Tanggalan at atake sa unyon sa Nexperia, nilalabanan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sunud-sunod na pagkilos ang inilunsad ng mga manggagawa sa Nexperia Philippines para labanan ang tanggalan at mga atake ng maneydsment sa unyon, at ipagtanggol ang kanilang karapatan sa trabaho.

Ang Nexperia Philippines ay subsidyaryo ng kumpanyang Nexperia na nakabase sa The Netherlands. Nagmamanupaktura ito ng mga semiconductor sa mga pabrika nito sa Europe, Asia at US. Noong 2022, nagtala ito ng $2.36 bilyong kabuuang rebenyu, na mas mataas nang 10.7% kumpara sa naunang taon. Lumaki rin ang naibenta nitong mga produkto nang 12%. Malaki ang inaasahan nitong paglago sa susunod na mga taon, lalupa’t nagsisilbi ang mga produkto nito sa walang katapusang paglawak ng pangangailangan para sa teknolohiya sa buong mundo. Noong 2022, dagdag itong namuhunan para palawakin ang kapasidad ng mga pabrika nito sa Europe at mga assembly line sa Asia. Katunayan, nagdagdag ito ng 1,000 bagong manggagawa sa taong iyon.

Sa gitna nito, walang tigil ang pagmamaniobra ng kumpanya para ibaba ang gastos at magkamal ng papalaki pang tubo. Sa dahilang ito isinara ng kumpanya ang Sensors Department sa pabrika nito sa export processing zone sa Cabuyao, Laguna at tinangkang sisantehin ang 495 manggagawa. May mga apektadong manggagawa na napilitang tumanggap sa alok ng maneydsment na “boluntaryong pagreretiro,” laluna ang mga kontraktwal na kamakailan lamang naging regular. Ito ay habang ipinaglaban ng unyon ang pag-absorb o paglilipat ng mga manggagawang nawalan ng trabaho sa ibang departamento.

Muling tumampok ang pagkaganid ng kumpanya nang ipabatid nito sa unyon noong Setyembre 22 ang pagtatanggal sa walo pang manggagawa, kabilang ang tatlong upisyal ng unyon. Sa gitna ito ng “internal hiring” na nangangahulugan na may mga bakante pang pusisyon sa kumpanya. Paglabag ito sa probisyon sa umiiral na collective bargaining agreement na “last in, first out” o ang huling inempleyo ang unang masisisante. Permanente ang pusisyon ng tatlong upisyal kaya hindi sila maaaring basta-bastang tanggalin. Para bigyan-katwiran ang pagsisante, tusong ginamit ng kumpanya na batayan ang attendance ng naturang mga upisyal at idineklara silang “not in good standing” kahit wala silang nilabag na alituntunin.

Batid ng mga manggagawa na nais lamang ng Nexperia na tanggalin ang regular na mga manggagawa para makatipid at pahinain ang kanilang unyon. Nakatakda itong humarap sa panibagong serye ng pakikipagtawaran sa susunod na taon.

Tanggalan at atake sa unyon sa Nexperia, nilalabanan