Pulang Silangan, October 2022 Biguin ang Kasimbahayan, biguin ang programa ng pulisya para gamitin ang taong-simbahan sa operasyong saywar!

,

“Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, ‘Payapa ang lahat’, gayong wala namang kapayapaan. Ikinahiya ba nila ang kanilang masamang gawa? Hindi! Hindi na sila marunong mahiya! Makapal na ang kanilang mukha. Kaya nga, babagsak sila tulad ng iba. Ito na ang kanilang magiging wakas kapag sila’y aking pinarusahan. Ito ang sabi ni Yahweh.” – Jeremias 8: 11-12

Kamakailan lamang ay pinangunahan ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang paglulunsad ng KASIMBAHAYAN o KApulisan, SIMBAhan at PamaYANAN. Ayon sa kanilang pahayag, ang programang ito ay may layuning “patatagin ang ugnayan ng mga pulis at ng taumbayan”. Mahalaga umano ito para matiyak nag “kapayapaan, kaayusan at kaligtasan” ng publiko. Ayon mismo kay Azurin, “Ang SIMBAHAN ang siyang magsisilbing tulay sa pagitan ng PNP at pamayanan upang matagumpay na maisakatuparan ang mga batas at programa ng pamahalaan.”

Dagdag pa, nakatala na trabaho ng kanilang Technical Working Committee ang sumusunod: pangangalap ng datos sa mga komunidad, pagpaplano at pagpapatupad ng mga aktibidad na kaugnay ng Retooled Community Support Program (RCSP) upang pigilan ang komunismo, insurhensiya at “terorismo”.

Kapansin-pansin din na ang bumubuo ng pamunuan ng KASIMBAHAYAN sa bawat bayan (Oversight Committee) ay pinamumunuan ng Deputy Provincial Director bilang Chair at DILG Provincial Director bilang Co-chair. Miyembro din ng pamunuan ang kinatawan ng provincial PDEA, AFP Civil Military Officer, Provincial Committee for Peace and Order, Provincial Liga ng Brgy President, atbp.

Malinaw na ang layunin ng kapulisan sa paglulunsad ng KASIMBAHAYAN ay upang gamitin ang SIMBAHAN o ang komunidad ng mga mannampalataya bilang instrumento ng kanilang pagpapasunod, panunupil at pagsasamantala sa mamamayan. Malinaw ito sa kanilang isinaad na layunin, itinakdang mga aktibidad at binuong istruktura’t pamunuan. Layunin nitong gamitin ang simbahan bilang tulay para pasunurin ang mga tao sa programa at batas ng pamahalaan na kadalasa’y kontra-mamamayan. Ang mga aktibidad nito ay nakakubli bilang “maka-Diyos” ngunit walang pinag-iba sa gawaing paniktik at saywar ng mga pulis. Makikita rin na palamuti lamang sa KASIMBAHAYAN ang ilang taong simbahan at iba pang sektor na kalahok. Ang tunay na mapagpasiya sa plano’t programa nito ay mg opisyal ng reaksyunaryong gobyerno, militar at pulis.

Ang ganitong taktika ay hindi na bago sa kasaysayan. Mula pa sa kung papaanong ginamit ng mga mapagsamantalang hari ng bayan ng Israel ang mga huwad na propeta para sang-ayunan ang kanilang mga pasiya. Isa sa maraming halimbawa nito si haring Ahab ng Israel na ginagamit ang 400 bulaang propeta na umaayon sa kaniyang planong salakayin ang Ramot-gilead. Sa kabilang banda, ang totoong propeta na si Micaya na nagpahayag ng tunay na mensahe ng Diyos ay kinagalitan ng hari at ikinulong (1 Hari 22: 6-12 – Ang Hula ng mga Bulaang Propeta).

Mula sa mga propeta sa lumang tipan hanggang sa mga apostol ni Jesus at si Jesus mismo ay dumanas ng pang-uusig, pagkakabilanggo at marahas na kamatayan.

