Paslawon ang terorismo sang estado! Batuan ang inutil, papet kag korap nga rehimen US-Marcos II kag isulong ang Inaway Banwa sa mas mataas nga halintang!

Sa maragtason nga okasyon sang ika-55 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP) gikan sa liwat nga pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968, ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa absoluto nga pagpamuno sang Partido upod sa mga isganan nga katapo kag kadre sang Partido kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan, mga alyado, mga abyan kag iban pa nga mga partriyotiko kag demokratikong pwersa nga ululupod nga nagpakig-away batok sa mapintas nga estado sang nag-agi nga mga tinuig, taas kamao tanda sang mapula nga pagsaludo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nga CPP subong nga adlaw Disyembre 26, 2023.

Kadungan sini, militante nga ginapasidunggan man ang mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila kaalam kag bilidhon nga kabuhi sa isa ka makatarunganon nga pagpakig-away batok sa wala-tupong nga pagpamintas sang reaksyonaryo kag estratehikong gyera sang estado sa pagpanguna ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr kag imperyalistang Estados Unidos.

Ginasaluduhan ang bulawanon kag komprehensibo nga kontribusyon nila Ka Joma (Jose Maria Sison-Founding Chairman, CPP-MLM), Ka Laan (Benito Tiamzon-NDFP Consultant), Ka Bagong Tao (Wilma Austria-Tiamzon-NDFP Consultant), Ka Oris (Jorge Madlos-Spokesperson, NOC-NPA), Ka Cocoy (Rogelio Posadas-NDFP Consultant, Negros Island), Ka Fredo (Ericson Acosta-NDFP Consultant, Negros Island), Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta-Spokesperson, Apolinario Gatmaitan Command-NPA Regional Operational Command, Negros Island), Ka Jessie (Leonardo Panaligan), Ka Miguel (Anthony Curson), Ka Kris (Cristito Nelles Jr), Ka Marnie (Rolly Benero), Ka Dagger (Alvin Bayno), Ka Ryan (Julwar Lobiano), Ka Max (Marlo Albino), Ka Bambam (Ponciano Sevilla), Ka Jekoy (Mario Baldusa), Ka Mark (Janhel Sarsa) kag Ka Bryan (Marvic Ebarle). Ginahanduraw man ang bilidhon nga kabuhi nila Cristina Jacolbe, Everly Kee Jacolbe, Rodan Montero, Julieven Ramirez, Evelyn Meren, Jose “Jojo” Albores, Pompeo Landisa, Greg Cantella, Orlando Fat, Victoriano Baldonado, Anthony Babor, Jurielen Babor, Benjie Ebarle, Roweno Anubong, Ruben Obidas kag Braulio “Bunny” Tubalado kag iban pa nga mga martir gikan sa hanay sang mga pumuluyo nga wala-kaluoy kag brutal nga ginmasaker kag ginpamatay sang pasistang 62nd IB kag 16th Scout Ranger Company. Ang kaisog nga ginpakita sang nagabato nga masa ang nagserbe nga iwag kag inspirasyon sang mga rebolusyonaryong pwersa ilabe na sang LPC-NPA sa pagpadayon sang armadong paghimakas kag pag-angat pa sang aton mga rebolusyonaryong hilikuton sa mas mataas pa nga halintang sang inaway banwa sa prenteng gerilya.

Signipikante nga ginasaulog naton ang ini nga kahiwatan bangud sang aton kongkreto nga pagpangibabaw kag pagpaslaw sang “heightened operational tempo” kag “focused military operations” sang mapintas nga estado kag pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga makinaryas agud wasakon ang baseng masa kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan ilabe na ang CPP-NPA. Sa tunga sini nga hangkat, naangkon naton ang mga kadalag-an sa patag sang ideolohiya, pulitika kag organisasyon sa sini nga tuig.

