Viva Singkwenta! Pagbati ang hatid ng KM-TK sa ika-50 anibersaryo ng NDFP!

Pinagpupugayan ng KM-TK ang limang dekada ng pangunguna ng NDFP sa pakikibaka laban sa bawat atake ng pasismo at pagpapahirap ng tuta at kontra-mamamayang gobyerno. Hindi nagmaliw ang apoy ng paglilingkod ng NDFP–mula sa pagiging epektibong tinig ng iba’t ibang sektor na nagkakaisa laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo, hanggang sa patuloy na patataguyod at pagsusulong nito ng usaping pangkapayapaan.

Itinatag ang NDFP noong taong noong 1973, ilang buwan matapos ang deklarasyon ng Batas Militar, bunsod ng pangangailangan ng isang nagkakaisang prenteng magbubuklod sa iba’t ibang organisasyon at kasapiang sawa na sa pasismo ng gobyerno. Hindi naging hadlang ang pananakot at kabi-kabilang paglabag sa karapatang pantao noong Sigwa ng Unang Kwatro sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino sa isang tunay na makamasang, pambansa, at demokratikong kalayaan. Ang mga ito ang mga susing punto kung bakit itinatag ang Pambansang Demokratikong Nagkakaisang Prente, at nananatiling dahilan ng patuloy nitong paglakas at pamamayagpag.

Hindi maipagkakaila ang papel na ginampanan ng NDFP sa pagpapamandila ng pagkakaisa laban sa pasismo ng estado sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa limang dekada nito, nararapat lamang na pagpugayan din ang mga martir at bayaning hindi nagpadaig sa anumang pananakot ng kaaway. Ang inyong buhay at pakikibaka ay aming inspirasyon.

Makaaasa ang NDFP na ang mga kabataang Pilipino sa pamumuno ng Kabataang Makabayan ay patuloy na titindig at kikilos para sa pagsulong ng pambansang demokrasya at sa hangaring nito makamit ang lipunang tunay na pinagsisilbihan ang interes at karapatan ng mamamayan. Sa kolektinong hakbang ng Kabataang Makabayan na nagkakapit-bisig sa iba pang mga rebolusyonaryon sektor, tiyak na mabibigo ang rehimeng US-Marcos II at sa kanilang mga atake sa mamamayan.

Viva, NDFP! Isulong ang demokrasya! Pagtagumpayan ang rebolusyon!
#MasaAngLakas #HindiMagagapi #HindiMatalotalo

Viva Singkwenta! Pagbati ang hatid ng KM-TK sa ika-50 anibersaryo ng NDFP!