Sa kasaysayan mismo ng lipunan Pilipino, ang mapagpalayang mensahe ng Diyos ay binaluktot ng mga naghaharing uri upang gamitin sa kanilang pananakop at pagsasamantala. Ginamit ng mga Kastila ang relihiyon at dahas o krus at espada para sakupin ang mga Pilipino. Ang mabuting balita ng Diyos na para sa kalayaan, katotohanan at katarungan ay ginamit para pang-aalipin, kasinungalingan at pagsasamantala. Gamit nila dito ang mga prayleng Kastila na walang pinag-iba sa mga bulaang propeta sa Biblia. At ang mga tunay na tagapaghatid ng mapagpalayang mensahe ng Diyos tulad ng mga paring GomBurZa (Gomez, Burgos, Zamora) ay inusig, ikinulong at pinaslang.

Hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga programa tulad ng KASIMBAHAYAN ay desperadong kaparaanan ng mga naghaharing uri sa lipunan – ang mga burukrata kapitalista sa gobyerno, ang mga panginoong maylupa at burgesya kumprador ng mga imperyalista – upang gamitin ang Diyos at mga taong simbahan upang linlangin ang sambayan para sa kanilang makasariling interes. Kaakibat ng panlilinlang ay ang dahas sa mga taong bigo silang masupil. Hanggang ngayon ay gamit pa rin ng estado ang krus at espada, patuloy ang mahabang listahan ng mga tinatakot, kinakasuhan, ibinibilanggo at pinapaslang na mga taong simbahan na matatag na nakikibaka kasama ang mga api at pinagsasamantalahan.

Ang Gitnang Luzon ay pinapula ng dugo ng mga Kristiyanong rebolusyonaryong pinaslang ng estado tulad nila Pastor Andy Pawican (2006) ng UCCP na aktibong lumalaban sa pagpapalayas sa mga katutubong Igorot sa Pantabangan, si Bishop Ramento (2006) ng IFI na matapang na nanindigan sa panig ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita, ang misyonerong Dutch na si Willem Geertman (2012) na apat na dekadang naglingkod sa piling ng mga abang Pilipino at nitong huli ay si Father Tito Paez (2017) ng simbahang Katoliko na buong pusong nagmalasakit sa mga sambayanan. Siya ay mapangahas at matiyagang tumulong sa mga bilanggong pulitikal hanggang sa kaniyang huling hininga.

Nananatiling tungkulin ng simbahan, ng komunidad ng mga mananapalataya kay Cristo, ang pinakadakilang utos ng Diyos: mahalin ang Diyos at kapwa (Matt 22: 37-40). Lalo na ang pinaka-aba, inaapi at pinagsasamantalahan (Matt 25:40). Isinugo ng Diyos si Jesus upang: “..dalhin ang Magandang Balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang-puso, upang ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila’y lalaya.” (Isaias 61:2). At gayundin, isinusugo tayong lahat upang magdala ng liwanag ng katotohanan, katarungan at kalayaan sa bulok na lipunang ito. Matatag nating ilantad at labanan ang programang KASIMBAHAYAN at lahat ng mapanlinlang na programa ng gobyerno, pulis at militar.

Imulat natin ang sambayanan at gayundin ang mga pangkaraniwang pulis at militar na huwag magpasilaw sa salapi tulad ni Judas. Bagkus ay tumiwalag sila sa institusyon kung saan sila ginagamit para pagsamantalahan, saktan at paslangin ang kanilang kapwa. Ang nais ng Diyos ay hindi ang paimbabaw na pananampalataya, kundi ang manindigan tayo sa katuwiran at kumilos tayo upang padaluyin ang katarungan tulad ng rumaragasang ilog ng sambayanang nakikibaka para sa tunay na kalayaan. Dakilang misyon natin ang pagpawi ng pagsasamantala ng tao sa tao!

“Namumuhi ako sa inyong mga handaan, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon… Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog… Tigilan niyo na ang maiingay na awitan; ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog; gayundin ang katuwiran tulad ng isang hindi natutuyong batis ” – Amos 5: 21-24

Biguin ang Kasimbahayan, biguin ang programa ng pulisya para gamitin ang taong-simbahan sa operasyong saywar!