Palakasin ang paglaban sa papatinding panghihimasok militar at pang-uupat ng gera ng imperyalismong US

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Sa susunod na mga linggo at buwan, tiyak na haharapin ng sambayanang Pilipino ang lalong paglubha ng panghihimasok militar ng imperyalismong US at mga kaalyado nitong bansa sa Pilipinas sa pang-uupat ng gera laban sa China. Hindi malayong humantong sa armadong kumprontasyon ang opensibong mga aksyon ng US at mga alyado nito kontra China sa loob ng taong kasalukuyan, lalo’t desperadong magpakitang-gilas si President Biden ng US para sa eleksyon doon sa Nobyembre.

Ginagatungan ng US ang tensyong militar sa itinakda nitong first island chain na sumasaklaw sa mga bansa at isla para palibutan ang China (mula Kuril Islands, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, hilaga at kanlurang Pilipinas at Borneo). Lalong pinaiinit ng US ang sitwasyon sa nakatakdang pagpapakilos sa 11,000 tropang Amerikano sa Balikatan 2024 (Abril 22 hanggang Mayo 10) at ang hiwalay pang wargames na Cope Thunder mula Abril 8 hanggang 19.

Bago nito, sunud-sunod ang pagdating at pakikipagpulong ng mga susing upisyal militar at panseguridad ng US, kabilang si State Sec. Anthony Blinken, kay Ferdinand Marcos Jr at sa AFP. Itinaon ang mga pulong sa panahong mataas ang sentimyento laban sa isa na namang pambobomba ng tubig na isinagawa ng China laban sa “supply mission” ng Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ang mga “supply mission” na ito ay bahagi ng mga taktika na tuwiran at patagong sinusulsulan ng US para hamunin ang “gray tactics” (mga agresibong aksyon na hindi armado) ng China at itulak itong direktang gumamit ng armadong aksyon.

Galit ang sambayanang Pilipino sa mga agresibong aksyon ng China laban sa barko at mga mangingisdang Pilipino. Subalit sa halip na itulak ang iba’t ibang anyo ng pagresolba dito sa mapayapang paraan, sinasamantala ng US ang sitwasyon upang makialam at palakihin ang presensya ng militar nito sa bansa. Ginagamit din ito ng US para bigyang katwiran ang armadong aksyon nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty (MDT), sa layong gatungan at pasiklabin ang gera sa rehiyong Asia-Pacific sa hindi malayong hinaharap. Sa udyok ng US, idineklara kamakailan ni Marcos na “mapagpasyang tutugunan” ng Pilipinas ang panggigipit ng China, kaakbay ang “katuwang, kaibigan at kaalyado” nitong US.

Indikasyon ng balak ng US ng pagpapaarangkada ng panunulsol ng gera ang panibagong “dedlayn” ng AFP na dudurugin na nito ang lahat ng larangang gerilya noong Marso 31, gugupuin ang lahat ng panlabang yunit ng BHB bago ang katapusan ng Hunyo, at lahat ng panrehiyong komite ng PKP at kumand ng BHB bago ang katapusan ng taon. Ang ilang ulit na rin na idineklara ni Marcos na nais niyang makita ang AFP na nakatuon sa “external defense” ay alinsunod sa hangarin ng US na lubos na magamit ang AFP sa mga plano nito sa paghahanda at pang-uupat ng gera kontra sa China. Tungo rito, handa si Marcos na magwaldas ng bilyun-bilyong pondo ng mamamayan para bilhin ang pinaglumaang mga armas na ibinebenta sa AFP ng US at mga alyado nito sa AFP.

Sa harap ng malaking banta ng pagtindi ng panghihimasok militar ng US, kailangan ubos-kayang ibwelo ang malawak na kilusang anti-imperyalista sa mga darating na linggo at buwan. Dapat itululy-tuloy ang kampanya at paglaban sa panghihimasok militar ng US, hindi lamang sa panahon ng Balikatan, kundi sa buong taon.

Agad na ikasa ang plano para sa malawakang kampanyang edukasyon sa kanayunan at mga syudad. Idaos ang mga pagtitipon at malawakang mga pag-aaral. Puspusang ilantad ang panunulsol ng gera ng US at pagmamanipula nito sa mga sentimyento ng mga Pilipino laban sa China, at ang tunay na pakay nitong makapagpwesto ito ng mga tropa at armas sa bansa, at makapagbenta ng mas maraming armas sa Pilipinas at katabing mga bansa. Tulad sa nagaganap na sa proxy war nito sa Ukraine, at henosidyo nito sa Palestine katuwang ang Zionistang rehimen sa Israel, malaki ang kikitain ng Amerikanong mga kumpanya sa armas kung sisiklab ang rehiyunal na gera sa Asia-Pacific.

Pakilusin ang buong bayan upang ipagtanggol ang kaligtasan ng Pilipinas sa harap ng pang-uudyok ng US ng digmaan sa China. Huwag hayaang maulit ang pinsala at pait na dinanas nang magsalpukan sa bansa ang imperyalistang US at Japan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Buklurin ang lahat ng demokratikong pwersa para labanan ang panghihimasok-militar ng US at itulak ang paglalansag ng mga base at pasilidad nito sa kalupaan at karagatan ng Pilipinas. Kasabay nito, igiit sa China na lumayas sa mga soberanong teritoryo ng Pilipinas at itigil ang panggigipit nito sa mga mangingisda sa sarili nating pangisdaan. Ituon kapwa sa China at US ang panawagang lumayas at itigil ang militarisasyon sa West Philippine Sea, habang binibigyang diin ang paglalantad at pagbatikos sa higit na mas malaki at agresibong presensya ng US sa karagatan at kalupaan ng Pilipinas, at sa tuwirang pang-uupat nito ng gera.

Patampukin ang mga krimen ng US sa bansa sa mahigit isang siglo na nitong paghahari-harian at pandarambong sa Pilipinas. Ilantad ang mga paglabag sa karapatang-tao, pambobomba at iba pang pang-aabuso ng pinatinding kampanyang panunupil sa kanayunan ng pinopondohan, sinasanay at inaamarsan nitong AFP.

Ikawing ito sa malawakang pambobomba na ginawa ng US-Israel sa Gaza, at ginagawa rin ngayon sa India. Pahigpitin ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino at Palestino at lahat ng aping mamamayang biktima ng imperyalismong US.

Higit pang palakasin ang ugnayan at mga alyansang kontra sa imperyalistang panggegera ng US sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ibayong palakasin ang pananawagan sa masang Amerikano na makiisa sa pakikibakang Pilipino at labanan ang pagbibigay ng gubyernong Biden ng ayudang militar at armas sa papet na rehimeng Marcos at abusadong AFP

Sistematikong abutin, organisahin at pakilusin ang papalaking bilang ng mamamayan laban sa Balikatan, lumalalang panghihimasok ng US, at pang-uupat ng digmaan. Kaakibat ng paglaban ng sambayanan kontra “chacha” at mga kagyat ng kahingian ng taumbayan para sa dagdag sahod, kagalingan at karapatan, ang paglaban na ito ay ibayong magpapalakas at magpapasigla sa pambansa-demokratikong kilusang masa.

Determinado naman ang BHB na magpalakas at ilunsad ang paparaming mga taktikal na opensiba, na krusyal na salik para hadlangan ang iskema ng US na pasiklabin ang inter-imperyalistang digma. Palakasin ang rekrutment ng BHB at tipunin ang malawak na suporta ng patriyotikong kilusan para sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka.

Palakasin ang paglaban sa papatinding panghihimasok militar at pang-uupat ng gera ng imperyalismong US