POLYETO | Digmang bayan para sa kalayaan at demokrasya

,

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
English: PDF
Iloco: PDF

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Iloco | Chinese

POLYETO | Digmang bayan para sa kalayaan at demokrasya