Pabaskugon ang pagbato sa ginpasingki nga pagpasilabot militar kag pagpanghangkat sang gyera sang imperyalismong US

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Sa masunod nga mga semana kag bulan, sigurado nga paga-atubangon sang pumuluyong Pilipino ang ilabi kalubha nga pagpasilabot militar sang imperyalismong US kag mga kaalyado sini nga pungsod sa Pilipinas sa pagpanghangkat sang gyera sa China. Indi malayo nga magpadulong sa armado nga komprontasyon ang opensiba nga mga aksyon sang US kag mga alyado sini kontra China sa sulod sang subong nga tuig, ilabi nga desperado nga nagapasikat si Presidente Biden sang US sa eleksyon didto sa Nobyembre.

Ginagatungan sang US ang tensyon militar sa gintalana sini nga first island chain nga nagasakop sa mga pungsod kag isla para palibutan ang China (halin Kuril Islands, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, na-aminhan kag natundan sang Pilipinas kag Borneo). Ilabi nga ginapainit sang US ang sitwasyon sa natalana nga pagpahulag sa 11,000 ka tropang Amerikano sa Balikatan 2024 (Abril 22 tubtob May 10) kag ang hamulag pa nga wargames nga Cope Thunder halin Abril 8 tubtob 19.

Bag-o sini, asud-asod ang pag-abot kag pagpakigsinapol sang mga yabe nga upisyal militar kag pangseguridad sang US, kabahin si State Sec. Anthony Blinken, kay Ferdinand Marcos Jr kag sa AFP. Gintuon ang mga sinapol sa panahon nga taas ang sentimyento batuk sa isa naman ka pagpamomba sang tubig nga ginlunsar sang China batuk sa “supply mission” sang Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ang mga “supply mission” nga ini ang kabahin sang mga taktika nga direkta kag patago nga ginasulsolan sang US para hagyaton ang “gray tactics” (mga agresibo nga aksyon nga indi armado) sang China kag iduso ini nga direkta nga maggamit sang armado nga aksyon.

Akig ang pumuluyong Pilipino sa mga agresibo nga aksyon sang China batuk sa barko kag mga mangingisda nga Pilipino. Apang sa baylo nga iduso ang nagkalain-lain nga porma sang pagresolba sini sa malinong nga pamaagi, ginhingalitan sang US ang sitwasyon agud manghilabot kag padakuon ang presensya sang militar sini sa pungsod. Ginagamit man ini sang US para hatagan rason ang armado nga aksyon sini sa idalom sang Mutual Defense Treaty (MDT), sa katuyuan nga gatungan kag pa-ibwalon ang gyera sa rehiyon sang Asia-Pacific sa indi malayo nga palaabuton. Sa tulod sang US, gindeklarar kasan-o lang ni Marcos nga “desaysibo nga pagasabton” sang Pilipinas ang pagpang-ipit sang China, kaakbay ang “katimbang, abyan kag kaalyado” sini nga US.

Patimaan sang tuyo sang US sang pagpaarangka sang pagpanulsol sang gyera ang panibag-o nga “dedlayn” sang AFP nga dugmukon na sini ang tanan nga larangan gerilya sadtong Marso 31, ubuson ang tanan nga pang-away nga yunit sang BHB bag-o ang katapusan sang Hunyo, kag tanan nga panrehiyon nga komite sang PKP kag kumand sang BHB bag-o ang katapusan sang tuig. Ang pila ka sulit na man nga gindeklarar ni Marcos nga gusto niya makita ang AFP nga nakatutok sa “external defense” ang sandig sa handum sang US nga lubos nga magamit ang AFP sa mga plano sini sa pagpangaman kag pagpanghagyat sang gyera kontra sa China. Para diri, handa si Marcos nga maggasto sang binilyon ka pondo sang pumuluyo para baklon ang usado nga mga armas nga ginabaligya sang US kag mga alyado sini sa AFP.

