Wala sang kahilwayan sa idalum sang papet kag pasistang rehimeng US-Marcos II

,

Nagapabilin nga ulipon ang pumuluyong Pilipino sa pihak sang ginasaulog nga ika-126 nga Adlaw sang Kahilwayan sang Pilipinas halin sa manugsakop nga Kastila. Mas nagapalala nga pagpang-ulipon kag pagpamigos ang ginaantus sang pumuluyong Pilipino samtang padayon ang pagkalumos sang katilingbang Pilipino bangud sa mga sandigan nga problema sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo sa idalum sang papet kag pasistang rehimeng US-Marcos II.

Halin sang magpungko sa poder, wala untat ang pagyaub ni Marcos sa mga dumuluong nga superpower ilabi na sa iya amo nga imperyalistang US bangud sa handum sini nga kontrol sa militar, interes sa ekononomiya kag sang mga ahente sini sa pinansya kaangay sang Worldbank kag iban pa. Inutil man siya kag padayon nga waay sang nahimo nga tikang angut sa halambalanon sang pag-angkon sang Tsina sa West Philippine Sea.

Padayon ang pagduso ni Marcos sang mga makidumuluong nga patakaran pang-ekonomiya kag pampulitika nga nagbunga sa padayon nga pagkahagmak sang mayorya sang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mamumugon, ginadingutan sila sang duta, trabaho kag palangabuhian. Linibo nga drayber ang nadulaan sang palangitan-an bangud sa jeepney modernization program nga naghatag sang daku nga pabor sa mga dumuluong nga kumpanya agud makahugakom sang ganansya halin sa mga kontrata sa pagbakal sang mga modern jeep. Lapnagon ang mga proyektong reklamasyon nga nagresulta sa pagkaguba sang palangabuhian sang linibo nga mga imol nga mangingisda. Importasyon sang mga produktong pang-agrikultura ang sabat ni Marcos sa kakulangon kag kawawad-on sang suplay ilabi na sang bugas, kalamay kag iban pa nga kinahanglanon sang pumuluyo. Sa pagsulod ni Marcos sa Regional Comprehensive Economic Partnership pat-ud nga labi pa gid nga magabaha ang mga imported nga produkto pang-agrikultura nga magaresulta sa dislokasyon sa palangabuhian sang minilyon nga Pilipino.

Padayon man ang pagsubasta ni Marcos sang pungsod sa mga dalagkuan nga dumuluong nga kapitalista. Ginahimo niya nga pangganyat ang promisa nga indi pagsukton sang buhis ang mga dumuluong nga kumpanya kag igapabilin nga manubo ang sweldo kag suhol sa mga mamumugon.

Pinakamatingkad sa pagsunudsunuran ni Marcos sa imperyalistang US ang paghatag ligwa sa pagtukod sang dugang nga apat ka base militar paagi sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) luwas pa sa iban nga base militar nga likom nga ginatukod sang US kasabwat ang AFP. Kabahin ini sang plano sang US nga first island chain agud palibutan sang iya mga base militar ang karibal nga Tsina. Ini nga tikang ni Marcos ang nagatuga sang bulnerabilidad sang pungsod Pilipinas nga maipit sa posibleng armadong inaway sa tunga sang mga higante nga imperyalistang US kag Tsina.

Kabaliskaran sang pagdagon-dagon ni Marcos nga serbisyuhan ang interes sang iya mga imperyalistang amo, inutil siya sa pagsabat sa mga basehan nga problema nga ginaatubang sang pumuluyo. Wala siya sang nahimo agud punggan ang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang mga sandigan nga panginanlanon sang pumuluyo. Bungol siya sa singgitan sang mga mamumugon para sa dugang nga sweldo. Wala siya sang interes sa pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta kag paglubad sa lapnagon nga krisis sa agrikultura. Sa baylo, mas ginapaboran niya ang mga plantasyon, dumuluong nga kumpanya sa mina, mga proyektong eko-turismo kag pang-enerhiya, konstruksyon sang mga mega dam kag iban pa nga imprastraktura nga nagaresulta sa lapnagon nga pagpanglanggab sang duta kag dislokasyon sang palangabuhian sang mga mangunguma. Labor export policy o kon pagbugaw sa mga Pilipino nga magbaligya sang ila kusog pangabudlay sa iban nga pungsod ang sabat ni Marcos sa malapnagon nga problema sa kawawad-on sang trabaho.

Kaangay sang mga gwardya-sibil sang Espanyol, terorismo sang estado gamit ang mersenaryong AFP, PNP kag iban pa nga bayaran nga armadong ahente ang sabat ni Marcos sa mga panghakroy sang pumuluyo. Waay sang kahilwayan ang pumuluyo nga magpabutyag sang ila balatyagon bangud sa wala-tuo nga pagpamugong gamit ang mga armadong ahente sang estado. Lapnagon ang mga kaso sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay, pagdukot, pamahug kag intimidasyon, kag iligal nga pagdakop kag pagpreso. Yara sa idalum sang de facto martial law ang madamo nga baryo sa kaumhan bangud sa paghariharian sang mga pwersa militar. Bisan sa kasyudaran waay nahilway ang pumuluyo sa mga pamahug kag pangkugmat nga gintuga sang mga ahente militar sa mga pabrika, eskwelahan kag komunidad sa tabon sang gera kontra terorismo.

Sa ini nga kahimtangan daku ang panghangkat sa pumuluyong Pilipino ilabi na sa mga pamatan-on nga padayunon ang kawsa nga ginsuguran kanday Andres Bonifacio kag iban pa nga mga rebolusyunaryo. Wala na sang iban pa nga mahimo ang pumuluyong Pilipino kundi ilunsar ang tanan nga porma sang paghimakas kag pagbato halin sa kasyudaran tubtob sa kaumhan agud isulong kag depensahan ang ila interes kag kinamatarung. Batikuson kag ibuyagyag ang militarista nga tikang ni Marcos nga nagaguyod sa pumuluyo nga maipit sa ginasulsol nga gera sang imperyalistang US sa imperyalistang Tsina. Dapat iduso ang malinong nga resolusyon sa paglubad sa problema sa West Philippine Sea paagi sa matawhay nga pakipagdayalogo. Dapat ibasura ang Rice Liberalization Law kag ang padayon nga pagpaidalum sang pungsod sa RCEP nga napamatud-an nga halit sa lokal nga ekonomiya kag nagpatay sa pangabuhian ilabi sa sektor sang mangunguma. Dapat maghiliusa ang pinakamalapad nga kubay sang pumuluyo agud batuan kag ibagsak ang kontra-pumuluyo, pasista kag makidumuluong nga rehimeng US-Marcos Il. Maangkon lamang sang pumuluyo ang matuod-tuod nga kahilwayan kag democracy sa pagdaug sang pungsudnon demokratikong rebobusyon nga may sosyalistang perspektiba batuk sa gapos sang pyudalismo, burukrata-kapitalismo kag imperyalismo!

Pumuluyo maghugpong! Pyudalismo, burukrata-kapitalismo, imperyalismo, Ibagsak!

EDCA, VFA, ibasural!

Isulong ang Pungsudnon Demokratikong Rebolusyon nga may Sosyalistang Perspektiba! Pamatan-on mag-entra sa NPA! Isulong ang armadong paghimakas!

Wala sang kahilwayan sa idalum sang papet kag pasistang rehimeng US-Marcos II