ANG WALAY PUAS NGA PAGPANGLAPAS SA TAWHANONG KATUNGOD SA PASISTANG REHIMENG US-DUTERTE MAGSUGNOD SA MAS LABAW PANG PAG-ASDANG SA ARMADONG REBOLUSYON


Ang National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR), miduyog sa tanang katawhan ug mga tigpanalipod sa tawhanong katungod atol sa ika-70 ka tuig nga paghandum sa Pangkalibutang Adlaw sa Tawhanong Katungod niining Disyembre 10, 2018.

Gipaabot namo ang among mainitong pagsaludo diha sa inyong walay hunong nga pagpaningkamot aron ipasibaw ang kasagrado sa tawhanong katungod batok sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Apil sa mipirma niining Unibersal nga Deklarasyon sa Tawhanong Katungod ang gobyerno sa Pilipinas kaniadtong 1948 nga nagmatuod sa kabililhon sa mga katungod sa tanang tawo. Apan ang gobyerno sa Pilipinas ang numero unong tiglapas sa tawhanong katungod sa katawhang Pilipino sa tanang natad. Nalabwan pa ang mga nangaging rehimen sa rehimeng US-Duterte sa iyang mga nabuhat nga grabeng kalapasan ngadto sa katawhan nga daw sama na kabangis kang Hitler aron lang matuman ang ambisyon sa diktadurang paghari.

Gamit ang mersenaryo ug reaksyunaryo nga AFP/PNP sa rehimeng US-Duterte, gipatuman niya ang mga bangis nga kampanyang pagpanumpo batok sa mga pakigbisog sa katawhan nga misukol sa iyang mga makadaot nga programa ug palisiya. Sama sa oplan tokhang, oplan tambay, martial law, todo gera ilalom sa Oplan Kapayapaan ug daghan pang uban nga naghatag og lisensya alang sa dinaghang pagpamatay, pagpangtortyur, pagpangdakop, pagpanghadlok ug pagpamig-ot sa katawhan. Kining tanan binuhatan sa usa ka pasista ug teroristang estado.

Dinhi lang sa NEMR sukad niadtong 2016 hangtod sa kasamtangan, kapin 20 ang nabiktima sa ektrahudisyal nga pagpamatay ug sobra 10 ang pakyas sa pagpatay nga hinimuan sa AFP/PNP. Dugang pa, mokabat sa dul-an 300 ka biktima ang gipasakahan og mga tinumo-tumong kasong kriminal, samtang kapin 50 ka tawo ang mga gipreso isip mga binilanggong pulitikal. Kabahin kini sa pagbungkag sa rehimeng US-Duterte sa mga lehitimo ug progresibong organisasyon sa katawhan nga mibarog ug misukol batok sa iyang mga mapanumpuong lakang.

Tungod sa subsob nga mga operisyong militar sa mga lugar diin target tukuran sa mga imperyalistang mga plantasyon, minahan ug imprastruktura, miresulta kini sa daghang pagpamakwit kun diin libuan ka mga pamilyang Lumad ug mag-uuma ang apektado. Samtang ubay-ubay ang mga kaso sa pagpamomba sa mga tropa sa AFP nga anaa duol sa mga komunidad ug sa mga kaumahan.

Dinhi sa rehiyon mokabat sa kapin 200,000 ektaryang kayutaan ang plantasyon sa saging, oil palm, rubber ug uban pa. Samtang mokabat sa kapin 600,000 ektaryang kayutaan ang gitagana para sa mga minahan nga nag-opereyt ug mag-opereyt pa. Kadaghanan niini gipanag-iyahan sa mga langyaw’ng kapitalista nga kakunsabo ang mga dagkong burgesya komprador ug agalong yutaan nga miabog sa daghang mga mag-uuma ug Lumad sa ilang mga pinuy-anan ug panginabuhian. Sa pagkakaron kining mga plantasyon ug minahan giprotektahan sa 8 ka batalyon sa mga pwersa sa AFP ug PNP, 5,000- 6,000 membro sa mga SCAA ug CAA ug 10 ka grupo sa mga paramilitar.

Sa kadesperado sa reaksyunaryong gobyerno nga bungkagon ang rebolusyonaryong kalihukan, nag-imbento kini sa dinaghang pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan isip mga membro kuno sa NPA ug Milisya ng Bayan ug pinugos nga pagpa CAFGU. Pugsanong gitukod ang mga CAA detatsment sa AFP/PNP sa mga komunidad. Gihulga ang mga opisyal sa Barangay ug Munisipyo aron maghimo og resolusyon nga kunohay nagtugot ang mga lumulupyo nga magpatukod og detatsment. Laing eksena nga gipaukyab karon sa AFP/PNP ang Oplan Lakbay Hukay, nga nagkalot og mga kalabira sa tawo para lang ipangpropaganda ug pagdaut sa prestihiyo sa NPA.

Laing bug-at nga kaso sa rehimeng US-Duterte, ang pagbaligya sa Pilipinas ngadto sa China ug US. Walay gihimong aksyon si Duterte diha sa pag-okupa sa China sa mga isla sa West Philippine Sea nga sakop sa Pilipinas. Paglapas kini sa katungod sa katawhang Pilipino sa hisgutanan sa nasudnong soberanya. Timaan kini sa pagyukbo niya ngadto sa mga langyaw’ng kapitalista nga walay laing tinguha mao ang pagkawkaw sa atong mga natural nga bahandi.

Ang martial law ug pagpanglapas sa tawhanong katungod hinagiban sa usa ka pasista, itoy ug reaksyunaryong rehimen aron ipabilin ang madaugdaugon ug mapahimulasnong sistema. Mosangpot kini sa mas grabeng krisis sa ekonomiya ug pulitika nga moresulta sa mas labaw pang kalisod ug kagutom sa katawhang Pilipino. Mosugnod kini sa mas labaw pang pag-asdang sa armadong rebolusyon.

Busa, giawhag ang katawhan nga maisugong makigbisog, mobarug alang sa ilang mga katungod ug sa ilang mga makatarunganong demanda ug mosalmot sa gubat sa katawhan aron makab-ot ang hingpit nga kadaugan sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Pursigidong iduso ang pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw aron masulbad ang mga gamot hinungdan sa armadong panagbangi sa nasud.

ANG WALAY PUAS NGA PAGPANGLAPAS SA TAWHANONG KATUNGOD SA PASISTANG REHIMENG US-DUTERTE MAGSUGNOD SA MAS LABAW PANG PAG-ASDANG SA ARMADONG REBOLUSYON