Sa atubang sang dako nga pamahog sang pagbaskog sang pagpasilabot militar sang US, kinahanglan nga ubos-kusog nga ibuylo ang malapad nga kahublagan anti-imperyalista sa mga maga-abot nga semana kag bulan. Dapat tayuyon ang kampanya kag pagbato sa pagpasilabot militar sang US, indi lang sa panahon sang Balikatan, kundi sa bilog nga tuig.

Gilayon nga iduso ang plano para sa malaparan nga kampanyang edukasyon sa kabukiran kag mga syudad. Hiwaton ang mga pagtililipon kag malaparan nga mga pagtuon. Maukod nga ibuyagyag ang pagpanulsol sang gyera sang US kag pagmanipula sini sa mga sentimyento sang mga Pilipino batuk sa China, kag ang matuod nga tuyo sini nga makaplastar ini sang mga tropa kag armas sa pungsod, kag makabaligya sang mas madamo nga armas sa Pilipinas kag kasikbit nga mga pungsod. Pareho sa nagakahitabo nga proxy war sini sa Ukraine, kag henosidyo sini sa Palestine katimbang ang Zionista nga rehimen sa Israel, dako ang pagakitaon sang mga Amerikano nga mga kumpanya sa armas kung magasaglab ang rehiyunal nga gyera sa Asia-Pacific.

Pahulagon ang bug-os nga pumuluyo agud pangapinan ang kaluwasan sang Pilipinas sa atubang sang pagpanghangkat sang US sang inaway sa China. Indi pag tugutan nga masulit ang kahalitan kag kapait nga naagum sang magbungguanay sa pungsod ang imperyalistang US kag Japan sadtong Ikaduha nga Gyera Pangkalibutanon. Isahon ang tanan nga demokratikong pwersa para batuan ang pagpasilabot-militar sang US kag iduso ang pagbungkag sa mga base kag pasilidad sini sa kadutaan kag kadagatan sang Pilipinas. Kadungan sini, iduso sa China nga maghalin sa mga soberano nga teritoryo sang Pilipinas kag untaton ang pagpang-ipit sini sa mga mangingisda sa kaugalingon naton nga palangisdaan. Pareho nga ition sa China kag US ang panawagan nga maglayas kag untaton ang militarisasyon sa West Philippine Sea, samtang ginahatagan tum-ok ang pagbuyagyag kag pagsaway sa ilabi ka mas dalagko kag agresibo nga presensya sang US sa kadagatan kag kadutaan sang Pilipinas, kag sa direkta nga pagpanghangkat sini sang gyera.

Ipasanyog ang mga akrimen sang US sa pungsod sa masobra isa ka siglo nga sini nga paghari-harian kag pagpangawat sa Pilipinas. Ibuyagyag ang mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung, pagpamomba kag iban pa nga pagpang-abuso sang ginpabaskog nga kampanya sang pagpanumpo sa kabukiran sang ginapondohan, ginahanas kag ginaarmasan sini nga AFP.

Sistematiko nga lab-uton, organisahon kag pahulagon ang nagadako nga isip sang pumuluyo batuk sa Balikatan, nagalala nga pagpasilabot sang US, kag pagpanghangkat sang inaway. Kasugpon sang pagbato sang pumuluyo kontra “chacha” kag kinamatarung, ang pagbato nga ini ang mas magapabaskog kag magapapagsik sa pungsodnon-demokratiko nga kahublagan masa.

Determinado naman ang BHB nga magpabaskog kag ilunsar ang nagadamo nga mga taktikal nga opensiba, nga krusyal nga sangkap para punggan ang iskema sang US nga pasaglabon ang inter-imperyalista nga inaway. Pabaskugon ang rekrutment sang BHB kag tipunon ang malapad nga suporta sang patriyotiko nga kahublagan para sa rebolusyonaryong armadong paghimakas.

Pabaskugon ang pagbato sa ginpasingki nga pagpasilabot militar kag pagpanghangkat sang gyera sang imperyalismong US