Dasig a mangmangged, agmartsa iti unaan ti panaglaban iti imperyalismo

, ,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Iti napalabas a nasurok nga uppat a dekada, dinadael dagiti patakaran ti liberalisasyon, deregulasyon ken pribatisasyon ti karbengan a panggimong, pagbiagan ken karbengan iti pulitika dagiti mangmangged. Nasaknap ken nakaro ti panaggamrud ken panangidadanes kadagiti atrasado a pagilian a malakolonyal ken malapyudal kas ti Pilipinas, ken pinennek da ti panangpespes ti sobra a balor manipud iti pigsa’t tegged dagiti mangmangged.

Dagiti mangmangged a Pilipino ket biktima ti todo-todo a neoliberal a panag-atake manipud pay maudi a paset ti dekada 1980. Dimmakkel a dimmakkel ti baet ti sueldo ken ti gastos iti panagbiag dagiti mangmangged iti Pilipinas. Inlupit-lupit ti pasismo dagiti unyon a kaikaisuna nga armas dagiti mangmangged tapno ilaban ti usto a sueldo ken dagiti karbengan da.

Nabaliwan dagiti linteg ken patakaran iti tegged tapno mawayaan ti dalan ti todo a neoliberal a panangidadanes, manipud iti “regionalization” ti sueldo, panangipatungpal ti “floorwage” ken “two-tier” a sistema ti panagpasueldo, ken dadduma pay nga iskema tapno guyuden pababa ti sueldo. Simmaknap ti nadumaduma a langa ti “flexible labor,” kabilang ti kontraktwalisasyon ti tegged, “compressed work week,” “outsourcing,” ken dadduma pay a sistema a nangpakaro iti kundisyon dagiti mangmangged ken nanggasaw kadagiti karbengan da.

Agsusuwek dagiti pagrukodan iti panagbiag dagiti mangmangged, nangruna iti sango ti nakangatngato ken awan sarday a panagngato ti presyo ti taraon, langis ken dadduma pay a kangrunaan a kasapulan iti napalabas a dua a tawen iti sidong ti rehimen Marcos. Iti kantidad ken kalidad, makapadpadas dagiti mangmangged ken dagiti pamilya da ti nababbaba a tukad ti panagbiag, iti edukasyon dagiti annak da, taraon ken nutrisyon, salun-at ken akses kadagiti yutiliti ken serbisyo a publiko. Awan urnong ken naikali iti utang dagiti mangmangged a Pilipino ken dagiti pamilya da.

Agintutuleng ni Marcos iti pukkaw dagiti mangmangged para iti umento iti sueldo, umannurot iti patakaran ti rehimen na para iti nalaka a pigsa’t tegged kas kangrunaan a paset ti anti-nasyunal a panggep na a guyuguyen dagiti gangannaet nga agpupuonan. Uming-inget ti pulitikal a represyon kadagiti lider ken organisador a target ti panagtiktik, panag-atake, panag-aresto, panagdukot ken ekstrahudisyal a pammapatay dagiti pasista a gamat ni Marcos.

Makumikom tatta ti rehimen Marcos a baliwan ti konstitusyon ti 1987 tapno ad-adda pay nga isurot iti interes dagiti gangannaet a kapitalista. Kagiddan daytoy ti panagserbi ni Marcos kadagiti panggep a heyopulitikal ti imperyalismo a US, ken panagpaaramat iti Pilipinas iti panangprobokar daytoy ti gera iti karibal na nga imperyalista a China. Rinibo a tropa nga Amerikano ti nakabase tatta iti Pilipinas.

Iti sango ti dumakdakes a langa ti panaggundaway ken kasasaad ti ekonomiya, uming-inget a pulitikal a represyon ken naan-anay a panagparintumeng ti rehimen Marcos iti imperyalismo a US, ti tignay mangmangged iti Pilipinas ket rumbeng a tumakder a natibker iti unaan ti dangadang ti umili a Pilipino para iti wayawaya ti pagilian ken kagimongan.