Nangin lapnagon ang militarisasyon sa kaumahan kag kasyudaran sa Central Negros. Madata ang muklat nga paglapak sang pasistang 62nd IB, 16th SRC, DRC, RCSP-CMO Company, SAF-PNP, RPSBn kag RMFBn sa tawhanon nga kinamatarung lakip na ang mga menor de edad nga mga kabataaan, mga kababaihan dira sa balayon sang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Sa sulod sang isa ka tuig, padayon nga nagperwisyo sa malinong nga pagpangabuhi sang mga mangunguma ang pasista kag berdugong militar sa Central Negros. Ang kadam-an nga mga pumuluyo sa kaumahan, ang nagareklamo sa mga kontra-pumuluyo kag pagpamintas sang desperado nga tropa militar kaangay sang redtagging, intimidasyon, pilit nga pagpasurender, patarasak nga pagpamomba, indiscriminate firing, pagmasaker kag pagpamatay. Indi magnubo sa 40 ang nangin biktima (pagkastigo, pagpamatay, masaker kag iban pa sa mga mangunguma, sibilyan kag hors de combat nga Pulang hangaway) sang masingki nga militarisasyon kag kontra-terorismo nga kampanya militar sang rehimen US-Marcos II. Nangin matingkad diri sa Central Negros, ang pagmasaker sa pamilya Jacolbe sadtong Hulyo 2022, pamilya Ramirez kag pamilya Babor sang Mayo 2023, pagpamomba sa binukid sang Guihulngan sadtong Oktubre 2022 kag Hunyo 2023, brutal nga pagtiro-patay kay Jose “Jojo” Albores, kag pinakaulihi kay Braulio “Bunny” Tubalado sa Sityo Karanawan, Barangay Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental sadtong Disyembre 6, 2023. Ini tanan ang ginhinabunan sang mga kabutigan kag pagpatalang paagi sa scripted kag peke nga mga engkwentro sa tunga sang NPA kag berdugong militar.

Ang maduagon nga selebrasyon naton karun nga adlaw ang kasugpon sang aton masobra lima ka dekada na nga pagsulong sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa padulong sa Sosyalismo batuk sa nagabulos-bulos nga papet nga mga rehimen sang imperyalistang Estados Unidos sa pungsod. Bangud sang wala paghubas nga suporta sang masa sa armadong paghimakas kag absoluto nga pagpamuno sang CPP sa New People’s Army kag bug-os nga rebolusyonaryong masa, padayon nga nagaluntad ang rebolusyonaryong kahublagan ilabe na ang CPP-NPA dira sa mga rebolusyonaryong baseng masa sa paghatag sang nagakaigo nga serbisyo kag benepisyo paagi sa pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas.

Sa patag sa ideolohiya, konsentrado nga nakonsolida ang mga katapuan kag kadre sang Partido sa MLM dira sa tatlo ka lebel nga pagtuon sang kurso sang Partido (batches sang Sandigan kag Intermedyang Kurso sa Partido). Gin-aplikar ini sa pag-atubang, pagpangibabaw kag pagpaslaw sa kontra-terorismo kag mga focused military operation sang AFP kag PNP sang reaksyunaryong estado. Wala man mapunggan ang LPC-NPA sa paglunsar sang mga pagtasa, pagplano kag pagsuma sang mga inagihan sa IPO para makuhaan sang nagakaigo nga leksyon agud gamiton sa dugang nga pag-angat sang mga rebolusyonaryong hilikuton sa mas mataas pa nga kalidad kag halintang. Mas napalig-on pa ang panan-awan, panindugan kag metodo sang tanan nga katapuan kag kadre sang Partido agud pamunuan ang New People’s Army kag rebolusyonaryong masa paagi sa wala-kataka nga paglunsar sang “pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon” sa pagpangibabaw sa mga habyog, sakit kag kahuyangan sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Nakalunsar sang mga pagsuma sa naabot nga rebolusyonaryong inagihan sang mga kadre sa Partido sa dugang nga pagpalig-on sa ila estilo sa pagpamuno kag hugot nga angot sa masang katapuan. Natigayon man ang komprehensibo nga pagsuma sang teritoryal nga yunit sang Partido nga nangin iwag man sa padayon nga pagpapauswag sang mga rebolusyonaryong hilikuton agud atubangon kag awayon ang unos sang rebolusyon sa masunod nga mga panag-on.

