Ibayaw ang Pulang bandera sang PKP, bug-os kusog kag kaisog nga isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sa Panay


Ginabayaw ang kuom nga kamot kag angkon ang mainit kag makig-away nga diwa, nagakalipay kami nga nagatamyaw kag nagapakig- isa sa mga katapu kag kadre sang PKP kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga malipayon nga nagsaulog sang ika- 55 nga anibersayo sang liwat nga pagkatukod sini. Ululupod naton nga iwagayway pasulong ang bandera sang dungganon nga Partido bilang tanda sang aton indi mabungkag nga paghiliusa, kusog kag determinasyon para isulong ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa mas mataas nga lebel.

Nagapakig- isa man kami sa pumuluyong Pilipino sa madinayawon nga paghanduraw kag pagsaludo sa aton dungganon nga komunista nga manunudlo kag lider nga si Ka Joma Sison sa iya una nga tuig sang pagkamartir. Ang mga gintudlo, ubay kag inspirasyon ni Ka Joma masanag nga iwag para sa rebolusyonaryong pwersa sa Panay nga tan-awon kag pat- udon ang pagsulong sang DRB sa rehiyon.

Pinakamataas nga pagsaludo man ang amon ginahatag sa mga kadre kag katapu sang PKP kag BHB sa Panay nga nangin martir subong nga tuig. Ang ila ginpakita nga wala sang pagpang-alang-alang nga paghalad sang kaugalingon para ipakigbato ang tunay nga demokrasya kag kahilwayan sang pungsod nagaserbe nga inspirasyon sa amon agud padayunon nga mangin malig-on sa paghimakas. Magapabilin sila nga buhi sa handumanan kag balatyagon sang mga kaupod kag masa nga ila gin- alagaran.

Sining tuig nga 2023, gin-atubang sang rebolusyonaryong pwersa kag masang anakbalhas sa Panay ang mas ginpasingki nga terorismo sang estado nga ginatiglawas sang 3rd ID Philippine Army kag PNP Region 6. Ginpatuman nila ang mga maikit kag dalagkuan nga operasyong kombat kag saywar sa kaumhan kag pila ka syudad. Duha ka bes na nga naglunsar sang wala patugsiling nga pagpanganyon, ginpaidalum sa kontrol sang mga militar ang hulag kag pagpangabuhi sang mga residente, ilegal nga nagpanglugas, nagpangsamad sang mga pananum, nagpamahog, pwersahan nga nagpasurender sa mga sibilyan kag iban pa nga pagpang-ipit. Ang mga pasista nga atake nila nagtuga sang malala nga kahadlok, kakulba kag dugang nga paantus sa mga mangunguma. Sa mga baryo sang pila ka syudad nga ginpaidalum sa CMO/RCSP sang AFP kag PNP wala untat man ang ila pilit nga pagpasurender, pagpamahog, pagpanamad , red-tagging kag surbeylans batuk sa mga katapu kag lider sang mga progresibo nga organisasyon nga nagabatikos kag nagabato sa mga kontra pumuluyo nga programa kag mga patakaran sang inutil kag paantus nga rehimeng US-Marcos Jr.

Sa pihak sang mga malala nga pagpamigos kag pagpaniplang sang kaaway sa mga masa kag alyado sang rebolusyonaryong kahublagan sa rehiyon, padayon nga nagaagum sang malapad nga suporta ang Partido kag Hukbo sa tago nga pamaagi. Bangud sa suporta nga ini kag sa husto nga pag-ubay sang Partido, nasarangan nga atubangon kag batuan sang BHB-Panay ang wala untat nga focused military operations sang masobra 5 ka batalyon nga gintingob nga pwersa sang 3rd IDPA kag PRO-6 kag paslawon ang hambog nga tinutuyo sini nga tapnaon ang rebolusyonaryo nga armadong pwersa sang paghimakas sa rehiyon sa tuig 2023.

