Anti-imperyalista nga armado a panaglaban ti kasapulan ti sangalubongan

, ,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

TApno pagtalinaeden ken palawaen ti pang-ekonomya ken pampulitika nga interes daytoy iti Middle East, awan-ressat itatta ti panangited ti imperyalismo nga US ti ayuda militar iti Zionista nga Israel tapno parmeken ti pannakidangadang ti umili a Palestino para iti nailian a wayawaya. Iti mali a panangipagarup a naan-anay a marebbek ti determinasyon a lumaban ti umili a Palestino, inawis ken sinuportaran ti US ti awan-sarday a panagbomba dagiti Zionista iti Gaza a nangpatay ti nasurok 10,000 Palestino, karaman ti nasurok 4,100 nga ubbing. Nakulaputan ti dara ti umili a Palestino ti ima ti imperyalismo nga US ken Zionista a gobyerno ti Israel.

Aglaplapusanan ti suporta ti US iti Zionista nga Israel iti henosidyo laban iti umili a Palestino iti langa ti barbaro nga $14.5 bilyon nga ayuda militar, panagposisyon kadagiti bapor a panggubat, submarino ken nukleyar nga armas iti Mediterranean Sea, panagpatayab ti Reaper drones, ken dadduma pay a pannakibiang. Tapno bungunen iti landok ti Israel, pangpangtaan ken tartargeten ti US dagiti pagilian ken pwersa a makikaykaysa iti umili a Palestino, kas ti Iran ken Lebanon. Binomba ti US ti kaabay a pagilian a Syria.

Ti panangparmek ti US, katinnulong dagiti Zionista nga Isreal, iti pannakidangadang ti umili dagiti Palestino ket paset ti risiris iti nagbaetan ti imperyalismo ken dagiti maidaddadanes nga umili nga agtartarigagay ti nailian a wayawaya. Partikular a panggep ti imperyalismo nga US a pagtalinaeden ti bileg daytoy iti Middle East babaen ti gobyerno nga Israel, tapno salakniban ti interes daytoy iti rekurso ken langis iti rehiyon.

Iti bangir ti kinapudno a kabusor da ti kadakkelan a higante a singin-halimaw iti intero a lubong—ti US-Israel—ipakpakita ti umili a Palestino ti landok a kapangngeddengan, tured ken kinasagana iti sakripisyo a gibusan ti pannakaidadanes da, ken ilaban ti karbengan da iti nailian a pangngeddeng-para-iti-bukod. Nasken a petpetan da dagiti igam da tapno labanan ti armado a panangparmek laban kadakuada. Nu awan ti armado a pannakidangadang da, aginggana’t inggana da latta nga agtalinaed a balud iti bukod da a daga.

Ti pannakidangadang ti umili a Palestino ket kasilpo ti pannakidangdang ti dasig a mangmangged ken umili iti sangalubongan laban iti mananggundaway ken manangidadanes a sistema iti sidong ti panagturay ti imperyalismo. Kas kadagiti umili a Palestino, kasapulan ti amin a maidaddadanes a dasig ken umili ti armado a pannakidangadang, kagiddan ti tignayan masa da, tapno labanan ti agari-ari nga estado nga agus-usar ti armado a ranggas tapno pagtalinaeden ti manangidadanes ken mananggundaway a sistema.

Iti adu a malakolonyal ken malapyudal a pagilian, ti armado a pannakidangadang ket aglanglanga a naunday a gubat ti umili tapno kubkuben ti syudad manipud iti kaaw-awayan. Itantandudo daytoy kagiddan ti nalawa a demokratiko a tignayan masa. Kadagiti industriyalisado a kapitalista a pagilian, ti amin a naparang a pannakidangadang ti masa a mangmangged ken anakling-et ket panagsagana iti maysa nga armado nga insureksyon iti masanguanan tapno rippuogen ti burges nga estado.