Sa pulitika, nakonsolida, napalig-on kag napalapad ang baseng masa. Nalab-ot nga nahulagan ang duha ka syudad, kag pito ka banwa nga may 400 ka sityo sa sulod sang 78 ka baryo. Masobra 38,000 nga organisadong masa kag 150,000 nga isip sang baseng masa ang namentinar sa Central Negros diin sikreto nga nagahulag kag nagasuporta sa armadong paghimakas.

Masobra sa 6,000 ang nahatagan sang mga bag-ong pagtuon sa Pambansa Demokratikong Paaralan (PADEPA) kag naabot man sang hilikuton propaganda paagi sa house to house, group meetings, mass meetings, group discussions kag hilikuton kultural.

Ngipon sa ngipon nga nagpakig-away ang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa larangan batok sa mga black-propaganda, patalang kag mga kabutigan sang pasistang kaaway kag mapintas nga estado sang US-Marcos II nga rehimen. Nahublasan ang papet, inutil kag korap nga rehimen Marcos-Duterte dira sa padayon kag wala-kataka nga pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa. Amat-amat nga napangibabawan ang nabatyagan nga kahadlok sang masa sa culture of impunity, intimidasyon kag iban pa nga tipo sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung para punggan kag pahipuson ang kadam-an nga sahing anakbalhas sa pagdemanda sang ila mga demokratiko nga kinamatarung kag interes.

Sa tunga sang kontra-pumuluyo nga focused military operation, naka-agum ang larangan sang halos 40 ka beses nga operasyon militar sang reaksyonaryong pwersa (combat, strike kag intel). Matuod nga nagtuga ini sang kahalitan sa rebolusyonaryong hanay sa Central Negros, apang indi signipikante bangud ginakangil-aran ini sang kadam-an nga pumuluyong Negrosanon.

Kongkreto nga basehan sa kapaslawan sang mersenaryong militar kag utok-pulbura nga reaksyonaryong rehimen ang pagpabilin nga pagluntad sang rebolusyonaryong kahublagan ilabe na sang CPP-NPA sa Central Negros, pagdugang sang mga batalyon militar sa isla kag pasulit-sulit kag palpak nga deadline sa pagwasak sang CPP-NPA. Mga inosenteng sibilyan kag menor de edad nga mga kabataan kag hors de combat (wala-ikasarang magbato) nga pulang hangaway ang nabiktima. Ini nga kinaiya sang operasyon militar ang madasig nga makapadako sang isip sang NPA kag mas makadebelopar sang mga bag-o kag hubines nga hangaway sang banwa, pulang kumander kag mga kadre sang Partido nga ihulip sa masyado ka gamay nga porsyento nga pagbuhin.

Sa makasaysayanon nga inagihan sang NPA, ang nagsugod sa gamay kag mahuyang sadtong dekada ‘60 sa husto nga paglapat sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sang rebolusyong Pilipino, madasig nga gintulod sang obhetibo nga kahimtangan halin sa gamay kag mahuyang padulong sa relatibong dako kag mas naglig-on hasta sa subong bangud sang wala gahubas nga suporta sang malapad nga masang anakbalhas. Rason nga madinalag-on nga nagtigayon ang LPC-NPA sang konsentrado nga paghanas sang sandigan nga kurso pulitiko-militar kag nakalunsar man sang 66 ka taktikal nga opensiba nga nakakumpiska sang 18 tanan ka mga armas nga ginpa-armas sa bag-ong rekrut sang NPA, yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya. Naghalit man ini sa hanay sang kaaway, kontra-rebolusyon kag mga malain nga elemento. Byente uno (21) ang napatay kag 22 ang napilasan sa hanay sang pasista, berdugo, mersenaryong kag reaksyonaryong militar. Mas nagadamo ang presensya militar nga nagalunsar sang kontra-pumuluyo nga mga operasyon sa kaumahan nga may moderno nga mga armas, mas naga-anting kita kag nagadako ang isip sang taktikal nga opensiba ang aton malunsar nga makakuha sang moderno man nga mga armas para ipa-armas sa mga hangaway sang banwa batok sa pasistang kaaway.

