Ang Bayan | October 7, 2023

,

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

____
Pagtutuwid:
Sa pahina 7, sa seksyon ng mga “Protesta,” ikatlong parapo, pinalitan ang “Amerikano” ng “Belgian.”

Ang Bayan | October 7, 2023