Pulang Silangan, October 2022 Bukas na liham sa mga kasapi at nagbabalak pang sumapi sa Civilian Army Auxiliary (CAA) at Civilian Armed Force Geographical Unit (CAFGU)

,

Pagbati mula sa CPP-NPA!

Hinihikayat namin kayo na umalis sa CAA at CAFGU sa sumusunod na kadahilanan:

Ang CAA at CAFGU ay para-militar ng AFP. Pandagdag pwersa sila sa trabaho ng army. Ang mga CAFGU ay pinoposte sa mga detatsment at kasa-kasama ng army sa arawang trabaho nito. Ang CAA ay pinoposteng gwardya sa mga minahan, ginagawang kalsada, konstruksyon ng mga dambuhalang dam at iba pang proyekto ng reaksyunaryong gubyerno at mga pribadong korporasyon. Anumang oras na kailangan sila ng militar ay huhugutin sila para isama sa mga operasyong kombat at paniktk.

Ang CAA at CAFGU ay ginagamit na instrumento sa panunupil. Sila ang inihaharap sa kapwa nila magsasaka na tumututol sa mga proyektong mapangwasak sa kalikasan, mapandambong sa yaman ng bansa at mapangamkam sa lupa ng magsasaka.

Ang CAA at CAFGU ay utusan ng militar. Sila ang pinapagawa sa mahihirap at maduduming trabaho—nauuna sa pila sa panahon ng operasyong militar, tagatabas sa daan, tagasugod sa kuta ng kalaban, tagadala ng gamit ng opisyal at iba pang inuutos ng among opisyal.

Ang CAA at CAFGU ay ginagamit para wasakin ang pagkakaisa ng taumbaryo. Nagtatanim ito ng pagdududa sa pagitan ng may kapamilyang CAA at CAFGU, at sa mga sibilyan na nagpapahayag at/o naggigiit ng kanilang demokratikong karapatan at kagalingan.

Lubos naming nauunawaan na marami sa inyo ay naganyak na pumasok sa CAA at CAFGU dahil sa pangakong sweldo at benipisyo ng army. Gayunman, kakambal ng unipormeng inyong suot ang poot ng mamamayan sa sandatahang pwersa ng estado na nandarahas at sumusupil sa populasyong sibilyan.

Ang mga CAA at CAFGU na naka-duty, kagaya ng iba pang paramilitar at regular na pwersang militar ay lehitimong target ng aksyong militar ng NPA. Ang mga indibidwal na kasapi ng CAFGU at CAA na mapapatunayang may kasong kriminal, aktibo sa saywar at gawaing paniktik laban sa mamamayan at rebolusyunaryong kilusan ay lilitisin at gagawaran ng karampatang kaparusahan batay sa bigat ng kanilang kasong nagawa.

Muli, hinihikayat namin kayo na umalis sa CAA at CAFGU. Hindi ninyo kalaban ang kapwa magsasaka na naghahangad ng tunay na reporma sa lupa. Hindi ninyo kalaban ang CPP-NPA na kasama at katuwang ng inyong kapamilya at kababaryo sa pakikibaka para sa tunay na pambansang paglaya at demokrasya.

Ang tunay na kalaban ay ang nasa estado poder na kinakatawan ngayon ng rehimeng US-Marcos Jr, ang mga kasapakat nitong panginoong maylupa, malaking burgesya kumprador, at ang amo nitong imperyelistang US. Ituon ang sandata sa tunay na kalaban ng mamamayan!

Muli, hinihikayat namin kayo na umalis sa CAA at CAFGU. Kayo, na kabilang sa masang anakpawis na inaapi at pinagsasamantalahan ay hinihikayat namin na makiisa sa panig ng higit na nakararaming mamamayan na naghahangad ng pambansa demokratikong pagbabago.

Umaasa kami sa inyong positibong tugon.

CPP-NPA Domingo Erlano Command

Bukas na liham sa mga kasapi at nagbabalak pang sumapi sa Civilian Army Auxiliary (CAA) at Civilian Armed Force Geographical Unit (CAFGU)