Mga welga para sa dagdag-sahod, nagpapatuloy sa UK at US

,

Tumigil ang mga tren sa England noong Hunyo 3 nang ikasa ng 12,000 drayber sa ilalim ng Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) ang 24-oras na welga para sa karampatang kumpensasyon ng kanilang obertaym at mas makataong kundisyon sa paggawa. Umaabot sa 60% ng serbisyong tren ang naparalisa. Pangalawang aksyon na ito ng unyon. Noong Mayo 31, isinagawa din nito ang 24-oras na welga.

Isang araw bago nito, nagkasa rin ng 24-oras na welga ang mga myembro ng National Union of Rail, Maritime and Transport Workers para sa dagdag-sahod na pang-agapay sa dinaranas nilang sumisirit na implasyon. Tulad ng ASLEF, tinanggihan nila ang alok ng maneydsment na napakababang dagdag-sahod. Nagsimula ang mga negosasyon para sa dagdag-sahod at karampatang kumpensasyon noon pang nakaraang taon. Ikinasa nila ang unang malawakang mga welga sa simula ng taon.

Bahagi ang mga welgang ito sa nagpapatuloy na mga sigalot sa pagitan ng gubyerno ng UK at pribadong kumpanya sa isang banda, at malalawak na sektor ng mga nars, titser, manggagawang pang-emerdyensi at iba pa, sa kabilang banda, na nagsimula noon pang nakaraang taon.

Samantala, nakakasa at nagbabadya rin ang malalaking welga sa US. Ngayong araw, pumasok sa ika-35 araw ang welga ng 11,500 manunulat sa Hollywood sa ilalim ng Writers Guild of America. Ikinasa nila ang welga noong Mayo 2 matapos tumanggi ang mayor na mga kumpanya sa pelikula at telebisyon na itaas ang kanilang sahod sa gitna ng nagtataasang kita, laluna sa streaming services (o mga produktong online). Anila, palaki nang palaki ang inilalaan ng mg kumpanya sa entertainment para sa mga pelikula at serye sa telebisyon, pero nananatiling mababa ang sahod ng mga tagasulat nito.

Sa US pa rin, nagbabanta magwelga ang 350,000 kasapi ng unyon ng mga manggagawa sa United Parcel Services (UPS) para sa dagdag-sahod. Ang UPS ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa US na nagbibigay ng serbisyo ng deliberi. Nasa abereyds na 24 milyong pakete ang idinideliber ng mga manggagawa nito araw-araw. Huling nagkaroon ng pakikipagnegosasyon sa pagitan ng mga manggagawa at kumpanya noong 2018. Sa nakaraang dalawang taon, halos triple ang inilaki ng kita ng UPS kumpara sa panahon bago ang pandemya pero walang pagbabago sa sahod ng mga manggagawa. Noong 2022, ginantimpalaan ng kumpanya ang mga shareholders nito nang $8.6 bilyon sa porma ng mga dibidendo at shares. Kung hindi haharapin ng maneysment, nakatakdang magwelga ang mga manggagagawa dito sa Hulyo 31.

Noong Mayo 18, bumoto para sa pagkakasa ng welga ang mga piloto ng Federal Express, isa pang kumpanyang nasa serbisyo ng deliberi. Giit nila sa kanilang kontrata ang dagdag-sahod. Kasabay nilang naghapag ng mga notice of strike ang mga unyon ng piloto ng Southwest Airlines at American Airlines.

Tulad sa UK, ang mga welgang ito sa US ay karugtong sa nagpapatuloy na mga pagkilos ng mga manggagawa sa bansa. Sa datos ng Bureau of Labor Statistics ng bansa, tumaas nang 50% ang mga aksyong manggaggawa (welga, piket, rali) sa malalaking empresa o yaong may lampas 1,000 manggagawa, noong nakaraang taon, kumpara sa 2021. Tinatayang tataas pa ang tantos na ito ngayong taon.

AB: Mga welga para sa dagdag-sahod, nagpapatuloy sa UK at US