Wala man mapunggan ang pagpalapit sang CPP-NPA sa masa paagi sa paglunsar sang integradong rebolusyonaryong hilikuton (Pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag armadong paghimakas) kag paghatag sang serbisyo-sosyal. Libu-libo ang nahatagan sang serbisyo medikal, pagsolbar sang mga problema sa tunga sang masa kag pagpadaku sang produksyon paagi man sa simple nga kooperasyon dira dagway-alayon, kag iban pa nga pagdepensa sa duta kag palangabuhian.

Padayon man nga nakamobilisa sa mga kontra-pyudal kag kontra-pasista nga kahublagan masa nga linya sang paghimakas sa kaumahan nga gina-angot sa kontra-pasista kag kontra-imperyalista nga paghimakas masa sa mga kabanwahanan kag sentrong-syudad. Napahulag man ang mga nahanunga, patriyotiko kag demokratikong pwersa sa pagsuporta sa madinalag-on nga pag-angkon sang demokratiko nga kinamatarung kag interes sang sahing anakbalhas sa tunga sang lapnagon nga implasyon sa ekonomiya sa pungsod bunga sang neoliberal nga polisiya.

Sa organisasyon, hugot kag malig-on nga nagahiliusa ang Partido sa larangan gerilya sa prinsipyo sang demokratiko nga sentralismo dira sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, konstitusyon kag programa sang Communist Party of the Philippines. Ululupod nga nagatib-ong sang demokratikong rebolusyon sang banwa nga may sosyalistang perspektiba nga armadong paghimakas ang nagapanguna nga porma. Naga-isa man sa pangmalawigon nga inaway banwa nga palibutan ang kasyudaran gikan sa kaumahan.

Napalig-on kag napadaku ang isip sang mga katapuan sang Partido. Sa hanay sang mga abanteng aktibista 15 porsyento ang bag-ong napatapo sa CPP bilang kandidatong katapo, samtang 10 porsyento ang nangin lubos nga katapo sa sulod sang NPA kag iban pa nga yunit sang Partido. Nakadebelopar man sang mga pamatan-on kag hubines nga kadre sang Partido nga mangin katimbang sa pagpamuno sa tanan nga yunit sang Partido sa sulod sang NPA kag mga sanga sang Partido sa lokalidad.

Ang krisis sa sobra nga kapital kag produksyon sang nagabulusok nga depresyon sang sistemang kapitalismo kag pangpangsulsol sang imperyalismong US sa pagpanakop, ang nagapa-igrab sang gyera pangkalibutanon. Kadungan sa krisis sa ekonomiya kag pulitika sang nagahuyango nga sistemang malapyudal kag mala-kolonyal nga kinaiya sang sosyedad Pilipino bunga sang naga-igting nga biak sa tunga rehimen Marcos-Duterte, ang mas paborable nga kondisyon sa pagsulong demokratiko nga rebolusyon sang banwa padulong sa sosyalismo.

Konsolidahon kag palig-unon ang Partido sa MLM. Absoluto nga pamunuan ang New People’s Army kag malapad nga masang anakbalhas kag isulong ang inaway banwa sa mas mataas pa nga halintang.

Paslawon ang terorismo sang estado! Batuan ang inutil, papet kag korap nga rehimen US-Marcos II kag isulong ang Inaway Banwa sa mas mataas nga halintang!