Anti-imperyalistang armadong paglaban ang kailangan sa buong mundo

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Upang panatilihin at palawakin ang pang-ekonomya at pampulitikang interes nito sa Middle East, todo-todo ngayon ang pagbibigay ng imperyalismong US ng ayudang militar sa Zionistang Israel para supilin ang pakikibaka ng mamamayang Palestino para sa pambansang paglaya. Sa maling pag-aakalang tuluyang magagapi ang determinasyon ng mamamayang Palestino na lumaban, inengganyo at sinuportahan ng US ang walang habas na pambobomba ng mga Zionista sa Gaza na pumatay sa mahigit 10,000 Palestino, kabilang ang mahigit 4,100 bata. Tigmak sa dugo ng mamamayang Palestino ang kamay ng imperyalismong US at Zionistang gubyerno ng Israel.

Todo-buhos ang suporta ng US sa Zionistang Israel sa henosidyo laban sa mga Palestino sa anyo ng bagong $14.5 bilyong ayudang militar, pagpakat ng mga barkong pandigma, submarino at armas nukleyar sa Mediterranean Sea, pagpapalipad ng Reaper drones, at iba pang panghihimasok. Upang balutin sa bakal ang Israel, binabantaan at inaasinta ng US ang mga bansa at pwersang nakikiisa sa mamamayang Palestino, tulad ng Iran at Lebanon. Binomba ng US ang katabing bansang Syria.

Ang pagsupil ng US, katuwang ang mga Zionista sa Israel, sa pakikibaka ng mamamayan ng mga Palestino ay bahagi ng kontradiksyon sa pagitan ng imperyalismo at mga aping mamamayang naghahangad ng pambansang kalayaan. Partikular na layunin ng imperyalismong US na panatilihin ang kapangyarihan nito sa Middle East sa pamamagitan ng gubyernong Israel, upang pangalagaan ang interes nito sa rekurso ng langis sa rehiyon.

Sa kabila ng katotohanang kalaban nila ang pinakamalaking dambuhalang kambal-halimaw sa buong mundo—ang US-Israel—ipinamamalas ng mamamayang Palestino ang bakal na kapasyahan, tapang at kahandaan sa sakripisyo, na wakasan ang kanilang kaapihan, at ipaglaban ang kanilang karapatan sa pambansang pagpapasya-sa-sarili. Kailangan nilang tanganan ang kanilang mga sandata upang labanan ang armadong panunupil laban sa kanila. Kung wala silang armadong pakikibaka, habampanahon silang mananatiling bilanggo sa sarili nilang lupa.

Ang pakikibaka ng mamamayang Palestino ay karugtong ng pakikibaka ng uring manggagawa at mamamayan sa buong daigdig laban sa mapagsamantala at mapang-aping sistema sa ilalim ng paghahari ng imperyalismo. Katulad ng mamamayang Palestino, kailangan ng lahat ng aping uri at mamamayan ang armadong pakikibaka, kaakibat ang kanilang mga kilusang masa, upang labanan ang naghaharing estado na gumagamit ng armadong dahas para panatilihin ang sistemang mapang-api at mapagsamantala.

Sa maraming bansang malakolonyal at malapyudal, ang armadong pakikibaka ay nag-aanyong matagalang digmang bayan para kubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan. Isinusulong ito kaakibat ang malawak na demokratikong kilusang masa. Sa mga industriyalisadong bansang kapitalista, ang lahat ng hayag pakikibaka ng masang manggagawa at anakpawis ay paghahanda sa isang armadong insureksyon sa hinaharap upang ibagsak ang estadong burges.

