Articles tagged with CPP@55

Struggle-La Lucha: Statement on the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines
December 30, 2023 |

On the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines, the Socialist Unity Party extends its deepest solidarity and congratulations to all its members, leaders, and fighters — to all who are leading the mass movement to free the Philippines from the shackles of US imperialism. Only a year ago did the world suffer […]

Ibayaw ang Pulang bandera sang PKP, bug-os kusog kag kaisog nga isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sa Panay
December 28, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Ginabayaw ang kuom nga kamot kag angkon ang mainit kag makig-away nga diwa, nagakalipay kami nga nagatamyaw kag nagapakig- isa sa mga katapu kag kadre sang PKP kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga malipayon nga nagsaulog sang ika- 55 nga anibersayo sang liwat nga pagkatukod sini. Ululupod naton nga iwagayway pasulong […]

Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Partido Pomunista ng Pilipinas! Dakilain ang alaala ng mga martir ng sambayanan! Maghimagsik at isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon tungong ganap na tagumpay!
December 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Buong lakas na nakikiisa ang Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan (KM-TK) sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng dakilang talibang partido ng proletaryado at mamamayang Pilipino, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Muling itinatag ang PKP noong Disyembre 26, 1968 upang pagbuklurin ang masang nagbabalikwas laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Mula noon hanggang sa […]

Ipagdiwang ang ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong tungo sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front at ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon sa probinsya ng Laguna ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-55 na anibersaryo nito. Mabuhay! Sa okasyong ito, pinapaalalahanan tayo ng Partido na kailangang mahigpit nating hawakan ang ating mga prinsipyo at linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon. Wasto at napapanahon ang panawagan ng […]

Celebrate the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines! Advance further towards the success of the people’s democratic revolution!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

The National Democratic Front and all revolutionary organizations in the province of Laguna extend their greetings to the Communist Party of the Philippines on its 55th anniversary. Long live! On this occasion, the Party reminds us to grasp firmly our ideological, political, and organizational principles. The Party’s call to rectify and learn from our past […]

We Salute the 55th Anniversary of the Communist Party of the Philippines!
December 26, 2023 |

As the Communist Party of Turkey-Marxist Leninist (TKP-ML), we greet with our communist and internationalist feelings the 55th anniversary of the founding of the Communist Party of the Philippines, the vanguard of the working class and people of the Philippines. The Communist Party of the Philippines and the People’s War led by her have long […]

Emerge stronger and more daring in confronting the oppressive and exploitative Marcos II regime
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Kabataang Makabayan-South Central Negros |

As an organization deeply committed to serving the people, Kabataang Makabayan – South Central Negros extends its militant greetings to our fellow comrades and the Filipino masses as we celebrate the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP). This significant milestone unequivocally shows the Party’s genuine intention, resilience, and determination to advance […]

AIA Ireland Statement on the 55th Anniversary of the CPP
December 26, 2023 |

Comrades, Anti-Imperialist Action Ireland congratulates the Communist Party of the Philippines and all of the brave anti-imperialists of the National Democratic revolution on the occasion of the party’s 55th anniversary. We respect the Communist Party of the Philippines as an upstanding example of the best of the communist and anti-imperialist tradition, who wage people’s war […]

Celebrate the Filipino people’s revolution!
December 26, 2023 |

We congratulate the Communist Party of the Philippines on the occasion of their 55th anniversary! As Friends of the Filipino People in Struggle we stand with the Filipino people, and we believe that in taking that stand, we must be critical of the mainstream information and also get updates from alternative media sources, as well […]

Paslawon ang terorismo sang estado! Batuan ang inutil, papet kag korap nga rehimen US-Marcos II kag isulong ang Inaway Banwa sa mas mataas nga halintang!
December 26, 2023 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Sa maragtason nga okasyon sang ika-55 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP) gikan sa liwat nga pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968, ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa absoluto nga pagpamuno sang Partido upod sa mga isganan nga katapo kag kadre sang Partido kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan, mga alyado, mga […]