Sa ika-52 taon ng PKP | #DiPa­ga­ga­pi: Hi­git pang pa­la­ka­sin ang Par­ti­do!

,

Simple ngunit masasayang pag­ti­ti­pon ang isi­na­ga­wa sa iba’t ibang la­ra­ngang ge­ril­ya at ko­mu­ni­dad ng ma­sa pa­ra ipag­di­wang ang ika-52 taong ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) noong Disyembre 26, 2020. Sa ha­rap ng ma­ti­tin­ding ope­ra­syon at pang­ha­ha­li­haw ng mi­li­tar, nag­pur­si­ge ang ma­sa pa­ra ma­ka­da­lo at ma­kii­sa sa ak­ti­bi­dad at ipag­di­wang ang mga ta­gum­pay na na­ka­mit ng Par­ti­do at re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san at humalaw ng aral sa kanilang mga karanasan sa nagdaang taon.

Sa pau­nang mga ulat, nag­ka­ro­on ng mga pag­ti­ti­pon at se­leb­ra­syon sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya ng Ilocos-Cordillera Region, Southern Ta­ga­log, Southern Mindanao Region (SMR) at North Eastern Mindanao Region. Sa SMR, isi­na­bay sa se­lebrasyon ang pag­ta­ta­pos ng Ba­ta­yang Kurso ng Partido sa isang kam­pu­han ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

North Central Min­da­nao. Hi­na­rap at na­pa­ngi­ba­ba­wan ng re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ang ba­ngis ng kaa­way sa rehiyon. Epek­ti­bong nap­re­ser­ba ng Partido ang la­kas ni­to sa erya at na­sa pu­si­syon ito nga­yon na mag­ka­mit ng ibayong ta­gum­pay sa su­su­nod na taon. Noong 2020, nakapaglunsad ang BHB ng 92 ak­syong mi­li­tar sa rehiyon la­ban sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at mga pa­ra­mi­li­tar na nagsi­sil­bing pwer­sang panse­gu­ri­dad ng dam­­bu­ha­lang mga mi­na­han at plan­ta­syo­n. Hin­di ba­ba­ba sa 154 ang kas­wal­ti sa ha­nay ng reak­syu­nar­yong mi­li­tar kung saan 88 ang na­ma­tay sa la­ba­nan.

Ta­gum­pay din ang iba’t ibang kam­pan­yang ma­sang ini­lun­sad sa re­hi­yon ga­ya ng pag­kumpron­ta sa mga pa­ngi­no­ong may­lu­pa, pagha­ha­in ng rek­la­mo sa mga ahen­sya ng gub­yer­no at kam­pan­yang ti­gil-o­pe­ra­syon sa mga kum­pan­ya. Sa pamamagitan nito, nai­ta­as ang sa­hod ng mga mang­ga­ga­wang bukid at nai­bi­gay ang ka­ni­lang mga be­ne­pi­syo. Nai­ta­as din ang pre­syo ng mga pro­duk­to ng mga magsasaka. Ma­ta­pang ding hi­na­ha­rap ng ma­sa ang pa­sis­mo ng AFP sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad. Bi­nig­yan-pu­gay ng ko­mi­te ng Par­ti­do sa re­hi­yon ang 18 man­di­rig­mang na­sa­wi da­hil sa pa­mbo­bom­ba ng AFP at si­yam na na­sa­wi sa ar­ma­dong engkwentro.

Northe­astern Min­da­nao. Ma­tin­ding mga ha­mon sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan ang na­pa­ngi­ba­ba­wan ng re­hi­yon sa 2020. Sa ha­rap ng to­dong ata­ke ng rehimen, na­panghawakan ng BHB ang ini­sya­ti­bang mi­li­tar. Na­ka­kum­pis­ka ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng mga ar­mas na ka­yang armasan ang isa pang pla­tun. Na­ka­pag­ta­la rin ng 98 ar­ma­dong ak­syon la­ban sa na­g-oope­­reyt na tro­pang militar ha­bang ka­tum­bas ng ma­li­it na kum­pan­ya ang bi­lang ng ka­ni­lang kas­wal­ti.

Pa­nay. Sig­ni­pi­kan­teng pag­la­ki na­man sa ma­sang ka­sa­pi­an ng re­bo­lu­syo­nar­yong mga or­ga­ni­sa­syon ang tam­pok sa pa­ha­yag ng ko­mi­teng re­hi­yu­nal ng Par­ti­do sa is­la. Si­la ang nanguna sa paglulunsad ng mga re­por­mang ag­rar­yo tulad ng paggi­gi­it ng karapatang bungkalin ang tiwangwang na mga parsela ng lu­pa, pagpapanatili ng kaa­yu­san at ka­pa­ya­pa­an at pagsusulong ng iba pang ki­lu­san pa­ra sa ka­ni­lang ma­kau­ring mga in­te­res.

Sa ika-52 taon ng PKP | #DiPa­ga­ga­pi: Hi­git pang pa­la­ka­sin ang Par­ti­do!