Trey­ning-mi­li­tar, ini­lun­sad ng BHB-Eastern Samar

,

Nakapagtapos ng Batayang Kur­song Pu­li­ti­ko-Mi­li­tar (BKPM) ang isang pla­tun ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Eas­tern Sa­mar sa git­na ng ma­tin­ding ope­ra­syong mi­li­tar noong Oktub­re 2020. Sa loob ng 12 araw, na­ga­wang magtrey­ning ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa er­yang oku­pa­do ng Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram (RCSP) ng mi­li­tar.

La­yu­nin ng pag­sa­sa­nay na pa­taa­sin ang ka­ka­ya­hang mi­li­tar ng yu­nit bi­lang ba­ha­gi ng pag­ha­han­da sa mas ma­tin­ding pag-a­ta­ke ng mga ar­ma­dong pwer­sa ng re­hi­meng Du­ter­te. Na­ging ka­tu­wang sa ak­ti­bi­dad ang lo­kal na or­ga­ni­sa­syong ma­sa sa pag­ti­yak ng se­gu­ri­dad at lo­his­ti­ka.

Sa isang simpleng se­re­mon­ya pag­ka­ta­pos ng trey­ning, ipi­na­ha­yag ng mga es­tud­yan­te na tu­ma­as ang ka­ni­lang kumpyan­sa na ma­ki­dig­ma at isu­long ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka la­ban sa pa­sis­mo ng es­ta­do. Pag­ka­ta­pos ng trey­ning, agad na ipi­na­kat ang na­sa­bing yu­nit pa­ra ha­ra­pin ang mga pa­sis­tang tro­pang nag­sa­sa­ga­wa ng ope­ra­syong RCSP sa lu­gar.

Mga baril, isinuko ng CAFGU sa BHB

Patay ang isang upi­syal ng 46th IB ma­ta­pos si­yang ba­ri­lin ng isang ele­men­to ng CAFGU na hin­di na na­ka­ti­is sa pag­ma­ma­lu­pit noong Set­yembre sa Ba­ra­ngay Bug­ho, Pi­na­bacdao, Sa­mar. Tu­mang­ging ma­ngu­na sa pag­pat­rul­ya ang na­tu­rang ele­men­to da­hil sa ta­kot na ma­sa­bu­gan ng bom­ba ng BHB. Da­hil di­to ay bi­nug­bog si­ya ng kan­yang ku­man­der, na si­yang nag­tu­lak upang ba­ri­lin ni­ya ang upi­sya­l. Isi­nu­ren­der ni­ya ang ini­syu sa kan­yang rip­leng R4 at pis­to­la sa BHB, at hu­mi­ngi ng tu­long la­ban sa AFP. Ma­ka­li­pas ang da­la­wang ling­go ay tu­lu­yan nang ni­li­san ng 46th IB ang si­na­kop ni­lang mga bar­yo ng Pe­la­on, Mag­da­wat at Ma­na­ing sa na­sa­bing ba­yan.

Sa Negros Oriental, isang tinyente at isa pang sundalo ng 11th IB ang napatay, habang dalawa pang sundalo ang nasugatan nang maka­eng­kwentro nito ang isang yunit ng BHB sa bayan ng Siaton noong Disyembre 24, 2020. Dalawang Pulang mandirigma ng BHB ang namartir.

Trey­ning-mi­li­tar, ini­lun­sad ng BHB-Eastern Samar