Social me­dia sa Pi­li­pi­nas: Da­lu­yan ng pag­ka­kai­sa at pag­la­ban

,

Du­lot ng Covid-19 at mil­ita­ris­tang lockdown, li­mi­ta­do ang na­ging pi­si­kal na pag­ti­ti­pon at pag­ki­los ng mga de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon noong 2020. (Ba­sa­hin ang kaug­nay na ar­ti­ku­lo: Mga protestang bayan sa kabila ng lockdown) Sa ga­ni­tong ka­la­ga­yan, si­ni­kap ng mga organisasyong masa ng mga sektor sa ka­lun­su­ran na ga­mi­tin ang mga pla­ta­por­mang on­li­ne pa­ra ma­ka­pag­mu­lat, mag-or­ga­ni­sa, mag­ti­pon at mag-a­ral.

Sa ini­syal na na­ka­lap na da­tos ng Ang Ba­yan, may­ro­ong ma­hi­git 300 na on­li­ne na mga ak­ti­bi­dad, ka­ra­mi­han ng mga lo­kal na ba­la­ngay, ang nai­lun­sad noong na­ka­ra­ang taon. Ang mga ito ay na­sa por­ma ng pro­tes­ta, kul­tu­ral na pag­ta­tang­hal, social me­dia rally (sa­ba­yang pag­po­post ng mga hi­na­ing gamit ang komun na mga hashtag), we­bi­nar at pam­pu­li­ti­kang pag-aa­ral, or­yen­ta­syon at pag­bu­buo ng mga mga ba­la­ngay at mga pu­long ang nai­lun­sad sa buong taon. Pi­na­ka­ak­ti­bo sa ak­ti­bis­mong on­li­ne ang sek­tor ng ka­ba­ta­an.

Pa­na­ka-na­ka na­mang mga po­rum at pro­tes­ta ang inorganisa ng mga pam­ban­sang sentro ng mga de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon (may mga ling­gu­han ha­bang ang iba ay tu­wing may na­pi­pin­tong pag­ki­los).

Pi­na­ka­ma­ra­mi ang na­kii­sa sa pro­tes­ta noong Ma­yo 1, 2020 sa Pan­da­ig­di­gang Araw ng Mang­ga­ga­wa sa pa­mu­mu­no ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno. Na­pa­no­od ito ng hi­git 77,000 be­ses sa Face­bo­ok. Ka­sa­bay ni­to ang isi­na­ga­wang pag­po-­post ng mga la­ra­wan at pa­na­wa­gan pa­ra sa ka­lu­su­gan, ka­bu­ha­yan at ka­ra­pa­tan.

Pi­na­ka­tam­pok sa buong taon ang mga po­rum at maiik­sing pag-aa­ral hing­gil sa pag­sa­sa­ba­tas ng Anti-Ter­ror Law. Ma­ra­ming po­rum at pag-aa­ral ang nai­lun­sad ng mga lo­kal na tsap­ter ng or­ga­ni­sa­syong ka­ba­ta­an sa Met­ro Ma­ni­la, Sout­hern Ta­ga­log, Cor­dil­le­ra at ilang mga pru­bin­sya sa Vi­sa­yas at Min­da­nao.

Ilam­pung li­bong pir­ma rin ang na­ka­lap ng kam­pan­ya la­ban sa ATL at pag­su­por­ta sa ABS-CBN ma­ta­pos itong ipa­sa­ra. Nag-tren­ding nang ilang ulit ang #JunkTer­rorLaw (Iba­su­ra ang Ter­ror Law) pa­ra iha­yag ang pag­tu­tol sa ba­tas ka­sa­bay ng pa­na­wa­gang #OustDu­ter­teNow (Pa­­tal­­si­kin si Du­ter­te, nga­yon na).

Tu­mam­pok din ang pag­la­ban sa red-tag­ging, hi­na­ing ng mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan at mga ka­wa­ni ng gub­yer­no pa­ra ibigay ang hazard pay at lib­reng mass tes­ting, pag­ka­dis­ma­ya ng ka­ba­ta­an sa on­li­ne lear­ning ga­mit ang #NoStu­dentLeftBe­hind at pa­ki­kii­sa sa kam­pan­yang #Ba­likPa­sa­da pa­ra sa mga dray­ber ng dyip.

Na­pa­ma­las ang po­ten­syal at bi­lis ng pa­nga­nga­lap ng tu­long sa social me­dia nang su­nud-su­nod na ba­yu­hin ng mga bag­yo ang ban­sa. Ma­bi­lis na lu­ma­ga­nap ang pa­na­wa­gan pa­ra sa do­na­syon at ayu­da, ga­yun­din ang pag­pa­pa­na­got sa ka­wa­lang-tu­gon ng re­hi­meng Du­ter­te sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag-tren­ding ng #Na­sa­anAngPa­ngu­lo.

Ilang mga or­ga­ni­sa­syong na­ka­ba­se sa ko­mu­ni­dad at pab­ri­ka ang ak­ti­bong nag­pa­ha­yag ng hi­na­ing sa social me­dia sa pa­na­hon ng lockdown. Binatikos nila ang na­pa­ka­­ba­gal na pamamahagi ng So­cial Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram ng re­hi­men at ka­ku­la­ngan ng ayu­dang pag­ka­in.

Ini­lun­sad din sa mga ku­lum­pon ng mga mang­ga­ga­wa, ma­ra­li­ta at mag­ka­ka­ba­ra­ngay ang mga on­li­ne na kon­sul­ta­hang ba­yan pa­ra ka­la­pin ang hi­na­ing ng taum­ba­yan. Bu­kod pa ri­to ang hi­wa-hi­wa­lay na mga post ng mga ma­ra­li­ta, gu­ro, ka­ba­ta­an at mga pro­pe­syu­nal.

Kasabay ng pag-arangkada ng protestang online, lumakas din ang pambubusal ng estado. Marami ang ginipit at inaresto dahil lamang nag-post sila ng kanilang hinaing at kritisismo online.

Ma­la­king po­ten­syal ng social media

Na­sa 81 mil­yong Pi­li­pi­no ang gu­ma­ga­mit ng in­ter­net, ayon sa isang pag-aa­ral noong Oktubre 2020. Ang mga Pi­li­pi­no ang pi­na­ka­ba­bad sa in­ter­net sa buong mun­do, kung saan ha­los 10 oras ka­da araw ang igi­nu­gu­gol ni­la ri­to. Apat na oras ka­da araw ang igi­nu­gu­gol ni­la sa social me­dia. Ma­yor­ya sa mga gu­ma­ga­mit ay edad 20 hang­gang 34 taong gu­lang.

Naaabot ng Facebook ang halos lahat ng 81 milyong nasa internet na Pilipino. Na­sa 40 milyon na­man ang naabot ng You­tu­be, 14 mil­yon ng Instrag­ram, 10 milyon ng Snapchat, at 7.8 milyon ng Twitter.

Social me­dia sa Pi­li­pi­nas: Da­lu­yan ng pag­ka­kai­sa at pag­la­ban