Mayo Uno 2024 Tipunen ti pigsa ti dasig a mangmangged—RCTU

,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Iti pananglagip ita a tawen iti Sangalubongan nga Aldaw ti Tegged, pinasingkedan ti Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) ti rebolusyonaryo a rebbengen daytoy a paunegen ti panagsukimat iti kasasaad ti dasig a mangmangged tapno paregtaen ti panaglaban da. Ti nagkaykaysa nga interes dagiti mangmangged para iti pannakaingato ti sueldo, panangibaba ti presyo ti gagatangen, nasimpa ken natalged a kasasaad iti tegged, karbengan nga agunyon, kinasigurado ti trabaho ken dadduma pay a demokratiko a kiddaw ti umuna nga addang iti panangtipon iti pigsa da.

Natibker a tumaktakder ti RCTU iti nainkalintegan a panangiyabante iti nailian a minimum a sueldo a katukad ti makabiag a sueldo; panaglaban iti amin a porma ti panaggundaway, panagkusit ken panag-atake ti nagtipon a puersa ti estado ken dagiti kapitalista. Rebbengen daytoy a danunen ti kalawaan a bilang dagiti mangmangged, unyonisado man wenno saan, wenno dagiti nakapauneg kadagiti kiaw nga unyon.

Iti dua nga aldaw ni Marcos Jr iti puesto, adda iti abereyds a ₱43-₱44 laeng ti inngatuan ti sueldo iti intero a pagilian. Iti napaspas a panagngato ti presyo dagiti gagatangen, napaspas a mapukpukaw ti pudno a gatad ti sueldo ti mangmangged. Ti ₱610 a minimum a sueldo iti National Capital Region ket addaan pudno a gatad a ₱502 laeng.
Agtaltalinaed a nakaserra ti ngiwat ti rehimen Marcos iti panangingato ti sueldo dagiti mangmangged agturong iti pudno a makabiag a sueldo iti gatad a ₱1,200 ken panangipatungpal ti nailian a minimum a sueldo. Kinapudno na, nakabasbassit ti gatad a ₱1,200 kumpara iti ginabsuon a kinabaknang a parpartuaten dagiti mangmangged a Pilipino para kadagiti kapitalista.

Laban para iti makabiag a sueldo

Idi Mayo 1, nadumaduma a grupo ti mangmangged iti sidong ti National Wage Coalition ti agkakadua a nagmartsa iti Metro Manila tapno ipanawagan ti panangingato ti inaldaw a sueldo iti pagilian. Induron da ti kadagusan a pannakaipasa kas linteg ti saan a bumaba iti ₱150 across-the-board a nayon a minimum a sueldo kas umuna nga addang iti pananggun-od ti makabiag a sueldo. Ti koalisyon ket bukbuklen ti Trade Union Congress of the Philippines, Kilusang Mayo Uno (KMU), Bukluran ng Manggagawang Pilipino ken Nagkaisa Labor Coalition.

Iti pangpubliko a sektor, inpanawagan dagiti empleyado ti panagngato ti sueldo agturong iti ₱33,000 tunggal bulan babaen ti pannakaipasa kas linteg ti baro a Salary Standardization Law (SSL). Ipetpetteng met dagiti manursuro nga ingato ti sueldo dagiti baro a manursuro agturong ti ₱50,000.

Iti aldaw, nagmartsa ti rinibo a mangmangged ken dadduma a sektor iti panangiyuna ti KMU ken Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) agturong iti US Embassy tapno babalawen ti madama a mapaspasamak a Balikatan Exercises 39-24 iti baet dagiti puersa a militar ti US ken Pilipinas. Kinundenar da ti pananggasaw ti imperyalista a US iti soberanya ti Pilipinas ken panangguyod iti pagilian iti panangpapainget daytoy iti risiris iti kabalubal na nga imperyalista a China. Binabalaw da met ti idurduron ti rehimen Marcos, iti sugsog ti US, a charter change (chacha).

Ginandat nga abbengan dagiti pulis ti martsa, ken binomba da ti danum tapno dupraken daytoy. Innem a kabataan nga aktibista, a naawagan a Mayo Uno 6, ti inaresto ken inbalud dagiti pulis. Dumanon ti ₱252,000 ti naikeddeng a pyansa tapno maruk-atan da.

Nalagip met ti aldaw dagiti mangmangged kadagiti protesta iti Angeles City, Calamba City, Rosario iti Cavite, Legazpi City, Cebu City, Iloilo City, Bacolod City ken Davao City. Sakbay ti protesta idi Mayo 1, agsusumbangir nga aktibidad ti naiyuswat iti 15 a sentro ti protesta iti US, Australia, Hong Kong, Japan, South Korea, ken New Zealand iti panangiyuna ti Migrante International.

Tipunen ti pigsa ti dasig a mangmangged—RCTU