Internasyunal na Araw ng mga Estudyante, ginunita

,

Sa okasyon ng ika-79 na International Students’ Day (ISD), inilunsad ng iba’t ibang grupong kabataan ang National Students’ Rights Summit 2018 sa upisina ng Commission on Human Rights sa Quezon City noong Nobyembre 17. Dumalo ang higit dalawandaang lider-estudyante mula sa 55 unibersidad at paaralan sa buong bansa. Pinangunahan ng Rise for Education, Kabataan Partylist at Youth Act Now Against Tyranny (YANAT) ang pinakamalaking pagtitipon ng mga estudyante ngayong taon.

Kasabay nito, naglunsad ng iba’t ibang pagkilos ang mga kabataan-estudyante. Noong Nobyembre 16, naglunsad ng protesta ang YANAT-Baguio-Benguet sa Baguio City. Sa araw ding iyon, tinutulan ng mga mag-aaral at manggagawa ng Polytechnic University of the Philippines ang kawalan ng badyet para sa pasilidad at ang tangkang pagbabawas ng badyet sa pamantasan sa pangkalahatan.

Gayundin, nagprotesta ang mga mag-aaral ng Bulacan State University para pigilin ang tangkang maniobra ng administrasyon na ipagkait ang libreng edukasyon. Kinagabihan, nanawagan sa isang rali ang Anakbayan-Cebu ng pagbasura sa programang K-12.

Sa University of the Philippines (UP) Manila, kinundena ng mga estudyante sa isang protesta noong Nobyembre 15 ang paglabas-masok ng mga ahente ng pulis at militar sa kampus at ang malisyosong pag-uugnay sa mga aktibista sa armadong kilusan sa isang porum. Sa UP Los Banos, kinundena ng mga estudyante ang sistema ng enrolment ng uniber­sidad na nagpapahirap sa kanila.

Sa UP Diliman noong Nobyembre 9, nagrali ang mga mag-aaral, kawani, guro, drayber at manininda para ipanawagan ang pagbasura sa Master Development Plan at mga pakanang pribatisasyon at komersyalisasyon ng pamantasan.

Sa kaugnay na balita, kinundena ng mga mag-aaral, guro at kawani ang desisyon ng Korte Suprema nitong Nobyembre na nagdeklarang konstitusyunal ang programang K-12. Kasabay nito, ipinawalambisa na rin ang temporary restraining order sa CHED Memorandum No. 20, ang ligal na aksyon laban sa pagtanggal ng Pilipino at Panitikan bilang rekisito at susing asignatura sa kolehiyo. Noong Nobyembre 13, naglunsad ng pagkilos ang mga estudyante at guro ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman laban sa desisyong ito.

Internasyunal na Araw ng mga Estudyante, ginunita