Pampaneknekan manen ti panagpinget ti umili a Palestino iti dalan ti armado a panaglaban a dagiti umili ken dagiti dasig a makapadpadas ti kauulpitan a langa ti panangidadanes ken pananggundaway ti pinakadeterminado a mangitandudo ti pannakidangadang para iti wayawaya. Kas dagiti Palestino, determinado a lumaban dagiti maidaddadanes ken magungundawayan a dasig iti Pilipinas, India, Turkey, Myanmar, Kurdistan ken dadduma pay a pagilian nga atrasado wenno malakolonyal ken malapyudal. Kadagitoy a pagilian, kakaruan ti malaklak-am a panagbisin ken panagrigat ti mayorya ti umili. Ammo da nga awanen sabali a dalan tapno baliwan ti gasat da nu saan a ti dalan ti armado a panaglaban.

Kas iti Palestine, saan a maiddep ti apoy ti armado a pannakidangadang, ti kangangatuan a langa ti panaglaban a kasapulan tapno rebbeken ti armado a reaksyunaryo nga estado ken gibusan ti pasista ken terorista a panagari-ari daytoy.

Iti naduma-duma a suli ti lubong, agtultuloy a bumbumtak dagiti protesta ti nalawa nga umili tapno gibusan ti brutal a panagraut iti Palestine. Kas pannakikaykaysa iti umili a Palestino iti armado a pannakirinnupak iti terorista nga estado ti Zionista nga Israel, nasken la unay nga irussuat dagiti armado a rebolusyonaryo iti naduma-duma a suli ti lubong dagiti taktikal nga opensiba tapno ablatan ti imperyalismo ken amin a sumupsuporta iti henosidyo iti Gaza.

Bayat nga agirusrussuat ti gerra ti pannakibiang iti Middle East, pair-irtengen met laeng ti imperyalismo nga US dagiti risiris iti naduma-duma a paset ti lubong. Pair-irtingen ti US ti risiris daytoy kadagiti karibal nga imperyalista a bileg iti panangiyuna ti China ken Russia. Iti Europe ken Asia, uray iti Africa, kannigid-kannawan a gerra ti sungsungrudan ti US. Sinsindian ken us-usaren a rason ti US ti amin a risiris a mabalin na a pabittaken iti naduma-duma a paset ti lubong tapno palawaen ti saklaw a bileg militar daytoy ken ikkan ti gundaway nga agalikumkom ti ganansya dagiti kapitalista a militar daytoy.

Sakbay a bimtak ti panaglaban ti Palestine, ti 20-bulan a gerra ti Ukraine ti sentro ti imperyalista a rinnupanget iti nagbaetan ti US ken dagiti alyado daytoy iti NATO kontra iti Russia. Iti Asia, agtultuloy a padpadakkelen ti US ti presensya militar daytoy tapno palawlawan ken probokaren ti karibal a China. Durdurugan ti US ti pannakisina ti Taiwan iti China, ar-aramiden a militarisado ti South China Sea babaen iti panangparangguyud kadagiti alyado kadagiti “war games,” ken pakpakaruen ti tensyon iti nagbaetan ti China ken Pilipinas.

Armado a rebolusyon ti kabibilegan a pamuspusan tapno lappedan ken sebseban dagiti inter-imperyalista a gerra a sinsindian ti US iti naduma-duma a suli ti lubong, mangparparangguyud kadagiti babassit a pagilian, ken mangmangted ti dadakkel a didigra ken rigat iti ginasut a milyon nga umili. Babaen iti armado a pannakidangdang ti Pilipinas ken panangbinnat kadagiti papet a tropa ti US, malaplapdan ti rebolusyonaryo a tignayan ti pagnagbittak ti gerra; ken nu saan a malapdan, sierto a gundawayan tapno naan-anay a mapapigsa ken mapalawa ti armado a rebolusyon.

Iti panangidaulo ti Partido, sibubukel ti pangngeddeng ti dasig a mangmangged ken masa ti pagilian a Pilipino nga iyabante ti armado a panaglaban. Determinado dagiti rebolusyonaryo a pwersa nga agtultuloy a papigsaen ti NPA ken iyabante ti gubat ti umili tapno gibusan ti imperyalista a panangidadanes, agawen ti bileg pangpulitika ken ibangon ti baro a demokratiko a gobyerno a mangibagi ken mangidaulo iti pagilian agturong iti nawaya ken naraniag a masakbayan.

Anti-imperyalista nga armado a panaglaban ti kasapulan ti sangalubongan