FMO sa NCMR, ak­ti­bong gi­suk­lan

,

Naglunsad og unom ka mag­ka­su­nod nga open­si­ba ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan-North Central Min­da­nao Re­gi­on (BHB-NCMR) ba­tok sa focu­sed mi­li­tary ope­ra­ti­on o FMO sa Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes sa re­hi­yon niad­tong Agos­to. Di­li mou­bos sa 10 ka sun­da­lo ang na­pa­tay sa mga open­si­ba, la­kip ang du­ha ka upi­sya­l.

Gia­ta­ke sa BHB ang mga nag-o­pe­ra­syong sun­da­lo sa Sit­yo Trak­tor, Ba­ra­ngay Ma­hag­say, San Luis, Agu­san del Sur niad­tong Agos­to 2; Sit­yo Ka­la­su­ngay, Ba­ra­ngay San Vicen­te, Espe­ranza niad­tong Agos­to 7 ug sa Sit­yo Trak­tor na usab niad­tong Agos­to 18; ug du­ha ka be­ses sa Sit­yo Ta­la­baw sa ka­sik­bit nga ba­ra­ngay sa Bi­ni­ka­lan niad­tong Agos­to 19.

Pa­re­hong tin­yen­te ang na­pa­tay sa mga open­si­ba sa Ba­ra­ngay Bal-a­son, Gi­ngo­og City, Mi­sa­mis Ori­en­tal niad­tong Agos­to 14 ug sa Sit­yo Ka­la­su­ngay niad­tong Agos­to 26. Usa ka Pu­lang mang­gu­gu­bat ang na­ma­tay sa usa sa mga engkwentro.

FMO sa NCMR, ak­ti­bong gi­suk­lan