Pagpupugay ng milisyang bayan sa Camarines Norte

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang yunit ng milisyang bayan sa ilalim ng Bagong Hukbong Bayan-Camarines Norte (Armando Catapia Command) ang naglunsad ng 21-gun salute bilang pagpupugay kina kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria na isinabay sa pagdiriwang sa ika-50 anibersaryo ng National Demokratic Front of the Philippines (NDFP).

Sa pangunguna ng sangay sa lokalidad at kumand ng MB, inihanda ang mga kailangan para sa parangal, kabilang ang benyu at imbistasyon sa masa sa lugar.

Sa kabila ng pagiging abala sa gawaing produksyon, inilaan ng mga yunit ng Partido sa lokalidad at mga kasapi ng organisasyong masa ang dalawang araw para bigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang mga dakilang lider at bayani ng rebolusyong Pilipino.

Nahati sa dalawang bahagi ang lokal na paggunita. Sa unang bahagi, isinagawa ang 21-gun salute para sa mag-asawang Tiamzon at iba pang martir ng rebolusyon at ang pagtalakay sa parangal na inilabas ng Kawanihang Pampulitika ng Komite Sentral. Sa ikalawang bahagi, nagbigay ng mensahe ang lokal na mga organisasyong masa at inilatag ang kanilang mga hamon at tungkulin.

Ang hanay ng milisyang bayan sa probinsya sa gabay ng mga sangay ng Partido sa lokalidad ay laging handa at mataas ang diwa ng paglaban upang tumulong sa BHB sa paggapi sa berdugong militar at pulis. Binubuo ang MB ng karaniwang mga magsasaka na nagpasyang humawak ng sandata para ipagtanggol ang kanilang kabuhayan at karapatan laban sa mga mapagsamantala at naghaharing uri sa lipunan.

Pagpupugay ng milisyang bayan sa Camarines Norte