Papigsaen ti panaglaban iti kumarkaro a pannakibiang militar ken panangdurog ti gerra ti imperyalismo nga US

, ,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Kadagiti sumaruno a lawas ken bulan, sigurado a sangoen ti umili a Pilipino ti lalo a panagkaro ti pannakibiang militar ti imperyalismo nga US ken dagiti kaalyado na a pagilian iti Pilipinas iti panangdurog ti gerra laban iti China. Saan nga adayo a dumanon iti armado a komprontasyon dagiti opensibo nga aksyon ti US ken dagiti alyado na kontra China iti uneg ti agdama a tawen, aglalo ta desperado nga agpalastog ni President Biden ti US para iti eleksyon idiay intuno Nobyembre.

Sungsungrudan ti US ti tensyon militar iti ingkeddeng na a first island chain a sumaksaklaw kadagiti pagilian ken isla tapno palawlawan ti China (manipud Kuril Islands, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, amianan ken laud a Pilipinas ken Borneo). Lalo a pappapuduten ti US ti sitwasyon iti nakakeddeng a panangpatignay iti 11,000 tropa nga Amerikano iti Balikatan 2024 (Abril 22 agingga Mayo 10) ken ti nakasina pay a wargames a Cope Thunder manipud Abril 8 agingga 19.

Sakbay na, nagsasaruno ti panagsangpet ken pannakimiting dagiti tulbek nga opisyal militar ken pangseguridad ti US karaman ni State Sec. Anthony Blinken, kenni Ferdinand Marcos Jr ken iti AFP. Inrana dagiti pulong iti panawen a nangato ti sentimyento laban iti maysa manen a panagbomba ti danum nga insayangkat ti China laban iti “supply mission” ti Coast Guard idiay Ayungin Shoal. Dagitoy a “supply mission” ket paset dagiti taktika a direkta ken nalimed a durdurugan ti US tapno kariten ti “gray tactics” (dagiti agresibo nga aksyon a saan nga armado) ti China ken iduron daytoy a direkta nga agaramat ti armado nga aksyon.

Makaunget ti umili a Pilipino kadagiti agresibo nga aksyon ti China laban iti barko ken dagiti mangngalap a Pilipino. Ngem imbes nga iduron ti naduma-duma a langa ti panangresolba kadaytoy iti natalna a wagas, gunggundawayan ti US ti sitwasyon tapno makibiang ken padakkelen ti militar na iti pagilian. Ar-aramaten met daytoy ti US tapno ikkan rason ti armado nga aksyon na iti uneg ti Mutual Defense Treaty (MDT), iti panggep a sungrodan ken paggil-ayaben ti gerra iti rehiyon ti Asia Pacific iti saan nga adayo a masangoanan. Iti durog ti US, indeklara iti nabiit ni Marcos a “mapangngeddeng a sungbatan” ti Pilipinas ti panangliplipit ti China, kasallabay ti “katinnulong, gayyem ken kaalyado na nga US.”

Indikasyon ti gandat ti US iti panangpaarangkada ti panangdurog ti gerra ti kabarbaro a “dedlayn” ti AFP a parmeken na aminen a larangan gerilya idi Marso 31, rippuogen ti amin a panglaban a yunit ti NPA sakbay ti panaglippas ti Hunyo, ken amin a pangrehiyon a komite ti PKP ken komand ti NPA sakbay ti panaglippas ti tawen. Ti mano daras metten nga indeklara ni Marcos a kayat na a makita ti AFP a nakaturong iti “external defense” ket maipasurot iti kalikagum ti US a naan-anay a maaramat ti AFP kadagiti plano na iti panagsagana ken panangdurog ti gerra kontra iti China. Agturong ditoy, nakasagana ni Marcos a manggastar ti binilyon a pondo ti umili tapno gatangen dagiti nagalusan nga armas nga ilaklako ti US ken dagiti alyado na iti AFP.

Iti sango ti dakkel a pangta ti panagirteng ti pannakibiang militar ti US, kasapulan nga ingga’t bael nga ibuelo ti nasaknap a tignayan nga anti-imperyalista kadagiti umay a lawas ken bulan. Rumbeng nga itultuloy ti kampanya ken panaglaban iti pannakibiang militar ti US, saan laeng iti panawen ti Balikatan, nu di iti intero a tawen.