Kasapulan nga ingga’t kabaelan nga ikagumaan dagiti mangmangged a Pilipino nga agorganisa ken agbukel kadagiti unyon wenno dagiti pulitikal, kultural ken dadduma pay a tipo ti organisasyon ti masa kadagiti pabrika ken komunidad. Nasken a riingen, organisaen ken patignayen ti masa a mangmangged tapno ilaban ti nainkalintegan a sueldo a a katukad ti minimum a ₱1,200 kada aldaw a sumurok-kumurang a gatad ti inaldaw a gastos ti lima-katao a pamilya.

Ti dangadang para iti nainkalintegan a sueldo ket panangirupir ti karbengan dagiti mangmangged para iti makatao a pagtaengan, libre wenno kabaelan a serbisyo iti salun-at ken edukasyon, naan-anay a taraon, nadalus a danum, kuryente ken dadduma pay a basaran a karbengan iti gimong ken ekonomiya. Dagitoy a karbengan nga idi ket mabigbig, ket nasaknap a nagasaw ken naipaidam iti panawen ti neoliberalismo. Panawenen a dagitoy ket balbaliw nga ipaganetget ken ilaban.

Awan ti dadduma a pamuspusan ti nainkalintegan a sueldo ken dagiti karbengan dagiti mangmangged nu saan a babaen ti militante a panagtignay da. Iggem da ti bileg a patarayen, pabuntogen wenno pasardengen ti produksyon babaen ti nadumaduma a langa ti sangsangkamaysa a panagtignay agingga iti panagwelga. Nasken nga isilpo ti nailian a dangadang iti ekonomya dagiti mangmangged iti nababara nga isyu iti gimong ken iti pulitika a sangsanguen ti intero a pagilian. Ti pigsa ti dasig a mangmangged ti kangrunaan a pangnamnamaan ti umili a Pilipino iti pananglaban iti iskema a “chacha” ni Marcos ken iti dumakdakkel a pangta iti independensya ken seguridad ti pagilian nga ituntunda ti panangprobokar ti gera ti imperyalismo a US.

Rumbeng a papigsaen dagiti mangmangged ti timek da ken iabante ti katademan a nailian-demokratiko a panagamiris ken panawagan. Dagiti unyon ken timpuyog da ket rumbeng a mapno ti patriotiko ken demokratiko a kapanunotan, ken militante ken rebolusyonaryo a determinasyon a lumaban. Kasapulan a tumakder da iti unaan ti umaw-aweng a martsa ti panaglaban ti umili a Pilipino, ken kabinnulig ti demokratiko ken anti-imperyalista a dangadang iti nadumaduma a paset ti lubong.

Iti tarabay ti Marxismo-Leninismo-Maoismo, rumbeng a sublian nga adalen dagiti mangmangged ti pakasaritaan tapno balbaliw da a maamuan ti bileg da a baliwan ti lubong ken gibusan ti sistema a mananggundaway. Adda man dagiti pannakapaay ken panag-atras, saan a mabalbaliwan ti basaran a kinapudno, nga iti sidong ti panangidaulo ti dasig a mangmangged, nagsagrap ti sangkatao-an ti awan pay katukad na a panagdur-as, panagpapada-pada, hustisya ken wayawaya.

Ti ad-adda pay a panagdakes ti kasasaad ti pagbiagan ken pulitika dagiti mangmangged, mannalon ken dadduma pay a sektor iti Pilipinas ti mangidurduron kadakuada a tumakder ken lumaban. Tapno umabante, nasken a laksiden da dagiti eppes a kari ti rehimen US-Marcos, ken ti repormismo dagiti kiaw a lider ken oportunista a mangbukbukel ti aristokrata iti tegged a manglaplapped iti panangbukel ti naindasigan a kapanunotan da. Saan a malapdan ti represyon ti rehimen Marcos ti determinado a panagabante ti umili a Pilipino iti dana ti nailian-demokratiko a dangadang, manipud iti sangsangkamaysa a panaglaban iti kasyudadan, agingga iti armado a dangadang iti kaaw-awayan.

Determinado ti Partido nga idauluan ti dasig a mangmangged ken umili a Pilipino iti panagabante ti rebolusyonaryo a tignay, ken tarabayan ida kadagiti anti-pasista, anti-imperyalista ken antipyudal a dangadang ken tapno iyabante ti dangadang para iti nailian a demokrasya ken sosyalismo.

Dasig a mangmangged, agmartsa iti unaan ti panaglaban iti imperyalismo