ni Viel Santos 45 ka Parol sa Anib sa Partido!

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Bukid sa Davao del Norte—Human sa pila ka oras nga daw pagtuyok-tuyok ug paglatas sa mga bungtod, sa dili kaayo hilayo, malantawan na ang hayag nga suga sa venue. Ug sa distansyang sapa lamang ang gilay-on ma-dunggan na ang kabibo sa lugar—mga katawa, mga palakpak ug syagit pampadasig sa mga masa ug kauban.

Bisperas pa sa anib, daw kumbera sa pista na tungod sa kabibo ug kadasig sa masa ug mga kauban. Daw pista, dili pa tungod sa baboy ug kabaw nga gipatumba sa selebrasyon; apan pista gayud sa mga kadaugan ug sa malampusong paglatas sa mga kalisdanan ug pag-ekspan sa base, usa ka tuig human sa hapak sa Bagyong Pablo nga gikambalan pa sa grabeng kuso-kuso sa lihok sa kaaway dinhing dapita.

Way tulganay. Bisan alas dose na tungang gabii pagtungtong sa petsa 26, lanog pa gihapon ang mga katawa ug kabibo. Bak to bak man gud ang activities nianang gabhiona—liga sa basketbol nga gisalmotan sa kada team sa pito ka KRB ug sa team sa mga hukbo; ug mass wedding sa pito ka pares nga nagpakasal sa Partido.

Pagka-kaadlawon sa petsa 26, labaw nga nagkabibo dihang gisindihan ug gipalupad ang kwarentay-singko ka Parol didto sa basketbol court. Ingon pa sa usa ka masa nga nagkara-kara og pukaw sa iyang igsoon, “Dali! Pagmata! Gwapo gyud kaayo! Murag mga aninipot ang mga suga nga nanglupad!” Dala pahiyum, tutok sa mga Parol, ug palakpak nga giduyogan sa tugtog sa naglanoglanog nga tambol.

Ingon sa kauban, simbolo ang maong mga Parol sa kinabuhi ug bug-os nga pakigbisog ug sa hayag nga kaugmaon sa rebolusyon. Tuod, 45-anyos na ang Partido!

Pormal nga gisugdan ang ika- 45 nga anibersaryo sa Partido dinhing dapita pinaagi sa paghatag og parangal sa mga martir nga migahin sa ilang kinabuhi alang sa rebolusyon. Dinuyogan sa mga awit ug mga pasundayag, gisaludohan sa mga masa ug kauban ang mga martir tungod sa pinakataas nga sakrispisyo nga ilang nahatag—ang paghalad sa ilang kinabuhi.
Human sa Parangal sa mga Martir, gisunod dayon ang program para sa anib. Pinaagi sa mga kanta ug pasundayag nga gi-present sa mga kauban ug masa, gihulagway ang pangdaugdaug ug pakigbisog sa mga masa; ang mga kalisdanan, pagbarug ug mga kadaugan sa mga masa ug kauban aron labaw pang palapdon ang base ug padayong iasdang ang rebolusyon. Human sa programa, nagpadayon ang liga sa basketbol ug ang uban pang parlor games.

Hangtud gabii ang selebrasyon. Lain-laing pasundayag ang gipresenta sa matag KRB pagkagabii. Ug human sa taas nga listahan sa presentation, gimuntar ang dakong sinehan alang sa film viewing sa mga bidyo sa reb.

Sa saysay sa usa ka kauban, giingon niining, bisan giunsa pagkuso-kuso sa lihok sa kaaway ang base, wala kini nakapugong sa pag-ekspan sa bager ug sa pagpadaghan sa mga sampa ug mga partidista.

Hinuon brigade operation ang gilunsad sa kaaway dinhing bukira. DRC size ang gibubo nga kaaway sa tibuok tulo ka front dinhi sukad niadtong Hulyo. Apan wala kini nakapatay-og sa mga kauban ug sa base. Ingon sa kauban, “Sa kadaghan sa kaaway nga niabot sa erya, gi-105 nami, gihulogan na mi og bomba sa ilang bronco, ug bisan walay kaonay, ni-survive gihapon ang mga kauban. Tungod makita ug mabati sa mga kauban ang walay kapuol ug kukahadlok nga suporta sa mga masa. Dakong tampo gayud sa pagbarug sa mga hukbo ang lapad nga suporta sa masa!”

Tuod, taliwala sa brigade operation sa kaaway, 22 ka TOs ang giatbang sa mga kauban. Wala nagsilbi sa gerilyang pakiggubat ang subsob nga operisyong militar ug superyoridad sa kagamitan ug treyning sa mga kaaway.

Kwarentay-uno ang kaswalti sa pasistang tropa; samtang upat ang namartir sa mga kauban. Gani sa tuig 2013, dunay duha ka platun sa mga Hukbo ang bag-ong natukod dinhi nga sub-rehiyon.

Samtang aktibong giatubang sa mga Hukbo ang pasistang tropa, padayon usab nga nagpalapad sa base ang mga kauban. Niining tuiga, 16 ka KRB ang natukod. Nakatukod usab og KRM.

Nahimong yawe sa pagpundar sa baseng masa ang pagpalig-on sa gimbuhatong ekonomiya sa mga masa—ang produksyon pinaagi sa lapad nga mga lusong komunal, ug mga anti-pyudal nga kalihukang masa. Gani pinaagi sa kampanya sa mga kauban alang sa pag-ban sa logging ug pagduso sa “pagkaon sa tugkaran”, dali usab nga naigpawan sa mga masa dinhing dapita ang kalisdanan human sa hapak sa Bagyong Pablo. Ang uban nga KRB, pipila na naka-harbis sa ilang mga pananum; samtang dunay uban usab nga excited na nga maka-harvest sa ekta-ektarya nilang mais, gulay ug prutas.

Apan yawe sa pagpalihuk sa lapad nga masa ang pagpadaghan sa mga partidista sa han-ay sa mga organisasyong masa. Ug sa 2013 duha ka sub-seksyon committee ang natukod dinhi. “Nagkadaghan na gayud ang mga partidista nga nagaasdang sa reb,” ingon pa sa kauban.

Tuod, pakyas gayud ang reaksyonaryong gobyerno sa iyang Oplan Bayanihan ug sa pagpulpog sa kalihukan.

Sama sa 45 ka Parol nga gipalupad pagsubang sa adlaw sa anib sa Partido, tin-aw ang hayag nga kaugmaon sa rebolusyon ngadto sa kadaugan!

___
Unang gimantala sa Pasa Bilis! Marso 2014 isyu
(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

45 ka Parol sa Anib sa Partido!