Anti-imperyalistang armadong pagsukol ang gikinahanglan sa tibuok kalibutan

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Aron ipabilin ug ipalapad ang ekonomikanhon ug pulitikanhong interes niini sa Middle East, hilabihan karon ang paghatag sa imperyalismong US og ayudang militar sa Zionistang Israel aron sumpuon ang pakigbisog sa katawhang Palestino alang sa nasudnong kalingkawasan. Sa sayop nga pagtoong hingpit nang mabuntog ang determinasyon sa katawhang Palestino nga mosukol, giaghat ug gisuportahan sa US ang walay puas nga pagpamomba sa mga Zionista sa Gaza nga mipatay sa kapin 10,000 Palestino, lakip ang sobra 4,100 ka bata. Nahumud sa dugo sa katawhang Palestino ang kamot sa imperyalismong US ug Zionistang gubyerno sa Israel.

Todo ang pagbubu og suporta sa US sa Zionistang Israel sa henosidyo batok sa mga Palestino sa dagway sa bag-ong $14.5 bilyong ayudang militar, pagdeploy sa mga barkong iggugubat, submarino ug armas nukleyar sa Mediterranean Sea, pagpalupad og mga Reaper drone, ug uban pang interbensyon. Aron tabilan sa puthaw ang Israel, ginahulga ug ginatarget sa US ang mga nasud ug pwersang nagkighiusa sa katawhang Palestino, sama sa Iran ug Lebanon. Gibomba sa US ang kasikbit nga nasud nga Syria.

Ang pagsumpo sa US, kaabag ang mga Zionista sa Israel, sa pakigbisog sa katawhan sa mga Palestino kabahin sa kontradiksyon tali sa imperyalismo ug mga dinaugdaug nga katawhang nangandoy og nasudnong kagawasan. Partikular nga tumong sa imperyalismong US nga ipabilin ang gahum niini sa Middle East pinaagi sa gubyernong Israel, aron panalipdan ang interes niini sa rekurso sa lana sa rehiyon.

Bisan pa sa kamatuuran nga kaaway nila ang duha ka pinakadakung higante sa tibuok kalibutan—ang US-Israel—gipakita sa katawhang Palestino ang lig-ong determinasyon, kaisog ug kaandamon sa sakripisyo, nga tapuson ang pagpangdaugdaug kanila, ug panalipdan ang ilang katungod sa nasudnong kaugalingnan. Kinahanglan nilang huptan ang ilang mga armas aron suklan ang armadong pagpanumpo batok kanila. Kung wala silay armadong pakigbisog, tibuok panahon silang magpabiling piniriso sa kaugalingon nilang yuta.

Ang pakigbisog sa katawhang Palestino kasumpay sa pakigbisog sa hut-ong mamumuo ug katawhan sa tibuok kalibutan batok sa mapahimuslanon ug madaugdaugong sistema ilalum sa paghari sa imperyalismo. Sama sa katawhang Palestino, kinahanglan sa tanang hut-ong ug katawhang dinaugdaug ang armadong pakigbisog, kadungan ang ilang mga kalihukang masa, aron suklan ang nagharing estado nga nagagamit og armadong kabangis aron ipatunhay ang sistemang madaugdugon ug mapahimuslanon.

Sa daghang nasud nga semikolonyal ug semipyudal, ang armadong pakigbisog nagkinaiya sa malungtarong gubat sa katawhan aron liyukan ang kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Ginaasdang kini kadungan ang lapad nga demokratikong kalihukang masa. Sa mga industriyalisadong kapitalistang nasud, ang tanang dayag nga pakigbisog sa masang mamumuo ug anakpawis nangandam sa usa ka armadong insureksyon sa umalabot aron ibagsak ang estadong burges.

