Ang Bayan | August 7, 2023

,

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Pagtutuwid sa isyu Tomo LIV Blg. 15, Agosto 7, 2023

Sa pahina 3, artikulong “Pulis at sundalo, pinatamaan ng BHB-Central Negros,” ang unang salitang “Dalawang opensibang aksyon” ay pinalitan ng “Tatlong opensibang aksyon.”

Sa pahina 8, seksyong “Sa Madaling Salita,” ang “milyun-milyong biktima” sa ilalim ng 12,000 biktima sa Marawi ay ginawang “daan-libong biktima.”

Ang Bayan | August 7, 2023