Tutulan at labanan ang dayuhang eksplorasyon ng langis sa Palawan

,

Salamin ng masahol na pangangayupapa ng rehimeng Marcos II sa mga imperyalistang kapangyarihan at mga monopolyo kapitalistang dayuhan at mamumuhunan ang pagpapahintulot sa oil drilling operations sa Cadlao oil field sa Palawan. Pangangasiwaan ito ng Sacgasco, kumpanyang Australian na nag-oopereyt sa bansa bilang Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd. at magsisimula sa unang hati ng 2023. Sa pag-apruba ni Marcos Jr. at Department of Energy (DoE) sa nasabing eksplorasyon ng langis, tiyak na bubuhos ang mga dayuhang mamumuhunan na naghahangad na magkamal ng tubo sa kapinsalaan ng kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ng Palawan at sambayanang Pilipino.

Sa maluluhong byahe, garapalang inilako at isinubasta ni Marcos Jr. ang lupa, lakas-paggawa at likas na yaman ng bansa sa mga dayuhang mamumuhunan. Ibinukas din ng DoE sa mga malalaking dayuhan at lokal na kapitalista ang $72 milyong halaga ng pamumuhunang kailangan upang maitulak ang operasyon ng oil drilling sa Hilagang-Kanluran ng Palawan. Sa katunayan, mas maaga pa ay pinangunahan na ng DoE ang tatlong araw na pulong ng mga mamumuhunan sa Palawan noong Oktubre 4-6 para pag-usapan ang mga negosyo sa langis sa lalawigan.

Sinasamantala ng mga lokal na burukrata kapitalista sa probinsya ang kakulangan diumano ng suplay ng enerhiya at ginagatungan ang usapin ng patay-sinding linya ng kuryenteng serbisyo ng Palawan Electric Cooperative (PALECO) upang bigyang-katwiran ang oil drilling sa bansa. Sa likod nito ang paninikluhod at pagtugon ng rehimeng Marcos II at lokal na burukrata sa lalawigan sa naglalaway na mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa bansa. Sa ilalim ng Presidential Decree 87, binibigyang insentiba ang pamumuhunan para sa mga dayuhang kontraktor sa serbisyo. Kagyat na sisimulan ng Nido Petroleum sa huling kwarto ng taon ang oil drill operations sa ilalim ng Service Contract 6B. Inagaw ng Nido ang kontrata sa Forum Energy Philippines matapos na mangako ang Nido na sasagutin nito ang 100% ng gagastusin sa mga operasyon ng oil field, bagay na ikinatuwa ng rehimen. Hindi pa nasapatan sa Cadlao, kapag nagtagumpay sa imbing balak ang Nido Petroleum, sunod na bubuksan ang mga kontrata sa Nandino Prospect at West Linapacan oil field.

Ang isla ng Cadlao ang pinakamalaking isla at may pinakamataas na kalupaan sa saklaw ng El Nido. Mayaman sa langis at natural gas ang isla at isa sa mga dinarayong lugar ng mga turista sa lalawigan dahil sa mapuputing buhangin ng mga dalampasigan at iba pang magagandang tanawin dito. Umaabot sa 11 milyong bariles ng langis ang nakuha sa Cadlao bago sinuspinde ang oil drilling dito noong 1991. Sa pagpapahintulot na magtuloy ang pagbubutas sa Cadlao oil field, tiyak na sasairin nito ang likas na yaman sa target makuhang 5-6 milyon pang bariles ng langis. Sisirain nito ang kalikasan ng munting isla, kahit pa isailalim ito sa rehabilitasyon.

Sa pagsasabwatan ng mga local na malalaking burgesya-kumprador, mga burukrata kapitalista at mga dayuhang monopoly-kapitalista, labis-labis na dinadambong ang likas na yaman ng Palawan. Isinasadlak nito ang mamamayang Palaweño sa kahirapan at pinagkakaitan ng yaman ng bansa at serbisyong panlipunan. Dapat itong labanan ng mga Palaweño at sambayanang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino, hindi ang mga dayuhang kapitalista ang dapat na makinaban sa yaman ng bansa. Ang pagsusulong ng mamamayan sa demokratikong rebolusyong bayan kaakibat ng mga pakikibaka laban sa mga proyektong mapandambong at mapaminsala sa kalikasan ang tiyak na maghahatid ng tunay na kaunlarang tatamasahin ng sambayanang Pilipino. ###

Tutulan at labanan ang dayuhang eksplorasyon ng langis sa Palawan