw nga isyu.

Kinahanglang pakusgon ang nasudnon-demokratikong kalihukan sa han-ay sa mga estudyante aron dinaghan silang palihukon para militanteng ipakigbisog ang ilang mga katungod ug kaayuhan, iasdang ang nasudnon-demokratikong propaganda sa ilang han-ay, ug iugnay sila sa pakigbisog sa lapad nga masang mamumuo ug mag-uuma.

Palig-onon ug dugang palagsikon ang kalihukang masa sa lain-laing demokratikong sektor.

Kinahanglan natong pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukang-tago. Ipataas ang kapasidad, disiplina ug determinasyon sa mga kadre sa Partido ug rebolusyonaryong organisador nga atubangon ang mga sakripisyo aron siguruhon ang ilang seguridad ug ang seguridad sa ilang mga kolektibo ug sa organisadong masa batok sa sarbeylans ug pasistang kabangis sa kaaway, pinaagi sa pagputol sa ilang fixed points ug taas nga linya sa sarbeylans. Kinahanglang ipataas ang ilang kahimatngon sa pagpatuman sa mga lagda ug pamaagi sa kalihukang tago. Kinahanglang ipataas ang ilang kahimatngon sa mga palisiya ug pamaagi sa hanas nga paggamit sa modernong himan sa komunikasyon, ug kanunay matngon sa mga bulnerabilidad niini.

Ilunsad ang malukpanong propaganda aron suportahan ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog para iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan. Tigumon ang tanang posibleng suportang materyal ug pinansyal alang sa mga Pulang manggugubat sa BHB. Ipatuman ang mga kampanya sa pagrekrut sa BHB ilabina sa han-ay sa mga mamumuo, kabatan-onan ug intelektwal.

e) Tukuron ang pinakalapad nga antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga nagkahiusang prente batok sa rehimeng US-Marcos.

Kinahanglang padayon natong pakusgon ug palapdon ang National Democratic Front of the Philippines ug tanang alyadong organisasyon niini ilalum sa pagpangulo sa Partido. Tigumon ang pinakalapad nga pulitikanhon ug materyal nga suporta sa katawhan para sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Kinahanglan natong tukuron ang pinakalapad nga nagkahiusang prente aron ihimulag ug batukan ang rehimeng US-Marcos. Kinahanglang padayon natong ibutyag ang automated (de-kompyuter) nga pagpanglimbong sa eleksyong 2022 ug ang mini nga “landslide victory” sa tandem nga Marcos-Duterte. Kinahanglang kuhaon ang suporta sa lapad nga mga pwersang anti-Marcos-Duterte nga misukol kang Marcos niadtong eleksyong 2022 ug minilyong nagrali kaniadto sa kadalanan.

Kinahanglang magtukod kita og lain-laing porma ug ang-ang sa long-term o short-term nga alyansa batok sa charter change, Maharlika Investment Fund, makapiang nga mga neoliberal nga ekonomikanhong palisiya, mga pasilidad militar sa US, ug uban pang yaweng isyu nga nakasumpay sa nasudnon ug demokratikong pangandoy sa katawhang Pilipino. Ipadayon ang pagpalig-on sa atong relasyon sa katawhang Moro ug sa ilang mga rebolusyonaryong pwersa aron ipadayon ang ilang pakigbisog alang sa tinuod nga awtonomiya ug nasudnong kaugalingong paghukom.

Kinahanglang pahimuslan ang bangi sa han-ay sa nagharing pundok sa mga Marcos ug Duterte, pinaagi sa pagpanubag ug pagsilot kang Duterte ug sa iyang mga alipures sa ilang mga krimen niadtong sila ang anaa sa poder. Kinahanglang andam natong palihukon ang katawhan batok sa posibilidad nga mahimong maduguon ang panaglantuging Marcos-Duterte sa porma sa kudeta o balaod militar.

Palig-onon ang pagrepresenta sa NDFP sa demokratikong gubyerno sa katawhan sa panaghisgot kalinaw subay sa mga prinsipyo sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Ibutyag ug batukan ang pakana sa rehimeng US-Marcos nga ipahamtang ang gambalay sa pagpasurender sa panaghisgot kalinaw. Iduso ang pag-ila sa tanang naunang kasabutan lakip ang The Hague Joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ug ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

f) Pakusgon ang atong internasyunal nga rebolusyonaryong gimbuhaton.

Kinahanglang padayon nga isumpay ang rebolusyong Pilipino sa kalibutanong kalihukang anti-imperyalista ug sa proletaryong rebolusyon sa tibuok kalibutan.

Kinahanglang ipataas nato ang ang-ang sa kampanya aron kabigon ang suportang internasyunal alang sa rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas, samtang nagahatag sa tanang porma sa suporta sa mga hut-ong mamumuo, ug demokratiko ug anti-imperyalistang pakigbisog sa lain-laing bahin sa kalibutan.

Kinahanglang ipatuman ang lagsik nga kalihukang propaganda ug pag-organisa aron abton, pukawon, organisahon ug palihukon ang mga mamumuong Pilipino sa ubang nasud ug mga “kababayan” o mga Pilipino nga nanimuyo na sa lain-laing nasud ug mga rehiyon sa kalibutan, ug isumpay ang ilang pakigbisog alang sa ilang katungod ug kaayuhan sa pakigbisog batok sa anti-katawhang rehimeng US-Marcos ug sa palisiya niining “labor export.” Awhagon ang atong mga kababayan nga aktibong iasdang ang kalihukang propaganda aron ibutyag ang anti-katawhan, papet ug pasistang rehimeng Marcos. Ipataas ang rebolusyonaryong kahimatngon sa mga migranteng Pilipino ug awhagon silang mosalmot sa rebolusyonaryong pakigbisog sa Pilipinas.

Kinahanglang padayon nga pakusgon ang panag-igsoonay sa mga partido ug organisasyong Marxista-Leninista-Maoista, pakusgon ang komunistang diyalogo ug pagtinabangay. Ilunsad ang aktibong pakigbangi sa ideolohiya aron ibutyag ug isalikway ang modernong rebisyunismo, Trotskyismo, Gonzaloismo ug uban pang rebisyunistang dagan nga nagatuis sa Marxismo, Leninismo ug Maoismo.

Maghiusa ug suklan ang paantus ug pasistang rehimeng US-Marcos!

Pangulohan ang pakigbisog sa katawhang Pilipino batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo!

Iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan!

Mabuhi ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Mabuhi ang kabilin ni Ka Joma!

Mabuhi ang proletaryo ug katawhang Pilipino!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Tul-iron ang mga kasaypanan ug pakusgon ang Partido! Hiusahon ug pangulohan ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa pagsukol sa rehimeng US-Marcos! Iasdang demokratikong rebolusyon sa katawhan!