Ang Hunan, Bagyong Pablo ug ang militanteng kalihukang mag-uuma

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Otsentay-singko ka tuig ang gintang sa imbestigasyon ni Kaubang Mao Zedong sa kalihukang mag-uuma sa Hunan niadtong Marso 1927 ug sa makasaysayanong militanteng kalihukang mag-uuma nga nahimugso human gihapak sa bagyong Pablo ang Southern Mindanao niadtong Disyembre 2012.

Atong gibalik-lantaw niini nga serye sa mga artikulo ang mga kadaugan nga nakab-ot sa mga mag-uuma sa Hunan ug ang mga kalisdanan nga ilang giatubang taliwala sa pagsaway batuk sa ilang mga asosasyon. Tibuokon nato ang serye pinaagi sa pag-lambigit sa kasinatian sa mga mag-uumang gidayeg ni Kaubang Mao ngadto sa kasinatian sa mga biktima sa bagyong Pablo nga nahimong inspirasyon sa uban pang biktima sa mga kalamidad sa lain-laing rehiyon sa nasud.

Magpakabana sa kaayohan sa masa

Sa misunod nga mga bulan human sa bagyong Pablo, gipakita sa masa sa atong rehiyon nga inay magpapildi sa kahimtang, labawng sakto nga mag-lunsad og militanteng kalihukang mag-uuma dili lang aron mopatigbabaw sa kalamidad apan aron ipaabante ang gubat sa katawhan.

Giunsa nato kini?

Sama sa mga asosasyon sa mag-uuma sa Hunan, hait natong gipunting ang yaweng isyu sa yuta aron palihukon ang liboan ka masa alang sa rebolusyon. Sakto natong gilambigit ang problema sa kawad-ong bunga sa kalamidad ngadto sa batakang problema sa pyudalismo.

Epektibo natong gigunitan ang rebolusyonaryong linyang masa diha sa paglunsad og makuting katilingbanong pakisusi, pag-organisa sa kabus nga mag-uuma ug pagpalihok sa pinakalapad nilang ihap sa lain-laing porma ug pamaagi. Sa atong kasinatian, susama sa natuki ni Kaubang Mao sa Hunan, nahimong gamhanan ang rebolusyonaryong organisasyon sa mga kabus nga mag-uuma aron makab-ot ang mga bantugang kalamposan.

Kontra-rebolusyong teorya

Ang pagsupak sa mga mag-uuma nga dawaton ang naandang “mentalidad sa pagka-biktima” ug magpakiluhod aron mahatagan og hinabang nagpakita sa militanteng diwa atubangan sa kalamidad nga wala sukad nasinati sa nagharing hut-ong sa atong rehiyon. Sama sa nahitabo sa Hunan, gitay-og sa mga mag-uuma sa rehiyon ang komportableng tungtunganan sa nagharing hut-ong.

“Mga kawatan! Mga manglulungkab!” Mao kini ang mga pasangil batuk sa mga biktima sa bagyong Pablo dihang ilang gikumpiska ang gatusan ka mga sako sa bugas ug uban pang relief goods nga gipundo lang sa rehiyunal nga opisina sa DSWD sa Davao City.

Human gisaaran ug gipakyas sa reaksyunarong gobyerno sa pila ka higayon, malampusong gisulod sa mga biktima ang bodega sa DSWD taliwala sa hulga sa mga armadong pulis. Sama sa mga mag-uuma sa Hunan, gipakita sa mga biktima sa bagyong Pablo ang “makalilisang o makahadlok” nga kusog sa nagkahiusang linupigang katawhan.

Kinsa ang labawng “nalisang” sa maong bul-og sa mga mag-uuma? Mga reaksyunaryong burukrata sama ni kanhing DSWD Sec. Dinky Soliman ug Davao City Mayor Sara Duterte ug ang pasistang armadong pwersa sa nagha-ring hut-ong sama ni Bato dela Rosa nga maoy punong opisyal sa Davao City Police niadtong panahona. Sa iyang kritisismo batuk sa mga nagpuna nga “naghinobra” ang mga aksyon sa mga mag-uuma sa Hunan, gipakita ni Mao nga ang maong panglantaw klarong pamaagi aron pugngan ang pagkusog sa mga mag-uuma alang sa interes sa agalong yutaan ug pagpabilin sa karaang pyudal nga kahimtang ug aron babagan ang pagtukod sa bagong demokratikong sistema.

