Ayu­da, taas-pre­syo sa kop­ras, gi­pa­na­wa­gan

,

Nagprotesta ang gatusan ka mag-uu­ma sa ka­lu­bi­han atu­ba­ngan sa Phi­lip­pi­ne Coco­nut Aut­ho­rity sa Le­gazpi City, Albay niad­tong Agos­to 20 aron ma­na­wa­gan og da­ya­lo­go, ayu­da, pag­pa­ta­as sa pre­syo sa kop­ras, ug hi­na­na­li nga pag­ba­lik sa ila sa pon­dong coco levy.

Gia­tol ang pro­tes­ta sa ika-47 nga tuig sa Pre­si­den­ti­al Decree 27 nga nag­pa­ham­tang sa ko­lek­syon sa pon­do sa coco levy. Gi­ba­na­ba­na nga mo­ka­bat­ ki­ni sa ₱76-₱100 bil­yon.

Ayu­da, taas-pre­syo sa kop­ras, gi­pa­na­wa­gan