Kumperensya ng NDF-Ilocos, idinaos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa pangunguna ng Partido Komunista ng Pilipinas, nagtipon ang mga kasapi ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid at Christians for National Liberation sa Ilocos upang ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng NDFP noong Abril 24. Pinarangalan nila sina Ka Laan at Ka Bagong-tao at nagdaos ng kumperensya upang isulong ang anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasistang pakikibaka ng masang Ilokano.

Kasabay ng paggunita, idinaos ang isang kumprerensya ng rebolusyonaryong mga magsasaka, mangingisda, pambansang minorya at taong-simbahan upang payamanin at buuin ang mga panlipunang pagsisiyasat at pagsusuri sa uri ng kasalukuyang kalagayan sa ekonomya at pulitika ng Ilocos.

Tampok na tinukoy ang pagdagsa at pagpapalawak ng mga proyekto para sa renewable energy lalo na sa Ilocos Norte na nagbubunsod ng malawakang pangangamkam ng mga sakahan ng mga magsasaka at lupang ninuno ng tribung Yapayao, Isnag, Balangon at Kankanaey. Kaakibat ng mga proyektong ito ang malawakang pagkasira ng kagubatan na naghahatid ng mga landslide. Inaagaw din maging ang mga pangisdaan ng maliliit na mangingisda sa planong pagtatayo ng offshore windmills.

Tinukoy ng kumperensya bilang usapin sa rehiyon ang pagdagsa at deployment ng mga tropa ng US Marines at Philippine Marines sa iba’t ibang bayan ng Ilocos Norte lalo na sa mga komunidad na bahagi ng baybayin ng South China Sea. Ang mga lugar na ito rin ang target na pagtayuan at ekspansyon ng solar at wind power plants.

Nagkaisa ang kumperensya na pasisiglahin at isusulong ang pakikibakang masa sa Ilocos upang ipaglaban ang soberanya at seguridad ng Pilipinas laban sa itinutulak na digmaan ng US laban sa China. Nagpasya din itong isusulong ang pakikibaka para sa sariling pagpapasya ng pambansang minorya at magsasakang Ilokano laban sa pangangamkam sa kanilang mga sakahan at lupang ninuno ng mga dayuhang kapitalistang kumpanya na kasabwat ang rehimeng Marcos. Pangako nilang paiigitingin ang laban sa militarisasyon at paglabag sa karapatang-tao.

Kumperensya ng NDF-Ilocos, idinaos