Na­pi­pin­tong ma­la­wa­kang pag­su­pil sa ta­bing ng “an­ti-te­ro­ris­mo”

,

Noong ka­ta­pu­san ng Di­sye­mbre 2020, ina­nun­syo ng Anti-Ter­ro­rism Council (ATC) ni Rodrigo Du­ter­te na por­mal ni­tong “i­ti­na­ta­la­ga” bi­lang “te­ro­ris­tang or­ga­ni­sa­syo­n” ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) at ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB). Isi­na­ga­wa ang hak­bang na ito alin­su­nod sa Anti-Ter­ro­rism Law (ATL) na mi­na­da­l­ing isa­ba­tas ni Du­ter­te noong Hulyo 2020.

Ma­li­syo­so at wa­lang ba­ta­yan ang “pag­ta­ta­la­ga” ng ATC la­ban sa PKP at BHB. Ang PKP at ang BHB ay mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syon na nag­su­su­long ng pa­ki­ki­ba­ka pa­ra sa pam­ban­sang pag­la­ya. Ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no ay ma­ta­gal nang ki­ni­ki­la­la ng lo­kal at da­yong mga insti­tu­syo­n, or­ga­ni­sa­syon at gub­yer­no bi­lang le­hi­ti­mong pa­ki­ki­ba­ka la­ban sa pang-aa­ping da­yu­han at lo­kal.

Ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pwer­sa ay ma­hig­pit na tu­ma­ta­li­ma kap­wa sa mga pan­lo­ob na ali­tun­tu­nin at mga in­ter­na­syu­nal na ma­ka­ta­ong ba­tas na na­nga­nga­la­ga sa in­te­res at ka­pa­ka­nan ng mga si­bil­yan. Ma­hig­pit na na­ni­nin­di­gan ang Par­ti­do at BHB la­ban sa te­ro­ris­tang ka­ra­ha­san la­ban sa di ar­ma­dong ma­ma­ma­yan.

Isi­na­ga­wa ng ATC ang hak­bang na ito ka­hit hin­di pa na­hu­hus­ga­han ang hin­di ba­ba­ba sa 30 rek­la­mong isi­nam­pa sa Kor­te Sup­re­ma na ku­muk­westyon sa ATL. Ki­nuk­westyon din ng ilang eksper­tong li­gal ang pag­ka­ka­so ng “te­ro­ris­mo” la­ban sa Par­ti­do at BHB na ani­la’y “re­bel­de” at hin­di “te­ro­ris­ta” da­hil sa la­yu­nin ni­tong ibag­sak ang nag­ha­ha­ring gub­yer­no at pa­li­tan ito ng de­mok­ra­ti­kong gub­yer­nong ba­yan.

Ba­ga­man idi­ni­di­in sa ma­li­syo­song pag­ta­ta­la­ga sa ila­lim ng ATL, hin­di ang Par­ti­do at BHB ang pi­na­ka­tar­get ng mga hak­bang na ito ng re­hi­meng Du­ter­te. Da­hil da­ti nang ili­gal at hin­di na­sa­sak­law ng ba­tas ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no, ang PKP at BHB ay wa­lang ka­ta­yu­ang li­gal na pwe­deng maa­pek­tu­han ng hak­ba­nging ito.

Ang tu­nay na tar­get ng ma­li­syo­song pag­ta­ta­la­ga la­ban sa PKP at BHB ay ang li­gal at hindi ar­ma­dong mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong pwer­­­sa at ang ma­la­wak na ha­nay ng prog­re­si­bo at pat­ri­yo­ti­kong mga sa­ma­han, party-list, un­yon, ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao, mga NGO (non-governmen­tal or­ga­niza­ti­on) at in­di­bid­wal na ak­ti­bong ku­mo­kontra sa ti­ra­ni­ya. Ina­min ng mga pa­ngu­na­hing upi­syal ni Du­ter­te na ida­da­may sa hak­ba­nging ito ang mga gru­pong isi­na­sak­dal ni­lang mga “pren­te” ng PKP at BHB. Ni­tong nag­da­ang mga bu­wan, ha­ya­gan ni­lang ni­re-red-tag ang mga or­ga­ni­sa­syong ito.

Alin­su­nod sa hak­bang na ito, ipi­nag-u­tos ng gub­yer­no na ha­wa­kan ang mga “bank account ng PKP at BHB,” na ma­kaaa­pek­to, hin­di sa PKP (na wa­lang pe­ra sa bang­ko na maaa­ring ipi­tin ng gub­yer­no), kun­di sa iba’t ibang mga or­ga­ni­sa­syon at in­di­bid­wal na inaa­ku­sa­han ng gub­yer­no na “nag­pa­pa­da­la ng pon­do sa BHB.”

Hin­di ma­la­yong sa loob ng ilang ling­go o bu­wan, gaga­mi­tin ng gub­yer­nong Du­ter­te ang hak­bang na ito pa­ra sa ta­ha­sang ili­ga­li­sa­syon at pag-i­pit sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan. Sa por­mal na “pag­ta­la­ga” sa PKP at BHB na “te­ro­ris­ta,” ang si­nu­mang aku­sa­han na na­ka-ug­nay, su­mu­su­por­ta, nag­si­sim­pat­ya o nag­ka­kan­long sa ka­ni­la ay maaa­ring isak­dal at pa­ru­sa­han sa ila­lim ng ATL. Ga­ga­mi­tin ni Du­ter­te ang ta­bing ng “an­ti-te­ro­ris­mo” pa­ra su­pi­lin ang de­mok­ra­sya at pa­ta­hi­mi­kin ang la­hat ng tu­mu­tu­tol sa kan­yang ti­ra­ni­ya.

