Pakusgon ang pagsukol sa nagkagrabeng interbensyong militar ug pagpanghulhog og gyera sa imperyalismong US

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Sa mosunod nga mga semana ug bulan, siguradong atubangon sa katawhang Pilipino ang dugang paggrabe sa interbensyong militar sa imperyalismong US ug mga kaalyado niining nasud sa Pilipinas sa pagpanghulhog og gyera batok sa China. Dili layong mosangpot sa armadong kumprontasyon ang opensibong mga aksyon sa US ug mga alyado niini kontra China sulod niining tuiga, ilabina nga desperadong magpakitang-gilas si President Biden sa US alang sa eleksyon didto sa Nobyembre.

Ginasugnuran sa US ang tensyong militar sa gitakda niining first island chain nga milangkub sa mga nasud ug isla aron liyukan ang China (gikan Kuril Islands, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, amihanan ug kasadpang Pilipinas ug Borneo). Labaw nga gipainit sa US ang sitwasyon sa nakatakdang pagmobilisa sa 11,000 tropang Amerikano sa Balikatan 2024 (Abril 22 hangtud Mayo 10) ug ang lain pang wargames nga Cope Thunder sugod Abril 8 hangtud 19.

Ayha niini, sunud-sunod ang pag-abot ug pakigpulong sa mga yaweng upisyal militar ug pangseguridad sa US, lakip si State Sec. Anthony Blinken, kang Ferdinand Marcos Jr ug sa AFP. Giatol ang mga pulong sa panahong kusog ang sentimyento batok sa lain na usab nga pagpamomba og tubig sa China batok sa “supply mission” sa Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kini nga mga “supply mission” kabahin sa mga taktika nga dayag ug patagong ginasulsulan sa US aron hagiton ang “gray tactics” (mga agresibong aksyon nga dili armado) sa China ug itukmod kini nga direktang mogamit og armadong aksyon.

Nasuko ang katawhang Pilipino sa mga agresibong aksyon sa China batok sa barko ug mga mangingisdang Pilipino. Apan imbes nga iduso ang lain-laing porma sa pagresolba dinhi sa malinawong pamaagi, gipahimuslan sa US ang sitwasyon aron manghilabot ug padak-on ang presensyang militar niini sa nasud. Ginagamit usab kini sa US aron hatagag rason ang armadong aksyon niini ilalum sa Mutual Defense Treaty (MDT), sa laraw nga sugnuran ug padilaabon ang gyera sa rehiyong Asia-Pacific sa dili madugay. Sa hulhog sa US, gideklara bag-o lang ni Marcos nga “mahukmanong atubangon” sa Pilipinas ang pagpamig-ot sa China, kaakbay ang “kaabag, higala ug kaalyado” niining US.

Indikasyon sa laraw sa US sa pagpakusog sa pagpanulsol sa gyera ang lain na usab nga “dedlayn” sa AFP nga pulbuson ang tanang gerilyang nataran niadtong Marso 31, pagapukanon ang tanang yunit pangkombat sa BHB ayha ang katapusan sa Hunyo, ug tanang rehiyunal nga komite sa PKP ug kumand sa BHB ayha ang katapusan sa tuig. Ang makapila ka beses nga pagdeklara ni Marcos nga gusto niining makita ang AFP nga nakapukos sa “external defense” nagsubay sa laraw sa US nga hingpit nang gamiton ang AFP sa pagpangandam ug paghagit og gyera kontra sa China. Andam si Marcos nga magwaldas og binilyong pondo sa katawhan aron paliton ang karaang mga armas nga ginabaligya sa US ug mga alyado niini ngadto sa AFP.

Atubangan sa dakung hulga sa paggrabe sa interbensyong militar sa US, kinahanglang kusganong pakusgon ang lapad nga kalihukang anti-imperyalista sa umalabot nga mga semana ug bulan. Kinahanglang makanunayon ang kampanya ug pagsukol sa interbensyong militar sa US, dili lamang atol sa Balikatan, kundili sa tibuok tuig.

