Mga ba­bu­yan, lu­ging-lu­gi sa ASF

,

INIREREKLAMO NG MGA mag­sa­sa­kang Pi­li­pi­no ang lub­hang na­pa­ka­ba­ba na dan­yos na ibi­ni­bi­gay sa ka­ni­la ng De­partment of Agri­cul­tu­re sa ha­rap ng pag­ka­lat ng pan­dem­yang ASF sa ban­sa. Umaa­bot la­mang sa P3,000-P5,000 ka­da ba­boy na kai­la­ngang pa­ta­yin ang ibi­ni­bi­gay ng DA. Umaabot sa P9,000/ba­boy ang ka­ra­ni­wang pre­syo kapag binibili ito sa mga sa pa­leng­ke. Na­sa 13 mil­yon ang po­pu­la­syon ng inaa­la­ga­ang ba­boy sa Pi­li­pi­nas. Kwa­ren­ta por­sye­nto (40%) ni­to ay inaa­la­ga­an sa mga ba­ku­ran ng ma­li­li­it na mag­sa­sa­ka.

Mu­la nang unang lu­mi­taw ang ASF sa ban­sa noong Agos­to 2019 hang­gang Mar­so, umaa­bot na sa 251,450 ba­boy ang nai­ta­lang na­ma­tay at pi­na­tay pa­ra pi­gi­lan ang pag­ka­lat ng sa­kit. Apek­ta­do ni­to ang mga ba­bu­yan sa mga pru­bin­sya ng Bu­lacan, Nueva Ecija, Quezon, Ba­ta­ngas, Rizal, Cavi­te. Au­ro­ra, Be­ngu­et, North Co­ta­ba­to, Davao City, at Davao Occi­den­tal at Sur.

Ti­na­ta­yang umaa­bot na sa P1 bil­yon ang ha­la­ga ng na­wa­lang ki­ta du­lot ng ASF noong 2019. Na­sa P80 mil­yon na­man ang ti­na­ta­yang ma­wa­wa­la sa Davao Occi­den­tal at Davao City ni­tong taon.

Mga ba­bu­yan, lu­ging-lu­gi sa ASF