7,000 nars, nagwelga sa US

Ikinasa ng mga asosasyon ng nars sa New York, US ang kanilang welga noong Enero 9 para igiit ang pagtitiyak ng ligtas na patient-to-staff ratio, makatarungang sahod at pagpapanatili ng kanilang mga benepisyo.

Mahigit 7,000 nars mula sa dalawang malaking ospital sa ilalim ng New York State Nurses ang bumoto na magwelga, matapos tumanggi ang mga administrasyon ng kanilang mga ospital na itaas ang kanilang sahod at gawing makatao ang kundisyon sa kanilang pagtatrabaho.

Ayon sa ulat ng People’s Dispatch, unang nakatakdang magwelga ang 16,000 nars sa syudad, pero sa huling minuto ay nagkandarapa ang mga maneydsment ng ilang ospital na magbuo ng kasunduan na pabor sa mga asosasyon.

Itinanggi ng mga nars ang akusasyon ng maneydsment na nagiging “pabaya” sila sa kanilang mga pasyente sa kanilang desisyong magwelga. Anila, kaligtasan ng kanilang mga pasyente, gayundin ng mga nars, ang prayoridad nila kung kaya sila nagwewelga.

Pangunahing iginigiit ng mga nars ang pagkakaroon ng ligtas na nurse-to-staff ratio (o dami ng nars kada pasyente), na anila’y isinabatas noong 2021 sa kalagitnaan ng pandemyang Covid-19 bilag pagkilala na sa peligrong dala ng sobrang pagpapatrabaho sa mga nars, habang humahagupit ang pandemya. Anila, 2023 na pero bigo pa rin ang estado sa New York na ipatupad ito.

Kung napipilitan ang mga nars na mag-alaga ng napakaraming pasyente, nakokompromiso ang buhay ng isang pasyente, anila. Nakokompromiso rin ang kaligtasan ng mga nars mismo. Binweltahan nila ang maneydsment na nagmamatigas laban sa makatarungang hiling ng mga nars pero handang gumastos ng milyun-milyon para temporaryong mag-empleyo ng pampalit na mga nars habang nasa welga ang mga unyonisado. Binweltahan din nila ang paglalaan ng mga upisyal ng ospital ng puu-puong milyong dolyar bilang sweldo para sa kanilang mga sarili.

AB: 7,000 nars, nagwelga sa US