Diha-dihang ikasa ang plano alang sa malukpanong kampanyang edukasyon sa kabanikanhan ug mga syudad. Ipahigayon ang mga panagtigum ug malukpanong mga pagtuon. Kusganong ibutyag ang pagpanulsol sa US og gyera ug pagmanipula niini sa mga sentimyento sa mga Pilipino batok sa China, ug ang tinuod nga laraw niining makapwesto kini og dugang mga tropa ug armas sa nasud, ug makabaligya og mas daghang armas sa Pilipinas ug kasikbit nga mga nasud. Sama sa nahitabo na sa proxy war niini sa Ukraine, ug henosidyo niini sa Palestine kaabag ang Zionistang rehimen sa Israel, daku ang mahakop nga ganansya sa Amerikanong mga kumpanya sa armas kung moulbo ang rehiyunal nga gyera sa Asia-Pacific.

Palihukon ang tibuok katawhan aron panalipdan ang kaluwasan sa Pilipinas atubangan sa pagpanghagit sa US og gubat sa China. Dili tugutang masubli ang kadaut ug kapait nga nasinati dihang naggubat sa nasud ang imperyalistang US ug Japan niadtong Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Hugpungon ang tanang demokratikong pwersa aron batukan ang interbensyong-militar sa US ug ipanghingusog ang pagpahawa sa mga base ug pasilidad niini sa kayutaan ug kadagatan sa Pilipinas. Kadungan niini, iduso sa China nga mohawa sa mga soberanong teritoryo sa Pilipinas ug ihunong ang pagpamig-ot niini sa mga mangingisda sa kaugalingon niining pangisdaan. Ipunting pareho sa China ug US ang panawagang mohawa ug ihunong ang militarisasyon sa West Philippine Sea, samtang ginahatagag duut ang pagbutyag ug pagmakmak sa mas daku ug agresibong presensya sa US sa kadagatan ug kayutaan sa Pilipinas, ug sa direktang pagpanghulhog niini og gyera.

Hatagag duut ang mga krimen sa US sa nasud sa kapin usa ka siglo na niining paghari-hari ug pagpangawkaw sa Pilipinas. Ibutyag ang mga paglapas sa tawhanong katungod, pagpamomba ug uban pang pagpangabuso sa gipagrabeng kampanyang pagpanumpo sa kabanikanhan sa ginapondohan, ginabansay ug ginaarmasan niining AFP.

Isumpay kini sa malukpanong pagpamomba nga gihimo sa US-Israel sa Gaza, ug ginahimo usab karon sa India. Pahugton ang panaghiusa sa katawhang Pilipino ug Palestino ug sa tanang katawhang dinaugdaug ug biktima sa imperyalismong US.

Labaw pang pakusgon ang relasyon ug mga alyansa nga kontra sa imperyalistang pagpanggyera sa US sa lain-laing bahin sa kalibutan. Dugang pakusgon ang pagpanawagan sa masang Amerikano nga makighiusa sa pakigbisog sa katawhang Pilipino ug batukan ang paghatag sa gubyernong Biden og ayudang militar ug armas sa papet nga rehimeng Marcos ug abusadong AFP.

Sistematikong abton, organisahon ug palihukon ang nagkadakung ihap sa katawhan batok sa Balikatan, nagkagrabeng interbensyon sa US, ug pagpanghulhog og gubat. Kadungan sa pagsukol sa katawhan kontra “chacha” ug mga hinanaling pangayo sa katawhan alang sa dugang suhulan, kaayuhan ug katungod, ang maong pagsukol labaw pang magpakusog ug magpalagsik sa nasudnon-demokratikong kalihukang masa.

Determinado usab ang BHB nga magpakusog ug ilunsad ang nagkadakung mga taktikal nga opensiba, nga krusyal nga paktor aron pugngan ang iskema sa US nga paulbuhon ang inter-imperyalistang gubat. Pakusgon ang rekrutment sa BHB ug tigumon ang lapad nga suporta sa patriyotikong kalihukan alang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Pakusgon ang pagsukol sa nagkagrabeng interbensyong militar ug pagpanghulhog og gyera sa imperyalismong US