Pag­pa­mig-ot sa mga li­der ma­sa, su­nud-su­nod

,

Giaresto sa giusang pwer­sa sa pu­lis ug mi­li­tar si Nelsy Rod­ri­guez, tsir­man sa Ba­gong Alyan­sang Ma­ka­ba­yan (Ba­yan)-Ca­ma­ri­nes Sur su­lod sa upi­si­na sa gru­po sa Ba­gum­ba­yan, Na­ga City niad­tong Set­yembre 6 sa ga­bii.

Nag­pai­lang ma­mu­mu­ong pang­la­was sa ba­ra­ngay ang usa ka ba­ba­eng ahen­te aron ma­ka­su­lod sa upi­si­na. Gi­sun­dan si­ya sa wa­lo ka na­ka­si­bil­yang pu­lis nga nag­ha­tag sa man­dam­yen­to de ares­to sa ga­ma-ga­mang ka­song pag­pa­tay. Gi­da­la si Rod­ri­guez sa lung­sod sa La­bo aron ipaa­tu­bang sa kor­te. Ika­tu­lo na si­ya sa mga li­der ma­sa sa Bicol nga di­li ma­ka­ta­ru­nga­nong gia­res­to.

Sa Pa­nay, gi­na­ma-ga­mang ka­so nga pag­pa­tay ug pak­yas nga pag­pa­tay usab ang gi­pa­sa­ka kang Elmer For­ro, pang­ki­na­ti­buk-ang ka­li­him sa Ba­yan-Pa­nay niad­tong Set­yembre 5. Pu­gos nga gi­na­pa­ga­was sa mi­li­tar nga adu­na si­yay ka­la­bo­tan sa usa ka am­bus sa Pu­lang huk­bo sa mga tro­pa sa 301st IBde niad­tong Abril 7 sa Lam­bu­nao, Iloi­lo.

Gi­pa­sa­ka­han usab sa Ka­da­may sa ka­song pag­pa­nga­wat ug gross miscon­duct niad­tong Agos­to 28 ang he­pe sa PNP-Central Luzon ug 11 pa ka pu­lis sa Pan­di, Bu­lacan. Ka­la­bot ki­ni sa ar­bitrar­yong pag­kum­pis­ka sa mga pu­lis sa dyar­yong Pi­noy Weekly sa upi­si­na sa Ka­da­may sa Pan­di niad­tong Hul­yo. Ayha nii­ni, miad­to ang mga myembro sa gru­po sa Quezon City Hall aron ipa­da­ngat ang ilang mga mu­lo ila­lum sa lockdown.

Pag­pa­mig-ot sa mga li­der ma­sa, su­nud-su­nod