Muling pinatutunayan ng pagpupunyagi ng mamamayang Palestino sa landas ng armadong paglaban na ang mga mamamayan at mga uring dumaranas ng pinakamalulupit na anyo ng pang-aapi at pagsasamantala ang pinakadeterminadong magsulong ng pakikibaka para sa paglaya. Tulad ng mga Palestino, determinadong lumaban ang mga api at pinagsasamantalahang uri at mamamayan sa Pilipinas, India, Turkey, Myanmar, Kurdistan at iba pang bansang atrasado o malakolonyal at malapyudal. Sa mga bansang ito, pinakamasahol ang dinaranas na kagutuman at kahirapan ng mayorya ng mamamayan. Batid nilang wala nang ibang landas para baguhin ang kanilang kapalaran kundi ang landas ng sandatahang paglaban.

Tulad sa Palestine, hindi mapapatay ang apoy ng armadong pakikibaka, ang pinakamataas na anyo ng paglaban na kailangan para durugin ang armadong reaksyunaryong estado at wakasan ang pasista at teroristang paghahari nito.

Sa iba’t ibang panig ng daigdig, tuluy-tuloy na sumisiklab ang mga protesta ng laksa-laksang mamamayan para wakasan ang brutal na pagsakop sa Palestine. Bilang pakikiisa sa mamamayang Palestino sa armadong pakikipagtuos sa teroristang estado ng Zionistang Israel, marapat lamang na ilunsad ng mga armadong rebolusyonaryo sa iba’t ibang panig ng mundo ang mga taktikal na opensiba para hambalusin ang imperyalismo at lahat ng sumusuporta sa henosidyo sa Gaza.

Habang naglulunsad ng gera ng panghihimasok sa Middle East, pinaiigting rin ng imperyalismong US ang mga sigalot sa iba’t ibang panig ng mundo. Pinaiigting ng US ang tunggalian nito sa mga karibal na imperyalistang kapangyarihan sa pangunguna ng China at Russia. Sa Europe at Asia, maging sa Africa, kaliwa’t kanang mga gera ang ginagatungan ng US. Sisindihan at gagamiting dahilan ng US ang lahat ng sigalot na pwede nitong pasiklabin sa iba’t ibang panig ng mundo upang palawakin ang saklaw ng kapangyarihang militar nito at bigyan ng pagkakataong magkamal ng tubo ang mga kapitalistang militar nito.

Bago sumiklab ang paglaban ng Palestine, ang 20-buwang gera sa Ukraine ang sentro ng imperyalistang salpukan sa pagitan ng US at mga alyado nito sa NATO kontra sa Russia. Sa Asia, tuluy-tuloy na pinalalaki ng US ang presensyang militar nito para palibutan at udyukan ang karibal na China. Sinusulsulan ng US ang paghihiwalay ng Taiwan sa China, ginagawang militarisado ang South China Sea sa pamamagitan ng pagkaladkad sa mga alyado sa mga “war games,” at pinatitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas.

Armadong rebolusyon ang pinakamabisang paraan para pigilan at apulain ang mga gerang inter-imperyalista na sinisindihan ng US sa iba’t ibang panig ng mundo, kumakaladkad sa maliliit na bansa, at nagdadala ng napakalaking pinsala at pasakit sa daan-daang milyong mamamayan. Sa pamamagitan ng armadong pakikibaka sa Pilipinas at pagbatak sa mga papet na tropa ng US, nahahadlangan ng rebolusyonaryong kilusan ang pagsiklab ng gera; at kung hindi mapigilan, tiyak na sasamantalahin para ibayong mapalakas at mapalawak ang armadong rebolusyon.

Sa pamumuno ng Partido, buo ang kapasyahan ng uring manggagawa at masa ng sambayanang Pilipino na isulong ang armadong paglaban. Determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa na tuluy-tuloy na palakasin ang BHB at isulong ang digmang bayan para wakasan ang imperyalistang pang-aapi, agawin ang kapangyarihang pampulitika at itatag ang bagong demokrationg gubyernong kakatawan at mamumuno sa bansa tungo sa malaya at maaliwalas na kinabuksan.

Anti-imperyalistang armadong paglaban ang kailangan sa buong mundo