Sa mga sentrong banwa kag syudad sang rehiyon, liwat nga nagapagsik ang mga hayag nga paghulag sang pumuluyo agud batuan ang mga mapiguson nga patakaran sang reaksyonaryong estado kag iduso ang ila mga kinamatarung kag pangabuhian. Sa malawig nga panahon napamatud-an sang PKP kag BHB sa Panay ang katampad sa pagsulong kag pagpangapin sainteres sang masang anakbalhas kag sa mga nahanunga nga sahi batuk sa mga pagpamigos, pagpanghimulos kag labi nga paglubong sa ila sa kaimulon sang mga nagahari nga sahi nga ginatiglawas subong sang bolero kag dayaon nga presidenteng Marcos Jr. kag lokal nga mga kahimbon sini. Ang ginapatuman sang PKP kag BHB nga agraryong rebolusyon, mga kampanya pang-ekonomiya kag mga serbisyo nga nagahatag sang gilayon nga alibyo kag mga benepisyo sa masa indi malipod sang mga peke nga pangako, mga sangkapudyot nga ayuda o padya kag mga mahigko nga pagpanamad batuk sa PKP kag BHB nga ginasabwag sang 3rd IDPA kag PRO 6, mga burukrata kapitalista kag bayaran nga kontra-rebolusyonaryo.

Sa 2024 kag mga masunod pa nga tuig maga- atubang ang mga pumuluyo sang Panay sa mas malala pa nga kapiutan tuga sang wala untat nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon, manubo nga presyo sang mga lokal nga produkto, manubo nga suhol kag pagpangdalasa sang mga neoliberal nga patakaran sang estado (jeepney phaseout, dugang nga mabug-at nga buhis, importasyon sang mga produktong agrikultural, kip). Labi pa ini nga palalaon sang nagahana nga tigbalagtik (el nino) kag iban pa nga nagasunson nga mga kalamidad kaangay sang bagyo kag baha. Sa atubang sini, maathag nga wala sang matuod nga intensyon ang rehimeng US-Marcos Jr. kag mga LGU para malikawan ang malala nga epekto ukon maghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga imol nga biktima, maluwas sa ila nga pakitang- tao kag ginagmay nga ayuda.

Ang paglala sang kaimulon sang mga masang anakbalhas, pagsingki sang pagpamigos, pagpanghimulos kag kurapsyon sang hubon Marcos Jr. kag mga alipures sini sa rehiyon sa isa ka bahin, kag ang maisog nga pagbato sang mga pumuluyo para iduso ang ila mga kinamatarung kag makasahi nga interes indi mahubas nga tuburan sang optimismo kag determinasyon sang rebolusyonaryong pwersa agud sulayon ang mga katalagman kag kabudlayan, tadlungon ang mga kahuyangan kag magpursige nga isulong ang rebolusyon sa rehiyon. Wala sang liwan nga lauman kag salandigan ang masang anakbalhas para maagum kag amligan ang ila mga kinamatarung kag interes kundi ang rebolusyonaryong armadong paghimakas. Sa ubay sang PKP, pagpanguna sang BHB kag malapad nga suporta sangmasa, maathag ang palaabuton sang rebolusyonaryo nga paghimakas sa Panay. Yabi sini ang madalum nga paghangup sa Marxismo-Lenwnismo-Maoismo, mga gintudlo ni Ka Joma kag pagdapat sang nga ini sa kongkreto nga kahimtangan kag praktika sang rebolusyon sa rehiyon.

Ipabilin nga mataas ang rebolusyonaryong diwa, palig-unon ang kubay, bugkuson ang pinakahugot nga pagpakighiliusa sa malapad nga masa, kag magbato sang bug-os kaisog. Indi kita malutos kag pat-ud nga magasulong.

Mabuhay ang PKP-MLM!

Ipabilin nga buhi ang mga gintudlo ni Ka Joma!

Mabuhay ang nagahimakas nga pumuluyo!

Komiteng Rehiyon – Panay
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2023

Download: PDF

Ibayaw ang Pulang bandera sang PKP, bug-os kusog kag kaisog nga isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sa Panay