Per­wi­syong da­la sa wa­la'g too nga pag­pa­ngu­tang ni Du­ter­te

,

Ika­du­hang ba­hin sa ser­ye ka­la­bot sa pa­da­yon nga pag­pa­ngu­tang sa re­hi­meng Du­ter­te. Ba­sa­ha ang unang ba­hin, “Di­nag­kung pag­pa­ngu­tang sa nga­lan sa pan­dem­ya,” sa Ang Ba­yan, Agos­to 21, 2020.

Gi­ba­na­ba­na sa mga upi­syal sa eko­no­mi­ya sa re­hi­meng Du­ter­te niad­tong Agos­to 26 nga mokabat na sa P10.16 tril­yon ang ki­na­ti­buk-an utang sa gub­yer­no sa ka­ta­pu­san sa 2020. Mas taas ki­ni og 31% sa na­ta­ho niad­tong nia­ging tuig. Ma­hi­mong ka­ba­hin nii­ni ang du­gang P160 bil­yon nga na­ka­tak­dang uta­ngon sa re­hi­men sa bu­lan sa Set­yembre.

Aron ha­ta­ga’g ra­son ang wa­la’g too nga pag­pa­ngu­tang, sub­li-sub­li nga gi­na­pa­ga­was sa re­hi­men sa pub­li­ko nga sub­ling pa­si­ka­ron sa ma­ti­gum nii­ning utang ug pon­do ang eko­no­mi­ya. Bi­san pa­man, sa­ma sa na­nga­gi, tin-aw nga wa­lay laing ibu­nga ang pag­pa­ngu­tang kun­di­li la­baw pang pag­ka­bang­ka­ro­te nga nag-unang pas-a­non sa ka­taw­han.

Sa mo­su­nod nga tuig, pla­nong mag­ga­hin sa re­hi­men og ₱531.5 bil­yon alang sa pag­ba­yad sa in­te­res sa mga utang nii­ni. Ang maong ba­lor ka­tug­bang sa 12% sa ₱4.51 tril­yon nga sug­yot nga bad­yet sa pa­re­hong tuig. Buot ipa­sa­bot, sa ma­tag ₱10 nga pa­ga­gas­tu­hon sa reak­syu­nar­yong gub­yer­no, ka­pin pi­so ang pang­ba­yad sa utang. Gi­ba­na­ba­na nga mo­sa­ka ang abe­reyds sa in­te­res sa pau­tang sa mo­su­nod nga tuig ngad­to sa 3-4.5% gi­kan 2.5-3.5%.

Na­hi­su­kip sa sug­yot nga bad­yet nga ka­tug­bang ni­ini ang sub­ling uta­ngon sa pa­re­hong tuig aron di­rek­tang ga­hi­nan og pon­do ang mga ya­weng prog­ra­mang pa­ngimprastruk­tu­ra sa re­hi­men. Bi­san og ku­lang kaa­yo ang gi­ga­hin nii­ning pon­do alang sa ayu­da, pau­tang ug uban pang ser­bi­syo nga di­rek­tang ma­pa­hi­mus­lan sa ka­taw­han aron ma­ka­was-as sa kri­sis sa pa­ngi­na­bu­hi­an nga gi­bu­nga sa lockdown ug pan­dem­ya.

Wa­la pa sa sug­yot nga bad­yet ang iga­hin isip pang­ba­yad sa prin­si­pal nga mga pau­tang. Ka­rong tui­ga, nag­ga­hin ang re­hi­men og ₱582.1 bil­yon alang niini. Gi­kan 2017, mi­ka­bat na sa ₱3.25 tril­yon ang gi­ga­hin sa re­hi­meng Du­ter­te aron ba­ya­ran ang utang sa reak­syu­nar­yong gub­yer­no, 47% nii­ni ang ba­yad sa in­te­res.

Awto­ma­ti­kong pag­ba­yad

Obli­ga­do ang reak­syu­nar­yong gub­yer­no nga mag­ta­ga­na og da­kung ba­hin sa na­sud­nong bad­yet pa­ra sa pang­ba­yad sa u­tang. Gi­na­tak­da sa Au­to­ma­tic Approp­ria­ti­ons Law ang aw­to­ma­ti­kong pag­ga­hin og pon­do alang sa pag­ba­yad sa u­tang ay­ha mag­ga­hin alang sa uban pang mga esen­syal nga ope­ra­syo­n, gas­to ug prog­ra­ma. Sa ti­bu­ok ka­li­bu­tan, ang Pi­li­pi­nas la­mang ang adu­nay in­gon nii­ning kla­se nga ba­la­od. Gi­hi­mo ki­ning ba­la­od sa unang re­hi­meng US-Aqui­no nga nag­sa­ad nga pa­ga­ba­ya­ran “sa ula­hing sen­ti­mo” ang mga giu­tang ug gi­ku­ra­kot sa dik­ta­dur­yang Marcos.

Ila­lum ni Du­ter­te, gi­ba­na­ba­na nga ka­tug­bang sa 22% sa na­sud­nong bad­yet ka­da tuig ang gi­na­ga­hin alang sa pag­ba­yad sa u­tang.

Ka­nu­nay nga ku­lang ang pon­do bu­sa ka­sa­ga­rang di­li pai­go ang gi­na­ga­hin nga bad­yet alang sa mga ka­ti­ling­ba­nong ser­bi­syo. Tu­ngod sa gra­be nga pag­sa­lig sa du­gang nga pag­pa­ngu­tang aron aba­gan ang nag­ka­da­kung de­pi­si­to nii­ni sa bad­yet, naobliga ang re­hi­men nga sun­don ang mga neo­li­be­ral nga pa­li­si­ya nga gi­dik­ta sa mga im­per­ya­lis­tang bang­ko ug insti­tu­syong pang­pi­nan­sya. La­kip sa mga gi­na­du­so sa re­hi­men ka­ron ang pag­pa­ham­tang og du­gang nga bu­his sa mga ba­ta­kang pro­duk­tong pag­ka­on sa­ma sa bulad ug nu­dels, ug sa ser­bi­syo sa mga pla­ta­por­mang di­gi­tal (Netflix, Face­bo­ok, Twit­ter, ug uban pa). Obli­ga­do na usab nga mag­ba­yad og bu­his ang gag­mayng ne­go­sya­nte sa in­ter­net. (Ba­sa­ha ang ka­lam­bi­git nga ar­ti­ku­lo sa Ang Ba­yan, Hul­yo 21.)

Di­li na bag-o kang Du­ter­te ang maong mga re­ko­men­da­syo­n. Sa wala pa ang kadaut sa pan­dem­ya, sub­sub na ni­yang gi­pa­tu­man ang pi­pi­la sa maong mga re­por­mang neo­li­be­ral aron ma­ka­ku­ha ang Pi­li­pi­nas og “ta­as nga gra­do” sa mga tigpau­tang. Pi­pi­la la­mang sa mga paan­tus nga pa­li­si­ya nga gi­na­pa­tu­man sa iyang re­hi­men ang TRAIN ug Rice Li­be­ra­liza­ti­on Law, re­por­mang K-12, pri­ba­ti­sa­syon sa mga pag­pa­nag-i­ya sa es­ta­do sa­ma sa air­port sa Clark, ubos nga bad­yet ug pag­gas­to alang sa pang­la­was, edu­ka­syo­n, ug dag­han pang uban.

Per­wi­syong da­la sa wa­la'g too nga pag­pa­ngu­tang ni Du­ter­te