Anti-imperyalista nga armadong pagbato ang kinahanglan sa bug-os nga kalibutan

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Agud ipabilin kag pasangkaron ang pang-ekonomiya kag pampulitika nga interes sini sa Middle East, todo-todo subong ang paghatag sang imperyalismong US sang ayuda militar sa Zionistang Israel agud sumpuon ang paghimakas sang pumuluyong Palestino para sa pungsodnon nga kahilwayan. Sa sayop nga pagpati nga lubos nga mapaslaw ang determinasyon sang pumuluyong Palestino nga magbato, ginbuyok kag ginsuportahan sang US ang wala untat nga pagpamomba sang mga Zionista sa Gaza nga nagpatay sa masobra 10,000 Palestino, kabahin ang masobra 4,100 ka kabataan. Nahulom sa dugo sang pumuluyong Palestino ang kamot sang imperyalismong US kag Zionistang gubyerno sang Israel.

Todo-bubo ang suporta sang US sa Zionistang Israel sa henosidyo batuk sa pumuluyong Palestino sa porma sang bag-o nga $14.5 bilyon nga ayuda militar, paglatag sang mga barkong pang-gyera sa Mediterranean Sea, pagpalupad sang Reaper drones, kag iban pa nga pagpasilabot. Agud nga putson sa salsalon ang Israel, ginapaandaman kag ginaigo sang US ang mga pungsod kag pwersa nga nagapakig-ugyon sa pumuluyong Palestino, pareho sang Iran kag Lebanon. Ginbomba sang US ang kasikbit nga pungsod Syria.

Ang pagpangdugmok sang US, katimbang ang Zionista sa Israel, sa paghimakas sang pumuluyong Palestino ang kabahin sang kontradiksyon sa tunga sang imperyalismo kag mga pigos nga pumuluyo nga nagahandum sang pungsodnon nga kahilwayan. Partikular nga katuyuan sang imperyalismong US nga ipabilin ang gahum sini sa Middle East paagi sa gubyernong Israel, agud pangapinan ang interes sini sa rekurso sa lana sa rehiyon.

Sa pihak sang kamatuoran nga kasumpong nila ang pinakadako nga dambuhala nga may kapid-halimaw sa bug-os nga kalibutan—ang US-Israel—ginapakita sang pumuluyong Palestino ang sansalon nga panin-dugan, kaisog kag kahandaon sa sakripisyo, nga tapuson ang ila pagkapigos, kag ipakigbato ang ila kinamatarung sa pungsodnon nga pagbuot sa kaugalingon. Kinahanglan nila nga panguyatan ang ila mga hinganiban agud batuan ang armado nga pagpanumpo batuk sa ila. Kung wala sila sang armado nga paghimakas, tubtob mintras sila nga magapabilin nga bilanggo sa kaugalingon nila nga duta.

Ang paghimakas sang pumuluyong Palestino ang kasugpon sang paghimakas sang sahing mamumugon kag pumuluyo sa bug-os nga kalibutan batuk sa manogpanghimulos kag mapiguson nga sistema sa idalom sang paghari sang imperyalismo. Pareho sang pumuluyong Palestino, kinahanglan sang tanan nga pigos nga sahi kag pumuluyo ang armado nga paghimakas, kasugpon ang ila mga kahublagan masa, agud batuan ang nagahari nga estado nga nagagamit sang armado nga kapintas agud ipabilin ang sistemang mapamigos kag mapanghimulos.

Sa madamo nga pungsod nga malakolonyal kag malapyudal, ang armadong paghimakas sa porma sang pangmalawigon nga inaway banwa agud nga palibutan ang kasyudaran halin sa kabukiran. Ginasulong ini katimbang ang malapad nga demokratikong kahublagan masa. Sa mga industriyalisado nga kapitalistang pungsod, ang tanan nga dayag nga paghimakas sang masang mamumugon kag anakbalhas ang paghanda sa isa ka armado nga insureksyon sa palaabuton para ibagsak ang burges nga estado.

