Dili matay-og ang suporta sa masa sa gubat sa katawhan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Mga igsuon ug kauban, kaon mo kutob sa inyong makita.” Kini ang nakasulat sa nadangpan sa mga kaubang Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) gawas sa usa ka payag sa usa ka nataran sa North Central Mindanao Region. Napalibutan ang maong payag sa daghang saging mao nang nalipay sila sa pangagda. Dihang mabusog, gihawan gilayon nila ang mga sagbot sa uma ug gidugangan ang tanum sa palibot sa payag.

Dakung alibyo sa mga kauban ang pangagda ilabina nga pipila ka bulan nang ginasagubang sa ilang yunit ang gipaigting nga operasyong militar sa Armed Forces of the Philippines. Nagkinaiya ang maong operasyon sa pag-atake sa gatusan ka tropang pangkati gikan sa dili moubos sa duha ka batalyon nga suportado sa mga helikopter ug jet fighter. Nagresulta ang maong operasyon og teror sa katawhan, dislokasyon gikan sa ilang mga komunidad ug panginabuhian, ug pagkaguba sa kalasangan. Kadungan niini, giatubang sa mga Pulang manggugubat ang grabeng hagit, lakip ang kanihit sa pagkaon sulod sa pipila ka bulan.

Sama sa gidahum, wala nakaya sa kaaway nga isustine ang dakung tipo sa nakapokus nga operasyon. Dihang miluag ang kahimtang, dihadiha nga milakaw ang usa ka tim sa mga Pulang manggugubat aron mangita og masang makatabang sa pagsuporta sa yunit.

Timaan sa grabeng dislokasyon sa masa mao ang naabtan sa mga kauban nga mga abandonadong payag ug umahan. Dayag nga diha-dihang gibiyaan ang mga komunidad. Daghang gamit ang nabiyaan ug adunay mga trabahong wala nahuman. Daghan usab ang nabiyaan nga mga gialimahang hayop.

Human sa pipila ka adlaw, nasugat sa mga kauban ang mag-uuma nga tag-iya sa payag nga adunay saging. Saysay niya, unum ka tuig na sukad nga ulahing milihok ang hukbo sa iyang erya apan giandam pa rin niya ang iyang mga pananum ugaling adunay kaubang mapadpad dinhi.

Ang ingon niining lalum nga pag-amuma sa kaayuhan sa mga kauban ang klase sa suportang nahiagum sa BHB, bisan sa mga eryang gipukusan sa militarisasyon.

Hilabihan ang kabalaka sa mga organisadong masa sa panahon sa subsub nga operasyon. Adunay higayon nga mihilak ang usa ka mag-uuma samtang gisaysay ang grabeng kasubo tungod sa pagtuong tinuod ang gipanghinambog sa kaaway nga “nahurot” ang mga Pulang manggugubat sa usa ka serye sa pagpamomba sa mga FA-50 jet fighter. Usa ka semana human ang insidente, nagtigum siyag kaisog aron adtoon ang bukid nga gipuntirya sa mga bomba. Dili siya mahimutang sa paghunahunang bastabasta na lang kan-on sa mga baboy-ihalas ang mga patayng lawas sa mga kauban. Daku ang iyang kalipay nga makitang buhi ang pinakamahal niyang mga manggugubat.

Adunay usa ka higayon nga nasaag ang mga kauban sa usa ka umahan nga gipanag-iyahan sa managsuong wala pa sukad nakahimamat sa Pulang hukbo. Sa mubong panahon, napatin-awan ug nakuha sa mga kauban ang ilang suporta. Wala nahimong lisud sa managsuon nga sabton ang gipakigbisugan sa mga manggugubat ilabina nga ang kaistorya nila sama nilang mga mag-uuma nga nakasinati sa parehong kalisdanan ug mga problema. Dugang sa hinanaling suporta, nakadesisyon ang manghod sa managsuon nga mosampa sa hukbong bayan.

Gipakita sa maong mga kasinatian ang dili matay-og nga kaandamon sa masa nga mosuporta ug direktang mosampot sa gubat sa katawhan.

Taliwala sa pagkiglantugi sa Pulang hukbo sa kaaway, gisiguro nilang makalikay ang hukbong bayan sa sorpresang mga atake. Boluntaryo silang nagatimbre kung adunay silang makita nga mga tunob o unsamang timailhan sa mga sundalo. Sila mismo ang nagsiguro sa pagpatrulya sa ilang palibot.

Ginasiguro nilang naamuma ang kahimsog sa Pulang hukbo aron magpabiling taas ang kapasidad niining makigsangka. Gigahin nila ang ilang mga pananum ug uban pang pagkaon isip suporta. Mitabang usab sila sa paghan-ok og pagkaon sa tungatunga sa mga operasyon.

Taliwala sa mga atake sa kaaway sa ilang panginabuhian ug mga komunidad, padayon silang nagrebolusyon. Wala sila mihunong sa pagpalapad ug pagpakusog sa ilang mga organisasyon. Gilikayan nila ang pugos ug walay pili nga pagpasurender sa kaaway. Kung napugos nga “mosurender,” miikyas sila sa mga sundalo aron dili magamit sa mga operasyong kombat. Maampingon nilang ginatago ang mga gamit sa hukbo nga gitugyan kaniya. Labaw sa tanan, kinasingkasing nilang ginatugutan ug ginasuportahan ang ilang mga anak nga mosampa ug magpabilin sa hukbong bayan.


(Artikulo gikan sa Ang Kalihukan, rebolusyonaryong pangmasang mantalaan sa NDF-NCMR.)

Dili matay-og ang suporta sa masa sa gubat sa katawhan