Sigida nga ikasa ti plano para iti nasaknap a kampanya edukasyon iti kaaw-awayan ken kadagiti syudad. Angayen dagiti panagtatabuno ken dagiti nasaknap a panagadal. Napennek nga ibutaktak ti panangdurog ti US ti gerra ken panangmanipula na kadagiti sentimyento dagiti Pilipino laban iti China, ken ti pudno a panggep na a makaipuesto daytoy kadagiti tropa ken armas iti pagilian, ken makalako ti ad-adu nga armas iti Pilipinas ken kaabay a pagilian. Kas iti mapaspasamaken iti proxy war na idiay Ukraine, ken henosidyo na idiay Palestine katinnulong ti Zionista a rehimen idiay Israel, dakkel ti masapulan dagiti Amerikano a kompanya ti armas nu gumil-ayab ti rehiyonal a gerra iti Asia-Pacific.

Patignayen ti intero a pagilian tapno salakniban ti kinatalged ti Pilipinas iti sango ti panangdurdurog ti US ti gubat iti China. Saan a baybay-an a maulit ti didigra ken pait a nalak-am idi nagdinnungpar iti pagilian ti imperyalista nga US ken Japan idi Maikadua a Sangalubongan a Gubat. Pagkaykaysaen ti amin a demokratiko a puersa tapno labanan ti pannakibiang militar ti US ken iduron ti panangrebba kadagiti base ken pasilidad na iti kadagaan ken baybay ti Pilipinas. Kagiddan na, irupir iti China a tumalaw kadagiti soberano a teritoryo ti Pilipinas ken isardeng ti pananglipit na kadagiti mangngalap iti bukod tayo a pagkalapan. Iturong agpada iti China ken US ti panawagan a tumalaw ken isardeng ti militarisasyon idiay West Philippine Sea, bayat nga ik-ikkan talmeg ti panangibutaktak ken panangtubngar iti lalo a dakdakkel ken agresibo a presensya ti US iti baybay ken kadagaan ti Pilipinas, ken iti direkta a panangdurdurog na ti gerra.

Palataken dagiti krimen ti US iti pagilian iti nasurok maysa siglon a panagintuturay ken pananggamgam iti Pilipinas. Ibutaktak dagiti panaglabsing iti karbengan-tao, panagbombomba ken dadduma pay a panagabuso ti pina-irteng a kampanya ti panangikuspil iti kaaw-awayan ti ponpondoan, sansanayen ken ar-armasan na nga AFP.

Isilpo daytoy iti nasaknap a panagbombomba nga inaramid ti US-Israel idiay Gaza ken ar-aramiden met itatta idiay India. Pairuten ti panagkaykaysa ti umili a Pilipino ken Palestino ken amin a maidaddadanes nga umili a biktima ti imperyalismo nga US.

Lalo pay a papigsaen ti silpo kadagiti alyansa a kontra iti imperyalista a pananggerra ti US iti nadumaduma a paset ti lubong. Lalo a papigsaen ti panawagan iti masa nga Amerikano a makikaykaysa iti pannakidangadang ti Pilipino ken labanan ti panangited ti gobyerno a Biden ti ayuda militar ken armas iti aso-aso a rehimen Marcos ken abusado nga AFP.

Sistematiko a gaw-aten, organisaen ken patignayen ti dumakdakkel a bilang ti umili laban iti Balikatan, kumarkaro a pannakibiang ti US, ken panangdurdurog ti gubat. Kabayabay ti panaglaban ti sangapagilian kontra “chacha” ken dagiti dagus nga arungaing ti umili para iti nayun sueldo, pagimbagan ken karbengan, daytoy a panaglaban ket lalo a mangpapigsa ken mangparegta iti nailian-demokratiko a tignayan masa.

Determinado met ti NPA nga agpapigsa ken agirussuat kadagiti umad-ado a taktikal nga opensiba, a krusyal a salik tapno lappedan ti iskema ti US a pagil-ayaben ti inter-imperyalista a gubat. Papigsaen ti rekrutment ti NPA ken ummungen ti nalawa a suporta ti patriyotiko a tignayan para iti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang.

Papigsaen ti panaglaban iti kumarkaro a pannakibiang militar ken panangdurog ti gerra ti imperyalismo nga US