Liwat nga ginpamatud-an sang pagdaug sang pumuluyong Palestino sa banas sang armado nga pagbato nga ang mga pumuluyo kag mga sahi nga naga-angkon sang pinakamapintas nga porma sang magpamigos kag pagpanghimulos ang pinakadeterminado nga nagasulong sang paghimakas para sa paghilway. Pareho sang mga Palestino, determinado man nga magbato ang mga pigos kag ginahimuslan nga mga sahi kag pumuluyo sa Pilipinas, India, Turkey, Myanmar, Kurdistan kag iban pa nga atrasadong pungsod ukon malakolonyal kag malapyudal. Sa mga pungsod nga ini, pinakamalala ang naagum nga kagutoman kag kaimolon sang mayorya sang pumuluyo. Nahibaluan nila nga wala na sang iban pa nga banas agud bag-uhon ang ila kapalaran kundi ang banas sang armado nga pagbato.

Pareho sa Palestine, indi maugdaw ang kalayo sang armadong paghimakas, ang pinakamataas nga porma sang pagbato nga kinahanglan para dugmukon ang armadong reaksyunaryong estado kag tapuson ang pasista kag terorista nga paghari sini.

Sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, padayon nga nagadilaab ang mga protesta sang nilaksa ka pumuluyo agud tapuson ang brutal nga pagpanakop sa Palestine. Bilang pakig-ugyon sa pumuluyong Palestino sa armadong pagpakigsumpong sa teroristang estado sang Zionistang Israel, nagakadapat lang nga ilunsar sang mga armadong rebolusyonaryo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan ang mga taktikal nga opensiba para bunalan ang imperyalismo kag tanan nga nagasuporta sa henosidyo sa Gaza.

Samtang nagalunsar sang gyera sang pagpasilabot sa Middle East, ginapasingki man sang imperyalismong US ang mga kinagamo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ginapasingki sang US ang banggianay sini sa mga karibal nga imperyalistang gahum sa pagpanguna sang China kag Russia. Sa Europe kag Asia, mangin sa Africa, wala-tuo nga mga gyera ang ginagatungan sang US. Ginasindihan kag pagagamiton nga rason sang US ang tanan nga kinagamo nga pwede sini padilaabon sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan agud pasangkaron ang sakop sang gahum militar sini kag hatagan sang kahigayunan nga magkamul sang ganansya ang mga kapitalistang militar sini.

Bag-o nagdilaab ang pagbato sang Palestine, ang 20 ka bulan nga gyera sa Ukraine ang sentro sang imperyalistang bungguanay sa tunga sang US kag mga alyado sini sa NATO kontra sa Russia. Sa Asia, padayon nga ginpadako sang US ang presensya militar sini agud palibutan kag hagiton ang karibal nga China. Ginasulsolan sang US ang paghamulag sang Taiwan sa China, ginahimo nga militarisado ang South China Sea paagi sa pagganoy sa mga alyado sa mga “war games,” kag ginapabaskog ang tensyon sa tunga sang China kag Pilipinas.

Armadong rebolusyon ang pinaka-epektibo nga pamaagi agud nga punggan kag pahupaon ang mga gyera nga inter-imperyalista nga ginasindihan sang US sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, nagaguyod sa gagmay nga mga pungsod, kag nagadala sang dalagko nga kahalitan kag paantus sa ginatos ka milyon nga pumuluyo. Paagi sa armadong paghimakas sa Pilipinas kag paghaw-as sang mga papet nga tropa sang US, nagakapunggan sang rebolusyonaryong kahublagan ang pagdilaab sang gyera; kag kung indi mapunggan, sigurado nga panginpuslan agud ilabi nga mapabaskog kag mapasangkad ang armado nga rebolusyon.

Sa pagpamuno sang Partido, bug-os ang kabubut-on sang sahing mamumugon kag masa sang pumuluyong Pilipino nga isulong ang armado nga pagbato. Determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa nga padayon nga pabaskugon ang BHB kag isulong ang inaway banwa agud nga tapuson ang imperyalistang pagpamigos, agawon ang gahum pampulitika kag tukuron ang bag-ong demokratikong gubyerno sang pumuluyo kag magapamuno sa pungsod padulong sa hilway kag masanag nga palaabuton.

Anti-imperyalista nga armadong pagbato ang kinahanglan sa bug-os nga kalibutan