Subling gipamatud-an sa paglahutay sa katawhang Palestino sa dalan sa armadong pagsukol nga ang mga katawhan ug mga hut-ong nga nakahiagum sa pinakabangis nga porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ang pinaka-determinadong mag-asdang sa pakigbisog alang sa kalingkawasan. Sama sa mga Palestino, determinadong mosukol ang mga dinaugdaug ug pinahimuslang hut-ong ug katawhan sa Pilipinas, India, Turkey, Myanmar, Kurdistan ug uban pang atrasado o semikolonyal ug semipyudal nga nasud. Niining mga nasura, pinakagrabe ang nasinating kagutom ug kalisud sa mayorya sa katawhan. Sayod silang wala nay laing dalan para usabon ang ilang kapalaran kundili ang dalan sa armadong pagsukol.

Sama sa Palestine, dili mapatay ang kalayo sa armadong pakigbisog, ang pinakataas nga porma sa pagsukol nga kinahanglan aron pukanon ang armadong reaksyunaryong estado ug tapuson ang pasista ug teroristang paghari niini.

Sa lain-laing bahin sa kalibutan, makanunayong nagaulbo ang mga protesta sa liboang katawhan aron tapuson ang brutal nga pagsakop sa Palestine. Isip pakighiusa sa katawhang Palestino sa armadong pakiglantugi sa teroristang estado sa Zionistang Israel, angayan lamang nga ilunsad sa mga armadong rebolusyonaryo sa lain-laing bahin sa kalibutan ang mga taktikal nga opensiba aron tamparuson ang imperyalismo ug tanang nagasuporta sa henosidyo sa Gaza.

Samtang nagalunsad og interbensyunistang gyera sa Middle East, gipakusog usab sa imperyalismong US ang mga bangi sa lain-laing bahin sa kalibutan. Gipagrabe sa US ang bangi niini sa mga karibal nga imperyalistang gahum sa pagpanguna sa China ug Russia. Sa Europe ug Asia, bisan sa Africa, walag too nga mga gyera ang ginasulsulan sa US. Ginasugnuran ug gigamit sa US ang tanang panagbangi nga pwede niining pasilaabon sa lain-laing bahin sa kalibutan aron palapdon ang langkub sa gahum militar niini ug hatagan og higayong maghakop og tubo ang mga kapitalistang militar niini.

Ayha miulbo ang pagsukol sa Palestine, ang 20-ka-bulang gyera sa Ukraine ang sentro sa imperyalistang panagbingkil tali sa US ug mga alyado niini sa NATO batok sa Russia. Sa Asia, padayon nga ginapadaku sa US ang presensyang militar niini aron palibutan ug sulsulan ang karibal nga China. Ginasulsulan sa US ang pagbulag sa Taiwan sa China, ginahimong militarisado ang South China Sea pinaago sa pagsagudsod sa mga alyado sa mga “war games,” ug ginapagrabe ang tensyon tali sa China ug Pilipinas.

Armadong rebolusyon ang pinaka-epektibong pamaagi aron pugngan ug palungon ang mga gyerang inter-imperyalista nga ginadabdaban sa US sa lain-laing bahin sa kalibutan, nagabira sa gagmayng nasud, ug nagadala sa labing dakung kadaut ug kahigwaos sa gatusan ka milyong katawhan. Pinaagi sa armadong pakigbisog sa Pilipinas ug pag-inat sa mga papet nga tropa sa US, napugngan sa rebolusyonaryong kalihukan ang pag-ulbo sa gyera; ug kung dili mapugngan, siguradong pahimuslan aron dugang pakusgon ug palapdon ang armadong rebolusyon.

Sa pangpangulo sa Partido, determinado ang hut-ong mamumuo ug masa sa katawhang Pilipino nga iasdang ang armadong pagsukol. Determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa nga padayong pakusgon ang BHB ug iasdang ang gubat sa katawhan aron tapuson ang imperyalistang pagpangdaugdaug, sakmiton ang pulitikanhong gahum ug tukuron ang bag-ong demokrationg gubyerno nga morepresenta ug mangulo sa nasud ngadto sa gawasnon ug malinawong kaugmaon.

Anti-imperyalistang armadong pagsukol ang gikinahanglan sa tibuok kalibutan