Pulang Silangan, October 2022 Biguin ang pinalaking papel ng PNP sa pasistang kampanya ng rehimeng US-Marcos II

,

Walang patlang ang pasistang atake sa mamamayan. Mula sa rehimeng US-Duterte ay pinatitindi pa ng rehimeng US-Marcos II ang pandaraluhong sa kabuhayan at demokratikong karapatan ng mamamayan. Bagamat wala pang inaanunsyo na bagong OPLAN ang rehimen, napakalinaw ang intensyon nitong higitan pa ang mga kampanyang panunupil ng mga naunang rehimen.

Pagkaupo ni Rodolfo Azurin Jr. na Chief ng PNP nitong Agosto, agad niyang inanunsyo ang deployment ng SAF-PNP sa Gitnang Luzon at Cagayan Valley para sa programang RPSB o “Revitalized-Pulis Sa Barangay”. Layunin nitong isustini ang mga inabot na gawain ng Community Support Program (CSP) ng AFP sa mga baryong tinataya nilang may presensya at impluwensya ang CPP-NPA-NDF.

Gaya ng CSP, ang RPSB ay nagsasagawa ng operasyong paniktik, kombat at saywar na nakatuon sa mga sibilyan, mga progresibong samahan at mga kalaban sa pulitika ng naghaharing rehimen. Tinatawag nila ang mga baryong pinapakatan na GIDAS o “Geographically Isolated and Disadvantaged Areas”. Gaya ng AFP, ipinapailalim sa otoridad ng kapulisan ang populasyong sibilyan. Kinokontrol ang aktibidad sa produksyon, nililimitahan ang pagkain na pwedeng dalhin sa mga pook obrahan, binabawal ang pagtitinda sa mga interyor na pook, tinatakdaan ng karpyu at inoobliga silang ipresenta ang sarili sa kapulisan sa paglabas at pag-uwi sa baryo. Pinanghihimasukan ang implementasyon ng mga proyekto ng iba’t ibang ahensya ng reaksyunaryong gubyerno—pamamahagi ng relip o ayuda, mga proyektong reforestation, medikal, pati ang takbo ng pulitika sa mga baryo. Sila ang tagapagpatupad ng batas militar sa baryo.

Kapansin-pansin din ang pagbibigay ng partikular na pansin ng PNP sa papel ng Simbahan sa kampanyang kontra-insurhensya nito. Ito ang programang KASIMBAHAYAN (KApulisan, SIMBAhan at PamaYANAN).

Kamakailan lang ay serye ang harasment na isinagawa ng mga ahente sa saywar ng estado sa mga taong simbahan sa Gitnang Luzon. Binabantaan at ginigipit ang ilang mga pastor, pari, madre, at pinipilit na maging ahente nila sa paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan, at maging sa mga progresibong taong simbahan na tinataguriang “pulahan” o naka red-tagged sa militar at Pulis.

Habang parang sirang plaka na inaanunsyo ng AFP at PNP ang diumano’y paghina ng rebolusyonaryong kilusan ay pinasisinungalingan naman ng aktwal nilang kondukta ang kanilang pahayag. Sa katunayan, nagsusumamo si Bong-Bong Marcos Jr. ng dagdag na ayudang militar sa imperyalistang US para pandurog sa rebolusyonaryong kilusan na higit na lumalakas at tumitibay sa kabila ng pinaigting na pasistang atake.

Napakarami ng OPLAN, samu’t saring katawagan, at mga estratehiya at taktika kung paano dudurugin ang rebolusyonaryong kilusan. Gayunman, paulit-ulit din ito mabibigo. Hindi kailanman madudurog ang CPP-NPA-NDF, sapagkat ito ay binubuo, tinataguyod at minamahal ng mamamayang nakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya.🔥

Biguin ang pinalaking papel ng PNP sa pasistang kampanya ng rehimeng US-Marcos II