“Tataw nga usa kini ka kontra-rebolusyong teorya,” hukom ni Mao.

Pulitikanhong gahum

Ang labawng gamhanang pagtulun-an sa managsamang kasinatian sa mga mag-uuma sa Hunan niadtong 1927 ug sa atong rehiyon niadtong 2012 ug misunod nga mga katuigan mao ang kaylap nga pagkahimugso sa mga organo sa pulitikanhong gahum nga bunga sa militanteng kalihukang mag-uuma.

Nakigbisog ang kalihukan sa mga mag-uuma sa Hunan batuk sa politikal nga awtoridad sa nagharing hut-ong ug sa burges-pyudal nga kultura niini. Gikan sa pagbungkag sa pulitikanhon ug ekonomikanhong gahum sa agalong yutaan ngadto sa pagbatuk sa awtoridad sa mga lalaki ug bana, nanglimbasog ang mga asosasyon sa mag-uuma aron gun-ubon ang daang mapahimuslanong katilingban ug itukod ang bag-ong demokrasyang nagsumikad sa interes ug kaayohan sa linupigan.

Sa pikas bahin, wala nahuman ang kalihukang mag-uuma sa rehiyon sa pagpaningil sa kriminal nga kawalay pagtagad sa reaksyunaryong gobyerno taliwala sa kalamidad. Gidala sa masa ang ilang panaghiusa ug kalihukan ngadto sa mas taas nga ang-ang: ilang gitukod ang gobyerno sa katawhan.

Pid-an ka libo nga mga mag-uuma ug Lumad ang gilangkob sa daghang mga komiteng rebolusyonaryo sa ang-ang baryo ug munisipyo samtang midaghan og gatusan ka pilo ang natukod nga mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Sa halos tanan ug lain-laing ang-ang niining mga organo ug organisasyon anaa ang aktibong pagpangulo sa kababayen-an ug kabatan-onan.

Gatusan ka ektarya ang giablihan alang sa komunal nga produksyon alang sa ekonomiyang sarang-sa-kaugalingon. Kaylap nga gipatuman ang mga programa sa edukasyon, panglawas ug kultura. Labaw sa tanan, gatusan ka mga masa ang misampa sa Pulang hukbo aron mopanalipod sa kadaugan sa masa.

Sa hawanan sa panagbangi sa hut-ong

Ang pagpakusog sa kalihukang mag-uuma sa dalan sa agraryong rebolusyon ang usa sa mga hinanaling hagit sa tanang rebolusyonaryo sa atong rehiyon. Ang atong bahandianong kasinatian sama niadtong panahon sa bagyong Pablo ug sa kalihukang mag-uuma nga gibunga niini nagpakita sa atong hait nga paghupot sa inisyatiba aron dal-on ngadto sa hawanan sa panagbangi sa hut-ong ang lain-laing nagatumaw nga obhetibong kahimtang.

Pinaagi lang sa paglunsad og mga militanteng kalihukang masa, sa bisan unsang porma, sa bisan unsang isyu, sa bisan unsang kahimtang, makita sa hut-ong linupigan ang kamangtas ug kadunot sa malakolonyal ug malapyudal nga katilingban ug kasakto sa pag-lunsad sa gubat sa katawhan.

Sa atong pag-atubang sa bag-ong dekada, kinahanglang subli natong padilaabon ang rebolusyonaryong tradisyon sa militanteng kalihukang mag-uuma nga nakita ni Kaubang Mao sa Hunan niadtong 1927 ug mitay-og sa atong rehiyon niadtong 2012 ug misunod nga katuigan.

____
Unang gimantala sa Pasa Bilis! isyu, Oktubre 2021
(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

Ang Hunan, Bagyong Pablo ug ang militanteng kalihukang mag-uuma