Da­pat pus­pu­sang ku­mi­los at lu­ma­ban ang la­hat ng pwer­sang de­mok­ra­ti­ko la­ban sa pag­ga­mit ni Du­ter­te sa ATL pa­ra su­pi­lin ang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at ka­ta­yu­ang li­gal. Hi­ni­hi­ka­yat ng Par­ti­do ang iba’t ibang pwer­sa, ma­ging yaong wa­lang ki­na­la­man sa PKP o ka­hit kontra sa PKP o BHB, na ma­nin­di­gan la­ban sa pag­ga­mit ng ATL pa­ra sa “pag­ta­la­gang te­ro­ris­ta” la­ban sa PKP at BHB da­hil hin­di ma­la­on ay ma­da­da­may ang mga ka­ra­pa­tang li­gal at pam­pu­li­ti­ka ng la­hat.

Na­na­wa­gan ang Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP) sa mga kai­bi­gan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na mag­pa­ha­yag la­ban sa ATL. Ayon sa NDFP, la­long na­gi­ging im­po­sib­leng mag­ka­ro­on ng usa­pang pang­ka­pa­ya­an bi­lang pa­ra­an ng pag­lu­tas sa mga ugat ng ar­ma­dong tung­ga­li­an sa Pi­li­pi­nas.

Na­na­wa­gan din ang NDFP sa mga ma­ma­ma­yan at gub­yer­no ng Uni­ted Sta­tes, Eu­ro­pe­an Uni­on, New Zea­land, Austra­lia at Uni­ted King­dom na mag­sa­li­ta la­ban sa ma­ling pag­ta­la­ga sa PKP. Igi­ni­it din ni­to ang pag-aa­lis sa pa­nga­lan ng PKP at BHB sa “lis­ta­hang te­ro­ris­ta” ng US at ilang da­yong gub­yer­no upang ma­ka­tu­long sa pag­si­si­kap ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na la­ba­nan ang mga tang­kang mag­ta­tag ng isang pa­sis­tang dik­ta­du­ra sa ta­bing ng “an­ti-te­ro­ris­mo” at lik­ha­in ang kun­di­syon upang mu­ling ma­si­mu­lan ang naun­tol na usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an ng GRP-NDFP.

Da­hil may­ro­on na la­mang ma­hi­git 500 araw sa Ma­lacañang, nag­ma­ma­da­li nga­yon si Du­ter­te na pa­gu­lu­ngin ang kan­yang mga pa­ka­na pa­ra ma­pa­na­ti­li ang di­nas­ti­yang Du­ter­te sa po­der. Ka­bi­lang sa mga ito ang ta­ha­sang pag­ta­ta­tag ng isang pa­sis­tang dik­ta­du­ra, pag­tu­lak ng “char­ter cha­nge” sa nga­lan ng pe­de­ra­lis­mo at ang pag­si­si­gu­ro na “ma­ha­ha­lal” ang kan­yang am­bi­syo­sa, sim­pa­sis­ta at uhaw-sa-ka­pang­ya­ri­hang anak na si Sara pa­ra hu­ma­li­li sa pag­kap­re­si­den­te.

Ka­ya pa­pa­tin­di nang pa­pa­tin­di ang kam­pan­yang pag­su­pil ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ba­go mag­ta­pos ang 2020, si­yam na li­der ng mi­nor­yang ma­ma­ma­yang Tu­man­dok ng Pa­nay ang wa­lang ka­la­ban-la­bang pi­nas­lang ng mga pa­sis­tang pu­lis sa ma­da­ling araw na pag­reyd sa ka­ni­lang mga bar­yo noong Di­sye­mbre 30. Hin­di ma­la­yong pa­ngi­ta­in ito ng “es­ti­long Ja­kar­ta” na ma­du­gong pag­su­pil na ma­ta­gal nang gus­tong ipa­tu­pad ni Du­ter­te sa kan­yang kam­pan­yang “an­ti-ko­mu­nis­ta.”

Sa ha­rap ng ma­la­king pa­sis­tang ban­ta la­ban sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan, da­pat pus­pu­sang ku­mi­los ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan at mag­lun­sad ng mga tak­ti­kal na open­si­ba, la­lu­na la­ban sa mga abu­sa­dong yu­nit ng mi­li­tar at pu­lis. Kai­la­ngan ding buuin ang mga ar­ma­dong par­ti­sa­nong yu­nit ng BHB pa­ra ipa­kat sa la­bas ng mga so­nang ge­ril­ya upang mag­lun­sad ng mga tak­ti­kal na open­si­ba la­ban sa mga pa­si­li­dad mi­li­tar, pang­ko­mu­ni­ka­syon at pang­transpor­ta­syon ng kaa­way at la­ban sa mga su­sing upi­syal at tau­hang sang­kot o utak sa mga pa­sis­tang kri­men la­ban sa ma­sa.

Na­pi­pin­tong ma­la­wa­kang pag­su­pil sa ta­bing ng “an­ti-te­ro­ris­mo”